Schrif­te­lijke vragen Groen kun je samen doen


Schriftelijke vragen 208/2019

In de afgelopen weken hebben meerdere signalen ons bereikt over het onderhouden van groen. Veel inwoners geven bij ons dat zij zorgen en kansen zien voor groen in de stad. We willen daar als CDA Utrecht en Partij voor de Dieren graag gehoor aan geven en bedenken welke rol de gemeente hierin kan en moet spelen.

Tijdens de wijkbijeenkomst van West kwam het idee naar voren om toe te werken naar collectieve tuinen die door de buurtbewoners beheerd worden. Op die manier ontstaan plekken voor sociale contacten en een betrokken gevoel (en wellicht zelfs verantwoordelijkheid) bij de leefomgeving. In de commissie (S&R 04-04-2019) is eerder ook gesproken over “gemeenschappelijk tuinieren” en kregen we detoezegging dat rond de jaarwisseling er een brief zou volgen met daarin informatie over onder andere het instellen van een steunpunt stadstuinieren.

1. Herkent het college deze behoefte? Zo ja, wat doet zij op dit moment al om dit mogelijk te maken en hoe stimuleert zij collectief zelfbeheer? Is dit onderdeel van de toegezegde brief over stadstuinieren?

In sommige nieuwe wijken hebben bewoners zelf initiatief genomen om tot een alternatieve inrichting van de openbare ruimte en bouwmaterialen van hun woningen te komen. Het idee van een eetbare wijk en/of een ecodorp in Rijnvliet is daar een voorbeeld van.

2. Welke instrumenten en middelen heeft de gemeente in handen om zo’n ontwikkeling mogelijk te maken en dergelijke initiatieven te stimuleren en te bevorderen?

Eerder in de raad hebben we gesproken over particuliere tuinen en de wens dat inwoners zelf kiezen voor een groene in plaats van verharde tuin. We krijgen het signaal dat veel ouderen niet meer in staat zijn om hun groene tuin te onderhouden. Er is veel vraag naar hulp daarbij. Het Netwerk Informele Zorg Utrecht is een voorbeeld van hoe inwoners elkaar een helpende hand kunnen bieden.Echter, dankzij hun succes hebben zij op dit moment geen vrijwilligers (zorgbieders) beschikbaar om nieuwe klussen op te pakken en bestaat er zelfs een “stop” voor snoeiwerkzaamheden.

3. Kent het college deze grote vraag naar hulp bij het onderhouden van particuliere tuinen? Zo ja, wat kan de gemeente betekenen voor deze ouderen? Kan zij wellicht in gesprek met de Vrijwilligerscentrale hierover? Of is het mogelijk dat de groendienst van de gemeente eventueel tijdelijk bijspringt?

In Utrecht zijn vele experts en deskundige organisaties actief op het gebied van groen in de stad. Denk daarbij aan PBL en de Universiteit Utrecht die op vrijdag 18 oktober de bijeenkomst “Natuur als een vitaal onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad” organiseren.

4. Hoe ziet de samenwerking met zulke partners eruit en hoe wordt de raad geïnformeerd over de kennis en inzichten die worden opgedaan?

Utrecht Natuurlijk heeft als doel om natuur en milieu dicht bij inwoners van Utrecht te brengen, en ontvangt hiervoor een gemeentelijke subsidie. Via natuur- en milieucommunicatie kan UN ook inwoners ondersteunen bij het zo natuurinclusief mogelijk inrichten van hun eigen tuin.

5. Is het college bereid om met Utrecht Natuurlijk in gesprek te gaan over een mogelijke rol die zij kunnen invullen bij het ondersteunen van particulieren die hun eigen tuin of een gemeenschappelijke tuin biodivers willen maken of onderhouden?

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren