Schrif­te­lijke Vragen Pellet­kachel Krom­hout­ka­zerne


Schriftelijke vragen 207/2019

Op het terrein van de Kromhoutkazerne is een pelletkachel opgebouwd, die als doel heeft het tijdelijke legeringsgebouw te voorzien van warm water. De pelletkachel wordt gestookt met hout dat afkomstig is van bomen/bossen uit de VS/Canada, aangevoerd door veel CO2- en zwavel-uitstotende vrachtschepen. Dit lijkt ons een weinig duurzame warmtevoorziening. De Klimaatpartij en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht hebben beroep aangetekend tegen de tijdelijke omgevingsvergunning die de gemeente Utrecht heeft afgegeven (WABO 18 41997), maar kregen van de afdeling Juridische Zaken nul op het rekest. En hoewel wij ons nadrukkelijk niet willen bemoeien met de inhoud van die juridische uitspraak, hebben wij wel de volgende vragen:

1. Hoe duurzaam vindt het college de inzet van de pelletkachel op de Kromhoutkazerne?

2. Kan het college aangeven hoeveel CO2 door deze kachel op maandbasis wordt uitgestoten (zowel door bomenkap, vervoer per schip van het hout en het verbranden ervan)? Zo nee, kan het college dan op zijn minst wel een benadering hiervan geven?

3. Welke andere methoden voor de warmtevoorziening op de Kromhoutkazerne zijn onderzocht? Waarom is er bijvoorbeeld geen elektrische boiler en/of een warmtepomp in gebruik?

4. De vergunning is tijdelijk. Tot wanneer mag de pelletkachel gebruikt worden?

5. In hoeverre beschikt de gemeente over wetgeving, beleid of andere mogelijkheden om de vergunning voor kachels als deze niet te hoeven verlenen?

6. Welke mogelijkheden heeft het college om in de vergunning voorwaarden op te nemen om de klimaatimpact van pelletkachels zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld met betrekking tot de herkomst van de te verstoken biomassa?

7. Hoeveel van dit soort pelletkachels zijn momenteel vergund en in gebruik in onze gemeente?

8. In hoeverre wordt de uitstoot van deze en mogelijk andere pellet- en houtkachels in de gemeente Utrecht gemeten en geregistreerd? Wordt dit verwerkt in rapportages over de luchtkwaliteit in Utrecht?

9. De WHO adviseert een maximale uitstoot van 10 μg/m3 aan PM2,5, en deze advieswaarde zou op/rond de Kromhoutkazerne worden overschreven. In hoeverre hecht het college waarde aan de WHO-richtlijn?

10. Namens de gemeente handelt de afdeling Juridische Zaken (JZ) beroepsprocedures af. In het verleden gingen alle uitspraken langs het college, dat is nu niet meer het geval. Op welke wijze wordt het college geïnformeerd over beroepsprocedures en uitspraken? Hoe houdt het college zicht of uitspraken in lijn zijn met gewenste ontwikkelingen in de stad?

11. Is het college bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dergelijke vergunningen in het vervolg niet meer af te geven, of dat ze ten minste aan strikte voorwaarden gaan voldoen? Is het college bereid hiervoor beleid te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Rachel Heijne, GroenLinks