Schrif­te­lijke vragen Pellet­kachel Krom­hout­ka­zerne


Indiendatum: 8 okt. 2019

Schriftelijke vragen 207/2019

Op het terrein van de Kromhoutkazerne is een pelletkachel opgebouwd, die als doel heeft het tijdelijke legeringsgebouw te voorzien van warm water. De pelletkachel wordt gestookt met hout dat afkomstig is van bomen/bossen uit de VS/Canada, aangevoerd door veel CO2- en zwavel-uitstotende vrachtschepen. Dit lijkt ons een weinig duurzame warmtevoorziening. De Klimaatpartij en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht hebben beroep aangetekend tegen de tijdelijke omgevingsvergunning die de gemeente Utrecht heeft afgegeven (WABO 18 41997), maar kregen van de afdeling Juridische Zaken nul op het rekest. En hoewel wij ons nadrukkelijk niet willen bemoeien met de inhoud van die juridische uitspraak, hebben wij wel de volgende vragen:

1. Hoe duurzaam vindt het college de inzet van de pelletkachel op de Kromhoutkazerne?

2. Kan het college aangeven hoeveel CO2 door deze kachel op maandbasis wordt uitgestoten (zowel door bomenkap, vervoer per schip van het hout en het verbranden ervan)? Zo nee, kan het college dan op zijn minst wel een benadering hiervan geven?

3. Welke andere methoden voor de warmtevoorziening op de Kromhoutkazerne zijn onderzocht? Waarom is er bijvoorbeeld geen elektrische boiler en/of een warmtepomp in gebruik?

4. De vergunning is tijdelijk. Tot wanneer mag de pelletkachel gebruikt worden?

5. In hoeverre beschikt de gemeente over wetgeving, beleid of andere mogelijkheden om de vergunning voor kachels als deze niet te hoeven verlenen?

6. Welke mogelijkheden heeft het college om in de vergunning voorwaarden op te nemen om de klimaatimpact van pelletkachels zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld met betrekking tot de herkomst van de te verstoken biomassa?

7. Hoeveel van dit soort pelletkachels zijn momenteel vergund en in gebruik in onze gemeente?

8. In hoeverre wordt de uitstoot van deze en mogelijk andere pellet- en houtkachels in de gemeente Utrecht gemeten en geregistreerd? Wordt dit verwerkt in rapportages over de luchtkwaliteit in Utrecht?

9. De WHO adviseert een maximale uitstoot van 10 μg/m3 aan PM2,5, en deze advieswaarde zou op/rond de Kromhoutkazerne worden overschreven. In hoeverre hecht het college waarde aan de WHO-richtlijn?

10. Namens de gemeente handelt de afdeling Juridische Zaken (JZ) beroepsprocedures af. In het verleden gingen alle uitspraken langs het college, dat is nu niet meer het geval. Op welke wijze wordt het college geïnformeerd over beroepsprocedures en uitspraken? Hoe houdt het college zicht of uitspraken in lijn zijn met gewenste ontwikkelingen in de stad?

11. Is het college bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dergelijke vergunningen in het vervolg niet meer af te geven, of dat ze ten minste aan strikte voorwaarden gaan voldoen? Is het college bereid hiervoor beleid te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 8 okt. 2019
Antwoorddatum: 7 nov. 2019

Schriftelijke vragen 207/2019

Op het terrein van de Kromhoutkazerne is een pelletkachel opgebouwd, die als doel heeft het tijdelijke legeringsgebouw te voorzien van warm water. De pelletkachel wordt gestookt met hout dat afkomstig is van bomen/bossen uit de VS/Canada, aangevoerd door veel CO2- en zwavel-uitstotende vrachtschepen. Dit lijkt ons een weinig duurzame warmtevoorziening. De Klimaatpartij en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht hebben beroep aangetekend tegen de tijdelijke omgevingsvergunning die de gemeente Utrecht heeft afgegeven (WABO 18 41997), maar kregen van de afdeling Juridische Zaken nul op het rekest. En hoewel wij ons nadrukkelijk niet willen bemoeien met de inhoud van die juridische uitspraak, hebben wij wel de volgende vragen:

1. Hoe duurzaam vindt het college de inzet van de pelletkachel op de Kromhoutkazerne?

Wij vinden de inzet van een pelletkachel op de Kromhoutkazerne geen goede optie, omdat deze veelal kleinere installaties geen optimale rookgaszuivering hebben en daarmee de lokale luchtkwaliteit negatief beïnvloeden.

2. Kan het college aangeven hoeveel CO2 door deze kachel op maandbasis wordt uitgestoten (zowel door bomenkap, vervoer per schip van het hout en het verbranden ervan)? Zo nee, kan het college dan op zijn minst wel een benadering hiervan geven?

Nee, de gemeente heeft geen inzage in de uitstoot van deze pelletkachel. De pelletkachel wordt gebruikt voor de warmwatervoorziening voor een tijdelijk hotel (50 kamers, voor de duur van 5 jaar). Omdat de gemeente geen inzicht heeft in de op jaarbasis verstookte hoeveelheid pellets is er ook geen benadering hiervan te geven.

3. Welke andere methoden voor de warmtevoorziening op de Kromhoutkazerne zijn onderzocht? Waarom is er bijvoorbeeld geen elektrische boiler en/of een warmtepomp in gebruik?

Er loopt op dit moment een beroepsprocedure waarin deze vraag onderwerp van geschil is. Om die reden achten wij het niet wenselijk om deze vraag op dit moment inhoudelijk te beantwoorden.

4. De vergunning is tijdelijk. Tot wanneer mag de pelletkachel gebruikt worden?

De vergunning voor het hotel is afgegeven tot 12 februari 2023, tot die datum mag de pelletkachel op deze locatie worden gebruikt.

5. In hoeverre beschikt de gemeente over wetgeving, beleid of andere mogelijkheden om de vergunning voor kachels als deze niet te hoeven verlenen?

De gemeente heeft geen vastgesteld beleid dat pelletkachels niet zijn toegestaan. Wanneer niet wordt afgeweken van het bestemmingsplan, worden geen beperkingen gesteld aan het gebruik van dit soort pelletkachels.
Voor grotere bedrijfsmatige pelletkachels gelden er emissievoorschriften op grond van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voldoet een pelletkachel aan die voorschriften, dan worden geen beperkingen gesteld aan het gebruik van de pelletkachel. Een vergunning moet dan worden verleend. Voldoet een pelletkachel niet aan de voorschriften, dan kan de vergunning niet worden verleend.


6. Welke mogelijkheden heeft het college om in de vergunning voorwaarden op te nemen om de klimaatimpact van pelletkachels zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld met betrekking tot de herkomst van de te verstoken biomassa?

Alleen als er sprake is van strijd met het bestemmingsplan kunnen wij vergunningvoorschriften opnemen. Wij kunnen echter geen voorschriften opnemen over de herkomst van de te verstoken biomassa. De voorschriften mogen alleen betrekking hebben op het criterium “een goede ruimtelijke ordening”. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting tot het treffen van specifieke maatregelen om de hinder in de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

7. Hoeveel van dit soort pelletkachels zijn momenteel vergund en in gebruik in onze gemeente?

Wij hebben niet in kaart gebracht hoeveel pelletkachels op dit moment zijn vergund. Verder zijn niet alle pelletkachels vergunningsplichtig of meldingsplichtig op grond van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wij hebben daarom geen zicht op het aantal pelletkachels dat daadwerkelijk binnen de gemeente in gebruik is.

8. In hoeverre wordt de uitstoot van deze en mogelijk andere pellet- en houtkachels in de gemeente Utrecht gemeten en geregistreerd? Wordt dit verwerkt in rapportages over de luchtkwaliteit in Utrecht?

De uitstoot van hout- en pelletkachels wordt niet apart gemeten. Op basis van CBS-cijfers over de hoeveelheid kachels in Nederland maakt het RIVM Grootschalige concentratiekaarten voor Nederland (= de achtergrondconcentratiekaarten).Deze worden verwerkt in de landelijke Monitoringstool. Op basis van de landelijke Monitoringstool wordt jaarlijks de gemeentelijke monitoringsrapportage opgesteld.

9. De WHO adviseert een maximale uitstoot van 10 μg/m3 aan PM2,5, en deze advieswaarde zou op/rond de Kromhoutkazerne worden overschreven. In hoeverre hecht het college waarde aan de WHO-richtlijn?

In motie 2015-78 heeft u ons opgedragen om te streven naar verdergaande verbetering van de luchtkwaliteit (voor PM10 en PM2,5) en lokale maatregelen te treffen die leiden tot gezondere lucht voor de inwoners van Utrecht. Daarbij dienen de WHO-advieswaarden als richtsnoer te worden gebruikt. In de gemeentelijke monitoringsrapportages wordt jaarlijks een overzicht gegeven van de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast werken wij aan voorstellen voor een aanvullend maatregelpakket, waarmee de luchtkwaliteit verder kan worden verbeterd, hetgeen bijdraagt aan een verbetering van de gezondheid van onze inwoners en het (versneld) behalen van de WHO-advieswaarden.

10. Namens de gemeente handelt de afdeling Juridische Zaken (JZ) beroepsprocedures af. In het verleden gingen alle uitspraken langs het college, dat is nu niet meer het geval. Op welke wijze wordt het college geïnformeerd over beroepsprocedures en uitspraken? Hoe houdt het college zicht of uitspraken in lijn zijn met gewenste ontwikkelingen in de stad?

In de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen 2019, nummer 30 hebben wij in de beantwoording van vraag 1 inzicht gegeven in de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over juridische geschillen. In analogie met deze werkwijze worden wij geïnformeerd over bestuurlijk van belang zijnde zaken.

11. Is het college bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dergelijke vergunningen in het vervolg niet meer af te geven, of dat ze ten minste aan strikte voorwaarden gaan voldoen? Is het college bereid hiervoor beleid te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

Zie de antwoorden op de vragen 1, 5 en 6. De gemeente moedigt het gebruik van kleine pelletkachels voor de warmtevoorziening zeker niet aan.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Rachel Heijne, GroenLinks