Schrif­te­lijke Vragen Risico’s 5G


Schriftelijke vragen 204/2019

De uitrol van 5G zit eraan te komen in Nederland. Telecombedrijven zijn de uitrol aan het voorbereiden, de Nederlandse overheid bereidt nieuwe wetgeving voor (een wijziging van de Telecomwet van 1998) voor en vroeg gemeenten om zienswijzen in te dienen. Utrecht maakte van deze mogelijkheid geen gebruik. De voordelen van 5G zijn een sneller en betrouwbaarder internet voor meerdere en grotere gebruikers tegelijk. Ondertussen deden op 9 september tegen de duizend mensen mee aan een demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G. Zij maken zich zorgen om gezondheidsrisico’s als gevolg van de veel intensievere straling en de grotere dichtheid aan stralingsbronnen. Ook in Utrecht wonen mensen die gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van straling. Maar ook de gevolgen voor flora en fauna zijn niet onomstreden. Zo zouden bomen meer dan bij 4G in de weg staan van een optimaal bereik, en zouden insecten vanwege een extreme gevoeligheid vaker sterven.

De Partij voor de Dieren stelde al eerder vragen over straling, en heeft samen met de PvdA nu de volgende vragen:

1. Waarom heeft Utrecht geen zienswijze ingediend op de nieuwe Telecomwet?

2. De gemeente Maastricht stuurde een zienswijze in met relevante vragen, zorgen en voorwaarden. In hoeverre deelt Utrecht het beeld dat Maastricht oproept?

3. Op welke manier is Utrecht nu al bezig met en betrokken bij de uitrol van 5G? Kan het college in een tijdlijn aangeven wat de planning is van de grootschalige uitrol
van 5G in onze gemeente? Wat is de rol van de raad bij deze uitrol?

4. Op welke wijze en schaal zal de gemeente Utrecht toestemming en/of vergunningen moeten geven voor het gebruik van de 5G-techniek?

5. Amsterdam denkt dat er in die stad 10.000 extra zenders geplaatst moeten worden voor een optimaal 5G-bereik. Kan het college een schatting geven van het aantal extra antennes dat er in Utrecht bijgeplaatst moet worden om een dekkend 5G-netwerk te implementeren? In welke mate zal de straling in de stad gaan toenemen?

6. Op welke wijze houdt het college contact met telecomproviders, en kan het college toezeggen altijd op de hoogte te zijn van eventuele tests die in onze gemeente plaatsvinden en raad en inwoners hierover te informeren?

7. Op welke wijze en op welke momenten gaat het college inwoners informeren over de uitrol van 5G, en de bijbehorende risico’s?

8. Kan het college een schatting geven van de kosten van de uitrol van 5G die voor rekening van Utrecht komen? Kan het college toezeggen dat er geen gemeentelijk geld wordt geïnvesteerd?

9. In hoeverre neemt het stroomgebruik toe door inzet van 5G? In hoeverre kan Utrecht eisen dat deze stroom duurzaam moet zijn?

10. Is het college het met ons eens dat de uitrol van 5G geen negatieve invloed mag hebben op de volksgezondheid? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

11. Is het college bereid om de volksgezondheidsgevolgen van 5D door de GGD in Utrecht te (laten) registreren en onderzoeken; en uitkomsten daarvan aan de raad terug te koppelen?

12. Is het college het met ons eens dat er geen bomen (en andere groenvoorzieningen) mogen verdwijnen als gevolg van de uitrol van het 5G-netwerk?

Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

13. Is het college het met ons eens dat de uitrol van 5G geen gevolgen mag hebben voor de biodiversiteit (inclusief insecten) in onze gemeente? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

14. Is het college ervan overtuigd dat de 5G-masten geen invloed hebben op andere bronnen van stroom en straling in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld verkeersregelinstallaties?

15. Ondertussen ervaren meerdere Utrechters gezondheidsklachten als gevolg van de huidige elektromagnetische straling in de openbare ruimte. Ons bereiken berichten dat minstens twee van hen verhuisd zijn naar een andere gemeente met minder straling. In hoeverre onderhoudt het college contact met mensen met klachten, bijvoorbeeld om hun ervaringen mee te nemen bij vervolgstappen inzake het gemeentelijk stralingsbeleid?

16. In hoeverre heeft het college de beantwoording van gezondheidsklachten met betrekking tot straling verbeterd en verduidelijkt, zoals toegezegd in de beantwoording van Schriftelijke vragen 170/2018?

17. Het college zegde in dezelfde beantwoording toe om plaats te nemen in klankbordgroep antenneconvenant van de VNG. Wat levert dit voor kennis op?

18. Uit de antwoorden op onze Schriftelijke vragen 87/2018 zegde de gemeente toe aan de slag te gaan met een gemeentelijk antennebeleid “mocht dat op termijn gewenst zijn”. Ziet het college in al het bovenstaande voldoende aanleiding? Zo nee, waarom niet?