Schrif­te­lijke vragen Groen­com­pen­satie Nieuwe Zandpad en NRU


Indiendatum: 15 jul. 2020

SV 2020/168

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de raadsbrieven ‘Groencompensatie Nieuwe Zandpad’ en ‘Beantwoording commissievragen Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)’, een aantal vragen over de groencompensatie Nieuwe Zandpad en het behoud van bomen in het gebied van de NRU. In de raadsbrief over groencompensatie Nieuwe Zandpad van 30 juni wordt gesteld dat bomen van de NRU verplaatst worden naar het Nieuwe Zandpad om invulling te geven aan boomcompensatie en tijdelijke natuur. Dat riep bij de Partij voor de Dieren vragen op, aangezien de verbreding van de NRU voorlopig niet start en het dus voorbarig zou zijn om daar bomen te verwijderen. In reactie op de vragen die we stelden in de commissie van 2 juli, ontvingen we de raadsbrief over
‘Beantwoording commissievragen Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)’. Daarin schrijft het college dat het erop lijkt dat alle te verwijderen bomen in het NRU-projectgebied gecompenseerd kunnen worden. In deze brief staat echter niets over een tijdspad en de mogelijkheid dat er (voorlopig) helemaal geen bomen verwijderd worden.

1. In de raadsbrief Groencompensatie werd onder meer ingegaan op de motie 'tijdelijke natuurbij het Nieuwe Zandpad'. Die motie riep het college op:
o Het deel van de locatie waar (voorlopig) niet gebouwd gaat worden, een
groene invulling te geven die de lokale biodiversiteit versterkt;
o Hierbij zo mogelijk de gedragscode Tijdelijke Natuur te volgen;
En dat eerste punt van het dictum sluit een actievere houding niet uit. In de raadsbrief wordt nu alleen gerept over 'natuur z'n gang laten gaan'.
Vraag: Is het college het met ons eens dat de biodiversiteit baat kan hebben bij actiever
stimuleren en ondersteunen van bepaalde soorten en kan het college toezeggen een
actievere houding aan te nemen om de biodiversiteit hier een (evt. tijdelijke) stimulans te
geven? Bijvoorbeeld door inzaaien van lokale bloemenmengsel of aanplant van andere
geschikte flora?

2. In deze brief stond ook dat het college op het laatste kavel van het Nieuwe Zandpad, tijdelijk bomen van de NRU wil planten. In de brief van 14 juli wordt verduidelijkt dat dit waarschijnlijk niet nodig gaat zijn, maar de optie wordt niet geheel uitgesloten.
a) De uitvoering van de verbreding van de NRU staat steeds meer op losse schroeven. Voorlopig zal daar nog helemaal niets gebeuren en dus ook geen bomen worden verwijderd. Hoe verhouden de planning in de tijd tussen beide projecten (Nieuwe Zandpad en NRU) zich tot elkaar? Kunnen wij een overzicht krijgen van de tijdspaden van beide ontwikkelingen?
b) Nu er weer meerdere scenario’s voor de NRU mogelijk zijn (waaronder niets doen), hoe kan het college dan al weten of en hoeveel bomen ze eventueel zou willen verwijderen?
c) Op het vierde kavel van het Nieuwe Zandpad zouden mogelijk tijdelijk een aantal bomen uit het NRU plangebied kunnen staan. Hoe lang is tijdelijk? Is het met het oog op de gezondheid en overlevingskansen van de bomen verstandig om ze op een tijdelijke plek te zetten en daarna opnieuw te verplanten?
d) Als er geen bomen van de NRU naar het Nieuwe Zandpad verplaatst worden, op welke manier gaat het college dan wel zorgen dat er bomen geplant worden bij het Nieuwe Zandpad?

3. Klopt het dat de tweede parkeerplaats bij het Zandpad pas nodig is als alle werkruimtes
gerealiseerd en in gebruik genomen zijn? Op dit moment is nog niet duidelijk wat de
uitkomsten van de tender gaan zijn en dus ook niet duidelijk óf en op welke termijn die
werkruimtes er komen.
Vraag: is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het al komend najaar kappen van bomen om ruimte te maken voor een parkeerplaats, voorbarig is, en misschien niet nodig? En kan zij daarom toezeggen deze kap uit te stellen?

4. In de verschillende raadsbrieven uit de beleidsvelden Prostitutie en Mobiliteit wordt
verschillende informatie over deze ontwikkeling gegeven.
a) Welke afdeling is verantwoordelijk voor het al dan niet inpassen van te herplanten
bomen uit het NRU project bij de groencompensatie bij het Nieuwe Zandpad?
b) Hoe wordt geborgd dat informatie met betrekking tot aan te planten bomen bij het
Nieuwe Zandpad altijd bijgewerkt en actueel is?