Schrif­te­lijke vragen Groen­com­pen­satie Nieuwe Zandpad en NRU


Indiendatum: 15 jul. 2020

Schriftelijke vragen 168/2020

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de raadsbrieven ‘Groencompensatie Nieuwe Zandpad’ en ‘Beantwoording commissievragen Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)’, een aantal vragen over de groencompensatie Nieuwe Zandpad en het behoud van bomen in het gebied van de NRU. In de raadsbrief over groencompensatie Nieuwe Zandpad van 30 juni wordt gesteld dat bomen van de NRU verplaatst worden naar het Nieuwe Zandpad om invulling te geven aan boomcompensatie en tijdelijke natuur. Dat riep bij de Partij voor de Dieren vragen op, aangezien de verbreding van de NRU voorlopig niet start en het dus voorbarig zou zijn om daar bomen te verwijderen. In reactie op de vragen die we stelden in de commissie van 2 juli, ontvingen we de raadsbrief over ‘Beantwoording commissievragen Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)’. Daarin schrijft het college dat het erop lijkt dat alle te verwijderen bomen in het NRU-projectgebied gecompenseerd kunnen worden. In deze brief staat echter niets over een tijdspad en de mogelijkheid dat er (voorlopig) helemaal geen bomen verwijderd worden.

1. In de raadsbrief Groencompensatie werd onder meer ingegaan op de motie 'tijdelijke natuur bij het Nieuwe Zandpad'. Die motie riep het college op:
-Het deel van de locatie waar (voorlopig) niet gebouwd gaat worden, een groene invulling te geven die de lokale biodiversiteit versterkt;
-Hierbij zo mogelijk de gedragscode Tijdelijke Natuur te volgen;
En dat eerste punt van het dictum sluit een actievere houding niet uit. In de raadsbrief wordt nu alleen gerept over 'natuur z'n gang laten gaan'.

Is het college het met ons eens dat de biodiversiteit baat kan hebben bij actiever stimuleren en ondersteunen van bepaalde soorten en kan het college toezeggen een actievere houding aan te nemen om de biodiversiteit hier een (evt. tijdelijke) stimulans te geven? Bijvoorbeeld door inzaaien van lokale bloemenmengsel of aanplant van andere geschikte flora?

2. In deze brief stond ook dat het college op het laatste kavel van het Nieuwe Zandpad, tijdelijk bomen van de NRU wil planten. In de brief van 14 juli wordt verduidelijkt dat dit waarschijnlijk niet nodig gaat zijn, maar de optie wordt niet geheel uitgesloten.
a) De uitvoering van de verbreding van de NRU staat steeds meer op losse schroeven. Voorlopig zal daar nog helemaal niets gebeuren en dus ook geen bomen worden verwijderd. Hoe verhouden de planning in de tijd tussen beide projecten (Nieuwe Zandpad en NRU) zich tot elkaar? Kunnen wij een overzicht krijgen van de tijdspaden van beide ontwikkelingen?
b) Nu er weer meerdere scenario’s voor de NRU mogelijk zijn (waaronder niets doen), hoe kan het college dan al weten of en hoeveel bomen ze eventueel zou willen verwijderen?
c) Op het vierde kavel van het Nieuwe Zandpad zouden mogelijk tijdelijk een aantal bomen uit het NRU plangebied kunnen staan. Hoe lang is tijdelijk? Is het met het oog op de gezondheid en overlevingskansen van de bomen verstandig om ze op een tijdelijke plek te zetten en daarna opnieuw te verplanten?
d) Als er geen bomen van de NRU naar het Nieuwe Zandpad verplaatst worden, op welke manier gaat het college dan wel zorgen dat er bomen geplant worden bij het Nieuwe Zandpad?

3. Klopt het dat de tweede parkeerplaats bij het Zandpad pas nodig is als alle werkruimtes gerealiseerd en in gebruik genomen zijn? Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de tender gaan zijn en dus ook niet duidelijk óf en op welke termijn die werkruimtes er komen.

Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het al komend najaar kappen van bomen om ruimte te maken voor een parkeerplaats, voorbarig is, en misschien niet nodig? En kan zij daarom toezeggen deze kap uit te stellen?

4. In de verschillende raadsbrieven uit de beleidsvelden Prostitutie (sekswerk) en Mobiliteit wordt verschillende informatie over deze ontwikkeling gegeven.
a) Welke afdeling is verantwoordelijk voor het al dan niet inpassen van te herplanten bomen uit het NRU project bij de groencompensatie bij het Nieuwe Zandpad?
b) Hoe wordt geborgd dat informatie met betrekking tot aan te planten bomen bij het Nieuwe Zandpad altijd bijgewerkt en actueel is?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 jul. 2020
Antwoorddatum: 15 sep. 2020

Schriftelijke vragen 168/2020

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de raadsbrieven ‘Groencompensatie Nieuwe Zandpad’ en ‘Beantwoording commissievragen Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)’, een aantal vragen over de groencompensatie Nieuwe Zandpad en het behoud van bomen in het gebied van de NRU. In de raadsbrief over groencompensatie Nieuwe Zandpad van 30 juni wordt gesteld dat bomen van de NRU verplaatst worden naar het Nieuwe Zandpad om invulling te geven aan boomcompensatie en tijdelijke natuur. Dat riep bij de Partij voor de Dieren vragen op, aangezien de verbreding van de NRU voorlopig niet start en het dus voorbarig zou zijn om daar bomen te verwijderen. In reactie op de vragen die we stelden in de commissie van 2 juli, ontvingen we de raadsbrief over ‘Beantwoording commissievragen Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)’. Daarin schrijft het college dat het erop lijkt dat alle te verwijderen bomen in het NRU-projectgebied gecompenseerd kunnen worden. In deze brief staat echter niets over een tijdspad en de mogelijkheid dat er (voorlopig) helemaal geen bomen verwijderd worden.

1. In de raadsbrief Groencompensatie werd onder meer ingegaan op de motie 'tijdelijke natuurbij het Nieuwe Zandpad'. Die motie riep het college op:
-Het deel van de locatie waar (voorlopig) niet gebouwd gaat worden, een groene invulling te geven die de lokale biodiversiteit versterkt;
-Hierbij zo mogelijk de gedragscode Tijdelijke Natuur te volgen;
En dat eerste punt van het dictum sluit een actievere houding niet uit. In de raadsbrief wordt nu alleen gerept over 'natuur z'n gang laten gaan'.

Is het college het met ons eens dat de biodiversiteit baat kan hebben bij actiever stimuleren en ondersteunen van bepaalde soorten en kan het college toezeggen een actievere houding aan te nemen om de biodiversiteit hier een (evt. tijdelijke) stimulans te geven? Bijvoorbeeld door inzaaien van lokale bloemenmengsel of aanplant van andere geschikte flora?

Wij zijn het er mee eens dat de biodiversiteit baat kan hebben bij het actiever stimuleren en ondersteunen van bepaalde soorten. Daarom zal na de voorlopige gunning van de prostitutiezone de groeninvulling worden uitgewerkt voor het deel van de locatie waar voorlopig niet gebouwd gaat worden. De uitvoering daarvan zal plaatsvinden nadat de werkruimten zijn gebouwd. Het is op korte termijn niet gewenst om op de vierde kavel van het Nieuwe Zandpad flora aan te planten of een lokale bloemenmengsel in te zaaien, omdat de vierde kavel waarschijnlijk als bouwterrein zal dienen voor de ontwikkelaar(s). Dit betekent dat het werkverkeer de bloemen en planten dan meteen weer stuk rijdt. Daarom kiezen we er hier voor om op de korte termijn de ‘natuur zijn gang te laten gaan’. Het inzaaien van planten vinden we op deze locatie niet wenselijk; de natuurwaarden komen juist voort uit het spontane karakter en de natuurlijke successie2. Om dit mogelijk te maken is een plan opgesteld en een maaischema afgesproken met de aannemer. Bij recent veldbezoek bleek dat de natuur al goed op gang komt. Helaas heeft de aannemer op 4 september, in afwijking van het afgesproken maaischema, de hele zone afgemaaid. We hebben de aannemer hierop aangesproken. In het voorjaar gaan we opnieuw met de aannemer in gesprek om volgens plan te maaien.

2. In deze brief stond ook dat het college op het laatste kavel van het Nieuwe Zandpad, tijdelijk bomen van de NRU wil planten. In de brief van 14 juli wordt verduidelijkt dat dit waarschijnlijk niet nodig gaat zijn, maar de optie wordt niet geheel uitgesloten.
a) De uitvoering van de verbreding van de NRU staat steeds meer op losse schroeven. Voorlopig zal daar nog helemaal niets gebeuren en dus ook geen bomen worden verwijderd. Hoe verhouden de planning in de tijd tussen beide projecten (Nieuwe Zandpad en NRU) zich tot elkaar? Kunnen wij een overzicht krijgen van de tijdspaden van beide ontwikkelingen?

Gezien de onzekerheid omtrent stikstof en de financiële haalbaarheid kan op dit moment geen betrouwbare planning afgegeven worden voor de NRU (spoor 1). Bij de 4e bestuurlijke voortgangsrapportage is gemeld dat het bestemmingsplan NRU niet eerder dan in april 2021 kan worden vastgesteld door de raad. Eerder is op antwoord van schriftelijke vragen 2019 nummer 141 aangegeven dat er geen bomen gekapt zullen worden, voordat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld door de raad. De definitieve gunning voor het Nieuwe Zandpad staat gepland in najaar 2021, dan is ook de verhuurtekening definitief en is bekend hoeveel bomen op het Nieuwe Zandpad extra kunnen worden aangeplant. Direct daarna begint de uitvoeringsfase. De doorlooptijd van de bouw van de werkruimten is bepalend voor de afronding van de herinrichting van de openbare ruimte. Dit betekent dat op zijn vroegst in het voorjaar 2022 bomen kunnen worden geplant, rekening houdend met het bomenplantseizoen zal de aanplant waarschijnlijk pas in het najaar van 2022 worden uitgevoerd.

b) Nu er weer meerdere scenario’s voor de NRU mogelijk zijn (waaronder niets doen), hoe kan het college dan al weten of en hoeveel bomen ze eventueel zou willen verwijderen?

In de raadsbrief van 14 juli 2020 hebben wij gemeld dat op basis van de meest recente inzichten van het Voorlopig Ontwerp het erop lijkt, dat alle te verwijderen bomen in het NRU projectgebied gecompenseerd kunnen worden. Dit geldt voor de variant met twee onderdoorgangen en één viaduct. Voor alternatieve oplossingen die in het kader van spoor 2 worden onderzocht, zal te zijner tijd ook inzichtelijk worden gemaakt of en hoeveel bomen verwijderd moeten worden, en waar compensatie plaatsvindt.

c) Op het vierde kavel van het Nieuwe Zandpad zouden mogelijk tijdelijk een aantal bomen uit het NRU plangebied kunnen staan. Hoe lang is tijdelijk? Is het met het oog op de gezondheid en overlevingskansen van de bomen verstandig om ze op een tijdelijke plek te zetten en daarna opnieuw te verplanten?

Zoals aangegeven in de raadsbrief van 14 juli 2020 worden bomen, die vitaal genoeg zijn om verplant te worden, bij voorkeur direct naar de definitieve standplaats verplant. Dit vergroot de overlevingskans van de bomen. Het gemeentelijk beleid gaat ervan uit dat eerst gekeken wordt of een boom verplant kan worden. Pas als blijkt dat dit niet kan, kunnen bomen worden gekapt en moet elders de bomenkap worden gecompenseerd. Bij grote projecten, zoals bijvoorbeeld busbaan Transwijk, wordt soms gebruik gemaakt van een tijdelijk depot, waar de bomen één tot twee jaar werden “opgeslagen” (en goed verzorgd) en daarna weer in het project terug geplant. De vierde kavel van het Nieuwe Zandpad zou eventueel tijdelijk als bomendepot kunnen dienen voor een klein aantal bomen. Hoe lang ‘tijdelijk’ is, is afhankelijk van het moment waarop de vierde kavel wordt ontwikkeld. Uw raad kan na gedegen onafhankelijk evaluatieonderzoek besluiten om ook de vierde kavel te verhuren. In dat geval zal de ‘tijdelijke natuur’ weer ruimte moeten maken voor de ontwikkeling van werkruimten voor sekswerkers.

d) Als er geen bomen van de NRU naar het Nieuwe Zandpad verplaatst worden, op welke manier gaat het college dan wel zorgen dat er bomen geplant worden bij het Nieuwe Zandpad?

Wij hebben de wens om op de plek, waar (voorlopig) geen werkruimten worden gerealiseerd, ruimte te bieden voor nieuwe (tijdelijke) natuur, voor bomen uit een andere ontwikkeling en/of voor nieuwe bomen. Zie ook antwoord op vraag 1.

3. Klopt het dat de tweede parkeerplaats bij het Zandpad pas nodig is als alle werkruimtes gerealiseerd en in gebruik genomen zijn? Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de tender gaan zijn en dus ook niet duidelijk óf en op welke termijn die werkruimtes er komen.

Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het al komend najaar kappen van bomen om ruimte te maken voor een parkeerplaats, voorbarig is, en misschien niet nodig? En kan zij daarom toezeggen deze kap uit te stellen?

Ongeveer de helft van de tweede parkeerplaats is nodig voor de realisatie en exploitatie van de eerste 3 kavels (96 werkruimten). Daarom hebben wij op 11 februari jl. besloten om bij de ontwikkeling van de eerste fase, de helft van de tweede parkeerplaats nog niet aan te leggen. Ook het aantal te kappen bomen is daarmee teruggebracht van 15 naar 6 bomen. Bij het besluit om de vierde kavel te ontwikkelen en realiseren zal opnieuw worden afgewogen of het nodig is de andere helft van de tweede parkeerplaats aan te leggen of niet. Onze insteek is om niet komend najaar de bomen te kappen, maar de voorlopige gunning na 10 februari 2021 af te wachten voordat de bomen worden geveld. Dan weten we of we voornemens zijn de kavels te verhuren. Als de planning van de voorlopige gunning vertraagt, is het niet wenselijk te wachten met de bomenkap vanwege het broedseizoen. Dit betekent dat de bomen toch zullen worden gekapt vooruitlopend op de voorlopige gunning.

4. In de verschillende raadsbrieven uit de beleidsvelden Prostitutie (sekswerk) en Mobiliteit wordt verschillende informatie over deze ontwikkeling gegeven.
a) Welke afdeling is verantwoordelijk voor het al dan niet inpassen van te herplanten bomen uit het NRU project bij de groencompensatie bij het Nieuwe Zandpad?

De projectorganisatie NRU is verantwoordelijk voor het verplanten dan wel compenseren van bomen die verwijderd moeten worden om het project mogelijk te maken. Als er bomen verplant worden naar een locatie van een lopende locatie- of gebiedsontwikkeling, dan stemt de projectorganisatie NRU hierover af met de “ontvangende” partij. Op basis van de meest actuele inzichten in de bomenbalans, de onzekerheid over de financiële haalbaarheid en de planning van de NRU, en de wens om bomen direct naar een definitieve standplaats te verplanten, ligt het niet meer voor de hand om bomen uit het project NRU tijdelijk te verplanten naar de vierde kavel van het Nieuwe Zandpad

b) Hoe wordt geborgd dat informatie met betrekking tot aan te planten bomen bij het Nieuwe Zandpad altijd bijgewerkt en actueel is?

Ambtelijk is een opdracht uitgezet om vraag en aanbod van herplant-locaties voor bomen binnen de gemeente Utrecht te coördineren.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kippen en ratten in het Julianapark

Lees verder

Schriftelijke vragen Politiecijfers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer