Schrif­te­lijke vragen Haalt de EPC norm de praktijk?


Indiendatum: 4 dec. 2017

Schriftelijke vragen 136/2017

Bij het aanvragen van een bouwvergunning of omgevingsvergunning moet de aanvrager inzichtelijk maken welke maatregelen hij voornemens is te treffen om te voldoen aan de vereiste EPC norm en hoe de EPC berekend is. De Partij voor de Dieren ontvangt signalen dat bij de beoordeling van een dergelijke vergunningsaanvraag niet altijd wordt gekeken of de voorgestelde maatregelen wel reëel zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat in de berekening uit wordt gegaan van de plaatsing van veel meer zonnepanelen dan dat er überhaupt op het te bouwen pand passen. Ook ontvangt de Partij voor de Dieren signalen dat voorgestelde energiebesparende maatregelen bij de uitvoering van een bouwplan niet altijd toegepast worden, bijvoorbeeld omdat ze duurder blijken te zijn dan vooraf verwacht werd.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Hoe controleert de gemeente de EPC berekening tijdens de besluitvorming over een vergunningaanvraag?
  2. Controleert de gemeente ook of de vereiste EPC maatregelen uitvoerbaar zijn en ook op de bouwtekening staan aangegeven ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gebeurt dit?
  3. Op welke manier wordt gecontroleerd of de vereiste energiebesparende maatregelen, zoals opgenomen in de EPC-berekening, na realisatie van het bouwproject ook daadwerkelijk zijn toegepast?
  4. Hoe vaak komt het voor dat niet alle vereiste energiebesparende maatregelen die vermeld werden in de EPC berekening bij de vergunningaanvraag zijn toegepast? Hoe vaak zijn er in deze gevallen alternatieve maatregelen toegepast door de bouwer?
  5. Hoe vaak heeft de gemeente weten af te dwingen dat er alsnog energiebesparende maatregelen werden toegepast waardoor de EPC norm alsnog gehaald werd ?
  6. Welke sancties kan de gemeente opleggen als geconstateerd wordt dat niet alle vereiste energiebesparende maatregelen daadwerkelijk correct zijn toegepast waardoor de vereiste EPC norm niet gehaald wordt? Hoe vaak zijn sancties opgelegd in de periode vanaf 2015?
  7. Hoeveel ton aan CO2 emissie is er door dit corrigerend/handhavend optreden vermeden ?
  8. Voor de gevallen waarbij de gemeente geen maatregelen heeft weten af te dwingen om alsnog aan de EPC eisen te voldoen: hoeveel ton extra CO2 emissie is hiermee gemoeid ?
  9. Hoe worden deze onregelmatigheden geregistreerd?

Indiendatum: 4 dec. 2017
Antwoorddatum: 20 dec. 2017

Schriftelijke vragen 136/2017

Bij het aanvragen van een bouwvergunning of omgevingsvergunning moet de aanvrager inzichtelijk maken welke maatregelen hij voornemens is te treffen om te voldoen aan de vereiste EPC norm en hoe de EPC berekend is. De Partij voor de Dieren ontvangt signalen dat bij de beoordeling van een dergelijke vergunningsaanvraag niet altijd wordt gekeken of de voorgestelde maatregelen wel reëel zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat in de berekening uit wordt gegaan van de plaatsing van veel meer zonnepanelen dan dat er überhaupt op het te bouwen pand passen. Ook ontvangt de Partij voor de Dieren signalen dat voorgestelde energiebesparende maatregelen bij de uitvoering van een bouwplan niet altijd toegepast worden, bijvoorbeeld omdat ze duurder blijken te zijn dan vooraf verwacht werd.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Hoe controleert de gemeente de EPC berekening tijdens de besluitvorming over een vergunningaanvraag?

Er wordt conform de landelijk vastgestelde toetsingsregels op hoofdlijnen getoetst. Dit betekent dat een aantal belangrijke uitgangspunten worden gecontroleerd (zoals bijvoorbeeld rendementen van verschillende warmtesystemen, reële of forfaitaire waarden van bijvoorbeeld koudebruggen, leidinglengten, etc.).

2. Controleert de gemeente ook of de vereiste EPC maatregelen uitvoerbaar zijn en ook op de bouwtekening staan aangegeven ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gebeurt dit?

Ja, voor zover op tekening aangegeven, wordt dit op hoofdlijnen beoordeeld.

3. Op welke manier wordt gecontroleerd of de vereiste energiebesparende maatregelen, zoals opgenomen in de EPC-berekening, na realisatie van het bouwproject ook daadwerkelijk zijn toegepast?

Het bouwtoezicht beoordeelt lopende het bouwproces of er overeenkomstig de verleende vergunning gebouwd wordt. Tijdens de startbespreking, de tussentijds inspecties en de opleveringscontrole is er ook aandacht voor het voldoen aan de energiebesparende maatregelen. Aanvullend merken wij op dat het de bedoeling van de wetgever is om dit toezicht binnenkort te privatiseren (Wet kwaliteitsborging).

4. Hoe vaak komt het voor dat niet alle vereiste energiebesparende maatregelen die vermeld werden in de EPC berekening bij de vergunningaanvraag zijn toegepast? Hoe vaak zijn er in deze gevallen alternatieve maatregelen toegepast door de bouwer?

In minder dan 10% van de gevallen komt het voor. Veelal worden er alternatieve maatregelen toegepast door de bouwer.

5. Hoe vaak heeft de gemeente weten af te dwingen dat er alsnog energiebesparende maatregelen werden toegepast waardoor de EPC norm alsnog gehaald werd?

Alle EPC berekeningen worden gecontroleerd. Een vergunning wordt niet verstrekt als deze berekening niet klopt. Exacte aantallen van gevallen waarin de aanvraag niet direct op dit specifieke onderdeel akkoord was, zijn niet te geven. Aanvragers worden altijd in staat gesteld een aanvraag aan te vullen of aan te passen.

6. Welke sancties kan de gemeente opleggen als geconstateerd wordt dat niet alle vereiste energiebesparende maatregelen daadwerkelijk correct zijn toegepast waardoor de vereiste EPC norm niet gehaald wordt? Hoe vaak zijn sancties opgelegd in de periode vanaf 2015?

De gemeente kan een dwangsombesluit opleggen waardoor de bouwer alsnog gedwongen wordt aan de EPC te voldoen. Echter: zo ver komt het nooit. Dit omdat, voordat een bouwwerk in gebruik genomen mag worden, altijd een opleveringscontrole plaatsvindt. Het bouwtoezicht geeft niet eerder een formele “voltooiingsverklaring” af dan wanneer overeenkomstig de vergunning (en de EPC) gebouwd is.

7. Hoeveel ton aan CO2 emissie is er door dit corrigerend/handhavend optreden vermeden?

Dit is niet bekend en ook niet uit te rekenen.

8. Voor de gevallen waarbij de gemeente geen maatregelen heeft weten af te dwingen om alsnog aan de EPC eisen te voldoen: hoeveel ton extra CO2 emissie is hiermee gemoeid?

Zie onze reactie op vraag 7.

9. Hoe worden deze onregelmatigheden geregistreerd?

In de werkrapportages van het bouwtoezicht (lees: in het individuele bouwdossier).