Schrif­te­lijke vragen Hand­having mili­eu­over­tre­dingen?


Indiendatum: 25 nov. 2021

Schriftelijke vragen 282/2021

In Trouw van 17 november ’211 stond het artikel ‘Milieuovertreders komen weg met een waarschuwing, ondanks extra maatregelen. Hoe kan dat?’ Uit onderzoek van Investico dat onder andere voor Trouw is gedaan blijkt dat omgevingsdiensten nauwelijks straffen opleggen, en dat de verschillen tussen omgevingsdiensten groot zijn. Een doel van de omgevingsdiensten is juist om strikter en uniformer op te treden tegen milieuovertredingen.

Dat leidt bij de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, D66, PvdA, SP en VVD tot de volgende vragen:

1. Uit het artikel blijkt dat de frequentie waarin bedrijven met een groot milieurisico worden bezocht, erg verschilt tussen milieudiensten. Bovengenoemde fracties vinden het van groot belang dat bedrijven met een milieurisico frequent worden gecontroleerd en dat er handhavend wordt opgetreden.

a. Is het college het met ons eens dat controle en handhaving van milieubelastende bedrijven van groot belang is, uit oogpunt van milieu, natuur en volksgezondheid?

2. Kunt u inzicht geven in de frequentie en resultaten van de controles van milieubelastende bedrijven in de gemeente Utrecht?

a. Bij welke milieucategorie valt een bedrijf onder een bedrijf met groot milieurisico?

b. Hoe vaak worden deze bedrijven door de RUD bezocht? Evt. onderscheid naar milieucategorie.

c. Kunt u een overzicht geven van bezoeken en resultaten in de afgelopen drie jaar (dus hoeveel bezoeken zijn er gedaan, wat leverde dit op (type overtreding), hoe werd er gehandhaafd, is vervolgens gecheckt of de situatie is verbeterd en zo ja, was dat het geval?)?

d. In het geval dat er wel een overtreding werd geconstateerd, maar geen boete is opgelegd, wat was daarvan de reden?

3. Is het college, op basis van bovengenoemde cijfers en feiten, tevreden over controle en handhaving door de RUD? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Welke acties heeft u in het verleden al genomen om de situatie te verbeteren? En welke actie gaat u ondernemen om dit vanaf nu verder te verbeteren?

4. In veel gevallen krijgen ondernemers eerst de kans om de overtreding ongedaan te maken, voordat er een sanctie volgt. Bovengenoemde partijen kunnen zich voorstellen dat dit een gewenste werkwijze is, maar hechten er dan wel aan dat strikt wordt gecontroleerd of inderdaad de overtreding ongedaan gemaakt wordt, dat hier strikte termijnen voor gesteld worden en dat dit wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Daarnaast zijn wij van mening dat een bedrijf dat meermaals in overtreding is wel direct een sanctie opgelegd krijgt.

a. Deelt het college bovengenoemde mening?

b. Wat is de huidige praktijk in Utrecht m.b.t. waarschuwen, hercontrole en handhaving?

5. In het artikel wordt gesteld dat recidiverende bedrijven direct gestraft zouden moeten worden, de handhavingsrichtlijn schrijft dit ook voor. Bovengenoemde partijen vinden het belangrijk dat er wordt gehandhaafd conform deze richtlijn.

a. Is het college dat met de vragen stellende partijen eens?

b. Hoe is de praktijk in de gemeente Utrecht, uitgevoerd door de RUD?

c. Is het college tevreden met de huidige uitvoeringspraktijk? Zo ja, waarom?
Zo nee, welke acties heeft u in het verleden al genomen om de situatie te verbeteren? En wat gaat u nu verder doen om dit te verbeteren?

6. Uit het artikel blijkt dat de Utrechtse omgevingsdiensten weinig sancties hebben opgelegd. En ook dat handhavend optreden gesteund moet worden door bestuurders.

a. Wat zijn de afspraken tussen RUD en gemeente Utrecht voor wat betreft controle en handhaving?

b. Hoe worden deze afspraken gemonitord, welke informatie krijgt de gemeente van de RUD en op welke manier ziet de gemeente erop toe dat deze afspraken in de praktijk worden gebracht?

c. Beschikt, naar het oordeel van het college, de RUD over voldoende middelen om deze controlerende en handhavende taken naar behoren uit te voeren?

d. Worden dwangsommen die door de RUD worden opgelegd, ook werkelijk door de gemeente Utrecht geïncasseerd? Zo nee, waarom niet?

e. Hoe wordt er omgegaan met controle en handhaving jegens onderdelen van andere overheden (zoals RWZI), mede vanwege de voorbeeldrol? Wat vindt het college daarvan?

Gesteld door:
Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jelmer Schreuder, D66
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Marijn van Dalen, VVD