Schrif­te­lijke vragen Van banen naar lanen en Wat ruist er in het struik­gewas?


Indiendatum: 23 nov. 2021

Schriftelijke vragen 280/2021

De fracties van VVD, Partij voor de Dieren, D66, PvdA, CDA en Student & Starter zijn groot voorstander van het planten van meer bomen in onze gemeente. Het is ons dan ook opgevallen dat er in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn behoorlijk wat plekken zijn waar het toevoegen van (nieuwe) bomen een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. Ons oog is voor deze vragen gevallen op een aantal doorgaande wegen waarbij de (midden-) bermen zich mogelijk zouden lenen voor het toevoegen van bomen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar eventuele negatieve effecten zoals gevolgen voor de verkeersveiligheid.

In de bijlage zijn foto’s te vinden van de situaties waar we in ieder geval aan denken. Echter, zijn onze vragen breder bedoeld en mogelijk van toepassing op de rest van de gemeente.

1. Is het college het met ons eens dat het toevoegen van bomen om heel veel redenen waardevol is?

In de bijlage zijn foto’s te vinden van de Landschapsbaan, Burgemeester Middelweerdbaan, Vleutensebaan en de Veldhuizerweg. Hier valt ons op dat de bermen geschikt zouden kunnen zijn voor het toevoegen van bomen.

2. Is het college met ons eens dat deze locaties in aanmerking komen voor het toevoegen van bomen in de bermen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om dit op (korte) termijn te doen? Zo ja, is het college daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?

4. Welke andere kansen ziet het college (ook buiten Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn) om in bermen langs wegen meer bomen toe te voegen?

De laatste foto in de bijlage is van de Langerakbaan. Hier is al vaker het initiatief genomen om meer bomen te planten. De gemeente heeft in eerdere antwoorden laten weten geen mogelijkheden te zien. We zijn nu drie jaar verder en hebben toch nog een vraag:

5. Welke mogelijkheden zijn er (anno 2021) om de Langerakbaan toch een groenere uitstraling te geven? Ziet het college bijvoorbeeld mogelijkheden om (toch) bomen of struiken in de (midden-)berm van de Langerakbaan toe te voegen?

Tot slot nog een vraag over struiken. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is het initiatief genomen om voor beide wijken in kaart te brengen waar struikgewas kan worden toegevoegd. We begrijpen dat voor de financiering van deze nieuwe struiken een beroep moet worden gedaan op het Initiatievenfonds.

6. Is het college het met de VVD eens dat de vergroening van beide wijken gewoon onderdeel zou moeten zijn van de ruimtelijke ontwikkeling en dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op bestaande middelen (bijvoorbeeld vanuit de GREX Leidsche Rijn). Zo nee, waarom niet en is het college in dat geval bereid de kosten voor het struikeninitiatief vanuit de lopende groenbegroting te dekken?

Dimitri Gilissen, VVD
Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Tessa Sturkenboom, Student & Starter

Indiendatum: 23 nov. 2021
Antwoorddatum: 19 jan. 2022

Schriftelijke vragen 280/2021

De fracties van VVD, Partij voor de Dieren, D66, PvdA, CDA en Student & Starter zijn groot voorstander van het planten van meer bomen in onze gemeente. Het is ons dan ook opgevallen dat er in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn behoorlijk wat plekken zijn waar het toevoegen van (nieuwe) bomen een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. Ons oog is voor deze vragen gevallen op een aantal doorgaande wegen waarbij de (midden-) bermen zich mogelijk zouden lenen voor het toevoegen van bomen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar eventuele negatieve effecten zoals gevolgen voor de verkeersveiligheid.

In de bijlage zijn foto’s te vinden van de situaties waar we in ieder geval aan denken. Echter, zijn onze vragen breder bedoeld en mogelijk van toepassing op de rest van de gemeente.

1. Is het college het met ons eens dat het toevoegen van bomen om heel veel redenen waardevol is?

Wij vinden het toevoegen van bomen, maar ook struiken, zeker waardevol voor onder meer klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit maakt de wijken, wegen en fietspaden aantrekkelijker en koeler, het is beter voor de opname van CO2 en dempen van het geluid. Bomen zorgen voor een optische versmalling van wegen en kunnen helpen bij het accentueren van kruisingen en oversteekplaatsen. Uiteraard dient er ook te allen tijde voldoende overzicht en zicht op de verkeersdeelnemers te zijn vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

In de bijlage zijn foto’s te vinden van de Landschapsbaan, Burgemeester Middelweerdbaan, Vleutensebaan en de Veldhuizerweg. Hier valt ons op dat de bermen geschikt zouden kunnen zijn voor het toevoegen van bomen.

2. Is het college met ons eens dat deze locaties in aanmerking komen voor het toevoegen van bomen in de bermen? Zo nee, waarom niet?

Ja, de bermen van de genoemde straten (Landschapsbaan, Burgemeester Middelweerdbaan, Vleutensebaan en de Veldhuizerweg) zijn mogelijk geschikt voor het toevoegen van bomen. Dit vraagt wel een goede afstemming met de ondergrondse infrastructuur (aanwezige riolering en kabels en leidingen).

3. Welke mogelijkheden ziet het college om dit op (korte) termijn te doen? Zo ja, is het college daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?

De specifieke situatie in elk van de genoemde straten verschilt van elkaar. Zo zijn grenzend aan de Landschapsbaan nog werkzaamheden gepland (inrichting oevers van de plas, nieuwbouw basisscholen). Het toevoegen van bomen en/of struiken wordt meegenomen in deze inrichtingsplannen. Dan kan werk-met-werk worden gemaakt.

Bij de Burgemeester Middelweerdbaan staan aan de zuidzijde aan weerszijde van het fietspad bomen. En ook in de middenberm bij de oversteekplaatsen. Aan de noordzijde is de straatverlichting gepositioneerd en staan er geen bomen in de berm. Via deze zijde wordt de watergang beheerd. We gaan na of op enkele plaatsen bomen zijn toe te voegen. Aan de overzijde van de watergang worden nog tientallen bomen aangeplant rond de nieuwbouw van ParkZuid.

Bij de Vleutensebaan staan aan de zuidzijde reeds meerdere rijen bomen. En ook in de middenberm, maar deze ontbreken inderdaad ter hoogte van de Kandinskystraat/Marc Chagallstraat. Wij verwachten dat hier bomen zijn toe te voegen en zullen dit in 2022 oppakken. De noordzijde grenst tevens aan het spoortalud, waarop enkele struiken staan.

De Veldhuizerweg ligt voor een groot deel op grondgebied van de gemeente Woerden. De gemeente Utrecht kan daar dus niet zelf bomen aanplanten. In het noordelijk deel, dat gelegen is binnen onze gemeentegrens, we bekijken of daar bomen kunnen worden toegevoegd. Uiteraard rekening houdend met het daar liggende aardgas hoofdtracé.

4. Welke andere kansen ziet het college (ook buiten Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn) om in bermen langs wegen meer bomen toe te voegen?

We zijn bij elk ruimtelijk project op zoek naar ruimte voor het toevoegen van bomen. Dit heeft zowel met de ondergrondse als bovengrondse groeiruimte te maken. We zijn bij Rivierenwijk met kabels- en leidingeigenaren op zoek naar constructies zodat er meer bomen geplant kunnen worden.
We zien vooral kansen om werk met werk te maken met infra- en bouwprojecten die de komende jaren gepland zijn. Doordat hier in de ondergrond ruimte kan worden vrijgemaakt door herschikking van de kabels en leidingen, komt er ook ruimte vrij voor duurzame groeiplaatsen van bomen. Afgelopen jaren hebben we zo bij projecten als de Beatrixlaan, ‘t Goylaan en Opaalweg veel bomen kunnen toevoegen met een gemengd assortiment. Komende tijd staan er projecten op stapel zoals de onthardingsopgave voor Rivierenwijk en een onderzoek in Oudenoord met het parkeerbedrijf, waar we op zoek gaan naar ruimte voor groen waar parkeerplaatsen afnemen.

De laatste foto in de bijlage is van de Langerakbaan. Hier is al vaker het initiatief genomen om meer bomen te planten. De gemeente heeft in eerdere antwoorden laten weten geen mogelijkheden te zien. We zijn nu drie jaar verder en hebben toch nog een vraag:

5. Welke mogelijkheden zijn er (anno 2021) om de Langerakbaan toch een groenere uitstraling te geven? Ziet het college bijvoorbeeld mogelijkheden om (toch) bomen of struiken in de (midden-)berm van de Langerakbaan toe te voegen?

De middenberm van de Langerakbaan bestaat uit een infiltratiesysteem. Tot voor kort was het niet mogelijk daarop bomen te plaatsen zonder het systeem te verstoren. Inmiddels zijn er nieuwe technieken waardoor er eventueel bomen in ondergrondse bakken geplaatst kunnen worden. We gaan onderzoeken of er met deze nieuwe technieken mogelijkheden zijn om boven op het infiltratiesysteem te vergroenen en in beeld brengen wat dit kost. In de 2e helft 2022 informeren wij u hierover.

Tot slot nog een vraag over struiken. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is het initiatief genomen om voor beide wijken in kaart te brengen waar struikgewas kan worden toegevoegd. We begrijpen dat voor de financiering van deze nieuwe struiken een beroep moet worden gedaan op het Initiatievenfonds.

6. Is het college het met de VVD eens dat de vergroening van beide wijken gewoon onderdeel zou moeten zijn van de ruimtelijke ontwikkeling en dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op bestaande middelen (bijvoorbeeld vanuit de GREX Leidsche Rijn). Zo nee, waarom niet en is het college in dat geval bereid de kosten voor het struikeninitiatief vanuit de lopende groenbegroting te dekken?

Een groene inrichting van de openbare ruimte wordt zoveel als mogelijk meegenomen in de lopende deelgebied ontwikkelingen en bouwopgave van Leidsche Rijn. Uit de RSU blijkt dat de hoeveelheid groen (kwantiteit) in dit deel van de stad redelijk in balans is met de verstedelijking. De grootste groenopgave bevindt zich dan ook niet aan de westzijde van de stad. Dit maakt dat er vanuit de groenbegroting zeer beperkt middelen worden ingezet voor deze wijken.

Dimitri Gilissen, VVD
Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Tessa Sturkenboom, Student & Starter

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Geen pizzabezorgers in de strijd tegen criminaliteit

Lees verder

Schriftelijke vragen Handhaving milieuovertredingen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer