Schrif­te­lijke vragen Het Munt- en Kanaal­weg­gebied moet veiliger en schoner


Indiendatum: 30 jun. 2020

Schriftelijke vragen 149/2020

Op 28 mei jl. heeft de fractie van de PvdA onder de titel Betere inzet van de handhaving tijdens het mooie weer i.v.m. corona mondelinge vragen gesteld. Wij waren niet tevreden over de beantwoording van onze vragen. Dat wordt ook bevestigd door de berichtgeving van AD-UN over jongeren die vanaf de voormalige silo aan de Kanaalweg in het water springen. “DOE DIT NIET, WANT DIT IS LEVENSGEVAARLIJK!”, zijn de woorden van de wijkagent. Maar dit is niet het enige wat daar gebeurt. Veel bewoners van het gebied rondom de sluizen in het Merwedekanaal, ten noordwesten van De Munt, tussen de Keulsekade en de Kanaalweg ondervinden veel overlast. De leefbaarheid gaat daar achteruit. De bewoners geven aan: “Zodra het mooi weer is, komen er grote groepen jongeren, die tot diep in de nacht feest vieren. Ze schreeuwen, gillen, draaien luide muziek en laten rotzooi achter. Overal staan fietsen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Mensen doen overal hun behoefte.”

Om het woongenot van de bewoners te waarborgen, de toenemende verslechtering van de leefbaarheid tegen te gaan en de levensgevaarlijke situatie bij de voormalige silo tegen te gaan, hebben onze fracties de volgende vragen:

1. Herkent het college, de door de wijkagent en bewoners beschreven situatie in het gebied? Zo ja, wat vindt het college daarvan?

2. Op onze mondelinge vragen van 28 mei jl. mb.t. handhaving en toezicht heeft het college aangegeven dat er voldoende handhaving en toezicht is. Als dat zo is, hoe kan het dan dat er zulke ongewenste situaties plaatsvinden en de situatie daar uit de hand kan lopen?

3. Hoeveel (overlast)meldingen zijn er de afgelopen 2 jaar bij de gemeente en bij de politie binnengekomen?

4. Hoe zijn deze meldingen afgehandeld en kregen de melders een terugkoppeling?

5. De bewoners schrijven: “Contacten met politie, gemeente en Rijkswaterstaat hebben niet tot een structurele oplossing geleid. Overlast wordt incidenteel aangepakt na melden bij 0900- 8844 of 112. Op dit moment kan er niet gehandhaafd worden, omdat de daarvoor noodzakelijke wettelijke en juridische instrumenten en capaciteit niet voorhanden zijn, is ons verteld.” Wat vindt het college van deze reactie die de bewoners hebben gekregen?

6. Is het college bereid om in overleg met de bewoners een eindtijd af te spreken en dat na 22.00u het gebied leeg (zonder recreanten) en netjes opgeruimd is? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om in de warme dagen extra handhaving en toezicht te organiseren zodat er ongewenste situaties kunnen worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om in deze warme periode grote vuilniszaken in het gebied neer te zetten/op te hangen zodat de recreanten hun afval daarin kunnen doen? En dat de zakken een dag later opgehaald worden? Zo nee, waarom niet?

9. Er springen jongeren met gevaar voor eigen leven vanaf de voormalige silo aan de Kanaalweg in het water. Is het college bereid om in overleg met de eigenaar fysieke maatregelen te treffen zodat jongeren levensgevaarlijke sprongen niet meer ondernemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welk termijn kunnen de gewenste maatregelen worden uitgevoerd?

10. Wat gaat het college extra en anders doen om ervoor te zorgen dat het gebied een veilige, duurzame, fijne leefomgeving wordt?

11. Kunnen we nu ervanuit gaan dat er voortaan in het gebied betere toezicht en handhaving is? Zo nee, waarom niet?

Bülent Isik, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 jun. 2020
Antwoorddatum: 23 jul. 2020

Schriftelijke vragen 149/2020

Op 28 mei jl. heeft de fractie van de PvdA onder de titel Betere inzet van de handhaving tijdens het mooie weer i.v.m. corona mondelinge vragen gesteld. Wij waren niet tevreden over de beantwoording van onze vragen. Dat wordt ook bevestigd door de berichtgeving van AD-UN over jongeren die vanaf de voormalige silo aan de Kanaalweg in het water springen. “DOE DIT NIET, WANT DIT IS LEVENSGEVAARLIJK!”, zijn de woorden van de wijkagent. Maar dit is niet het enige wat daar gebeurt. Veel bewoners van het gebied rondom de sluizen in het Merwedekanaal, ten noordwesten van De Munt, tussen de Keulsekade en de Kanaalweg ondervinden veel overlast. De leefbaarheid gaat daar achteruit. De bewoners geven aan: “Zodra het mooi weer is, komen er grote groepen jongeren, die tot diep in de nacht feest vieren. Ze schreeuwen, gillen, draaien luide muziek en laten rotzooi achter. Overal staan fietsen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Mensen doen overal hun behoefte.”

Om het woongenot van de bewoners te waarborgen, de toenemende verslechtering van de leefbaarheid tegen te gaan en de levensgevaarlijke situatie bij de voormalige silo tegen te gaan, hebben onze fracties de volgende vragen:

1. Herkent het college, de door de wijkagent en bewoners beschreven situatie in het gebied? Zo ja, wat vindt het college daarvan?

Wij herkennen dit beeld, vooral tijdens warme dagen. Wij begrijpen dat mensen graag recreëren in dit gebied, hierbij dient men zich echter wel te gedragen.

2. Op onze mondelinge vragen van 28 mei jl. mb.t. handhaving en toezicht heeft het college aangegeven dat er voldoende handhaving en toezicht is. Als dat zo is, hoe kan het dan dat er zulke ongewenste situaties plaatsvinden en de situatie daar uit de hand kan lopen?

Recreatie in dit gebied is geen nieuw fenomeen. We zien dat er activiteiten plaatsvinden die voor de uitbraak van het COVID-19 virus werden geaccepteerd, zoals zonnen en zwemmen. Klimmen op monumenten en springen vanaf bruggen is ongewenst en gevaarlijk. Gemeentelijke toezichthouders nemen dit gebied dagelijks mee in hun rondes. Ze zijn niet permanent aanwezig, Als ze aanwezig zijn constateren ze vaak geen overtredingen. Op het moment dat toezicht en handhaving weerstand ervaart of er is sprake van gevaarzetting, wordt er samengewerkt met de politie en waar mogelijk in gezamenlijkheid opgetreden. Daarnaast komen er regelmatig na 22.00 uur meldingen binnen, waar de politie zoveel mogelijk op inzet.

3. Hoeveel (overlast)meldingen zijn er de afgelopen 2 jaar bij de gemeente en bij de politie binnengekomen?

Bij de gemeente zijn in 2019 5 meldingen en dit jaar (tot 1 juni) 24 meldingen van (jeugd)overlast over dit gebied binnengekomen. Daarnaast zijn er in 2020 20 meldingen gedaan over het onvoldoende afstand houden in verband met het COVID-19 virus. Bij de politie zijn in 2019 8 meldingen en in 2020 28 meldingen van jeugdoverlast binnen in het gebied rondom de sluizen in het Merwedekanaal.

4. Hoe zijn deze meldingen afgehandeld en kregen de melders een terugkoppeling?

Iedere melding is in behandeling genomen, als er contactgegevens bekend zijn, krijgt de melder een terugmelding. Als de politie ter plaatse gaat bij een melding, is het uitganspunt dat iedere melder na afloop een terugkoppeling krijgt over wat er met de melding is gedaan. In de praktijk kan het af en toe voorkomen dat het niet haalbaar is, vanwege het tijdstip of drukte door andere meldingen. Sommige meldingen vergen geen directe inzet van de politie en worden doorgezet aan de wijkagent. De wijkagent zal dan op een later moment de melder een terugkoppeling geven.

5. De bewoners schrijven: “Contacten met politie, gemeente en Rijkswaterstaat hebben niet tot een structurele oplossing geleid. Overlast wordt incidenteel aangepakt na melden bij 0900- 8844 of 112. Op dit moment kan er niet gehandhaafd worden, omdat de daarvoor noodzakelijke wettelijke en juridische instrumenten en capaciteit niet voorhanden zijn, is ons verteld.” Wat vindt het college van deze reactie die de bewoners hebben gekregen?

Ten aanzien van handhavingscapaciteit gaat het vaak om het zoeken van een juiste balans in de verdeling van de capaciteit. Hier is altijd sprake van afweging. Dit betekent echter niet dat er niet handhavend opgetreden wordt op overlastgevend gedrag. We erkennen dat de complexe situatie (zie vraag 6 en 10) niet bijdraagt aan eenduidige handhaving.

6. Is het college bereid om in overleg met de bewoners een eindtijd af te spreken en dat na 22.00u het gebied leeg (zonder recreanten) en netjes opgeruimd is? Zo nee, waarom niet?

De zogenaamde ‘landtongen’ bij de sluizen zijn eigendom van Rijkswaterstaat. De Keulse kade en de oever van de Kanaalweg zijn ook eigendom van Rijkswaterstaat en zijn openbaar toegankelijk. We zijn in gesprek met Rijkswaterstaat over het eigendom, beheer en gebruik van deze terreinen. Een mogelijke optie is het afsluiten van de ‘landtongen, geheel óf na 22.00 uur. Samen met Rijkswaterstaat wordt onderzocht wat mogelijk is.

7. Is het college bereid om in de warme dagen extra handhaving en toezicht te organiseren zodat er ongewenste situaties kunnen worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Dit gebied heeft in het voorjaar en de zomer altijd extra aandacht vanuit zowel toezicht en handhaving als de politie.

8. Is het college bereid om in deze warme periode grote vuilniszaken in het gebied neer te zetten/op te hangen zodat de recreanten hun afval daarin kunnen doen? En dat de zakken een dag later opgehaald worden? Zo nee, waarom niet?

In het gebied staan in de zomermaanden extra prullenbakken, waarin recreanten hun afval kwijt kunnen. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat deze extra prullenbakken regelmatig ’s middags al vol zitten. Daarom legen we deze op drukke dagen meerdere keren per dag. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan zullen we de capaciteit van zowel de prullenbakken als van het personeel aanpassen. Ongewenst gedrag is de belangrijkste oorzaak van de vervuiling. Het plaatsen van nog meer extra afvalbakken is daardoor niet per definitie de oplossing voor de omvangrijke vervuiling.

9. Er springen jongeren met gevaar voor eigen leven vanaf de voormalige silo aan de Kanaalweg in het water. Is het college bereid om in overleg met de eigenaar fysieke maatregelen te treffen zodat jongeren levensgevaarlijke sprongen niet meer ondernemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welk termijn kunnen de gewenste maatregelen worden uitgevoerd?

De nieuwe eigenaar van de elevator is door de gemeente aangeschreven met het verzoek om deze af te sluiten.

10. Wat gaat het college extra en anders doen om ervoor te zorgen dat het gebied een veilige, duurzame, fijne leefomgeving wordt?

Er is veel inzet vanuit de gemeente en haar partners om het gebied zo leefbaar en veilig mogelijk te maken. Binnen het gebied is echter sprake van een complexe eigendomssituatie, ook wat betreft de geldende regelgeving. We overleggen met bewoners, Rijkswaterstaat, Politie, Veiligheid, Wijken, Toezicht en Handhaving en Stadsbedrijven. Er zijn, in overleg met bewoners, al maatregelen genomen: extra gemeentelijke toezicht/blijvende hotspot, aangepaste bebording, bloemenperk over hele lengte Keulsekade, als buffer. Gewerkt wordt aan aanpassingen van de groenstrook aan de Kanaalweg (vergelijkbaar met Keulsekade), de eigenaar van de elevator is gemaand maatregelen te nemen en er vindt dus overleg plaats met Rijkswaterstaat over een vorm van afsluiten landtongen, gericht om dat zo snel mogelijk te verwezenlijken. Dit zijn maatregelen gericht op onderdelen om het gebied veilig en leefbaar te houden. Daarnaast is het van belang om tot een visie op het gehele gebied te komen met integrale afwegingen om een balans te vinden tussen leefbaarheid en prettig wonen enerzijds en recreatief gebruik anderzijds.

11. Kunnen we nu ervanuit gaan dat er voortaan in het gebied betere toezicht en handhaving is? Zo nee, waarom niet?

Er kan vanuit gegaan worden dat dit gebied voldoende aandacht krijgt binnen de verdeling van de beschikbare capaciteit.

Bülent Isik, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren