Schrif­te­lijke vragen Afsteken vuurwerk door consu­menten


Indiendatum: 19 mei 2014

Schriftelijke vragen 52/2014

Op 24 april 2014 verscheen in diverse media het bericht dat de burgemeesters van Nederlandse gemeenten strenger willen kunnen optreden rond het afsteken van vuurwerk door consumenten rond de jaarwisseling. Wij zijn er blij mee dat ook Utrecht zich hierachter heeft geschaard. Er is een toenemende maatschappelijke weerstand tegen vuurwerk, onder andere vanwege het grote aantal incidenten. Ook riepen oogartsen onlangs op tot een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren: www.gezondheidenco.nl/oogartsen-roepen-op-tot-vuurwerkverbod.

De burgemeester van de gemeente Hilversum is bereid te werken aan een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten, zoals u hier kunt lezen: www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3640796/2014/04/24/Burgemeesters-willen-strenger-vuurwerkbeleid.dhtml.

Naar aanleiding van het voorgaande hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in de Volkskrant van donderdag 24 april 2014 dat de burgemeester van Hilversum inzet op een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten in de gemeente Hilversum?

2. Kunt u aangeven wat de afgelopen jaarwisseling de directe en indirecte materiële en persoonlijke (voor mens en dier) door vuurwerk veroorzaakte schade in Utrecht was?

3. Hoe groot is het bedrag dat gemoeid is met het opruimen van vuurwerkresten? Is er verschil te bemerken tussen wijken die zelf de resten opruimen en wijken die dat niet doen?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat de overlast door vuurwerk, de milieuschade, het hoge aantal incidenten van geweld en vernieling en (het grote risico van) gezondheidsschade tijdens de jaarwisseling onacceptabel zijn?

5. Is het college bereid om de effecten van vuurwerkdampen (fijnstof en zware metalen) tijdens de jaarwisseling voor de gezondheid van Utrechters nader te onderzoeken en de raad daarover te informeren? Zo neen, waarom niet?

6. De gemeente Utrecht gaat op dit moment voor een inperking van het afsteken van consumentenvuurwerk (http://nos.nl/op3/artikel/621766-burgemeesters-willen-vuurwerkverbod.html). Wil de gemeente Utrecht dezelfde stappen als de gemeente Hilversum zetten door te streven naar een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk? Waarom wel/niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks

Indiendatum: 19 mei 2014
Antwoorddatum: 10 jun. 2014

Op 24 april 2014 verscheen in diverse media het bericht dat de burgemeesters van Nederlandse gemeenten strenger willen kunnen optreden rond het afsteken van vuurwerk door consumenten rond de jaarwisseling. Wij zijn er blij mee dat ook Utrecht zich hierachter heeft geschaard. Er is een toenemende maatschappelijke weerstand tegen vuurwerk, onder andere vanwege het grote aantal incidenten. Ook riepen oogartsen onlangs op tot een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren: www.gezondheidenco.nl/oogartsen-roepen-op-tot-vuurwerkverbod.
De burgemeester van de gemeente Hilversum is bereid te werken aan een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten, zoals u hier kunt lezen: www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3640796/2014/04/24/Burgemeesters-willen-strenger-vuurwerkbeleid.dhtml.

Naar aanleiding van het voorgaande hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in de Volkskrant van donderdag 24 april 2014 dat de burgemeester van Hilversum inzet op een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten in de gemeente Hilversum?

Antwoord: Ja.

2. Kunt u aangeven wat de afgelopen jaarwisseling de directe en indirecte materiële en persoonlijke (voor mens en dier) door vuurwerk veroorzaakte schade in Utrecht was?

Antwoord: De commissie is geïnformeerd in de brief van 28 januari 2014 met kenmerk 14.002402 over de jaarwisseling 2013-2014. De schade aan de openbare ruimte bedroeg € 77.730,=. Er waren de afgelopen jaarwisseling 32 spoedritten van de ambulance die gerelateerd waren aan de jaarwisseling, dat is overigens breder dan alleen letsel veroorzaakt door vuurwerk.

3. Hoe groot is het bedrag dat gemoeid is met het opruimen van vuurwerkresten? Is er verschil te bemerken tussen wijken die zelf de resten opruimen en wijken die dat niet doen?

Antwoord: Stadswerken heeft € 25.154 euro voor extra inzet voor opruimen van vuurwerkafval op 1 januari uitgegeven. Dit zijn de kosten van inzet personeel – zij worden op een feestdag extra betaald - inclusief stortkosten. Er is de laatste jaren een duidelijke trend dat de bewoners hun vuurwerkafval zelf opruimen, maar er is geen deel van de stad aan te wijzen waar het meer of minder is.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat de overlast door vuurwerk, de milieuschade, het hoge aantal incidenten van geweld en vernieling en (het grote risico van) gezondheidsschade tijdens de jaarwisseling onacceptabel zijn?

Antwoord: De gemeente werkt met verschillende partners in de stad hard om overlast en schade te beperken en overlastplegers aan te pakken. Dat doen we bijvoorbeeld door bekende overlastplegers voorafgaand aan de jaarwisseling aan te schrijven, in de openbare ruimte te zorgen dat er zo min mogelijk vernield kan worden en jongerenactiviteiten te stimuleren door onder meer de inzet van JOU. Ook werkten we dit jaar met een aantal stedelijke hotspots met meer inzet van alle partijen. De politie heeft veel inzet tijdens, maar ook voorafgaand aan oud en nieuw om op te treden tegen overlastplegers. Hiermee hebben we stappen kunnen zetten om de overlast te beperken. Samen met andere G4-steden hebben wij in maart een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid & Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met onze voorstellen om de overlast en schade door vuurwerk verder terug te dringen.

5. Is het college bereid om de effecten van vuurwerkdampen (fijnstof en zware metalen) tijdens de jaarwisseling voor de gezondheid van Utrechters nader te onderzoeken en de raad daarover te informeren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: De vraag naar gezondheidseffecten door inademing van fijnstof van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht speelt landelijk. Daarom voert de GGD Groningen momenteel samen met de Universiteit Utrecht/IRAS, RIVM, UMC Groningen en de gemeente Groningen nader onderzoek uit op landelijk niveau naar de relatie tussen blootstelling aan fijn stof van vuurwerk en sterfte. Het onderzoek koppelt sterftecijfers van het CBS aan data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De Nederlandse (middel)grote steden zijn ieder apart te klein om een dergelijk epidemiologisch onderzoek uit te kunnen voeren; daarom is het onderzoeksgebied geheel Nederland. De onderzoekers streven ernaar de conclusies en aanbevelingen voorafgaand aan de nieuwe jaarwisseling te presenteren.

6. De gemeente Utrecht gaat op dit moment voor een inperking van het afsteken van consumentenvuurwerk (http://nos.nl/op3/artikel/621766-burgemeesters-willen-vuurwerkverbod.html). Wil de gemeente Utrecht dezelfde stappen als de gemeente Hilversum zetten door te streven naar een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk? Waarom wel/niet?

Antwoord: De gemeente Utrecht trekt gezamenlijk op met de andere G4-steden. Wij willen een inperking van de verkoop en de afsteektijden, een landelijke aanpak van het illegale (zware) vuurwerk en een betere controle op de kwaliteit van het legale vuurwerk. Door deze maatregelen zal naar verwachting de overlast en schade verminderen. Vuurwerk levert voor veel inwoners van de stad Utrecht – zeker bij zorgvuldig gebruik - ook bij aan een feestelijke jaarwisseling. Dit willen wij niet onmogelijk maken. Op 3 juni 2014 heeft de minister van V&J en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer geschreven - www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/03/voorgenomen-maatregelen-vuurwerk-en-algeheel-beeld-jaarwisseling-2013-2014.html - met voorstellen voor het aanpakken van vuurwerkoverlast; hierin staat onder meer het voorstel om het aantal verkoopdagen en de afsteektijden te beperken. Het aantal verkoopdagen gaat in het voorstel van 3 werkdagen naar 2 werkdagen, de afsteektijd op 31 december verandert van 10.00 naar 18.00. Dit is een kleinere beperking dan is voorgesteld door de G4-gemeenten, maar is wel een stap in het terugdringen van de overlast door vuurwerk voor mensen en dieren. Dit voorstel zal op korte termijn worden besproken in de Tweede Kamer.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks