Schrif­te­lijke vragen Ener­gie­ver­spilling sport­clubs


Indiendatum: 11 mrt. 2015

Schriftelijke vragen 43/2015

De fractie van de Partij voor de Dieren las op 5 maart 2015 in Metro het artikel “Sportclubs smijten miljoenen euro’s weg aan energie”, waarin beschreven staat dat volgens energieleverancier Nuon de Nederlandse sportclubs samen 10 tot 15 miljoen kunnen besparen door alleen al de verwarmingsinstallatie beter af te stellen.

In het artikel wordt gesteld dat als sportclubs de cv-ketel efficiënter gebruiken, elke club tot 15% op het gebruik van aardgas zou kunnen besparen. Met overige maatregelen, zoals betere isolatie van de cv-leidingen, nemen de kosten verder af. Bij sportclubs vormen de energiekosten volgens Nuon gemiddeld 15 tot 20 procent van de begroting en per club gaat het om circa 15.000 euro energiekosten per jaar.

Gezien het feit dat veel sportverenigingen steeds moeilijker de begroting rond kunnen krijgen en de gemeente Utrecht haar klimaatdoelstellingen zegt te willen halen, vraagt de Partij voor de Dieren zich af hoe het zit met de Utrechtse sportclubs.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

1. Kent u het bericht in Metro van donderdag 5 maart 2015 over de energieverspilling door sportclubs?

2. Heeft de gemeente Utrecht inzage in de door Nuon omschreven energieverspilling door sportclubs? Zo ja, in hoeverre speelt het probleem van energieverspilling bij Utrechtse sportclubs? Zo nee, bent u bereid hier navraag naar te doen bij Nuon?

Er zijn 70 sportverenigingen in Utrecht met een eigen sportclub. Bij de onthulling van de eerste gigawatt aan zonnepanelen op 13 september 2014 op Sportpark Elinkwijk werd aangegeven dat iedere sportclub bezig is met vergroenen en met het verkennen van het aanleggen van zonnepanelen.

3. In hoeverre nemen deze 70 sportverenigingen ook maatregelen om energieverspilling tegen te gaan, naast het vergroenen van de energiewinning (zonnepanelen)?

4. Gezien de klimaatdoelstellingen van het college, de verantwoordelijkheid van de gemeente om voorlichting te geven over duurzaamheid en de financiële problemen die sportclubs ook in de gemeente Utrecht ondervinden: deelt het college de visie van de Partij voor de Dieren dat, indien sportclubs zo veel kunnen besparen op het gebied van energie, zij daar actief door de gemeente op gewezen dienen te worden? Graag een toelichting, ook indien u deze visie niet deelt.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 mrt. 2015
Antwoorddatum: 14 apr. 2015

Schriftelijke vragen 43/2015

De fractie van de Partij voor de Dieren las op 5 maart 2015 in Metro het artikel "Sportclubs smijten miljoenen euro’s weg aan energie", waarin beschreven staat dat volgens energieleverancier Nuon de Nederlandse sportclubs samen 10 tot 15 miljoen kunnen besparen door alleen al de verwarmingsinstallatie beter af te stellen.

In het artikel wordt gesteld dat als sportclubs de cv-ketel efficiënter gebruiken, elke club tot 15% op het gebruik van aardgas zou kunnen besparen. Met overige maatregelen, zoals betere isolatie van de cv-leidingen, nemen de kosten verder af. Bij sportclubs vormen de energiekosten volgens Nuon gemiddeld 15 tot 20 procent van de begroting en per club gaat het om circa 15.000 euro energiekosten per jaar.

Gezien het feit dat veel sportverenigingen steeds moeilijker de begroting rond kunnen krijgen en de gemeente Utrecht haar klimaatdoelstellingen zegt te willen halen, vraagt de Partij voor de Dieren zich af hoe het zit met de Utrechtse sportclubs.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

1. Kent u het bericht in Metro van donderdag 5 maart 2015 over de energieverspilling door sportclubs?

Antwoord: Ja.

2. Heeft de gemeente Utrecht inzage in de door Nuon omschreven energieverspilling door sportclubs? Zo ja, in hoeverre speelt het probleem van energieverspilling bij Utrechtse sportclubs? Zo nee, bent u bereid hier navraag naar te doen bij Nuon?

Antwoord: De zeventig Utrechtse sportverenigingen met een eigen accommodatie geven jaarlijks tussen de 1 en 1,5 miljoen euro uit aan gas en elektriciteit. Om die uitgave terug te brengen heeft de gemeente Utrecht vanuit het Programma Utrecht Energie (PUE) afspraken gemaakt met de Vereniging Sport Utrecht (VSU). De VSU werkt samen met de verenigingen maatregelen uit waardoor de verenigingen en hun leden bewuster omgaan met energie en het energieverbruik te verlagen.
Inmiddels maken ruim dertig verenigingen deel uit van het netwerk VSU Energie en worden zij vanuit dit netwerk ondersteund bij de verduurzaming van hun accommodatie. Daarnaast zijn vijf verenigingen zelf met dit thema aan de slag gegaan. Bij 19 verenigingen is een klimaatscan uitgevoerd. Uit de resultaten van deze scans blijkt dat gemiddeld twintig % gas en veertig % elektriciteit bespaard kan worden als alle maatregelen uit de scan worden uitgevoerd. Voor individuele verenigingen ligt dit soms nog hoger. Maatregelen die de grootste energiewinst opleveren, vergen echter veelal een investering die lang niet alle verenigingen financieel kunnen opbrengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld LED-verlichting of zonnepanelen. Met ondersteuning vanuit de VSU (netwerk) wordt onderzocht wat mogelijk en haalbaar is.

Er zijn 70 sportverenigingen in Utrecht met een eigen sportclub. Bij de onthulling van de eerste gigawatt aan zonnepanelen op 13 september 2014 op Sportpark Elinkwijk werd aangegeven dat iedere sportclub bezig is met vergroenen en met het verkennen van het aanleggen van zonnepanelen.

3. In hoeverre nemen deze 70 sportverenigingen ook maatregelen om energieverspilling tegen te gaan, naast het vergroenen van de energiewinning (zonnepanelen)?

Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 worden de verenigingen vanuit VSU Energie gestimuleerd en zo nodig ondersteund bij het uitwerken en uitvoeren van maatregelen die energiebesparing opleveren. De verenigingen weten VSU Energie te vinden om verduurzaming van hun accommodaties te realiseren. Zoals aangegeven zijn inmiddels veel verenigingen enthousiast en actief aan de slag met het tegengaan van energieverspilling en zijn de eerste projecten uitgevoerd. De sportverenigingen hebben geïnvesteerd in isolatie en LED-verlichting in hun clubhuis; wordt er geëxperimenteerd met het inregelen van verwarmingen/warmwatervoorzieningen en zijn er door administratieve wijzigingen besparingen gerealiseerd. Enkele voorbeelden:

- tennisvereniging STVU heeft kort geleden zijn nieuw geïsoleerde paviljoen geopend. Naast het dak zijn ook de muren en beglazing flink onder handen genomen, waardoor ook zonder te stoken een aangename binnentemperatuur kan worden bereikt.

- voetbalvereniging DVSU heeft naar aanleiding van de klimaatscan isolatieglas laten aanbrengen en onderzoekt de vereniging de mogelijkheid om het dak opnieuw te isoleren en zonnepanelen te realiseren.

- voetbalvereniging U.S.V. Elinkwijk heeft zonnepanelen op haar dak laten leggen en heeft daarnaast haar aansluitingen administratief samengevoegd. Ook is naar aanleiding van de scan de cv-ketel lager ingesteld. Hiermee bespaart de vereniging ongeveer €1.000 op jaarbasis.

Enkele verenigingen oriënteren zich op LED-verlichting voor het sportveld. Meerdere verenigingen overwegen zonnepanelen te plaatsen waarvan er dertien hiervoor een SDE+ subsidie hebben aangevraagd. Veel verenigingen maken gebruik van gemeentelijke sportaccommodatie en beschikken niet over een eigen accommodatie. Beleid van de gemeente Utrecht is er op gericht om m.b.t. haar eigen (sport)accommodaties een goed voorbeeld te zijn in het terugdringen van energieverspilling en het doorvoeren van maatregelen om het energieverbruik te verlagen. De sportverenigingen profiteren daar uiteindelijk ook weer van. De door de gemeente Utrecht aangevraagde SDE+ subsidies voor zeven grote (sport)accommodaties zijn positief beschikt. Dit impliceert een uitbreiding van 15.642 m2 zonnepanelen in Utrecht op onder andere de sporthal Galgenwaard en zwembad De Kwakel. Hierover is de commissie Stad en Ruimte in een brief van 14 november 2014 nader geïnformeerd.

4. Gezien de klimaatdoelstellingen van het college, de verantwoordelijkheid van de gemeente om voorlichting te geven over duurzaamheid en de financiële problemen die sportclubs ook in de gemeente Utrecht ondervinden: deelt het college de visie van de Partij voor de Dieren dat, indien amateursportclubs zo veel kunnen besparen op het gebied van energie, zij daar actief door de gemeente op gewezen dienen te worden? Graag een toelichting, ook indien u deze visie niet deelt.

Antwoord: Zoals vermeld bij vraag 2 heeft de gemeente Utrecht, via het PUE, aanvullende afspraken gemaakt met de VSU. De VSU is gevraagd het energievraagstuk actief onder de aandacht van zijn leden te brengen. Dit heeft vorm gekregen in VSU Energie. VSU Energie benadert dit jaar alle sportverenigingen met een eigen accommodatie om een klimaatscan uit te laten voeren en biedt aan om de verenigingen vervolgens te begeleiden bij de implementatie van de maatregelen. Dit project is op 18 november 2014 toegelicht tijdens de raadsinformatieavond over het programma Utrechtse Energie.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Problemen met de PGB’s

Lees verder

Schriftelijke vragen Elke Utrechtse school een zonnedak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer