Schrif­te­lijke vragen Geen Opslag in het Groen


Indiendatum: 24 jun. 2014

Schriftelijke vragen 76/2014

Dit voorjaar vonden werkzaamheden plaats aan de stadsverwarming op het Lucasbolwerk. Daarbij is aan de Warmtenetten Utrecht B.V. (Eneco) een opbreekvergunning verleend, en vervolgens ook een vergunning inname openbare grond (zie bijlage). De vergunning gold voor opslag op het plantsoen van het Lucasbolwerk, en opslag heeft daar ook daadwerkelijk plaatsgevonden.

De opslag van zeecontainers en dergelijke gedurende enkele weken bleef niet zonder gevolgen. De grasmat is beschadigd, op een dusdanige wijze dat het weken, zo niet maanden duurt voordat die zich hersteld heeft. De bodem is voornamelijk kleibodem en klinkt dus snel in, wat herstel van de grasmat moeilijk maakt.

Er had 100 meter verderop een plaats gereserveerd kunnen worden om een en ander op te slaan die minder schade aan het groen van het monumentale Zocherplantsoen zou hebben veroorzaakt, nl het verbrede gedeelte van de verharding bij de Wittevrouwenbrug. De gekozen plaats was wellicht voor de aannemer handiger maar niet voor het plantsoen. Dat een dergelijke keuze voor gemak voor de aannemer ten kosten van risico monumentaal groen te beschadigen, geen uitzondering is laten bijgaande foto's zien van het Pelmolenplantsoen (foto 3).

Vragen:

1. Hoe kan het dat er twee verschillende, elkaar tegensprekende vergunningen worden uitgegeven voor hetzelfde project, beide geldend? En klopt het dat de tweede vergunning niet overeenstemt met de beheervisie Singelgebied (2003) en het beheerplan Zocherpark (2010) Zo ja, hoe kan het dat een vergunning wordt verleend die afwijkt van de beheervisie Singelgebied[1]? Waarom werd hier eigenlijk een vergunning verleend als er sprake had moeten zijn van een ontheffing van het verbod, zoals neergelegd in art. 5.10 van de APV[2]?

2. Waarom is het bouwmaterieel op op het Pelmolenplatsoen (foto 3) binnen de kroonprojectie van bomen geplaatst, wat niet in overeenstemming is met het Beheerplan Zocherpark[3]?

3. Is er ooit een implementatienota opgesteld voor de genoemde Beheervisie die aanwijzingen bevat voor de bij het gebied betrokken diensten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Raad van deze nota kennisnemen?

4. Zijn er voor beide gevallen (Lucasbolwerk en Pelmolenplantsoen) opstelplaatsen voor materieel overwogen die schade aan het plantsoen meer zouden beperken dan de nu gekozen plaats? Vindt het college ook dat het plaatsen van containers op het openbare groen moet worden voorkomen, aangezien dit kostbare schade met zich meebrengt aan gras en bomen in waardevolle parken? Zo ja, hoe kan herhaling in de toekomst voorkomen worden?

5. Is vooraf aan de vergunningverlening voor de werkzaamheden rond het Lucasbolwerk de parkcoördinator gehoord? En is er met bewoners overlegd bij de voorbereiding van dit werk? Zo ja, wat was van deze twee overleggen het resultaat? Zo nee, waarom niet?

6. Heeft de gemeente naast criteria voor een heldere schaderegeling ten behoeve van beschadigde bomen en het schade veroorzakende nutsbedrijf (P. 26, beheervisie Singelgebied) ook criteria voor andere schade aan groen en openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld schade aan de grasmat, het inklinken van de bodem door het opslaan van zwaar materieel, of gevolgen voor (beschermde en onbeschermde) dieren die in het gebied leven? En gelden deze criteria ook voor andere bedrijven dan nutsbedrijven (te denken valt aan organisaties die evenementen organiseren?)

7. Is het College bereid om in de toekomst het opslaan van containers en zwaar materieel op en in het openbaar groen zo veel mogelijk te voorkomen, en slechts indien dat redelijkerwijs niet anders kan, pas toestemming te verlenen deze in het openbaar groen te plaatsen (niet onder de kroon van bomen[4]).

8. Zoals ook vermeld staat in de Beheervisie Zocherpark, is “het gras in het Zocherpark (…) niet aangelegd als evenemententerrein. Zeker onder natte omstandigheden zal de kleibodem hier snel dichtslempen en beschadigen. Herstel (kost) tijd en geld.” (p.25). Zeker bij een dichtklinkende bodem zal de schade van opslag van zwaar materieel en evenementen pas na langere tijd zichtbaar worden.

9. Heeft het College inzicht in de schade die werkzaamheden en evenementen aan het openbaar groen veroorzaken, ook op de langere termijn (bijvoorbeeld het inklinken van de bodem en het herstellen van de grasmat na het plaatsen van containers en zwaar materieel of het gebruik van rijplaten)? Voor welke schade zijn derden aansprakelijk die (met vergunning) gebruik maken van het groen, zoals voor evenementen en opslag? En in hoeverre herstelt de Gemeente deze schade en welke kosten brengt dat met zich mee?

[1] “Het heeft de sterke voorkeur de locatie buiten het parkgebied te zoeken. Mocht dit absoluut onmogelijk zijn dan kan, onder strenge voorwaarden, een minimaal deel van het park worden gebruikt.” (p.26, over bouwactiviteiten)

[2] Artikel 5:10 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of aangelegde beplanting of groenstrook.

2. Dit verbod is niet van toepassing:

a. op de weg;

b. op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;

c. op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

[3] P. 25: “ Podia, kramen en opslag van materialen mogen niet binnen de kroonprojectie van de bomen geplaatst worden.”

[4] Beheerplan Zocherpark, ibid, p 26.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie

Indiendatum: 24 jun. 2014
Antwoorddatum: 23 sep. 2014

Schriftelijke vragen 76/2014

Dit voorjaar vonden werkzaamheden plaats aan de stadsverwarming op het Lucasbolwerk. Daarbij is aan de Warmtenetten Utrecht B.V. (Eneco) een opbreekvergunning verleend, en vervolgens ook een vergunning inname openbare grond (zie bijlage). De vergunning gold voor opslag op het plantsoen van het Lucasbolwerk, en opslag heeft daar ook daadwerkelijk plaatsgevonden.

De opslag van zeecontainers en dergelijke gedurende enkele weken bleef niet zonder gevolgen. De grasmat is beschadigd, op een dusdanige wijze dat het weken, zo niet maanden duurt voordat die zich hersteld heeft. De bodem is voornamelijk kleibodem en klinkt dus snel in, wat herstel van de grasmat moeilijk maakt.

Er had 100 meter verderop een plaats gereserveerd kunnen worden om een en ander op te slaan die minder schade aan het groen van het monumentale Zocherplantsoen zou hebben veroorzaakt, nl het verbrede gedeelte van de verharding bij de Wittevrouwenbrug. De gekozen plaats was wellicht voor de aannemer handiger maar niet voor het plantsoen. Dat een dergelijke keuze voor gemak voor de aannemer ten kosten van risico monumentaal groen te beschadigen, geen uitzondering is laten bijgaande foto's zien van het Pelmolenplantsoen.

Vragen:

1. Hoe kan het dat er twee verschillende, elkaar tegensprekende vergunningen worden uitgegeven voor hetzelfde project, beide geldend? En klopt het dat de tweede vergunning niet overeenstemt met de beheervisie Singelgebied (2003) en het beheerplan Zocherpark (2010) Zo ja, hoe kan het dat een vergunning wordt verleend die afwijkt van de beheervisie Singelgebied[1]? Waarom werd hier eigenlijk een vergunning verleend als er sprake had moeten zijn van een ontheffing van het verbod, zoals neergelegd in art. 5.10 van de APV[2]?

Antwoord: Ondanks het streven naar integrale en optimaal op elkaar afgestemde vergunningverlening is dat in dit geval niet gelukt. De afstemming tussen beide soorten vergunningverlening (kabels en leidingen enerzijds en inname openbare grond anderzijds) worden naar aanleiding hiervan verbeterd.

Nee.

De verleende vergunning betreft toestemming om voorwerpen te plaatsen op de openbare grond. Deze vergunningverlening is gebaseerd op artikel 2:9 van de APV.

2. Waarom is het bouwmaterieel op op het Pelmolenplatsoen (foto 3) binnen de kroonprojectie van bomen geplaatst, wat niet in overeenstemming is met het Beheerplan Zocherpark[3]?

Antwoord: het bouwmaterieel blijkt binnen de kroonprojectie te zijn geplaatst. Wel zijn er beschermende maatregelen getroffen in de vorm van boomlatten en bouwhekken. Dit laat echter onverlet dat de vergunningsvoorwaarden als ook het toezicht op naleving van die voorwaarden hier onvoldoende in lijn zijn met de uitgangspunten in de beheervisie en het beheerplan. Wij zullen ook op dit punt de afstemming verbeteren.

3. Is er ooit een implementatienota opgesteld voor de genoemde Beheervisie die aanwijzingen bevat voor de bij het gebied betrokken diensten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Raad van deze nota kennisnemen?

Antwoord: in de beheervisie zijn verschillende deelgebieden onderscheiden. Voor de herinrichting van deze deelgebieden zijn in de jaren 2004 (Hieronymusplantsoen), 2005 (Weerdsingel OZ), 2006 (Lepelenburg – Manenburg) en 2008 (Lucasbolwerk, Sterrenburg – Willemsplantsoen) door het college Definitieve Ontwerpen vastgesteld. In 2010 is vervolgens het ‘Beheerplan Zocherpark’ vastgesteld, waarin voor de verschillende beheergroepen (o.a. bomen, gras, straatmeubilair en water) eindbeelden zijn beschreven. Dit beheerplan heeft een looptijd van circa 10 jaar.

4. Zijn er voor beide gevallen (Lucasbolwerk en Pelmolenplantsoen) opstelplaatsen voor materieel overwogen die schade aan het plantsoen meer zouden beperken dan de nu gekozen plaats? Vindt het college ook dat het plaatsen van containers op het openbare groen moet worden voorkomen, aangezien dit kostbare schade met zich meebrengt aan gras en bomen in waardevolle parken? Zo ja, hoe kan herhaling in de toekomst voorkomen worden?

Antwoord: ja en nee, voor Lucasbolwerk zijn vooraf alternatieven bekeken, maar die zijn afgevallen vanwege slechte(re) bereikbaarheid én aspecten van veiligheid. Voor Pelmolenplantsoen was de inrichting al geplaatst door de aannemer en heeft de gemeente gedeelten laten verwijderen en de locatie laten verbeteren. Overigens waren er voor Pelmolenplantsoen vanwege parkeerdruk geen alternatieven. Ja, de intenties uit de beheervisie Singelgebied hebben ook in 2014 niet(s) aan kracht en waarde ingeboet. De hierboven onder 1 en 2 aangekondigde verbeteringen hebben tot doel de bescherming van en zorg voor het Zocherpark nog beter te garanderen. Overigens is er geen blijvende schade ontstaan aan het park en blijft vanuit de beheersvisie Zocherpark het uitdrukkelijke streven om materialen zoveel mogelijk op te slaan op de bestrating en niet in het groen.

5. Is vooraf aan de vergunningverlening voor de werkzaamheden rond het Lucasbolwerk de parkcoördinator gehoord? En is er met bewoners overlegd bij de voorbereiding van dit werk? Zo ja, wat was van deze twee overleggen het resultaat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: het overleg met de parkcoördinator heeft plaatsgevonden terwijl de werkzaamheden al in gang waren. Bij het ontbreken van een werkbaar alternatief is gekozen voor de locatie in het park. Overigens kunt u constateren dat op de betreffende plek het nieuwe gras weer opkomt en het groen zich weer herstelt. Bij vergunningverlening kabels en leidingen en inname openbare grond vindt vooraf geen overleg plaats met bewoners.

6. Heeft de gemeente naast criteria voor een heldere schaderegeling ten behoeve van beschadigde bomen en het schade veroorzakende nutsbedrijf (P. 26, beheervisie Singelgebied) ook criteria voor andere schade aan groen en openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld schade aan de grasmat, het inklinken van de bodem door het opslaan van zwaar materieel, of gevolgen voor (beschermde en onbeschermde) dieren die in het gebied leven? En gelden deze criteria ook voor andere bedrijven dan nutsbedrijven (te denken valt aan organisaties die evenementen organiseren?)

Antwoord: ja, de schaderegeling is algemeen van toepassing op beschadigd gemeentelijk eigendom.

Ja, de regeling is waar relevant als vergunningsvoorwaarde opgenomen in de vergunning, bijvoorbeeld bij vergunningen inname openbare grond en de evenementenvergunning.

7. Is het College bereid om in de toekomst het opslaan van containers en zwaar materieel op en in het openbaar groen zo veel mogelijk te voorkomen, en slechts indien dat redelijkerwijs niet anders kan, pas toestemming te verlenen deze in het openbaar groen te plaatsen (niet onder de kroon van bomen[4]).

Antwoord: ja

Zoals ook vermeld staat in de Beheervisie Zocherpark, is “het gras in het Zocherpark (…) niet aangelegd als evenemententerrein. Zeker onder natte omstandigheden zal de kleibodem hier snel dichtslempen en beschadigen. Herstel (kost) tijd en geld.” (p.25). Zeker bij een dichtklinkende bodem zal de schade van opslag van zwaar materieel en evenementen pas na langere tijd zichtbaar worden.

8. Heeft het College inzicht in de schade die werkzaamheden en evenementen aan het openbaar groen veroorzaken, ook op de langere termijn (bijvoorbeeld het inklinken van de bodem en het herstellen van de grasmat na het plaatsen van containers en zwaar materieel of het gebruik van rijplaten)? Voor welke schade zijn derden aansprakelijk die (met vergunning) gebruik maken van het groen, zoals voor evenementen en opslag? En in hoeverre herstelt de Gemeente deze schade en welke kosten brengt dat met zich mee?

Antwoord: ja. Op werkzaamheden in het openbaar groen wordt toezicht gehouden en bij evenementen vindt een voor- en naschouw plaats. Eventuele schade wordt hiermee in beeld gebracht. Derden zijn aansprakelijk voor alle schade aan het openbaar groen en de verharding. De gemeente herstelt nagenoeg alle schade en de kosten voor het herstel worden in rekening gebracht bij de vergunninghouder. In dit geval is er geen sprake van blijvende schade en is het verhalen van deze schade niet aan de orde.

[1] “Het heeft de sterke voorkeur de locatie buiten het parkgebied te zoeken. Mocht dit absoluut onmogelijk zijn dan kan, onder strenge voorwaarden, een minimaal deel van het park worden gebruikt.” (p.26, over bouwactiviteiten)

[2] Artikel 5:10 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of aangelegde beplanting of groenstrook.
2. Dit verbod is niet van toepassing:
a. op de weg;
b. op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;
c. op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.
3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

[3] P. 25: “ Podia, kramen en opslag van materialen mogen niet binnen de kroonprojectie van de bomen geplaatst worden.”

[4] Beheerplan Zocherpark, ibid, p 26.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie