Schrif­te­lijke vragen Overlast Tour du Jour op de Maria­plaats


Indiendatum: 21 aug. 2014

Schriftelijke vragen 94/2014

Ter gelegenheid van de Tour de France is in de periode van 7 tot 31 juli 2014 de studio van tv-show ‘Tour du Jour’, voor het tweede achtereenvolgende jaar, neergestreken op de Mariaplaats in Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft via omwonenden van de Mariaplaats vernomen dat Tour du Jour op verschillende manieren voor veel overlast heeft gezorgd. De openbare ruimte van de Mariaplaats werd gedurende deze periode afgesloten voor bewoners ten behoeve van dit niet voor het publiek toegankelijke evenement. Daarbij was er sprake van geluids- en stankoverlast voor omwonenden. Ook is er tijdens de op- en afbouw significante schade toegebracht aan het openbaar groen, waaronder aan een aantal bomen.

Naar aanleiding van deze feiten heeft de Partij voor de Dieren ten aanzien van ‘Tour du Jour’ de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de klachten van omwonenden van de Mariaplaats ten aanzien van het evenement Tour du Jour?

2. Hoe luiden de argumenten van het college om Tour du Jour in hartje Utrecht te verwelkomen en de Mariaplaats als geschikte plek voor huisvesting van een dergelijk grootschalig evenement aan te wijzen? Op welke manier is de stad gebaat bij de komst van Tour du Jour naar hartje Utrecht?

3. Op welke datum is de vergunning voor Tour du Jour verleend en op welke wijze is er met bewoners gecommuniceerd over de mogelijkheden tot bezwaar? Hoe lang van tevoren heeft de gemeente Utrecht de omwonenden van de Mariaplaats geïnformeerd over de komst van het evenement? Is het college van mening dat er voldoende gelegenheid is geweest voor omwonenden tot het maken van bezwaar? Zo ja, graag een toelichting. Hoe is het college omgegaan met de bezwaren van omwonenden?

4. De gemeente Utrecht zegt zich sterk te maken voor verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast in de stad. Hoe is dit streven volgens het college te rijmen met een evenement als Tour du Jour waarbij gebruik wordt gemaakt van zware dieselaggregaten die, volgens omwonenden, 24 uur per dag hebben gedraaid? Wat heeft de gemeente ondernomen om de stank- en geluidsoverlast voor omwonenden te beperken?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de luchtkwaliteit gediend zou zijn bij een verbod van het gebruik van dieselaggregaten bij dit soort evenementen in de binnenstad van Utrecht? Zo nee, waarom niet? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, indien mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke(re) alternatieven voor energieopwekking tijdens dit soort evenementen gestimuleerd dient te worden? Zo nee, waarom niet?

6. Is er inmiddels onderzocht of het laten plaatsen van tijdelijke stroompunten een alternatief is voor het gebruik van dieselaggregaten en wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, op welke termijn kan daar meer inzicht in gegeven worden?

7. Is het college bekend met de schade die is toegebracht aan het openbaar groen op de Mariaplaats ten behoeve van de op- en afbouw van Tour du Jour? Op welke wijze wordt er tijdens evenementen door de gemeente gecontroleerd of er binnen de afgegeven vergunning gehandeld wordt?

8. In strijd met de vergunning stonden er objecten en opslagplaatsen binnen de kroonprojecties van de bomen en werd er met motorvoertuigen binnen de kroonprojecties en over de boomwortels gereden. Heeft de gemeente stappen ondernomen om tegen deze overtredingen op te treden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom heeft de gemeente niet handhavend opgetreden? Hoe gaat de gemeente Utrecht in de toekomst voorkomen dat er opnieuw schade wordt toegebracht aan openbaar groen ten behoeve van een dergelijk evenement?

9. Klopt het dat er ten behoeve van Tour du Jour editie 2013 een bomenrij is opgeofferd om meer ruimte te creëren voor dit kortstondige evenement? Zo nee, waarom zijn de bomen dan wel gekapt?

10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, gezien bovenstaande overlast en schade, Tour du Jour (of een vergelijkbaar evenement) geen vergunning meer dient te krijgen op de Mariaplaats? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 aug. 2014
Antwoorddatum: 25 sep. 2014

Schriftelijke vragen 94/2014

Ter gelegenheid van de Tour de France is in de periode van 7 tot 31 juli 2014 de studio van tv-show ‘Tour du Jour’, voor het tweede achtereenvolgende jaar, neergestreken op de Mariaplaats in Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft via omwonenden van de Mariaplaats vernomen dat Tour du Jour op verschillende manieren voor veel overlast heeft gezorgd. De openbare ruimte van de Mariaplaats werd gedurende deze periode afgesloten voor bewoners ten behoeve van dit niet voor het publiek toegankelijke evenement. Daarbij was er sprake van geluids- en stankoverlast voor omwonenden. Ook is er tijdens de op- en afbouw significante schade toegebracht aan het openbaar groen, waaronder aan een aantal bomen.

Naar aanleiding van deze feiten heeft de Partij voor de Dieren ten aanzien van ‘Tour du Jour’ de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de klachten van omwonenden van de Mariaplaats ten aanzien van het evenement Tour du Jour?

Antwoord: Ja.

2. Hoe luiden de argumenten van het college om Tour du Jour in hartje Utrecht te verwelkomen en de Mariaplaats als geschikte plek voor huisvesting van een dergelijk grootschalig evenement aan te wijzen? Op welke manier is de stad gebaat bij de komst van Tour du Jour naar hartje Utrecht?

Antwoord: Utrecht is, naast woonstad, een stad die ruimte wil biedt aan evenementen. Een hoogtepunt vormt het binnenhalen van de start van de Tour de France in 2015. Het is een grootschalig en bij een groot publiek bekend internationaal evenement, dat in zeer sterke mate bijdraagt aan de (internationale) naamsbekendheid van de stad. Een goede randprogrammering en gerichte marketing en communicatie versterken dit effect. Het programma Tour du Jour is hiervan een goed voorbeeld en past binnen het evenementenbeleid. In het kader van de media-aandacht is voor een aantrekkelijk typisch Utrechts decor gekozen.

3. Op welke datum is de vergunning voor Tour du Jour verleend en op welke wijze is er met bewoners gecommuniceerd over de mogelijkheden tot bezwaar? Hoe lang van tevoren heeft de gemeente Utrecht de omwonenden van de Mariaplaats geïnformeerd over de komst van het evenement? Is het college van mening dat er voldoende gelegenheid is geweest voor omwonenden tot het maken van bezwaar? Zo ja, graag een toelichting. Hoe is het college omgegaan met de bezwaren van omwonenden?

Antwoord: De vergunning is op 1 juli 2014 verleend. De vergunningaanvraag is op 12 juni 2014 gepubliceerd, waarna een aantal bewoners een zienswijze heeft ingediend. In de uitgebreide reactie op de zienswijzen, hebben wij gewezen op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaar tegen het besluit tot vergunningverlening. Er zijn geen bezwaarschriften ingediend.

4. De gemeente Utrecht zegt zich sterk te maken voor verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast in de stad. Hoe is dit streven volgens het college te rijmen met een evenement als Tour du Jour waarbij gebruik wordt gemaakt van zware dieselaggregaten die, volgens omwonenden, 24 uur per dag hebben gedraaid? Wat heeft de gemeente ondernomen om de stank- en geluidsoverlast voor omwonenden te beperken?

Antwoord: Alleen de regiewagen, die gebruik maakte van het lichtste aggregaat, heeft 24 uur per dag aangestaan, wat nodig was voor de voeding van de apparatuur. Voor de overige beantwoording van deze vraag verwijst het college naar de eerdere beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw M.J.S. Bollen inzake dieselaggregaten tijdens evenementen en festivals (SV 2014, nr 64).

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de luchtkwaliteit gediend zou zijn bij een verbod van het gebruik van dieselaggregaten bij dit soort evenementen in de binnenstad van Utrecht? Zo nee, waarom niet? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, indien mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke(re) alternatieven voor energieopwekking tijdens dit soort evenementen gestimuleerd dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4.

6. Is er inmiddels onderzocht of het laten plaatsen van tijdelijke stroompunten een alternatief is voor het gebruik van dieselaggregaten en wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, op welke termijn kan daar meer inzicht in gegeven worden?

Antwoord: Het onderzoek naar de mogelijkheden om stroompunten in te richten op evenementenlocaties wordt in het laatste kwartaal van 2014 afgerond.

7. Is het college bekend met de schade die is toegebracht aan het openbaar groen op de Mariaplaats ten behoeve van de op- en afbouw van Tour du Jour? Op welke wijze wordt er tijdens evenementen door de gemeente gecontroleerd of er binnen de afgegeven vergunning gehandeld wordt?

Antwoord: Voor aanvang van het evenement voeren gemeente en brandweer een integrale controle uit. Na afloop van het evenement vindt een naschouw plaats. Tijdens het evenement controleren toezichthouders op basis van meldingen en klachten. De organisator is op grond van de vergunning verplicht de schade op eigen kosten te herstellen. Zo nodig doet de gemeente dat voor rekening van de organisatie. Wij hebben in dit geval geen schade aan het openbaar groen vastgesteld.

8. In strijd met de vergunning stonden er objecten en opslagplaatsen binnen de kroonprojecties van de bomen en werd er met motorvoertuigen binnen de kroonprojecties en over de boomwortels gereden. Heeft de gemeente stappen ondernomen om tegen deze overtredingen op te treden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom heeft de gemeente niet handhavend opgetreden? Hoe gaat de gemeente Utrecht in de toekomst voorkomen dat er opnieuw schade wordt toegebracht aan openbaar groen ten behoeve van een dergelijk evenement?

Antwoord: De vergunningsvoorwaarde over kroonprojecties geldt wanneer de boomspiegel bestaat uit open grond of ander openbaar groen en van boven toegankelijk is voor de toevoer van lucht en water. Op de Mariaplaats bestaat de boomspiegel grotendeels uit bestrating, waardoor het plaatsen van objecten of opslag of het berijden met motorvoertuigen geen schade aanbrengt aan boomspiegel of wortels. De zorg voor openbaar groen heeft onze voortdurende aandacht en is een belangrijk thema in het vooroverleg met organisatoren, in de vergunningsvoorwaarden en in toezicht en handhaving.

9. Klopt het dat er ten behoeve van Tour du Jour editie 2013 een bomenrij is opgeofferd om meer ruimte te creëren voor dit kortstondige evenement? Zo nee, waarom zijn de bomen dan wel gekapt?

Antwoord: Nee, er is op de Mariaplaats geen bomenrij opgeofferd of boom gekapt.

10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, gezien bovenstaande overlast en schade, Tour du Jour (of een vergelijkbaar evenement) geen vergunning meer dient te krijgen op de Mariaplaats? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Zie het antwoord op vraag 2. In het spanningsveld van wonen enerzijds en het ruimte bieden aan evenementen anderzijds zijn hinder en overlast niet altijd voor de volle 100% te voorkomen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren