Schrif­te­lijke vragen Sport­vis­serij binnen de gemeente Utrecht


Indiendatum: 1 sep. 2014

Schriftelijke vragen 95/2014

In Trouw van 27 augustus 2014 gaf de directie van de Hoge Veluwe aan dat vissen in essentie gelijk is aan jagen. Vissen is volgens hen “Het opsporen en vangen, en het mogelijk doden van dieren.” Dit statement geeft weer wat hengelen ook volgens de Partij voor de Dieren inhoudt.

Binnen de gemeente Utrecht zijn de meeste wateren in eigendom van de gemeente. In deze wateren is sportvisserij mogelijk. De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) pacht het viswater voor haar leden, houdt toezicht op de naleving van de Visserijwet en draagt zorg voor het viswaterbeheer.

Er is lange tijd verondersteld dat vissen geen gevoel hebben en daarom worden vissen niet genoemd in de Dierenwelzijnswet. Er is recent wetenschappelijk bewijs dat vissen zich bewust zijn van hun omgeving, stress kunnen ervaren en pijn lijden. Meer informatie: www.ru.nl/organphy/people/gert-flik

Uit onderzoek in opdracht van Stichting Vissenbescherming en de Dierenbescherming blijkt dat de meeste Nederlanders op de hoogte zijn van deze wetenschappelijke inzichten. 'Een meerderheid van de Nederlanders meent dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen. Zij zijn overwegend van mening dat het hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen. Slechts 10% van de ondervraagden meent dat vissen vanwege het hengelen geen angst, pijn en stress ervaren en geen verwondingen oplopen.' (Bron: www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/08/Z4489-Vissenbescherming-rapport.pdf)

Naar aanleiding van bovenstaande feiten heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kent u het artikel in Trouw van 27 augustus 2014?

2. De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) pacht viswater van de gemeente Utrecht voor haar leden. Om welke wateren gaat het? Zijn er, behalve de AUHV, nog andere partijen aan wie het viswater verpacht wordt? Zo ja, welke partijen zijn dat?

3. Geeft, behalve de AUHV, de gemeente Utrecht zelf ook visvergunningen uit? Zo ja, om hoeveel vergunningen gaat het en onder welke voorwaarden worden deze vergunningen verleend?

4. De AUHV voert controles uit op de naleving van de Visserijwet. Voert de gemeente Utrecht ook handhavende controles uit ten aanzien van sportvisserij? Zo ja, hoeveel controles zijn dit jaarlijks en hoeveel inspecteurs worden hiervoor ingezet? Wat is de uitkomst van de controles? Zo nee, is de AUHV volledig belast met de handhaving of zijn daar nog andere partijen bij betrokken? Indien ja, welke partijen?

5. Kan het college aangeven hoeveel processen-verbaal er rondom sportvisserij zijn opgemaakt in 2012 en 2013? In hoeveel gevallen is waarschuwend en voorlichtend opgetreden en in hoeveel gevallen is er een boete of andere straf opgelegd?

6. Hoe groot is het ledenbestand van de AUHV in de gemeente Utrecht? Dus: hoeveel visvergunningen worden er jaarlijks aan sportvissers uitgegeven? Wat houdt deze vergunning in en onder welke voorwaarden wordt de vergunning verleend?

7. In hoeverre en op welke manieren wordt er door de gemeente Utrecht en de visvereniging(en) rekening gehouden met het welzijn van de vissen?

8. Wat is de mening van het college ten aanzien van het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat vissen stress en pijn kunnen ervaren en lijden? Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en met de Partij voor de Dieren eens dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en de Partij voor de Dieren eens dat hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat sportvisserij in Utrecht verboden moet worden omdat het welzijn van vissen ernstig wordt aangetast door het hengelen? Zo nee, waarom niet?

11. Aangezien een aantal wateren in Utrecht beheerd wordt door HDSR en andere partijen: is het college bereid hiertoe ook bij andere partijen die de Utrechtse wateren beheren op aan te dringen, zodat sportvisserij in heel Utrecht wordt verboden? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 sep. 2014
Antwoorddatum: 30 sep. 2014

Schriftelijke vragen 95/2014

In Trouw van 27 augustus 2014 gaf de directie van de Hoge Veluwe aan dat vissen in essentie gelijk is aan jagen. Vissen is volgens hen “Het opsporen en vangen, en het mogelijk doden van dieren.” Dit statement geeft weer wat hengelen ook volgens de Partij voor de Dieren inhoudt.

Binnen de gemeente Utrecht zijn de meeste wateren in eigendom van de gemeente. In deze wateren is sportvisserij mogelijk. De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) pacht het viswater voor haar leden, houdt toezicht op de naleving van de Visserijwet en draagt zorg voor het viswaterbeheer.

Er is lange tijd verondersteld dat vissen geen gevoel hebben en daarom worden vissen niet genoemd in de Dierenwelzijnswet. Er is recent wetenschappelijk bewijs dat vissen zich bewust zijn van hun omgeving, stress kunnen ervaren en pijn lijden. Meer informatie: www.ru.nl/organphy/people/gert-flik

Uit onderzoek in opdracht van Stichting Vissenbescherming en de Dierenbescherming blijkt dat de meeste Nederlanders op de hoogte zijn van deze wetenschappelijke inzichten. 'Een meerderheid van de Nederlanders meent dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen. Zij zijn overwegend van mening dat het hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen. Slechts 10% van de ondervraagden meent dat vissen vanwege het hengelen geen angst, pijn en stress ervaren en geen verwondingen oplopen.' (Bron: www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/08/Z4489-Vissenbescherming-rapport.pdf)

Naar aanleiding van bovenstaande feiten heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kent u het artikel in Trouw van 27 augustus 2014?

Antwoord: ja

2. De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) pacht viswater van de gemeente Utrecht voor haar leden. Om welke wateren gaat het? Zijn er, behalve de AUHV, nog andere partijen aan wie het viswater verpacht wordt? Zo ja, welke partijen zijn dat?

Antwoord: aan de AUHV zijn de visrechten van de volgende wateren verhuurd: alle openbaar toegankelijke gemeentelijke wateren binnen de gemeente inclusief de zeven havens in het industriegebied Lage Weide, met uitzondering van: de Klopvaart, de wateren rondom het crematorium, de sportvelden en de camping De Berekuil (alleen toegestaan vanaf de buitenkant), vijver Wilhelminapark, vijver Julianapark, Vaartse Rijn vanaf de kom vd voormalige gemeente Vreeswijk tot de doorslag voor zover het gemeentewater is, viswateren in de voormalige gemeente Vreeswijk, de Kromme Rijn (Nieuw Amelisweerd), de forten: De Klop, De Bilt Noord, Lunet II. Zie verder eventueel pagina 73,74 en 75 van de gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=3623)

Daarnaast is er een contract met een beroepsvisserijbedrijf met betrekking tot de Fortgrachten bij Lunetten I, II, III en IV en de noordelijke fortgracht bij Fort aan de Biltstraat. Dit bedrijf is gehouden om de AUHV een machtiging te verstrekken voor het vissen in voornoemde wateren.

Voor de volledigheid: Voorts is er een contract met betrekking tot de Daalsewegpoel inzake het vangen van rivierkreeften (doel: populatiereductie rivierkreeften teneinde het vestigingsklimaat voor amfibieën te verbeteren).

3. Geeft, behalve de AUHV, de gemeente Utrecht zelf ook visvergunningen uit? Zo ja, om hoeveel vergunningen gaat het en onder welke voorwaarden worden deze vergunningen verleend?

Antwoord: neen

4. De AUHV voert controles uit op de naleving van de Visserijwet. Voert de gemeente Utrecht ook handhavende controles uit ten aanzien van sportvisserij? Zo ja, hoeveel controles zijn dit jaarlijks en hoeveel inspecteurs worden hiervoor ingezet? Wat is de uitkomst van de controles? Zo nee, is de AUHV volledig belast met de handhaving of zijn daar nog andere partijen bij betrokken? Indien ja, welke partijen?

Antwoord: de AUHV heeft samen met de regionale sportvisserijorganisatie zelf Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst, die worden ingezet voor handhaving van de visserijwet. Soms worden zij vergezeld van politieagenten in opleiding. Sportvissers worden daarbij gecontroleerd op bezit van de juiste documenten en naleving van de vergunningsvoorwaarden. Ook gaan BOA’s zwartvisserij, stroperij en overlast tegen.

Toezichthouders van de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) controleren tijdens reguliere surveillance sporadisch sportvissers. In het Handhavingsprogramma 2014 (brief aan Commissies Stad en Ruimte en Mens en Samenleving d.d. 17 december 2014) heeft handhaving op dit onderwerp geen prioriteit.

De Politie Midden-Nederland neemt vispascontroles mee in de reguliere surveillance.

5. Kan het college aangeven hoeveel processen-verbaal er rondom sportvisserij zijn opgemaakt in 2012 en 2013? In hoeveel gevallen is waarschuwend en voorlichtend opgetreden en in hoeveel gevallen is er een boete of andere straf opgelegd?

Antwoord: sportvisserij BOA’s en verenigingscontroleurs treden vooral voorlichtend op.

Volgens opgave van Sportvisserij Nederland zijn door BOA’s in 2012 62 controles gedaan en in 2013 103. De AUHV geeft aan dat het exacte aantal controles door verenigingscontroleurs niet bekend is. Voor het aantal processen verbaal verwijst de AUHV naar het Boa Registratie Systeem van het Ministerie van Justitie.

Door VTH zijn 2 processen-verbaal opgemaakt in 2012 en 1 proces-verbaal in 2013.

De Politie Midden-Nederland heeft in 2012 vijftien keer proces-verbaal opgemaakt en in 2013 drie keer. Waarschuwend/voorlichtend is opgetreden: in 2012 vier keer en in 2013 vijf keer.

6. Hoe groot is het ledenbestand van de AUHV in de gemeente Utrecht? Dus: hoeveel visvergunningen worden er jaarlijks aan sportvissers uitgegeven? Wat houdt deze vergunning in en onder welke voorwaarden wordt de vergunning verleend?

Antwoord: de AUHV heeft momenteel 10.054 leden. De vergunningen worden uitgegeven in de vorm van een VISpas (lidmaatschapsbewijs). Die pas geeft leden van de AUHV recht om onder voorwaarden met de hengel te vissen. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op: http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=3623

7. In hoeverre en op welke manieren wordt er door de gemeente Utrecht en de visvereniging(en) rekening gehouden met het welzijn van de vissen?

Antwoord: van toepassing zijn de algemene voorwaarden gebruik VISpas (blz 1 e.v.) en de sportvisserij gedragscode (blz. 258 en 259) van de onder 6 genoemde publicatie.

8. Wat is de mening van het college ten aanzien van het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat vissen stress en pijn kunnen ervaren en lijden? Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en met de Partij voor de Dieren eens dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: wij vinden dat de discussie niet wordt begrensd door het gemeentelijk territorium en dat beoordeling en waardering van studies en onderzoeken over dit onderwerp en in het verlengde daarvan regulering ervan behoort te geschieden op het niveau van de centrale overheid. Wij hebben voor eind 2014 een kaderbrief Dierenwelzijn in het vooruitzicht gesteld. Bij de behandeling daarvan kan ook de gemeenteraad zich hierover uitspreken.

9. Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en de Partij voor de Dieren eens dat hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: zie het antwoord op vraag 8.

10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat sportvisserij in Utrecht verboden moet worden omdat het welzijn van vissen ernstig wordt aangetast door het hengelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: zie het antwoord op vraag 8.

11. Aangezien een aantal wateren in Utrecht beheerd wordt door HDSR en andere partijen: is het college bereid hiertoe ook bij andere partijen die de Utrechtse wateren beheren op aan te dringen, zodat sportvisserij in heel Utrecht wordt verboden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: zie het antwoord op vraag 8.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Overlast Tour du Jour op de Mariaplaats

Lees verder

Schriftelijke vragen Dumpen van huisdieren in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer