Schrif­te­lijke vragen Overvolle onder­grondse afval­con­tainers Lepe­lenburg


Indiendatum: 19 dec. 2014

Schriftelijke vragen 148/2014

Op 12 december ontving de fractie van de Partij voor de Dieren een e-mail van Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving, over de ondergrondse afvalcontainers op het Lepelenburg waarnaast een vuilnisbelt is ontstaan.

De Partij voor de Dieren is geschrokken van deze opstapeling van huisvuil en is van mening dat de gemeente Utrecht zorg dient te dragen voor een schone en gezonde leefomgeving voor haar bewoners.

Daarom heeft de fractie van de Partij voor de Dieren ten aanzien van bovenstaande situatie de volgende vragen aan het college:
  1. Is het college bekend met de e-mail die de Stichting Behoud Lepelenburg e.o. stuurde over de hierboven beschreven situatie?
  2. Klopt het dat containers rondom het Lepelenburg vaker niet geleegd worden op de dagen dat dit normaliter zou moeten gebeuren? Zo ja, wat zijn de redenen voor het niet tijdig ophalen van afval? Zo nee, graag ook een toelichting.
  3. Klopt het dat de gemeente eerder klachten heeft gekregen van omwonenden van het Lepelenburg dat de afvalcontainers vol zitten? Zo ja, om hoeveel eerdere meldingen gaat het, wanneer zijn deze meldingen gedaan en om welke containers gaat het (glas, papier, plastic, etc)? Indien er geen meldingen zijn gedaan, ook hierop graag een toelichting.
  4. Wat heeft de gemeente tot nu toe ondernomen om de situatie van overvolle containers en stapels straatvuil te voorkomen en hoe is het mogelijk dat dit niet beperkt is gebleven tot een incident, maar nu verworden is tot een situatie die zich met enige regelmaat voordoet? Graag een heldere toelichting.
  5. Zijn er meer afvalcontainers binnen de gemeente Utrecht waar zich hetzelfde probleem voordoet? Zo ja, over welke containers komen meldingen binnen, waar doen de meeste problemen zich voor en wat doet de gemeente in die gevallen om de situatie te verbeteren?
  6. Wordt het probleem van overvolle ondergrondse containers veroorzaakt door een ophaalprobleem of een capaciteitsprobleem? Graag een toelichting.
  7. Hoe heeft de gemeente berekend dat een bepaald aantal ondergrondse afvalcontainers voldoende is om het gescheiden huisvuil van een bepaald aantal bewoners in de omgeving op te vangen tot en met de eerstvolgende ophaaldag? Indien hier onderzoek naar is gedaan, dan ziet de fractie van de Partij voor de Dieren dit onderzoek graag tegemoet.
  8. Indien er een melding wordt gedaan over het niet ophalen van afval, hoe lang duurt het voordat het afval alsnog wordt opgehaald? Met andere woorden: als de gemeente bekend is met een afvalberg op straat naast een volle vuilcontainer, hoe lang blijft dit maximaal liggen?
  9. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een schone leefomgeving één van de pijlers is van een beschaafde samenleving en dit een belangrijke voorwaarde is voor een gezond leefklimaat? Graag een toelichting. En hoe ziet het college, in het licht van de voorgaande vraag, de voorbeeldfunctie van de gemeente Utrecht? Ook hier graag een toelichting.
  10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het feit dat afvalcontainers ten behoeve van het gescheiden aanbieden van huisvuil overvol zitten, het ongewenst dumpen van afval elders en het ongescheiden aanbieden van afval in de hand werkt? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, idem.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 dec. 2014
Antwoorddatum: 27 jan. 2015

Op 12 december ontving de fractie van de Partij voor de Dieren een e-mail van Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving, over de ondergrondse afvalcontainers op het Lepelenburg waarnaast een vuilnisbelt is ontstaan. De Partij voor de Dieren is geschrokken van deze opstapeling van huisvuil en is van mening dat de gemeente Utrecht zorg dient te dragen voor een schone en gezonde leefomgeving voor haar bewoners.

Daarom heeft de fractie van de Partij voor de Dieren ten aanzien van bovenstaande situatie de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de e-mail die de Stichting Behoud Lepelenburg e.o. stuurde over de hierboven beschreven situatie?

Antwoord: ja

2. Klopt het dat containers rondom het Lepelenburg vaker niet geleegd worden op de dagen dat dit normaliter zou moeten gebeuren? Zo ja, wat zijn de redenen voor het niet tijdig ophalen van afval? Zo nee, graag ook een toelichting.

Antwoord: de containers worden conform de planning geledigd. In dit geval was de toegang tot de locatie tijdelijk afgesloten i.v.m. wegwerkzaamheden bij de Maliebrug. Aangezien er een aslastbeperking geldt bij de Herenbrug (de inzamelvoertuigen kunnen hier dus niet passeren), was de locatie drie weken niet bereikbaar.

3. Klopt het dat de gemeente eerder klachten heeft gekregen van omwonenden van het Lepelenburg dat de afvalcontainers vol zitten? Zo ja, om hoeveel eerdere meldingen gaat het, wanneer zijn deze meldingen gedaan en om welke containers gaat het (glas, papier, plastic, etc)? Indien er geen meldingen zijn gedaan, ook hierop graag een toelichting.

Antwoord: in de maanden oktober t/m december zijn er in totaal 24 meldingen binnengekomen, de meeste hiervan gingen over alle genoemde afvalfracties.

4. Wat heeft de gemeente tot nu toe ondernomen om de situatie van overvolle containers en stapels straatvuil te voorkomen en hoe is het mogelijk dat dit niet beperkt is gebleven tot een incident, maar nu verworden is tot een situatie die zich met enige regelmaat voordoet? Graag een heldere toelichting.

Antwoord: ten tijde van de werkzaamheden is zoveel mogelijk geprobeerd de bijplaatsingen te beperken door zoveel mogelijk het afval rondom de containers te verwijderen met kleine voertuigen. Daarnaast is een aantal keren georganiseerd dat de containers te bereiken waren via de Abstedebrug (tegen de rijrichting in) en zo geledigd konden worden. Desondanks waren er perioden dat de locatie niet bereikbaar was.

5. Zijn er meer afvalcontainers binnen de gemeente Utrecht waar zich hetzelfde probleem voordoet? Zo ja, over welke containers komen meldingen binnen, waar doen de meeste problemen zich voor en wat doet de gemeente in die gevallen om de situatie te verbeteren?

Antwoord: er zijn meerdere locaties waar af en toe problemen zijn met volle ondergrondse containers. Het gaat dan met name om papier-/kunststofcontainers bij winkelcentra. Daarnaast zijn er enkele restafvalcontainers in de wijken waar door aanloopstoringen met het afvalpassysteem, problemen met bijplaatsingen geweest. De toegankelijkheid wordt dan z.s.m. hersteld door de betreffende containers meteen open te stellen alvorens het technische probleem wordt opgelost. Bij structureel volle containers wordt voor zover mogelijk de inzamelfrequentie verhoogd. Is dit niet afdoende, dan wordt onderzocht in hoeverre het aantal containers op een locatie kan worden verhoogd.

6. Wordt het probleem van overvolle ondergrondse containers veroorzaakt door een ophaalprobleem of een capaciteitsprobleem? Graag een toelichting.

Antwoord: dat hangt af van de locatie. Over het algemeen is het vaak mogelijk om de frequentie van inzamelen te verhogen. Daar waar de meeste problemen zich voordoen (vooral op piekmomenten) is er sprake van een combinatie van de twee: veel afvalaanbod in zeer korte tijd (bijvoorbeeld op zondag, als er niet ingezameld wordt) en weinig plek voor een nieuwe container. Hier moet vaak gezocht worden naar maatwerkoplossingen zoals perscontainers. Deze locaties zijn en worden in kaart gebracht en middels een integrale benadering structureel aangepakt. Hierbij worden per locatie i.s.m. alle betrokkenen en bewoners naar een oplossing toegewerkt.

7. Hoe heeft de gemeente berekend dat een bepaald aantal ondergrondse afvalcontainers voldoende is om het gescheiden huisvuil van een bepaald aantal bewoners in de omgeving op te vangen tot en met de eerstvolgende ophaaldag? Indien hier onderzoek naar is gedaan, dan ziet de fractie van de Partij voor de Dieren dit onderzoek graag tegemoet.

Antwoord: de inzamelingsfrequentie wordt afgestemd op basis van het verwachte aanbod. Hiervan wordt een inschatting gemaakt op basis van ervaring maar het is moeilijk te voorspellen wat het aanbod van de gescheiden afvalfracties op een specifieke locatie is. Met name ook omdat er ook een verschuiving van het aanbiedgedrag van bewoners plaatsvindt. Over het algemeen is de beschikbare ruimte voor een container vaak leidend en wordt de inzamelfrequentie hierop afgestemd.

In 2016 wordt gestart met een pilot om ondergrondse containers te voorzien van een vullingsgraad detector, waarop vervolgens de inzamelfrequentie wordt afgestemd. Dit zal naar verwachting meer sturingsmogelijkheden geven om volle containers te voorkomen.

8. Indien er een melding wordt gedaan over het niet ophalen van afval, hoe lang duurt het voordat het afval alsnog wordt opgehaald? Met andere woorden: als de gemeente bekend is met een afvalberg op straat naast een volle vuilcontainer, hoe lang blijft dit maximaal liggen?

Antwoord: 1 tot 2 werkdagen na de melding.

9. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een schone leefomgeving één van de pijlers is van een beschaafde samenleving en dit een belangrijke voorwaarde is voor een gezond leefklimaat? Graag een toelichting. En hoe ziet het college, in het licht van de voorgaande vraag, de voorbeeldfunctie van de gemeente Utrecht? Ook hier graag een toelichting.

Ja. Wij streven naar een schone, hele en veilige buitenruimte.

10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het feit dat afvalcontainers ten behoeve van het gescheiden aanbieden van huisvuil overvol zitten, het ongewenst dumpen van afval elders en het ongescheiden aanbieden van afval in de hand werkt? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, idem.

Antwoord: ja, dat is een van de oorzaken. Daarom heeft het oplossen van storingen ook zeer hoge prioriteit en worden alle aanbiedlocaties minimaal eenmaal per week gecontroleerd en schoongemaakt . Drukke locaties (o.a. bij het Lepelenburg) worden dagelijks nagelopen. Overvolle afvalcontainers leiden in het algemeen tot extra bijplaatsingen bij diezelfde containers. In dit geval is het inderdaad vaak lastig om het bijgeplaatste afval nog gescheiden in te zamelen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Asielzoekers niet aan Ganzenstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen Megalomane brug over de Kromme Rijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer