Schrif­te­lijke vragen Spreeu­wen­overlast Euro­palaan


Indiendatum: 14 jan. 2015

Schriftelijke vragen 8/2015

Op donderdag 8 januari 2015 verscheen het nieuwsbericht ‘Utrechters klagen over ‘schijtende’ spreeuwen’ op de website van RTV Utrecht. Daarin staat dat de gemeente Utrecht coniferen op de Europalaan zal kappen in verband met spreeuwenoverlast ter hoogte van de tippelzone. (Zie www.rtvutrecht.nl/nieuws/1277568/utrechters-klagen-over-schijtende-spreeuwen.html)

De Partij voor de Dieren is van mening dat spreeuwenoverlast geen reden mag zijn voor verwijderen van groen en heeft daarom naar aanleiding van het nieuwsbericht de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het nieuwsbericht ‘Utrechters klagen over ‘schijtende’ spreeuwen’ van donderdag 8 januari 2015 op de website van RTV Utrecht?

2. Hoe ernstig is de spreeuwenoverlast op de Europalaan en aan welke criteria toetst de gemeente of de overlast van de spreeuwen zó ernstig is dat er maatregelen genomen moeten worden?

3. Klopt het dat de gemeente Utrecht coniferen op de Europalaan gaat kappen? Zo ja, is de spreeuwenoverlast hier de aanleiding voor? Vindt het college dit een legitieme reden om groen te verwijderen? Zo ja, waarom?

4. Worden er, behalve coniferen, nog meer bomen op de Europalaan gekapt vanwege de spreeuwenoverlast?

5. Heeft de gemeente Utrecht eerder bomen gekapt vanwege spreeuwenoverlast? Zo ja, waar, wanneer en om hoeveel bomen ging het in die gevallen?

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bomen in de gemeente Utrecht zéér waardevol zijn, namelijk van groot belang voor de leefbaarheid voor mens en dier, en dat bomenkap daarom een maatregel is die pas ingezet mag worden indien er géén alternatieven zijn? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, eveneens graag een toelichting.

7. Wat heeft de gemeente Utrecht tot nu toe ondernomen om de spreeuwenlast op andere manieren dan bomenkap op te lossen? Zo ja, waar, op welke manieren en hoe succesvol was dit om de spreeuwenoverlast te reduceren?

Om spreeuwen te weren is het nodig om de vorming van vaste roestplaatsen (plekken waar de spreeuwen in grote getale rusten) te verhinderen. Spreeuwen kunnen zeer effectief en blijvend verjaagd worden door middel van geluid. Soms wordt dit ‘angstkreet geluidsapparatuur’ genoemd. Het verjagen moet beginnen als het nog licht is en zodra de eerste spreeuwen verschijnen. Als dit consequent volgehouden wordt, zullen de spreeuwen na een aantal dagen niet meer terugkeren. Het is in de Flora- en faunawet verboden om spreeuwen te verontrusten of de roestplaatsen te verstoren. Ook mogen spreeuwen niet worden gedood (mits er een ontheffing is van de provincie bij landbouwschade). In incidentele gevallen kan er, in het belang van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid, een ontheffing verleent worden voor het verjagen van spreeuwen.

8. Is het college bekend met deze verjaagmethode? Zo ja, past de gemeente deze methode al toe? Zo ja, waar heeft de gemeente deze methode toegepast en hoe succesvol was dit om de spreeuwenoverlast te reduceren? Zo nee, met welke reden(en) heeft de gemeente deze methode niet toegepast?

9. Is de gemeente Utrecht bereid om deze verjaagmethode op de Europalaan uit te proberen en de bomen te sparen, indien de spreeuwenoverlast zó ernstig is dat er in het belang van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid opgetreden dient te worden? Zo ja, hoe is de gemeente van plan de spreeuwenverjaging door middel van geluid toe te passen? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreide toelichting.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 jan. 2015
Antwoorddatum: 10 feb. 2015

Schriftelijke vragen 8/2015

Op donderdag 8 januari 2015 verscheen het nieuwsbericht ‘Utrechters klagen over ‘schijtende’ spreeuwen’ op de website van RTV Utrecht. Daarin staat dat de gemeente Utrecht coniferen op de Europalaan zal kappen in verband met spreeuwenoverlast ter hoogte van de tippelzone. (Zie www.rtvutrecht.nl/nieuws/1277568/utrechters-klagen-over-schijtende-spreeuwen.html)

De Partij voor de Dieren is van mening dat spreeuwenoverlast geen reden mag zijn voor verwijderen van groen en heeft daarom naar aanleiding van het nieuwsbericht de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het nieuwsbericht ‘Utrechters klagen over ‘schijtende’ spreeuwen’ van donderdag 8 januari 2015 op de website van RTV Utrecht?

Antwoord: Ja.

2. Hoe ernstig is de spreeuwenoverlast op de Europalaan en aan welke criteria toetst de gemeente of de overlast van de spreeuwen zó ernstig is dat er maatregelen genomen moeten worden?

Antwoord: Er zijn twee meldingen van overlast door spreeuwenuitwerpselen nabij de Europalaan/Kanaalweg in het bewonersmeldingensysteem geregistreerd. Er zijn geen schriftelijk vastgestelde criteria, waaraan de ernst van de overlast wordt getoetst. Dit gebeurt ad hoc, mede aan de hand van het aantal ontvangen meldingen en de daarin omschreven ervaren overlast.

3. Klopt het dat de gemeente Utrecht coniferen op de Europalaan gaat kappen? Zo ja, is de spreeuwenoverlast hier de aanleiding voor? Vindt het college dit een legitieme reden om groen te verwijderen? Zo ja, waarom?

Antwoord: Neen, wij waren en zijn niet van plan coniferen aan de Europalaan te kappen.

4. Worden er, behalve coniferen, nog meer bomen op de Europalaan gekapt vanwege de spreeuwenoverlast?

Antwoord: Neen, vanwege de spreeuwenoverlast worden ook geen andere bomen langs de Europalaan gekapt.

5. Heeft de gemeente Utrecht eerder bomen gekapt vanwege spreeuwenoverlast? Zo ja, waar, wanneer en om hoeveel bomen ging het in die gevallen?

Antwoord: Neen, voor zover bekend niet.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bomen in de gemeente Utrecht zéér waardevol zijn, namelijk van groot belang voor de leefbaarheid voor mens en dier, en dat bomenkap daarom een maatregel is die pas ingezet mag worden indien er géén alternatieven zijn? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, eveneens graag een toelichting.

Antwoord: Ja. Wij menen u te mogen verwijzen naar het bij raadsbesluit van 12 maart 2009 vastgestelde bomenbeleid (http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=IBABS-000295790&FoundIDs=A6,DIBABS-000295790-000012215#result)

7. Wat heeft de gemeente Utrecht tot nu toe ondernomen om de spreeuwenlast op andere manieren dan bomenkap op te lossen? Zo ja, waar, op welke manieren en hoe succesvol was dit om de spreeuwenoverlast te reduceren?

Antwoord: Wij hebben geen maatregelen genomen.

Om spreeuwen te weren is het nodig om de vorming van vaste roestplaatsen (plekken waar de spreeuwen in grote getale rusten) te verhinderen. Spreeuwen kunnen zeer effectief en blijvend verjaagd worden door middel van geluid. Soms wordt dit ‘angstkreet geluidsapparatuur’ genoemd. Het verjagen moet beginnen als het nog licht is en zodra de eerste spreeuwen verschijnen. Als dit consequent volgehouden wordt, zullen de spreeuwen na een aantal dagen niet meer terugkeren. Het is in de Flora- en faunawet verboden om spreeuwen te verontrusten of de roestplaatsen te verstoren. Ook mogen spreeuwen niet worden gedood (mits er een ontheffing is van de provincie bij landbouwschade). In incidentele gevallen kan er, in het belang van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid, een ontheffing verleent worden voor het verjagen van spreeuwen.

8. Is het college bekend met deze verjaagmethode? Zo ja, past de gemeente deze methode al toe? Zo ja, waar heeft de gemeente deze methode toegepast en hoe succesvol was dit om de spreeuwenoverlast te reduceren? Zo nee, met welke reden(en) heeft de gemeente deze methode niet toegepast?

Antwoord: Ja, de methode is ons uit openbare bronnen bekend. Deze methode hebben we nog niet toegepast in Utrecht.

9. Is de gemeente Utrecht bereid om deze verjaagmethode op de Europalaan uit te proberen en de bomen te sparen, indien de spreeuwenoverlast zó ernstig is dat er in het belang van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid opgetreden dient te worden? Zo ja, hoe is de gemeente van plan de spreeuwenverjaging door middel van geluid toe te passen? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord: De gemeente heeft slechts twee meldingen binnengekregen van overlast. De overlast is niet dusdanig dat de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid in het geding is. Indien ons meer of andere meldingen of klachten bereiken en de situatie is naar ons oordeel zodanig dat het nemen van maatregelen onontkoombaar is, dan zullen wij op dat moment kiezen voor een boom- en diervriendelijke, effectieve en efficiënte methode, die volgens de Flora- en faunawet geoorloofd is.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Megalomane brug over de Kromme Rijn

Lees verder

Schriftelijke vragen Toename schade tijdens jaarwisseling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer