Schrif­te­lijke vragen Vuur­werkshow Maxi­mapark 17 december 2014


Indiendatum: 11 nov. 2014

Schriftelijke vragen 133/2014

De Partij voor de Dieren vernam via de Utrechtse media dat er op 17 december 2014 een vuurwerkshow gepland staat in het Máximapark. Vorig jaar werd eenzelfde show georganiseerd op deze locatie. Net als toen maken de Vrienden van het Máximapark ook nu bezwaar tegen het afsteken van vuurwerk “op zo’n kwetsbare locatie”.

De gemeente Utrecht is tegen de vuurwerkshow, maar is volgens de provincie te laat met bezwaar maken. De show past volgens de gemeente niet op het sportpark: er kwamen vorig jaar veel klachten binnen en er blijft veel rotzooi achter.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren fractie de volgende vragen:

  1. Volgt u de berichtgeving in de media over de vuurwerkshow in het Máximapark?
  2. Waarom heeft u in 2013 wél ingestemd met het organiseren van een vuurwerkshow op een kwetsbare locatie als het Máximapark?
  3. De gemeente geeft in de media een aantal redenen voor het bezwaar tegen de vuurwerkshow op 17 december 2014. Kunt u aangeven in hoeverre meespeelt dat de vuurwerkshow in een park (dus met gevolgen voor flora en fauna) plaatsvindt? Is dit een van de bezwaren van de gemeente? Zo nee, waarom niet?
  4. Volgens het AD UN (10 november 2014) wil de gemeente in gesprek met de provincie over het feit dat de provincie aangeeft dat de gemeente te laat is met het indienen van een bezwaar. Wanneer zal dit gesprek plaatsvinden en wat verwacht u van de uitslag van het gesprek?
  5. Hoeveel commerciële vuurwerkshows worden er jaarlijks in de gemeente Utrecht georganiseerd, door wie, wanneer en op welke locaties? Hoeveel vuurwerkshows worden er door de gemeente Utrecht zélf georganiseerd, wanneer en op welke locaties? Indien dit niet jaarlijks hetzelfde is, graag de gegevens over 2013 en 2014.
  6. Volgens een ambtenaar van de gemeente Utrecht geeft de provincie een ontbrandingsvergunning af en de gemeente een evenementenvergunning. Hierbij wordt gekeken naar veiligheid, maar ook naar het schoon achterlaten van het terrein. In hoeverre spelen flora en fauna én de negatieve effecten van het afsteken van vuurwerk op het milieu een rol in het afwegingskader van de gemeente en de provincie? Graag een toelichting. In hoeverre kan de gemeente op dit gebied de vergunningverlening van de provincie beïnvloeden, in dit geval en in het algemeen?
  7. De Stichting Vrienden van het Máximapark zien liever dat het vuurwerk op een andere locatie wordt afgestoken, zoals op het evenemententerrein tegenover restaurant Anafora. De Partij voor de Dieren fractie ziet het liefst de vuurwerkshow helemaal niet doorgaan, vanwege het negatieve effect op flora en fauna en het milieu, én de overlast voor omwonenden. Wil de gemeente Utrecht ook helemaal geen vuurwerkshow op 17 december (in het Máximapark of elders) of pleit u voor een andere locatie? Graag een toelichting.
  8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het aantal vuurwerkshows in de gemeente Utrecht zoveel mogelijk beperkt moet worden, zodat de overlast voor mens, dier, natuur en milieu, tot een minimum beperkt wordt? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 nov. 2014
Antwoorddatum: 9 dec. 2014

Schriftelijke vragen 133/2014

De Partij voor de Dieren vernam via de Utrechtse media dat er op 17 december 2014 een vuurwerkshow gepland staat in het Máximapark. Vorig jaar werd eenzelfde show georganiseerd op deze locatie. Net als toen maken de Vrienden van het Máximapark ook nu bezwaar tegen het afsteken van vuurwerk "op zo’n kwetsbare locatie".

De gemeente Utrecht is tegen de vuurwerkshow, maar is volgens de provincie te laat met bezwaar maken. De show past volgens de gemeente niet op het sportpark: er kwamen vorig jaar veel klachten binnen en er blijft veel rotzooi achter.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren fractie de volgende vragen:

1. Volgt u de berichtgeving in de media over de vuurwerkshow in het Máximapark?

Antwoord: Ja

2. Waarom heeft u in 2013 wél ingestemd met het organiseren van een vuurwerkshow op een kwetsbare locatie als het Máximapark?

Antwoord: De organisator heeft in 2013 géén toestemming gevraagd aan het college (via uitvoeringsorganisatie UVO) als eigenaar van het sportpark. Was dit wel gedaan, dan was ook dan geen toestemming verleend om dezelfde redenen waarom dit jaar geen toestemming is verleend.

3. De gemeente geeft in de media een aantal redenen voor het bezwaar tegen de vuurwerkshow op 17 december 2014. Kunt u aangeven in hoeverre meespeelt dat de vuurwerkshow in een park (dus met gevolgen voor flora en fauna) plaatsvindt? Is dit een van de bezwaren van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, in het Maximapark worden vaker evenementen georganiseerd. Het Maximapark is daar geschikt voor. Incidenteel kan het afsteken van vuurwerk tijdens een evenement toegestaan worden mits dit veilig gebeurt. Een van de criteria hierbij is dat de evenementenorganisator moet beschikken over een vuurwerkafsteekvergunning van de provincie Utrecht. Onderdeel van deze (provinciale) vergunning is een toets aan de milieuregelgeving (Natura 2000-gebied, stiltegebied of vogelrichtlijngebied).

4. Volgens het AD UN (10 november 2014) wil de gemeente in gesprek met de provincie over het feit dat de provincie aangeeft dat de gemeente te laat is met het indienen van een bezwaar. Wanneer zal dit gesprek plaatsvinden en wat verwacht u van de uitslag van het gesprek?

Antwoord: Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Doel van het gesprek was om te zorgen dat er voortaan tijdig gereageerd wordt op een verzoek om een verklaring van geen bezwaar.

5. Hoeveel commerciële vuurwerkshows worden er jaarlijks in de gemeente Utrecht georganiseerd, door wie, wanneer en op welke locaties? Hoeveel vuurwerkshows worden er door de gemeente Utrecht zélf georganiseerd, wanneer en op welke locaties? Indien dit niet jaarlijks hetzelfde is, graag de gegevens over 2013 en 2014.

Antwoord: Er worden geen commerciële vuurwerkshows als zelfstandig evenement georganiseerd in de gemeente Utrecht. Het ontbranden van vuurwerk betreft dus altijd een ondergeschikt onderdeel van een evenement (waarvoor de gemeente zelf een evenementenvergunning verleent).

6. Volgens een ambtenaar van de gemeente Utrecht geeft de provincie een ontbrandingsvergunning af en de gemeente een evenementenvergunning. Hierbij wordt gekeken naar veiligheid, maar ook naar het schoon achterlaten van het terrein. In hoeverre spelen flora en fauna én de negatieve effecten van het afsteken van vuurwerk op het milieu een rol in het afwegingskader van de gemeente en de provincie? Graag een toelichting. In hoeverre kan de gemeente op dit gebied de vergunningverlening van de provincie beïnvloeden, in dit geval en in het algemeen?

Antwoord: Uit navraag blijkt dat de provincie Utrecht de aanvraag om vuurwerkafsteekvergunning toetst aan het Vuurwerkbesluit en de ministeriële regeling. Daarnaast wordt gekeken of de beoogde locatie in een Natura 2000-gebied, stiltegebied of vogelrichtlijngebied ligt. De aanvraag voldeed aan alle criteria om een ontbrandingstoestemming/vuurwerkafsteekvergunning te verlenen.

De burgemeester beoordeelt of het afsteken van vuurwerk op gespannen voet staat met het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester mag bij die overweging geen andere regelgeving (bijv. de Flora- en Faunawet) betrekken.

Daarnaast beoordeelt de gemeente of er een evenementenvergunning verleend kan worden. De toetsing van deze vergunning richt zich met name op veiligheidsaspecten. In dit geval is er voor 17 december geen evenementenvergunning aangevraagd.

7. De Stichting Vrienden van het Máximapark zien liever dat het vuurwerk op een andere locatie wordt afgestoken, zoals op het evenemententerrein tegenover restaurant Anafora. De Partij voor de Dieren fractie ziet het liefst de vuurwerkshow helemaal niet doorgaan, vanwege het negatieve effect op flora en fauna en het milieu, én de overlast voor omwonenden. Wil de gemeente Utrecht ook helemaal geen vuurwerkshow op 17 december (in het Máximapark of elders) of pleit u voor een andere locatie? Graag een toelichting.

Antwoord: De gemeente heeft een positieve grondhouding tegenover evenementen. Als bij een evenement het afsteken van vuurwerk wordt aangevraagd, dan zijn wij daar niet direct op tegen. Dit hangt af van of het afsteken van vuurwerk inbreuk maakt op de openbare orde en veiligheid, of er in het verleden klachten over overlast bekend zijn en of de provincie Utrecht een afsteekvergunning verleend.

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het aantal vuurwerkshows in de gemeente Utrecht zoveel mogelijk beperkt moet worden, zodat de overlast voor mens, dier, natuur en milieu, tot een minimum beperkt wordt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In Utrecht worden geen vuurwerkshows (alleen voor het vuurwerk) aangevraagd of toegestaan, maar maakt een vuurwerkshow altijd een ondergeschikt onderdeel uit van een evenement.

Indien een vuurwerkshow een ondergeschikt deel uitmaakt van een evenement en er geen sprake is van overlast dan adviseert de burgemeester de provincie Utrecht over de mogelijke verstoring van de openbare orde. In het licht van de evenementenvergunning worden o.a. overlastklachten uit de omgeving meegewogen. Ook wordt de ervaring van een evenement het jaar ervoor (indien mogelijk) meegewogen. Op voorhand wordt een vuurwerkshow -mits passend en ondergeschikt bij een evenement en mits er geen overlast naar de omgeving wordt veroorzaakt- niet beperkt.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Unieke kans op zonnige toekomst in Utrecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Bomenkap Europaweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer