Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Europaweg


Indiendatum: 8 dec. 2014

Schriftelijke vragen 140/2014

De ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks zijn geschrokken van het bericht over de geplande kap van 99 bomen op de Europaweg in Vleuten-De Meern. Wij hebben geen duidelijk, dan wel volledig beeld over de noodzaak van de bomenkap en dienen derhalve deze vragen in.

1. Hoe noodzakelijk is de geplande kap van 99 bomen op de Europaweg?

2. In het wijkbericht geeft u aan dat de bomen 40-45 jaar oud zijn, op uw eigen bomenkaart zien wij dat een heel aantal van de schietwilgen (Salix Alba) uit 2009 of 2012 zijn. Hoe oud zijn de bomen nu precies en als deze pas 5 jaar geleden zijn geplant, waarom worden ze nu al gekapt?

3. Enkele jongere bomen (knotwilgen) bij de ingang van het Maximapark worden verplaatst. Kunt u aangeven waar naartoe?

4. U geeft aan dat de gemeente acht klachten heeft gekregen over enerzijds wortelopdruk op het fietspad en anderzijds vallende takken en bladeren. Vindt de wethouder acht klachten, van verschillende aard, voor 99 bomen voldoende om over te gaan op bomenkap?

5. Dat bomen hobbels (opdruk) geven in het fietspad is onprettig voor fietsers. Hoeveel bomen geven overlast op het fietspad en dienen derhalve gekapt te worden? Er zijn enkele maatregelen opgenomen in de Nota Bomenbeleid (2009) om wortelopdruk tegen te gaan, bij sommige dient bewonersinspraak plaats te vinden. Is dat gebeurd?

6. De genoemde nota stelt dat bewoners -indien sprake is van bomenkap- de keuze moeten krijgen tussen alle te vervangen bomen in een keer vervangen, of gefaseerd. Is de wethouder bereid deze keuze aan de bewoners voor te leggen en de eventuele bomenkap, indien gewenst, gefaseerd uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

7. Onderschrijft de wethouder het gestelde in de gemeentelijke Nota Bomenbeleid (2009) die stelt dat de gemeente meer volwassen bomen wil hebben? Op welke wijze gaat de wethouder zorgdragen dat gekapte bomen gecompenseerd worden, op dezelfde locatie?

Indiendatum: 8 dec. 2014
Antwoorddatum: 13 jan. 2015

Schriftelijke vragen 140/2014

De ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks zijn geschrokken van het bericht over de geplande kap van 99 bomen op de Europaweg in Vleuten-De Meern. Wij hebben geen duidelijk, dan wel volledig beeld over de noodzaak van de bomenkap en dienen derhalve deze vragen in.

1. Hoe noodzakelijk is de geplande kap van 99 bomen op de Europaweg?

Antwoord: In 2015 wordt onderhoud verricht aan fietspad en rijweg van de Europaweg. Om overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gecombineerd met het terugbrengen van de bomenstructuur langs de Europa weg. Er komen meer bomen terug dan er voorgesteld worden weg te halen. Van de 99 bomen is één boom omgewaaid, één boom geveld middels de eerder vastgestelde gemeentelijke vellijst 2014, en één boom verwijderd tb.v. de ontsluiting van het Maximapark. De resterende 96 bomen, waarvan 46 wilgen en 50 populieren, langs de Europaweg zijn met hun 40-50 jaar aan het einde van hun levensduur en kampen met ziekten. Eerder stonden er meer bomen, maar een aantal wilgen aan de west- en zuidzijde is de afgelopen periode al noodzakelijkerwijs weggehaald waardoor er lege plekken zijn ontstaan. Bij 34 wilgen is watermerkziekte aangetroffen en ten minste 10 bomen veroorzaken overlast door wortelopdruk van het geasfalteerde fietspad. Populieren staan als snelgroeiende bomen er ook om bekend dat zij op latere leeftijd gevoelig zijn voor takbreuk. Bij de gemeente zijn de laatste tijd klachten binnengekomen van bewoners over uit de bomen vallende takken die eigendommen beschadigen. Ook heeft de gemeente een schadeclaim ontvangen. De noodzaak voor het vellen van de oude populieren en wilgen wordt onderbouwd door de boominspecties. Tijdens deze jaarlijkse inspecties wordt gekeken naar de conditie van de boom op het moment van de inspectie en de verwachte toekomstwaarde van de boom. Uit de inspecties van 1,5 jaar geleden is gebleken dat de oudere bomen (40-45 jaar) aan het eind van hun levensduur zijn en hun toekomstverwachting laag is. Om de conditie van de bomen voor de korte termijn te verbeteren zijn ze gesnoeid waarna hun conditie tijdelijk weer 'normaal tot goed' kon worden genoemd. Dit betekent dat de bomen op dat moment geen zichtbare gebreken (meer) vertoonden. Dat verklaart ook waarom die conditie op de website vermeld stond. In december 2014 zijn de oudere bomen volgens planning opnieuw geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat de conditie van de oudere bomen in 1,5 jaar is verslechterd. De conditie van de geïnspecteerde 50 populieren bleek veranderd naar 'normaal' (28), 'matig' (21) en 'slecht' (1). De conditie van de 46 wilgen varieert van 'normaal' (11), 'matig' (27) en 'slecht' (8). De toekomstwaarde van de bomen geef echter een aanzienlijk negatiever beeld. Bij de populieren is de toekomstwaarde `matig'(25) tot `slecht'(25), bij de wilgen is de toekomstverwachting ronduit 'slecht' (45) en bij slechts één boom 'voldoende'.

2. In het wijkbericht geeft u aan dat de bomen 40-45 jaar oud zijn, op uw eigen bomenkaart zien wij dat een heel aantal van de schietwilgen (Salix Alba) uit 2009 of 201 2 zijn. Hoe oud zijn de bomen nu precies en als deze pas 5 jaar geleden zijn geplant, waarom worden ze nu al gekapt?

Antwoord: De jongere bomen zoals de schietwilgen uit 2009 en 2012 worden niet geveld. Zij veroorzaken geen overlast zoals de oudere bomen.

3. Enkele jongere bomen (knotwilgen) bij de ingang van het Maximapark worden verplaatst. Kunt u aangeven waar naartoe?

Antwoord: Het is de intentie om de jonge knotwilgen bij de ingang van het Maximapark te verplaatsen, maar het is niet strikt noodzakelijk. Het is als mogelijkheid genoemd om in het concept-beplantingsplan mee te nemen om de entree naar het Maximapark zichtbaarder te maken. Deze afweging zal op de bewonersavond aan de orde komen.

4. U geeft aan dat de gemeente acht klachten heeft gekregen over enerzijds wortelopdruk op het fietspad en anderzijds vallende takken en bladeren. Vindt de wethouder acht klachten, van verschillende aard, voor 99 bomen voldoende om over te gaan op bomenkap?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. De afweging om over te gaan tot het vellen van bomen is met name gebaseerd op de toekomstwaarde en conditie van de 40-50 jarige populieren en wilgen waarvan de inspecties aangeven dat zij aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. De klachten over boomwortelopdruk en vallende takken spelen echter ook een rol in de afweging. Daarnaast zijn er regelmatig klachten over boomwortelopdruk van het fietspad en vallende takken die eigendommen beschadigen. Bij meldingen gaat het niet alleen om de hoeveelheid klachten maar ook om de vraag naar de aanvaardbaarheid van de gemelde risico’s. Wortelopdruk op een fietspad kan een hoog risico vormen voor fietsers. Door vallende takken is tenminste één auto geraakt op de rijweg.

5. Dat bomen hobbels (opdruk) geven in het fietspad is onprettig voor fietsers. Hoeveel bomen geven overlast op het fietspad en dienen derhalve gekapt te worden?

Antwoord: Er zijn enkele maatregelen opgenomen in de Nota Bomenbeleid (2009) om wortelopdruk tegen te gaan, bij sommige dient bewonersinspraak plaats te vinden. Is dat gebeurd? Het weggedeelte met de meeste overlast van wortelopdruk betreft het middendeel van het fietspad aan de oostzijde van de Europaweg. In een drietal wegvakken is wortelopdruk geconstateerd die door tenminste 10 wilgen wordt veroorzaakt; in de betreffende wegvakken staan 30 wilgen. Wortelopdruk is een reactie van de boom dat deze het niet naar zijn zin heeft door o.a. verdichting van de grond door de rijwegen, te kleine groeiplaats of storende lagen in de grond. Als gevolg hiervan gaan de boomwortels op zoek naar condensvocht dat door afkoeling ontstaat vlak onder de verharding. Tevens is bij 70% van de wilgen (34 van de in totaal 46 wilgen) watermerkziekte geconstateerd. De wilgen zijn dan ook op termijn niet te handhaven. De maatregelen om overlast van wortelopdruk te voorkomen zijn al eerder genomen door op bepaalde delen van het fietspad het asfalt te frezen (afvlakken). Dit heeft geen blijvend resultaat opgeleverd. In totaal is voor 46 wilgen en 50 populieren een velvergunning aangevraagd, zo’n 53 bomen van verschillende soorten blijven staan. Inmiddels is één boom omgewaaid, één boom geveld middels de eerder vastgestelde gemeentelijke vellijst 2014, en één boom verwijderd t.b.v. de ontsluiting van het Maximapark. Bewonersinspraak zal op 21 januari 2015 plaatsvinden op een informatiebijeenkomst waar het concept-beplantingsplan wordt besproken. In het beplantingsplan wordt voorgesteld aanmerkelijk meer bomen terug te planten dan dat er worden verwijderd zodat de oorspronkelijke bomenstructuur voor een groot deel weer kan worden hersteld. Het indienen van een reactie kan tot twee weken na de informatieavond.

6. De genoemde nota stelt dat bewoners -indien sprake is van bomenkap- de keuze moeten krijgen tussen alle te vervangen bomen in een keer vervangen, of gefaseerd. Is de wethouder bereid deze keuze aan de bewoners voor te leggen en de eventuele bomenkap, indien gewenst, gefaseerd uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Op de bewonersavond in januari 2015 laten we een presentatie zien van het concept-beplantingsplan. Volgens het reeds verrichte Flora en Fauna onderzoek is fasering van de kap niet noodzakelijk: er vindt door de kap geen verstoring plaats van vleermuisroutes die een fasering noodzakelijk maken. Ook voor het vernieuwen van fietspad en rijweg kan de voorkeur uitgaan naar het vellen van de bomen in één keer zodat de overlast van de werkzaamheden voor omwonenden tot eenmaal wordt beperkt. Op de bewonersavond in januari bespreken we de totale aanpak. Het totale plan zal voor wat betreft de veiligheid, de zichtbaarheid en toename van het groen en versterking van de ecologie, een toegevoegde waarde hebben voor de buurt.

7. Onderschrijft de wethouder het gestelde in de gemeentelijke Nota Bomenbeleid (2009) die stelt dat de gemeente meer volwassen bomen wil hebben? Op welke wijze gaat de wethouder zorgdragen dat gekapte bomen gecompenseerd worden, op dezelfde locatie?

Antwoord: Ja. In het Bomenbeleid is uitgangspunt dat we bij het vellen van bomen weer nieuwe bomen terug planten. Naar verwachting kunnen we op de Europaweg aanmerkelijk meer bomen terug planten dan er zullen worden geveld. We proberen wat grotere bomen dan normaal aan te planten met een leeftijd van 10-20 jaar en circa 6-7 meter hoog. In het concept-beplantingsplan wordt voorgesteld om bomen terug te planten van duurzamer soorten (als linde, eik, els, esdoorn) die een langere levensduur hebben en een ecologische meerwaarde voor flora en fauna bieden. Ingezet zal worden op bomendiversiteit door het aanplanten van meerdere boomsoorten tegelijk, ook worden de mogelijkheden voor het aanplanten van aanvullende onderbegroeiing bezien.