Schrif­te­lijke vragen Koei­en­welzijn versus model­vlieg­tuigen 2


Indiendatum: 29 aug. 2018

Schriftelijke vragen 110/2018

Zoals het college van B&W weet heeft de Partij voor de Dieren (en in de vorige collegeperiode ook ex-raadslid Jolande Uringa van de ChristenUnie) al enige tijd contact met boer Kees van Veen aangaande Modelvliegclub Midden Nederland (MVC). De heer van Veen houdt noodgedwongen zijn koeien binnen, omdat hij aangeeft dat leden van de MVC met regelmaat hun vliegtuigjes illegaal over zijn land laten scheren.

Op 10 april 2018 heeft het college van B&W MVC middels een last onder dwangsom verboden om nog langer boven het weiland van boer Van Veen te vliegen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 die het college verplichtte om strenger te controleren op overtredingen van de vliegers. Hoewel er nu vaker handhavers van de gemeente in het gebied aanwezig zijn, wordt de heer Van Veen volgens eigen zeggen niet bij de handhaving betrokken en zouden er volgens de wethouder en VTH geen overtredingen geconstateerd zijn.

Het dossier is bij het college bekend en sleept zich al 5 jaar voort. De Partij voor de Dieren ziet graag een oplossing voor de koeien, gezien weidegang essentieel is voor een koe om haar natuurlijke aard en gedrag te kunnen uiten.

1. De heer van Veen geeft aan dat hij niet betrokken wordt bij de handhaving in het gebied en hij twijfelt eraan of zijn videobeelden van overtredingen door MVC wel bekeken en gebruikt worden. Videobeelden zijn toelaatbaar bewijs, zo geeft ook de rechter aan. Waarom wordt de heer Van Veen niet (méér) betrokken bij de handhaving in het gebied? En waarom reageert het college niet op de mails die de heer Van Veen (onder meer) naar de burgemeester heeft gestuurd over deze kwestie?

2. Is het college bereid om alsnog naar de beelden van de heer Van Veen te kijken en (op last van de rechter) dwangsommen op te leggen aan MVC op basis van hun overtredingen op het land van boer van Veen, eventueel in overleg met zijn advocaat de heer van Duijn? Zo nee, waarom niet?

3. Het college geeft aan dat de heer Van Veen niet mee wil werken aan een test met vliegtuigjes en zijn koeien. De heer van Veen geeft aan dat hij hier zeker toe bereid is, mits hij zelf bij een eventuele test aanwezig kan zijn om zijn koeien te monitoren. Wat is de reden waarom de heer van Veen niet aanwezig mag zijn bij een dergelijke test?

In het kader van dierenwelzijn, maar ook in het kader van de impact op de afdeling VTH, is het volgens de Partij voor de Dieren beter als MVC wordt geholpen bij de zoektocht naar een andere locatie. In juli 2019 loopt de omgevingsvergunning van MVC af.

4. Is het college bereid om deze omgevingsvergunning/dit contract NIET meer te verlengen en de MVC zo spoedig mogelijk (ruim vóór juli 2019) te helpen een nieuwe locatie te vinden? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 29 aug. 2018
Antwoorddatum: 28 sep. 2018

Schriftelijke vragen 110/2018

Zoals het college van B&W weet heeft de Partij voor de Dieren (en in de vorige collegeperiode ook ex-raadslid Jolande Uringa van de ChristenUnie) al enige tijd contact met boer Kees van Veen aangaande Modelvliegclub Midden Nederland (MVC). De heer van Veen houdt noodgedwongen zijn koeien binnen, omdat hij aangeeft dat leden van de MVC met regelmaat hun vliegtuigjes illegaal over zijn land laten scheren.

Op 10 april 2018 heeft het college van B&W MVC middels een last onder dwangsom verboden om nog langer boven het weiland van boer Van Veen te vliegen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 die het college verplichtte om strenger te controleren op overtredingen van de vliegers. Hoewel er nu vaker handhavers van de gemeente in het gebied aanwezig zijn, wordt de heer Van Veen volgens eigen zeggen niet bij de handhaving betrokken en zouden er volgens de wethouder en VTH geen overtredingen geconstateerd zijn.

Het dossier is bij het college bekend en sleept zich al 5 jaar voort. De Partij voor de Dieren ziet graag een oplossing voor de koeien, gezien weidegang essentieel is voor een koe om haar natuurlijke aard en gedrag te kunnen uiten.

1. De heer van Veen geeft aan dat hij niet betrokken wordt bij de handhaving in het gebied en hij twijfelt eraan of zijn videobeelden van overtredingen door MVC wel bekeken en gebruikt worden. Videobeelden zijn toelaatbaar bewijs, zo geeft ook de rechter aan. Waarom wordt de heer Van Veen niet (méér) betrokken bij de handhaving in het gebied? En waarom reageert het college niet op de mails die de heer Van Veen (onder meer) naar de burgemeester heeft gestuurd over deze kwestie?

Wij herkennen ons niet in de stelling dat meneer onvoldoende wordt betrokken bij de handhaving in het gebied. Naar aanleiding van zijn verzoek om handhaving is besloten om gedurende zeven weken dagelijks een onverwachte controle te laten uitvoeren door een ter zake deskundig toezichthouder. Bij al deze controles zijn geen overtredingen geconstateerd. De volgende 7 weken is 2 maal per week een onverwachte controle uitgevoerd. Ook in deze 7 weken zijn geen overtredingen geconstateerd. De controles vinden nog steeds plaats. Wij streven naar een tijdige reactie op elke mail of brief. Op de brief die namens hem is gestuurd aan de gemeente zal geantwoord worden.

2. Is het college bereid om alsnog naar de beelden van de heer Van Veen te kijken en (op last van de rechter) dwangsommen op te leggen aan MVC op basis van hun overtredingen op het land van boer van Veen, eventueel in overleg met zijn advocaat de heer van Duijn? Zo nee, waarom niet?

Er is een last onder dwangsom opgelegd en die geldt nog steeds. Ten aanzien van het beeldmateriaal merken wij op grond van vaste jurisprudentie van de Raad van State op dat beelden van derden juridisch gezien niet gebruikt mogen worden om een dwangsom te verbeuren. Dit zal echt uit het vaststellen van een overtreding door een ter zake bevoegd persoon dienen te gebeuren (een door ons aangewezen toezichthouder). De controles vinden nog steeds plaats en als een overtreding wordt geconstateerd wordt de dwangsom verbeurd.

3. Het college geeft aan dat de heer Van Veen niet mee wil werken aan een test met vliegtuigjes en zijn koeien. De heer van Veen geeft aan dat hij hier zeker toe bereid is, mits hij zelf bij een eventuele test aanwezig kan zijn om zijn koeien te monitoren. Wat is de reden waarom de heer van Veen niet aanwezig mag zijn bij een dergelijke test?

Uiteraard mag meneer aanwezig zijn bij de testen. Tot nu toe houdt hij dit echter af.

In het kader van dierenwelzijn, maar ook in het kader van de impact op de afdeling VTH, is het volgens de Partij voor de Dieren beter als MVC wordt geholpen bij de zoektocht naar een andere locatie. In juli 2019 loopt de omgevingsvergunning van MVC af.

4. Is het college bereid om deze omgevingsvergunning/dit contract NIET meer te verlengen en de MVC zo spoedig mogelijk (ruim vóór juli 2019) te helpen een nieuwe locatie te vinden? Zo nee, waarom niet?

Nee, die bereidheid willen wij niet nu al uitspreken. Het al dan niet verlengen van de vergunning voor de modelvliegclub is de komende maanden onderwerp van overleg met betrokken partijen. Een zorgvuldige belangenafweging dient aan het besluit tot al dan niet verlengen vooraf te gaan.