Schrif­te­lijke vragen Kwetsbare jongeren met (poten­tiële) finan­ciële problemen helpen


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Volgens het NIBUD worden vooral jongeren, ZZP’ers en flexwerkers het hardst getroffen door een inkomensterugval als gevolg van de Covid-19 crisis.1 De inkomensterugval is ook terug te zien in het aantal aanvragen voor de bijstandsuitkering. Deze aanvragen lopen enorm snel op. In het artikel van het NRC kwam naar voren dat aanvragen in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam reeds zijn verdrievoudigd.2 Ook in andere steden is er een grote toename waarbij wordt verwacht dat de piek nog moet komen. De aanvragen worden vooral gedaan door werknemers, flexwerkers en ZZP’ers in sectoren als horeca, toerisme en de groothandel. In deze sectoren werken relatief veel jongeren en studenten.

Vooral jongeren, en dan in het bijzonder psychisch kwetsbare jongeren, jongeren met mentale problemen of jongeren met gebrekkige financiële begeleiding vanuit ouders, zijn bij een inkomstenterugval extra gevoelig voor oplopende schulden en betalingsproblemen. Dit geldt ook voor studenten die afhankelijk zijn van hun bijbaan om studie en huur te kunnen betalen en om zichzelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Daarom stellen we de volgende vragen:
1. Kan het college een beeld geven van een mogelijke toename aanvragen van (kwetsbare) jongeren? Hoeveel van deze jongeren komen in de financiële problemen of zijn dat al door het wegvallen van hun inkomen?

2. Hoe zorgen we ervoor dat deze groep nu niet van de radar verdwijnt en in de gaten kunnen blijven houden?

3. Is het een optie om kwetsbare jongeren die door de Corona situatie financiële problemen hebben of deze dreigen te krijgen, extra te gaan begeleiden?

4. Is er voldoende (vroeg) signalering en ondersteuning bij schulden voor deze groep? Kan het college aangeven of het verruimen van het jongerenfonds hier een rol in kan spelen?

5. Kan het college een beeld schetsen hoe de samenwerking met o.a. onderwijsinstellingen en partners als U-2B Heard! en anderen eruit ziet om deze groep te helpen?

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Anne-Marijke Podt, D66