Schrif­te­lijke vragen Steun Utrechtse onder­nemers door gebruik te maken van de Utrechtse Euro


Indiendatum: 24 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Door de coronapandemie is duidelijk geworden dat we ook in Utrecht nog sterk afhankelijk zijn van complexe wereldwijde productieketens en fossiele mobiliteit. Ook zijn er veel Utrechtse bedrijven in de problemen door de intelligente lockdown.

In Utrecht bestaat er al enige tijd de Utrechtse Euro, een betaalmiddel dat erop gericht is lokale circulaire economie te bevorderen. De gemeente Utrecht kan het systeem van de Utrechtse Euro versterken door, op vrijwillige basis, betalingen en ontvangsten in de Utrechtse Euro te doen en te accepteren. Denk aan betalingen van uitkeringen, subsidies en inkopen, en ontvangsten van lokale belastingen en precario. Ook kan de gemeente bevorderen dat bijvoorbeeld een deel van de uitkeringen van het ondernemingsfonds in Utrechtse Euro’s kan plaatsvinden.

De Utrechtse Euro is een mooi voorbeeld van #supportyourlocals, want de waarde van het geld blijkt in de lokale economie. Uit diverse onderzoeken dat blijkt dat transacties met lokale bedrijven een meervoudig effect hebben omdat die lokale bedrijven weer transacties doen met andere lokale bedrijven. De gemeente kan de Utrechtse Euro bevorderen door er meer bekendheid aan te geven.

Voor het betalen en ontvangen in Utrechtse Euro’s zijn waarschijnlijk een aantal praktische/technische maatregelen en afspraken met bijvoorbeeld de BGHU nodig. Utrechtse Euro en STRO (Social Trade Organisation) zijn bereid om mee te denken en te werken aan zulke maatregelen en afspraken.

Daarom hebben de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Herkent het college de risico’s van de afhankelijkheid van complexe wereldwijde productieketens en fossiele mobiliteit en onderschrijft het College het belang van het versterken van de Utrechtse circulaire economie?

2. Is het college bereid om te onderzoeken hoe de gemeente Utrecht zelf kan bijdragen aan het versterken van de Utrechtse circulaire economie door betalingen en ontvangsten in de Utrechtse Euro mogelijk te maken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid te onderzoeken hoe de gemeente Utrecht verder het gebruik van de Utrechtse Euro en daarmee het stimuleren van de Utrechtse circulaire economie te versterken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om Utrechtse circulaire ondernemers te ondersteunen?

Beantwoording van deze vragen kan opgenomen worden in de wekelijkse corona update.

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 apr. 2020
Antwoorddatum: 8 mei 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Door de coronapandemie is duidelijk geworden dat we ook in Utrecht nog sterk afhankelijk zijn van complexe wereldwijde productieketens en fossiele mobiliteit. Ook zijn er veel Utrechtse bedrijven in de problemen door de intelligente lockdown.

In Utrecht bestaat er al enige tijd de Utrechtse Euro, een betaalmiddel dat erop gericht is lokale circulaire economie te bevorderen. De gemeente Utrecht kan het systeem van de Utrechtse Euro versterken door, op vrijwillige basis, betalingen en ontvangsten in de Utrechtse Euro te doen en te accepteren. Denk aan betalingen van uitkeringen, subsidies en inkopen, en ontvangsten van lokale belastingen en precario. Ook kan de gemeente bevorderen dat bijvoorbeeld een deel van de uitkeringen van het ondernemingsfonds in Utrechtse Euro’s kan plaatsvinden.

De Utrechtse Euro is een mooi voorbeeld van #supportyourlocals, want de waarde van het geld blijkt in de lokale economie. Uit diverse onderzoeken dat blijkt dat transacties met lokale bedrijven een meervoudig effect hebben omdat die lokale bedrijven weer transacties doen met andere lokale bedrijven. De gemeente kan de Utrechtse Euro bevorderen door er meer bekendheid aan te geven.

Voor het betalen en ontvangen in Utrechtse Euro’s zijn waarschijnlijk een aantal praktische/technische maatregelen en afspraken met bijvoorbeeld de BGHU nodig. Utrechtse Euro en STRO (Social Trade Organisation) zijn bereid om mee te denken en te werken aan zulke maatregelen en afspraken.

Daarom hebben de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Herkent het college de risico’s van de afhankelijkheid van complexe wereldwijde productieketens en fossiele mobiliteit en onderschrijft het College het belang van het versterken van de Utrechtse circulaire economie?

Zie hieronder

2. Is het college bereid om te onderzoeken hoe de gemeente Utrecht zelf kan bijdragen aan het versterken van de Utrechtse circulaire economie door betalingen en ontvangsten in de Utrechtse Euro mogelijk te maken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Zie hieronder

3. Is het college bereid te onderzoeken hoe de gemeente Utrecht verder het gebruik van de Utrechtse Euro en daarmee het stimuleren van de Utrechtse circulaire economie te versterken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Zie hieronder

4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om Utrechtse circulaire ondernemers te ondersteunen? Beantwoording van deze vragen kan opgenomen worden in de wekelijkse corona update.

De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben gevraagd in hoeverre het mogelijk is om ondernemers te steunen door aan te haken bij het bestaande initiatief van de Utrechtse Euro, een betaalmiddel dat erop gericht is lokale circulaire economie te bevorderen. Wij herkennen de risico’s van wereldwijde productieketens en hechten tevens belang aan het versterken van de Utrechtse circulaire economie, zoals ook is uitgewerkt in het actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023. Over de mogelijke inzet van de Utrechtse Euro is al enige tijd contact met de initiatiefnemer. Een onderzoeksvoorstel naar de effecten van de Utrechtse Euro, ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft het niet gehaald. Ook is het gebruik van de Utrechtse Euro binnen de gemeentelijke organisatie verder onderzocht. Zo is bekeken of bedrijven een deel van hun social return verplichtingen aan de gemeente kunnen voldoen door in te kopen met Utrechtse Euro’s. Daarnaast is onderzocht of de gemeente zelf kan betalen met Utrechtse Euro’s en is een lidmaatschap op de Utrechtse Euro overwogen. Dit heeft niet geleid tot daadwerkelijk gebruik ervan. Enerzijds omdat het ten koste zou gaan van andere social return activiteiten en omdat het zelf betalen met Utrechtse Euro’s stuitte op administratieve problemen (zoals een dubbele boekhouding).

De Utrechtse Euro biedt maar een beperkte oplossing voor circulaire ondernemingen die nu te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Initiatieven van lokale ondernemingen voor het kopen van vouchers juichen wij toe omdat het deze ondernemers op korte termijn wat lucht verschaft. Daarnaast zien wij mooie gezamenlijke initiatieven van lokale ondernemers ontstaan, zoals Support your locals, Utrecht Made en de marktbox.

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren