Schrif­te­lijke vragen Leef­baarheid en veiligheid rondom het Griftpark kan en moet beter


Indiendatum: 29 okt. 2020

Schriftelijke vragen 221/2020

Afgelopen dinsdagavond hebben diverse fracties deelgenomen aan het wijkbezoek Noordoost. Tijdens het bezoek hebben diverse bewoners en anderen hun zorgen uitgesproken over de leefbaarheid en veiligheid in en rond het Griftpark. Daarnaast hoorden de fracties van PvdA, CDA, PvdD en VVD ongenoegen van de leden van de klankbordgroep over de communicatie en participatie die gevoerd zijn met de gemeente. Om de situatie daar te verbeteren stellen de fracties PvdA, Partij voor de Dieren, CDA en VVD de volgende vragen aan het college:

1. Het Griftpark wordt intensief gebruikt door allerlei grote doelgroepen en dit lijkt alleen maar toe te nemen. De corona-omstandigheden dragen bij aan deze toename. Heeft het college de inzet en mate van handhavingsmaatregelen aangepast? Zo ja, wat zijn de aanpassingen geweest? Zo nee, waarom niet?

2. Er is enorme sprake van zwerfafval in het park. Denk hierbij aan kapotte bierflessen, voedselresten en drugsafval. Deze verloedering zorgt ervoor dat leefomgeving achteruit gaat en sommige ouders aangeven dat zij hun kinderen niet in het park laten spelen. Hoe gaat het college dit probleem oplossen?

3. Naast deze verloedering is er ook sprake van geluidsoverlast. Wij hoorden dat er tot diep in de ochtend (06.00) feesten worden gehouden. Kent het college deze situatie? Aan welke maatregelen denkt het college om de situatie te verbeteren?

4. Is het college bereid om in overleg met de bewoners en andere betrokken te onderzoeken of het goed is om het park niet meer open te stellen na 00.00 uur? Zo nee, waarom niet?

5. Tevens is er ook sprake van overlast van drugsdealers. Dit vindt niet alleen plaats in het park maar ook op de parkeerplaatsen. Hier is al jaren sprake van. Hoe wil het college de overlast op een duurzame manier oplossen en de sociale veiligheid in het gebied verbeteren?

6. Vorig jaar werden diverse hardloopsters in het park lastiggevallen en hebben berovingen plaatsgevonden. Dit veroorzaakt onveiligheidsgevoel bij diverse hardlopers en andere recreanten. Wat heeft college vanaf vorig jaar gedaan? En vindt het college dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

7. Welke aanpassingen wil het college uitvoeren in de fysieke inrichting van het park, zodat het een meer open karakter krijgt en er zicht is op wat er gaande is?

8. Wij hoorden van de bewoners dat er sprake is van onvoldoende toezicht van de politie en de handhaving. Tevens spraken zij uit dat zij graag een parkwacht willen hebben zodat er voldoende toezicht is. Is het college bereid om de mogelijkheid hiervan te onderzoeken?

9. De bewoners en jongerenwerk gaven aan dat er onvoldoende personele capaciteit is bij JOU(Jongerenwerkorganisatie). Is het college bereid om in overleg met deze jongerenorganisatie in gesprek te gaan en de mogelijkheid te onderzoek of er uitbreiding komt van het aantal uren? Zo nee, waarom niet?

10. Welke mogelijkheden ziet het college om op korte termijn de fysieke locatie en faciliteiten van JOU (o.a. de Gamebox) ook uit te breiden in het Griftpark, gelet op het grote succes en de toenemende behoefte van jongeren?

11. Tijdens het bezoek constateerden de fracties dat er veel gefietst werd op de wandelpanden. De vraag is hoe gaat het college ervoor zorgen dat de fietsers en scooterrijders ontmoedigd worden om op de wandelpaden te gaan fietsen en te rijden?

12. Is het college bereid om bij de ingangen van het park huisregels kenbaar te maken? Bijvoorbeeld middels een “huisregelbord”. Wij verzoeken het college om hierbij de bewoners te betrekken.

13. In het kader van het naleven van de coronamaatregelen stellen de fracties voor om diverse markeringen op het gras en looppaden aan te brengen. Wat is de mening van het college hierover?

14. Cafés in de stad moeten sinds kort na 01.00 sluiten. De kans bestaat dat de klanten in de nabije parken verder gaan drinken. Dat gaat vaak gepaard met geluidsoverlast. In hoeverre is het mogelijk om het alcoholgebruik na 00.00 uur niet meer toe te staan?

15. Er zijn veel onduidelijkheden over de meldingen. Bewoners weten wat niet waar ze dit moeten melden. Is het college bereid om de omgeving te infomeren over bij welke situatie bij wie zij een melding kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

16. Is het college bereid om na het treffen van de maatregelen om de situatie daar te monitoren en halfjaarlijks een rapportage aan de raad voor te leggen?

Bülent Isik, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Martijn van Dalen, VVD

Indiendatum: 29 okt. 2020
Antwoorddatum: 29 okt. 2020

Schriftelijke vragen 221/2020

Afgelopen dinsdagavond hebben diverse fracties deelgenomen aan het wijkbezoek Noordoost. Tijdens het bezoek hebben diverse bewoners en anderen hun zorgen uitgesproken over de leefbaarheid en veiligheid in en rond het Griftpark. Daarnaast hoorden de fracties van PvdA, CDA, PvdD en VVD ongenoegen van de leden van de klankbordgroep over de communicatie en participatie die gevoerd zijn met de gemeente. Om de situatie daar te verbeteren stellen de fracties PvdA, Partij voor de Dieren, CDA en VVD de volgende vragen aan het college:

1. Het Griftpark wordt intensief gebruikt door allerlei grote doelgroepen en dit lijkt alleen maar toe te nemen. De corona-omstandigheden dragen bij aan deze toename. Heeft het college de inzet en mate van handhavingsmaatregelen aangepast? Zo ja, wat zijn de aanpassingen geweest? Zo nee, waarom niet?

Het door u eveneens gesignaleerde intensieve gebruik van de Utrechtse parken voor sport en recreatie door een gevarieerde groep bezoekers, beschouwen wij op zichzelf als positief. Naast de reguliere inzet van politie en gemeentelijke handhavers, heeft het Griftpark (net als alle andere parken) extra prioriteit in de handhaving gekregen, ook in de nachtelijke uren. Op dagen dat er veel overlastmeldingen binnenkomen en op dagen met (verwacht) mooi weer is er extra structurele inzet door handhavers en politie. Politie en gemeentelijke handhavers hebben gezamenlijk gerichte acties uitgevoerd om de drukte en overlast in het park aan te pakken.


2. Er is enorme sprake van zwerfafval in het park. Denk hierbij aan kapotte bierflessen, voedselresten en drugsafval. Deze verloedering zorgt ervoor dat leefomgeving achteruit gaat en sommige ouders aangeven dat zij hun kinderen niet in het park laten spelen. Hoe gaat het college dit probleem oplossen?

De plaatsing van de persafvalbakken in het park afgelopen voorjaar heeft een positief effect op de hoeveelheid zwerfafval. We zien een flinke toename in met name de hoeveelheid (kapot) glas. De medewerkers van Stadsbedrijven komen elke ochtend in het park om schoon te maken en ook vrijwilligers van het hostel maken regelmatig schoon. Deze inzet gaan we intensiveren.


3. Naast deze verloedering is er ook sprake van geluidsoverlast. Wij hoorden dat er tot diep in de ochtend (06.00) feesten worden gehouden. Kent het college deze situatie? Aan welke maatregelen denkt het college om de situatie te verbeteren?

Ja. Het klopt dat er een behoorlijk aantal meldingen van geluidsoverlast zijn binnengekomen in de avond en nacht bij de politie. Op het merendeel van deze meldingen is geacteerd en is de politie ter plaatse gekomen om de situatie te beëindigen. Zie de beantwoording van vraag 1 voor de inzet hierop.


4. Is het college bereid om in overleg met de bewoners en andere betrokken te onderzoeken of het goed is om het park niet meer open te stellen na 00.00 uur? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn bereid een verkenning uit te voeren, om de ervaren overlast in het Griftpark terug te dringen. Op grond van de noodverordening is het park momenteel gesloten tussen 22:00 uur en 06:00 uur en er is een landelijk verbod op het gebruiken en met zich voeren van alcohol tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard. We zullen de komende (winter)maanden met bewoners, belanghebbenden en professionals in de wijk in gesprek gaan over de overlast en mogelijke maatregelen daartegen (bijvoorbeeld nachtsluiting, inzet wijkboa Griftpark of alcoholverbod) en de effecten van mogelijke maatregelen. Over de uitkomst wordt u geïnformeerd.


5. Tevens is er ook sprake van overlast van drugsdealers. Dit vindt niet alleen plaats in het park maar ook op de parkeerplaatsen. Hier is al jaren sprake van. Hoe wil het college de overlast op een duurzame manier oplossen en de sociale veiligheid in het gebied verbeteren?

Uit gesprekken met bewoners en bezoekers van het park ontvangen politie en gemeente signalen van drugsdealers. Helaas komen signalen achteraf binnen en niet op het moment dat de overlast speelt. Uit de meldingen – waarop direct kan worden ingezet – blijkt namelijk niet dat er overlast wordt ervaren. Op de signalen die we ontvangen acteren we door o.a. te kijken naar de fysieke omgeving. We laten verlichting controleren/bijstellen en de heg bij de parkeerplaats wordt vaker gesnoeid. Ook in het handhavingsoverleg worden deze signalen gedeeld zodat de locatie wordt meegenomen in de ronde van politie en handhaving. Het is belangrijk dat bij acute overlast van dealers getuigen direct de politie bellen. Wij gaan dit verzoek komende periode extra onder de aandacht brengen bij bewoners en bezoekers van het park (zie ook de beantwoording van vraag 15).


6. Vorig jaar werden diverse hardloopsters in het park lastiggevallen en hebben berovingen plaatsgevonden. Dit veroorzaakt onveiligheidsgevoel bij diverse hardlopers en andere recreanten. Wat heeft college vanaf vorig jaar gedaan? En vindt het college dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Het is juist dat er vorig jaar meerdere incidenten zijn geweest. Dit jaar is hier gelukkig geen sprake van. Ten tijde van de berovingen vorig jaar, die overigens ook buiten het Griftpark plaats hebben gevonden, is er extra inzet geweest van politie in de avond en nacht. Ook heeft de politie samen met het jongerenwerk (stichting JoU) gesprekken gevoerd met diverse groepen jongeren, omdat deze jongeren in de (potentiële) slachtoffergroep vallen. Doel van de gesprekken was het geven van voorlichting en de meldingsbereidheid onder de jeugd te vergroten. Voor nu zien wij geen aanleiding om extra maatregelen te treffen.


7. Welke aanpassingen wil het college uitvoeren in de fysieke inrichting van het park, zodat het een meer open karakter krijgt en er zicht is op wat er gaande is?

Het Griftpark is voor een dergelijk park nog niet zo lang geleden ingericht met een intensief proces van participatie. Nu ingrijpen op het ontwerp en grotere aanpassingen doen, ligt daarmee niet voor de hand. Tevens is er de belemmering van de gesaneerde ondergrond, waarop het ontwerp eerder is afgestemd. Wij willen eerst graag de andere maatregelen (waaronder aanpassen van de lichtsterkte) inzetten en bezien hoever dit de overlast kan beperken en oplossen. Oplossingen om meer open te maken in een op zich al erg open park, raden wij nu af, gezien ook de rol van alle beplanting voor behoud van biodiversiteit. In de nota Beheer Openbare Ruimte, die wij op korte termijn aan u aanbieden, gaan wij meer in op de rol van het beheer van onze steeds intensiever gebruikte parken en hoe daar intensiever beheer noodzakelijk is en welke financiële vragen dat met zich mee brengt. Kleine aanpassingen zullen wij vanuit meer ontwikkeling gericht beheer meenemen waar dat geen andere gevolgen (bodem) met zich
mee brengt.


8. Wij hoorden van de bewoners dat er sprake is van onvoldoende toezicht van de politie en de handhaving. Tevens spraken zij uit dat zij graag een parkwacht willen hebben zodat er voldoende toezicht is. Is het college bereid om de mogelijkheid hiervan te onderzoeken?

Wij zijn geen voorstander van een parkwacht vanwege de beperkte bevoegdheden en beperkte inzetbaarheid in de avond en nachtelijke uren. Een parkwacht zal daarom niet bijdragen aan die inzet waardoor overlast afneemt zoals de inzet van politie en gemeentelijke handhavers dit wel bewerkstelligt. In de verkenning (zie vraag 4) zal daarom de aanstelling van een wijkboa met taakaccent Griftpark worden meegenomen als te verkennen maatregel.


9. De bewoners en jongerenwerk gaven aan dat er onvoldoende personele capaciteit is bij JOU(Jongerenwerkorganisatie). Is het college bereid om in overleg met deze jongerenorganisatie in gesprek te gaan en de mogelijkheid te onderzoek of er uitbreiding komt van het aantal uren? Zo nee, waarom niet?

Ja, daar zijn wij over in gesprek. Wat betreft de situatie in het Griftpark: Stichting JoU zet op bepaalde plekken en momenten extra capaciteit in. Denk hierbij aan Oud en Nieuw, de rellen eind deze zomer, maar ook het Griftpark. Het Griftpark is een populaire plek en wordt steeds drukker bezocht. We zien dat het er vooral in de zomer en in vakanties heel druk kan zijn. Over het algemeen lukt het Stichting JoU goed dit in te schatten zodat er op tijd extra personeel kan worden ingezet. Door corona waren er meer jongeren op straat, en konden soms jongerenwerkers niet werken door ziekte of thuisisolatie. Daarom zijn er deze zomer extra mensen aangetrokken, zodat zij konden invallen waar dat nodig was. Het jongerenwerk heeft de afgelopen maanden ook extra personeel ingezet in het Griftpark. Zo was er in de zomervakantie zes dagen openstelling van de Gamebox en in de periode tot en met de herfstvakantie was dit vier dagen per week.


10. Welke mogelijkheden ziet het college om op korte termijn de fysieke locatie en faciliteiten van JOU (o.a. de Gamebox) ook uit te breiden in het Griftpark, gelet op het grote succes en de toenemende behoefte van jongeren?

De afgelopen periode zijn de openingstijden van de Gamebox verruimd. Daarnaast zijn de werktijden van de jongerenwerkers meer flexibel ingezet zodat op drukke dagen ook na 22.00 jongerenwerk aanwezig was. Samen met de Sociaal makelaars van DOCK zijn er in het Griftpark in de zomer extra activiteiten georganiseerd voor de jongere jeugd en vanuit de gemeente is er een pop-up volleybalveld aangelegd in het park. We gaan samen met JoU, de gebruikers van het park - waaronder natuurlijk de jongeren zelf- en de bewoners in de beheergroep Griftpark evalueren hoe deze extra inzet is ervaren. En we verkennen dan ook met elkaar welke extra (fysieke) behoefte er is rondom de skatebaan op korte termijn om daarna te onderzoeken of dit realiseerbaar is. Zo is openstelling van de Gamebox in de winter nu niet mogelijk omdat de box daarvoor niet geschikt is: het water moet er af en het is er vochtig en koud.


11. Tijdens het bezoek constateerden de fracties dat er veel gefietst werd op de wandelpanden. De vraag is hoe gaat het college ervoor zorgen dat de fietsers en scooterrijders ontmoedigd worden om op de wandelpaden te gaan fietsen en te rijden?

Deze overlast is ons bekend. Vanaf 2018 zijn, naast de reguliere inzet, meerdere integrale handhavingsacties georganiseerd en zijn in totaal 36 waarschuwingen en 82 boetes opgelegd. Vanwege het coronavirus en de prioriteit op de handhaving van de noodverordening zijn de integrale handhavingsacties voor 2020 uitgesteld. De reguliere inzet is onveranderd gebleven. Handhaving blijft een sluitstuk. Los van handhaving willen wij het fietsen op de wandelpaden ontmoedigen door betere communicatie over en bewustwording van het gebruik van het park. De focus ligt hierbij op de hoofdingang van het Griftpark. Het te ontwikkelen spelregelbord (zie vraag 12) kan hiervoor wellicht
worden ingezet. Dit onderwerp wordt binnenkort besproken in het Uitvoeringsoverleg Openbare Ruimte.


12. Is het college bereid om bij de ingangen van het park huisregels kenbaar te maken? Bijvoorbeeld middels een “huisregelbord”. Wij verzoeken het college om hierbij de bewoners te betrekken.

Ja, wij zijn hiertoe bereid. Uiteraard betrekken we de bewoners hierbij.


13. In het kader van het naleven van de coronamaatregelen stellen de fracties voor om diverse markeringen op het gras en looppaden aan te brengen. Wat is de mening van het college hierover?

In parken is voldoende ruimte om elkaar te passeren; looproutes zijn hier (nog) niet aan de orde. De cirkels in de parken waren in principe tot en met eind september bedacht. Aangezien het weer in oktober redelijk bleef, zijn de cirkels halverwege oktober in alle parken ‘nog een keer opgefrist’. Daarnaast worden een tweetal initiatieven uitgewerkt die we als pilot in een tweetal nader te bepalen parken uitrollen:
1) In ruime cirkels krukjes van boomstammetjes (afkomstig van bomen die als noodkap zijn geveld) aanbrengen, waar bezoekers bij vochtig gras toch (eventueel op een zelf meegebracht kleedje) van de grond kunnen zitten.
2) Kunststof rijplaten beschikbaar stellen, die bezoekers die willen bewegen (bootcamp etc.) kunnen gebruiken om op te liggen in het (vochtige) gras.


14. Cafés in de stad moeten sinds kort na 01.00 sluiten. De kans bestaat dat de klanten in de nabije parken verder gaan drinken. Dat gaat vaak gepaard met geluidsoverlast. In hoeverre is het mogelijk om het alcoholgebruik na 00.00 uur niet meer toe te staan?

Zie het antwoord op vraag 4.


15. Er zijn veel onduidelijkheden over de meldingen. Bewoners weten wat niet waar ze dit moeten melden. Is het college bereid om de omgeving te infomeren over bij welke situatie bij wie zij een melding kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

Ja, we zullen hier aandacht aan besteden in de digitale nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost en via social media accounts van wijkbureau Noordoost en de politie. Indien de coronamaatregelen het toestaan om fysieke buurtacties te organiseren - zoals een fietsgraveeractie en de Veiligheidstent - overhandigen we bewoners de Meldkaart, waarin precies staat hoe en waar bewoners kunnen melden. Bewoners sturen we, indien gewenst, de meldkaart per post toe.


16. Is het college bereid om na het treffen van de maatregelen om de situatie daar te monitoren en halfjaarlijks een rapportage aan de raad voor te leggen?

Als de in antwoord 4 genoemde verkenning is afgerond, zullen wij de raad hierover informeren.


Bülent Isik, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Martijn van Dalen, VVD