Schrif­te­lijke vragen Leef­baarheid en veiligheid rondom het Griftpark kan en moet beter


Indiendatum: 29 okt. 2020

Schriftelijke vragen 221/2020

Afgelopen dinsdagavond hebben diverse fracties deelgenomen aan het wijkbezoek Noordoost. Tijdens het bezoek hebben diverse bewoners en anderen hun zorgen uitgesproken over de leefbaarheid en veiligheid in en rond het Griftpark. Daarnaast hoorden de fracties van PvdA, CDA, PvdD en VVD ongenoegen van de leden van de klankbordgroep over de communicatie en participatie die gevoerd zijn met de gemeente. Om de situatie daar
te verbeteren stellen de fracties PvdA, Partij voor de Dieren, CDA en VVD de volgende vragen aan het
college.

1. Het Griftpark wordt intensief gebruikt door allerlei grote doelgroepen en dit lijkt alleen maar toe te nemen. De corona-omstandigheden dragen bij aan deze toename. Heeft het college de inzet en mate van handhavingsmaatregelen aangepast? Zo ja, wat zijn de aanpassingen geweest? Zo nee, waarom niet?

2. Er is enorme sprake van zwerfafval in het park. Denk hierbij aan kapotte bierflessen, voedselresten en drugsafval. Deze verloedering zorgt ervoor dat leefomgeving achteruit gaat en sommige ouders aangeven dat zij hun kinderen niet in het park laten spelen. Hoe gaat het college dit probleem oplossen?

3. Naast deze verloedering is er ook sprake van geluidsoverlast. Wij hoorden dat er tot diep in de ochtend (06.00) feesten worden gehouden. Kent het college deze situatie? Aan welke maatregelen denkt het college om de situatie te verbeteren?

4. Is het college bereid om in overleg met de bewoners en andere betrokken te onderzoeken of het goed is om het park niet meer open te stellen na 00.00 uur? Zo nee, waarom niet?

5. Tevens is er ook sprake van overlast van drugsdealers. Dit vindt niet alleen plaats in het park maar ook op de parkeerplaatsen. Hier is al jaren sprake van. Hoe wil het college de overlast op een duurzame manier oplossen en de sociale veiligheid in het gebied verbeteren?

6. Vorig jaar werden diverse hardloopsters in het park lastiggevallen en hebben berovingen plaatsgevonden. Dit veroorzaakt onveiligheidsgevoel bij diverse hardlopers en andere recreanten. Wat heeft college vanaf vorig jaar gedaan? En vindt het college dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

7. Welke aanpassingen wil het college uitvoeren in de fysieke inrichting van het park, zodat het een meer open karakter krijgt en er zicht is op wat er gaande is?

8. Wij hoorden van de bewoners dat er sprake is van onvoldoende toezicht van de politie en de handhaving. Tevens spraken zij uit dat zij graag een parkwacht willen hebben zodat er voldoende toezicht is. Is het college bereid om de mogelijkheid hiervan te onderzoeken?

9. De bewoners en jongerenwerk gaven aan dat er onvoldoende personele capaciteit is bij JOU(Jongerenwerkorganisatie). Is het college bereid om in overleg met deze jongerenorganisatie in gesprek te gaan en de mogelijkheid te onderzoek of er uitbreiding komt van het aantal uren? Zo nee, waarom niet?

10. Welke mogelijkheden ziet het college om op korte termijn de fysieke locatie en faciliteiten van JOU (o.a. de Gamebox) ook uit te breiden in het Griftpark, gelet op het grote succes en de toenemende behoefte van jongeren?

11. Tijdens het bezoek constateerden de fracties dat er veel gefietst werd op de wandelpanden. De vraag is hoe gaat het college ervoor zorgen dat de fietsers en scooterrijders ontmoedigd worden om op de wandelpaden te gaan fietsen en te rijden?

12. Is het college bereid om bij de ingangen van het park huisregels kenbaar te maken? Bijvoorbeeld middels een “huisregelbord”. Wij verzoeken het college om hierbij de bewoners te betrekken.

13. In het kader van het naleven van de coronamaatregelen stellen de fracties voor om diverse markeringen op het gras en looppaden aan te brengen. Wat is de mening van het college hierover?

14. Cafés in de stad moeten sinds kort na 01.00 sluiten. De kans bestaat dat de klanten in de nabije parken verder gaan drinken. Dat gaat vaak gepaard met geluidsoverlast. In hoeverre is het mogelijk om het alcoholgebruik na 00.00 uur niet meer toe te staan?

15. Er zijn veel onduidelijkheden over de meldingen. Bewoners weten wat niet waar ze dit moeten melden. Is het college bereid om de omgeving te infomeren over bij welke situatie bij wie zij een melding kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

16. Is het college bereid om na het treffen van de maatregelen om de situatie daar te monitoren en halfjaarlijks een rapportage aan de raad voor te leggen?

Bülent Isik, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Martijn van Dalen, VVD