Schrif­te­lijke vragen Mobi­li­teits­plannen en bomen


Indiendatum: 27 mei 2021

Schriftelijke vragen 142/2021

De gemeenteraad werd afgelopen periode per brief ingelicht over de voortgang van een aantal mobiliteitsprojecten. De Partij voor de Dieren kijkt in dit geval altijd naar de gevolgen voor groen/bomen en de kansen voor biodiversiteit/dieren. Over drie van deze mobiliteitsprojecten hebben we vragen, die we bij deze per onderwerp stellen.

Herinrichting Moldaudreef
Vooruitlopend op de vaststelling van het betreffende IpvE/FO, lezen wij in de raadsbrief Start participatie herinrichting Moldaudreef van 20 april jl. dat er bij de herinrichting van de Moldaudreef in totaal mogelijk tien bomen gaan verdwijnen. Het gaat om negen bomen op de rotonde van de Moldaudreef Wolgadreef, en bij de voorrangskruising van de Moldaudreef-Neckardreef gaat het om nog één boom.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het ook anders kan, en heeft daarom de volgende vragen:

1. Kan het college specifiek aangeven om wat voor bomen het precies gaat (boomsoorten, leeftijd, ecologische waarde, etc.)?

2. Hoe gezond zijn de bomen? Indien de bomen een ‘verminderde kwaliteit’ hebben, in hoeverre zou dit met goed onderhoud te verbeteren zijn?

3. Waarom precies staan deze bomen volgens het college in de weg? Kan het college per boom aangeven wat de verkeerskundige reden is om ze te kappen? En kan het college de toezegging doen om per boom kritisch te heroverwegen of deze toch kan blijven staan door de herinrichting gedeeltelijk anders te laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

4. De gemeente moet hier herplanten. Kan het college toezeggen dat elke gekapte boom door volwassen, inheemse exemplaren - of liever meerdere exemplaren - zal worden vervangen? Zo nee, waarom niet?

Zoals gezegd, bij de herinrichting van de Moldaudreef-Neckardreef moet er misschien één boom sneuvelen. In de raadsbrief geeft het college al aan een poging te ondernemen de boom te sparen bij de nadere uitwerking van de voorrangskruising. Behoud van de boom is dus een mogelijkheid.

5. Kan het college daarom toezeggen alvast voor te sorteren op alléén die uitwerkingen van de voorrangskruising die de betreffende boom zal sparen? Zo nee, waarom niet?

Herinrichting Westerkade/Oosterkade
Bezorgde bewoners trekken aan de bel omdat zij horen dat aan de Oosterkade en Westerkade 32 bomen gekapt gaan worden vanwege de geplande herinrichting. Natuurlijk vindt de Partij voor de Dieren het een goed idee om parkeerplaatsen op te heffen en groen toe te voegen, maar onze fractie vindt het vreemd dat bij deze ‘vergroening’ 32 bomen gekapt moeten worden. Wij begrijpen dat een groot deel van die bomen gewoon gezond is.

6. Is het college het ermee eens dat het vreemd is om bij een inrichting die als doel heeft de kwaliteit van de Openbare Ruimte te verbeteren en te vergroenen zoveel bomen te kappen? Zo nee, waarom niet?

7. Kan het zijn dat bij het ontwerp van de ‘nieuwe’ Oosterkade en Westerkade weer vanaf ‘een blanco vel’ gewerkt is, oftewel: is er wel gekeken naar de aanwezigheid van bestaand groen? Zo nee, waarom niet?

8. Waarom moeten deze bomen zo nodig gekapt worden? Klopt onze informatie dat deze bomen (grotendeels) gezond zijn? Zo nee, hoe zit het dan?

9. Er zijn trappen gepland in het gebied. Hoeveel van de gewenste trappen kunnen gerealiseerd worden met behoud van bomen?

10. Kan college toezeggen de herinrichting zodanig aan te passen dat alle aanwezige gezonde bomen ingepast worden in het ontwerp? Zo nee, waarom niet?

Herinrichting Jutfaseweg

Op 20 april jl. volgde de brief over de herinrichting van de Jutfaseweg. Deze brief kondigt de komst van een participatieproces aan dat tot 1 juni 2021 loopt, maar we zien wel informatie over extra groen, verlaging van rijsnelheid voor auto’s, het opheffen van parkeerplaatsen en de aanleg van een wandelpad. Informatie over bomen ontbreekt, wel is een boom gearceerd in een schets.

11. Wat zijn de gevolgen van deze herinrichting voor de bomen: hoeveel bomen worden er bij geplant en hoeveel wil het college gaan kappen?

12. Indien bomen gekapt moeten worden voor de herinrichting, kan het college toezeggen de planvorming aan te passen op de aanwezigheid van gezonde bomen? Zo nee, waarom niet?

Afsluiting

De Partij voor de Dieren kijkt bij planvorming voor gebouwen en wegen altijd naar de gevolgen voor aanwezige bomen. In het geval van gebouwen gebeurt het -ons inziens: gelukkig- steeds meer om bij planvorming de aanwezigheid van bomen mee te nemen, deze te behouden en nieuwe plannen hierop aan te passen.

13. Wat vindt het college van het idee om ‘natuurinclusief bouwen’ ook toe te passen op mobiliteitsprojecten?

14. Is het college bereid om wegen natuurinclusief aan te leggen en te herinrichten, met het doel om aanwezige gezonde bomen zoveel mogelijk te sparen, alsook kansen voor nieuwe bomen en biodiversiteit volop te benutten?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren