Schrif­te­lijke vragen Motor­cross Utrecht


Indiendatum: 18 mrt. 2024

Schriftelijke vragen 56/2024

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop staat. Daar wordt werk van gemaakt door maatregelen op veel verschillende beleidsterreinen. Van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de voetganger en fiets ruim baan te geven, tot de opwek van duurzame energie, het toevoegen van groen en de zorg voor- en het omkijken naar elkaar. Wat GroenLinks en PvdD betreft geldt het uitgangspunt van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid op alle beleidsterreinen, ook in de sport.

Utrecht is een groeiende stad en kent vele uitdagingen, de laatste jaren is de druk op de stad alleen maar toegenomen, de ruimte is schaars en diverse functies concurreren met elkaar. Daarom verbaast het de fractie van GroenLinks en PvdD dat Motorcross Utrecht nog steeds een plek heeft in onze stad. Kostbare ruimte wordt in beslag genomen door een activiteit die op geen enkele wijze past bij de uitgangspunten die we in Utrecht hebben om een gezonde, leefbare en duurzame stad te zijn.

GroenLinks en PvdD hebben hierover de volgende vragen:

1. GroenLinks heeft in het verleden vaker vragen gesteld over de Motorcross Utrecht. Het ruimtegebrek in Utrecht wordt echter steeds nijpender, de druk op de stad groeit en er moeten keuzes gemaakt worden welke functies we in onze stad een plek willen geven. Deelt het college dat het steeds moeilijker wordt om uit te leggen dat we motorcross in Utrecht een plek geven, terwijl dit haaks staat op de ambities die we in de stad hebben, en de motorcross concurreert met andere functies waar we ruimte voor zoeken (zoals groen, tijdelijk wonen, maar ook recreatie en sport?)

2. Het huurcontract met Motorcross Utrecht wordt jaarlijks verlengd. Onder welke voorwaarden zou de gemeente kunnen besluiten dit huurcontract niet te verlengen?

3. Wat voor soort functies/activiteiten zouden gerealiseerd kunnen worden op het terrein van Motorcross Utrecht, als het huurcontract niet verlengd wordt? (bv (tijdelijke) woningbouw, meer ruimte voor circulaire bedrijvigheid, groen, recreatie en sport).

4. Maakt Motorcross Utrecht gebruik van de milieuruimte van bedrijventerrein Lage Weide? Welke belemmeringen vormt Motorcross Utrecht voor eventuele uitbreiding van bedrijven op Lage Weide doordat zij (oneigenlijk) gebruik maken van de milieuruimte/geluidruimte? Welke belemmeringen vormt Motorcross Utrecht voor de vestiging van (nieuwe) bedrijven op Lage Weide? Met name als we het hebben over circulaire bedrijvigheid, waarvoor ook vaak milieugebruiksruimte nodig is?

5. Mocht het onmogelijk zijn om Motorcross Utrecht (op den duur) uit Utrecht te laten verdwijnen, dan is het voor GroenLinks en PvdD essentieel dat de negatieve effecten op de luchtkwaliteit teruggebracht worden. Op mondelinge vragen van GroenLinks in 2018 werd gesteld dat de vergunning regelmatig vernieuwd/geactualiseerd wordt en dat daarin opgenomen kan worden dat de best beschikbare techniek gebruikt moet worden. Welke mogelijkheden biedt de vergunning om te zorgen dat in ieder geval niet meer op de meest vervuilende tweetakt motoren gereden wordt? Welke mogelijkheden ziet het college om, eventueel stapsgewijs, uitsluitend elektrische motoren toe te staan op het terrein? Welke tussenstappen zijn mogelijk? Is het mogelijk om een vergelijkbaar uitfaseertraject te maken als bijvoorbeeld voor de pleziervaart in de binnenstad wordt gemaakt?

6. Tot slot een dilemma: De gemeente heeft eerder gehoor gegeven aan de klachten uit de buurt door mee te werken aan een geluidswal. Daartoe heeft de gemeente een strook grond langs de vereniging verkocht aan de Theo Pouw Groep met het doel met de opbrengst een geluidswal te bouwen. Is de grond al verkocht en de subsidie verleend? Of is dit nog terug te draaien/ te stoppen? Stel er komt een andere functie op de plek van de Motorcross, zijn er dan functies waarvoor de geluidswal ook nuttig is?

Rachel Heijne, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 18 mrt. 2024
Antwoorddatum: 26 apr. 2024

Schriftelijke vragen 56/2024

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop staat. Daar wordt werk van gemaakt door maatregelen op veel verschillende beleidsterreinen. Van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de voetganger en fiets ruim baan te geven, tot de opwek van duurzame energie, het toevoegen van groen en de zorg voor- en het omkijken naar elkaar. Wat GroenLinks en PvdD betreft geldt het uitgangspunt van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid op alle beleidsterreinen, ook in de sport.

Utrecht is een groeiende stad en kent vele uitdagingen, de laatste jaren is de druk op de stad alleen maar toegenomen, de ruimte is schaars en diverse functies concurreren met elkaar. Daarom verbaast het de fractie van GroenLinks en PvdD dat Motorcross Utrecht nog steeds een plek heeft in onze stad. Kostbare ruimte wordt in beslag genomen door een activiteit die op geen enkele wijze past bij de uitgangspunten die we in Utrecht hebben om een gezonde, leefbare en duurzame stad te zijn.

GroenLinks en PvdD hebben hierover de volgende vragen:

1. GroenLinks heeft in het verleden vaker vragen gesteld over de Motorcross Utrecht. Het ruimtegebrek in Utrecht wordt echter steeds nijpender, de druk op de stad groeit en er moeten keuzes gemaakt worden welke functies we in onze stad een plek willen geven. Deelt het college dat het steeds moeilijker wordt om uit te leggen dat we motorcross in Utrecht een plek geven, terwijl dit haaks staat op de ambities die we in de stad hebben, en de motorcross concurreert met andere functies waar we ruimte voor zoeken (zoals groen, tijdelijk wonen, maar ook recreatie en sport?)

Antwoord: Wij hebben een terrein verhuurd met de bestemming motorcross terrein aan de Motorcrossvereniging Utrecht. Deze vereniging functioneert binnen de verleende milieuvergunning. Motorcross is een officiële sport en via de KNMV aangesloten bij NOC*NSF. Een groep sporters - jeugd en senioren - beoefent deze sport. Daarnaast gaat het "wild” crossen in de natuur, bouwterreinen en op de weg tegen. Gezien de bestemming en milieucategorie van het terrein is motorcross hier passend gesitueerd en zoeken wij voor andere functies ook andere locaties.

2. Het huurcontract met Motorcross Utrecht wordt jaarlijks verlengd. Onder welke voorwaarden zou de gemeente kunnen besluiten dit huurcontract niet te verlengen?

Antwoord: Het huurcontract met Motorcross Utrecht wordt niet jaarlijks verlengd. Het huurcontract is op 1 juli 1999 aangegaan voor onbepaalde tijd. Tot 1999 was het terrein in bruikleen, er wordt al sinds de jaren 70 gebruikt door de MCU. Op grond van het huurcontract kan het huurcontract in beginsel door zowel Motorcross Utrecht als de gemeente worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Redelijkheid en billijkheid kunnen echter verplichten tot het bestaan van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging, inachtneming van een langere opzegtermijn of betaling van schadevergoeding. Met andere woorden: opzeggen kan niet zomaar en bevat diverse juridische en financiële risico’s.

3. Wat voor soort functies/activiteiten zouden gerealiseerd kunnen worden op het terrein van Motorcross Utrecht, als het huurcontract niet verlengd wordt? (bv (tijdelijke) woningbouw, meer ruimte voor circulaire bedrijvigheid, groen, recreatie en sport).

Antwoord: Het terrein heeft een sportbestemming (motorcross), verder is het mogelijk bedrijven tot milieucategorie 4.2 toe te staan – dat kan natuurlijk ook circulaire bedrijvigheid zijn. Gezien de milieubelasting (geluid, geur en stof) van de bedrijven rond het terrein zijn andere functies zoals woningbouw, recreatie en overige (veld)sport niet mogelijk.

4. Maakt Motorcross Utrecht gebruik van de milieuruimte van bedrijventerrein Lage Weide? Welke belemmeringen vormt Motorcross Utrecht voor eventuele uitbreiding van bedrijven op Lage Weide doordat zij (oneigenlijk) gebruik maken van de milieuruimte/geluidruimte? Welke belemmeringen vormt Motorcross Utrecht voor de vestiging van (nieuwe) bedrijven op Lage Weide? Met name als we het hebben over circulaire bedrijvigheid, waarvoor ook vaak milieugebruiksruimte nodig is?

Antwoord: Alle bedrijven op Lage Weide nemen een deel van de geluidruimte in. De overgebleven ruimte voor nieuwe bedrijvigheid is in de ene hoek van het terrein groter dan in de andere. Ook zijn er grote verschillen in geluidsruimte overdag of 's nachts. Daar waar de geluidsruimte voor nieuwe bedrijven het krapst is – nabij de Schepenbuurt – heeft de MCU een verwaarloosbare bijdrage. Daar waar de MCU de grootste bijdrage levert (langs de Amsterdamsestraatweg) is nog steeds het buurbedrijf Theo Pouw BV veruit maatgevend en is er bovendien nog voldoende ruimte voor uitbreidingen. Hierbij is ook van belang dat de geluidruimte hier vaak in de nacht het krapst is en de MCU alleen in de dagperiode geluid maakt. Voor de bepaling van de cumulatieve geurbelasting vanwege Lage Weide is de MCU niet relevant gebleken voor een op maat gemaakt geuronderzoek en daarmee van ondergeschikt belang.

5. Mocht het onmogelijk zijn om Motorcross Utrecht (op den duur) uit Utrecht te laten verdwijnen, dan is het voor GroenLinks en PvdD essentieel dat de negatieve effecten op de luchtkwaliteit teruggebracht worden. Op mondelinge vragen van GroenLinks in 2018 werd gesteld dat de vergunning regelmatig vernieuwd/geactualiseerd wordt en dat daarin opgenomen kan worden dat de best beschikbare techniek gebruikt moet worden. Welke mogelijkheden biedt de vergunning om te zorgen dat in ieder geval niet meer op de meest vervuilende tweetakt motoren gereden wordt? Welke mogelijkheden ziet het college om, eventueel stapsgewijs, uitsluitend elektrische motoren toe te staan op het terrein? Welke tussenstappen zijn mogelijk? Is het mogelijk om een vergelijkbaar uitfaseertraject te maken als bijvoorbeeld voor de pleziervaart in de binnenstad wordt gemaakt?

Antwoord: Bij de verlening van de huidige vergunning is naar aanleiding van een zienswijze over tonaal geluideen regel opgenomen dat het rijden met tweetakt motoren was uitgesloten. Een latere aanvraag voor het wel mogen rijden met tweetakt heeft geleid tot het toestaan van alleen de lichtere jeugdcross (50 cc en 65 cc) met tweetakt motoren. Deze maken maar beperkt deel uit van het totaal aantal crossuren. De ontwikkeling richting meer elektrisch crossen is afhankelijk van landelijke/internationale competities. Deze zijn voorlopig hoofdzakelijk gericht op verbrandingsmotoren. Hier heeft het college geen invloed op. Er zijn nu ook crossers die elektrisch rijden, maar dat is nog een kleine groep en nog niet in competitieverband. In het kader van o.a. duurzaamheid, natuur-, geluid- en milieubewustheid zetten wij het overleg met MCU voort over toekomstige mogelijkheden om de motorcross verder te
elektrificeren.

6. Tot slot een dilemma: De gemeente heeft eerder gehoor gegeven aan de klachten uit de buurt door mee te werken aan een geluidswal. Daartoe heeft de gemeente een strook grond langs de vereniging verkocht aan de Theo Pouw Groep met het doel met de opbrengst een geluidswal te bouwen. Is de grond al verkocht en de subsidie verleend? Of is dit nog terug te draaien/ te stoppen? Stel er komt een andere functie op de plek van de Motorcross, zijn er dan functies waarvoor de geluidswal ook nuttig is?

Antwoord: Het geluid dat de motorcrossbaan produceert valt binnen de wettelijke kaders, maar wordt door omwonenden al langer als storend ervaren. De geluidswal zorgt voor meer ‘geluidsruimte’, ook voor omliggende bedrijven. In 2017 is in de VJN besloten om de toen geraamde opbrengst van de grondverkoop van een perceel van het crossterrein van €200.000 in te zetten als bijdrage aan financiering van de geluidswal. Door vertraging in het project is het tot op heden niet gelukt invulling te geven aan de realisatie hiervan. In verband met gestegen grondprijzen is de opbrengst inmiddels gestegen tot €386.000. Tegelijkertijd zijn de kosten voor een geluidswal met dezelfde omvang gestegen na overleg met betrokkenen en om o.a. aan de vergunningseisen te voldoen. Het uitgangspunt van budgetneutrale financiering is hetzelfde gebleven als bij besluitvorming in 2017.

Rachel Heijne, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kappen met kappen voor zonnepanelen

Lees verder

Schriftelijke vragen Lichtplan en groen TivoliVredenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer