Schrif­te­lijke vragen n.a.v. Markt om de Hoek buurt­markt in Park Ooster­spoorbaan in Utrecht Oost


Indiendatum: 21 aug. 2017

Schriftelijke vragen 92/2017

Markt om de Hoek is één van de initiatieven in Park Oosterspoorbaan. De markt met lokale producten wordt vier keer per jaar voor en door omwonenden georganiseerd. Omdat het initiatief gericht is op duurzaamheid en sociale samenhang, wil men daar bij de organisatie ook zoveel mogelijk rekening mee houden. Op verschillende gebieden lopen zij bij de gemeente tegen een aantal hobbels aan. De Partij voor de Dieren betreurt het dat initiatieven zoals Markt om de Hoek zoveel tijd en energie moeten investeren om duurzame keuzes te kunnen maken. Dat is zonde van de vrijwillige tijd die betrokkenen hierdoor niet in de markt zelf kunnen steken en bemoeilijkt verduurzaming van evenementen. Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

Afvalscheiding

1. Volgens Markt om de Hoek is het gescheiden laten ophalen van afval duurder en moeilijker aan te vragen dan al het afval als restafval te laten ophalen. Is het college hiermee bekend? Welke tarieven voor verschillende afvalstromen hanteert de gemeente voor evenementen?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zowel met het oog op het hergebruiken van grondstoffen als met het oog op een goed voorbeeld geven hierin, wenselijk is dat bij evenementen in Utrecht afval gescheiden ingezameld wordt?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het daarom wenselijk is dat gescheiden afvalinzameling bij evenementen in Utrecht de standaard zou moeten zijn en dat dit organisatoren niet voor meer moeite of kosten zou moeten zetten?

4. Klopt het dat het afval soms ingezameld wordt door verschillende wagens voor verschillende afvalstromen en dat er soms ook gebruik gemaakt wordt van een speciale wagen waarbij het gescheiden ingezamelde afval pas op het afvalstation verdeeld wordt? Wanneer wordt welke wagen ingezet? Wat is de meest duurzame optie?

Energie

Veel evenementenlocaties in Utrecht zijn voorzien van een vaste (groene) stroomvoorziening en drinkwaterpunten. In het Oosterspoorbaanpark zijn deze voorzieningen niet aanwezig.

5. Wat is de stand van zaken, bestaan er al plannen om deze en evt. andere voorzieningen in de toekomst aan te leggen voor deze locatie?

6. Een drinkwaterpunt heeft ook een meerwaarde voor sporters en andere dagelijkse gebruikers van het park. In hoeverre is er een planning om dergelijke voorzieningen aan te leggen? Wat zijn voorwaarden voor aanleg?

Maaibeleid

7. In hoeverre wordt er in de planning van het gemeentelijke maaibeleid rekening gehouden met de evenementenagenda van locaties? Welke ecologische en economische afwegingen spelen daarbij een rol?
8. Indien het maaibeleid niet wordt afgestemd met evenementen zoals de buurtmarkt, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 aug. 2017
Antwoorddatum: 26 sep. 2017

Markt om de Hoek is één van de initiatieven in Park Oosterspoorbaan. De markt met lokale producten wordt vier keer per jaar voor en door omwonenden georganiseerd. Omdat het initiatief gericht is op duurzaamheid en sociale samenhang, wil men daar bij de organisatie ook zoveel mogelijk rekening mee houden. Op verschillende gebieden lopen zij bij de gemeente tegen een aantal hobbels aan. De Partij voor de Dieren betreurt het dat initiatieven zoals Markt om de Hoek zoveel tijd en energie moeten investeren om duurzame keuzes te kunnen maken. Dat is zonde van de vrijwillige tijd die betrokkenen hierdoor niet in de markt zelf kunnen steken en bemoeilijkt verduurzaming van evenementen. Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

Afvalscheiding

1. Volgens Markt om de Hoek is het gescheiden laten ophalen van afval duurder en moeilijker aan te vragen dan al het afval als restafval te laten ophalen. Is het college hiermee bekend? Welke tarieven voor verschillende afvalstromen hanteert de gemeente voor evenementen?

Afval van evenementen is bedrijfsafval. De afvalstoffenheffing ziet op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Dit betekent dat daaruit geen middelen kunnen worden aangewend voor afval van evenementen.

Voor bedrijfsafval geldt dat het ophalen en verwerken daarvan een marktactiviteit is. Dat kan door de gemeente en door commerciële afval inzamelingsbedrijven. Op grond van de Wet Markt en Overheid is de gemeente verplicht integrale kostprijzen door te berekenen.
Alle organisatoren van evenementen zijn verplicht het terrein na afloop schoon achter te laten en het afval af te (laten) voeren. Wanneer een organisator daarom verzoekt wordt door Stadsbedrijven een offerte aangeboden. De offerte wordt op maat gemaakt en is toegespitst op de specifieke aanvraag. Dit is met de organisator van voornoemd evenement besproken. De integrale kostprijs, die wij moeten berekenen, bestaat uit meerdere componenten.

Alleen voor de verwerkingskosten van GFT- en glasafval geldt dat deze lager zijn dan het verwerken van restafval. Het aandeel van de verwerking in de totale kostprijs is echter maar 10 tot 20%. De andere grotere kostencomponenten, zoals loonkosten en vervoerskosten, zijn bij het inzamelen van GFT- en glasafval hoger dan bij het inzamelen van restafval. Dit wordt veroorzaakt door de lagere dichtheid (met als gevolg langere rijtijd per container) dan bij restafval. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor het brengen en halen van de rolcontainers. Vandaar dat het inzamelen van GFT- en glasafval per container duurder is.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zowel met het oog op het hergebruiken van grondstoffen als met het oog op een goed voorbeeld geven hierin, wenselijk is dat bij evenementen in Utrecht afval gescheiden ingezameld wordt?

Ja

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het daarom wenselijk is dat gescheiden afvalinzameling bij evenementen in Utrecht de standaard zou moeten zijn en dat dit organisatoren niet voor meer moeite of kosten zou moeten zetten?

Het gescheiden inzamelen van afval is onderdeel van de verschillende maatregelen om Utrechtse festivals te verduurzamen. Wij verwijzen u voor de ontwikkelingen op dit gebied naar onze eerdere beantwoording van SV 2017-28.

4. Klopt het dat het afval soms ingezameld wordt door verschillende wagens voor verschillende afvalstromen en dat er soms ook gebruik gemaakt wordt van een speciale wagen waarbij het gescheiden ingezamelde afval pas op het afvalstation verdeeld wordt? Wanneer wordt welke wagen ingezet? Wat is de meest duurzame optie?

De gemeente Utrecht heeft diverse inzamelvoertuigen tot haar beschikking, maar geen speciale auto’s met meerdere compartimenten voor verschillende typen afval. Type afval en de te gebruiken (rol-) container bepalen welk voertuig wordt ingezet. Afval wordt gescheiden ingezameld en gescheiden afgeven voor be- en verwerking. Organisatoren kunnen afvalverwerkingsbedrijven in de marktsector inschakelen als die wel over wagens met meerdere compartimenten beschikken.

Energie

Veel evenementenlocaties in Utrecht zijn voorzien van een vaste (groene) stroomvoorziening en drinkwaterpunten. In het Oosterspoorbaanpark zijn deze voorzieningen niet aanwezig.

5. Wat is de stand van zaken, bestaan er al plannen om deze en evt. andere voorzieningen in de toekomst aan te leggen voor deze locatie?

Het realiseren van elektrische aansluitpunten heeft alleen betrekking op de belangrijkste evenementenlocaties (Actieplan Schoon Vervoer 2015-2020). Het Oosterspoorbaanpark wordt niet aangemerkt als evenementenlocatie. Er bestaan op dit moment geen plannen om een elektrisch aansluitpunt op deze locatie aan te leggen. Bij een eventuele uitbreiding van het aantal locaties in de toekomst, is één van de uitgangspunten dat een aansluitpunt rendabel moet zijn. Eén en ander is afhankelijk van het aantal dagen dat er evenementen plaatsvinden, het werkelijke stroomverbruik en de vaste lasten.

6. Een drinkwaterpunt heeft ook een meerwaarde voor sporters en andere dagelijkse gebruikers van het park. In hoeverre is er een planning om dergelijke voorzieningen aan te leggen? Wat zijn voorwaarden voor aanleg?

Er is op dit moment geen planning om op deze locatie een voorziening als Join de Pipe aan te leggen.
Voor de aanleg hiervan is een beroep mogelijk op het Initiatievenfonds. Voorwaarden bij de aanleg zijn:
- het tappunt mag maximaal 10 (en in een enkel geval 12) meter van het hoofdwaternet zijn, vanwege hygiëne.
- het mag alleen gebruikt worden als tappunt voor bekers, waterflessen en niet voor slangkoppelingen.
- het staat in het openbaar gebeid en is goed bereikbaar
- het staat niet dicht bij een ander watertappunt
- er is voldoende draagvlak in de omgeving
Daarnaast wordt gekeken naar de verdeling van de watertappunten over de wijken

Maaibeleid

7. In hoeverre wordt er in de planning van het gemeentelijke maaibeleid rekening gehouden met de evenementenagenda van locaties? Welke ecologische en economische afwegingen spelen daarbij een rol?

Op grond van het evenementenbeleid zijn locaties aangewezen. Die beheren/maaien we zodanig dat hier op ieder moment een evenement gehouden kan worden. Voor het beleid bij aanvragen op andere locaties verwijzen wij u naar antwoord 10 op de schriftelijke vragen 2015-142. Zo nodig wordt in overleg met de aanvrager een alternatieve locatie aangeboden.

8. Indien het maaibeleid niet wordt afgestemd met evenementen zoals de buurtmarkt, waarom niet?

Het Oosterspoorbaanpark is nog in ontwikkeling en niet aangewezen als evenementenlocatie. Er zijn er nog geen definitieve beheermaatregelen geformuleerd. De beheermaatregelen (o.a. het maairegiem) stemmen we met de initiatiefnemers, omwonenden en gebruikers zo veel mogelijk af op de verschillende activiteiten die in het park gaan plaatsvinden. Hierbij wordt ook de ecoloog betrokken. Verder is hetgeen hierboven onder antwoord 7 vermeld is van toepassing.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schiftelijke vragen Veiligheid voor honden en baasjes in Veldhuizen, de Meern

Lees verder

Mondelinge vragen Verlaging bedragen SDE subsidies 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer