Schrif­te­lijke vragen Ontwik­ke­lingen Utrechtse Horeca


Indiendatum: 4 apr. 2017

Schriftelijke vragen 35/2017

Op 30 maart jl. is in de commissie S&R de raadsbrief over aanpassingsrichtingen voor het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht besproken.

De Partij voor de Dieren heeft die raadsbrief al in januari geagendeerd omdat ze een aantal zorgen heeft met betrekking tot de gevolgen van voorgestelde wijzigingen en vragen over het proces. In de commissievergadering was geen tijd voor de wethouder om deze vragen te beantwoorden en is door een meerderheid besloten de behandeling van het onderwerp af te sluiten en de verdere uitwerking van het kader af te wachten.

De PvdD blijft echter met een aantal vragen zitten die niet tot het uitgewerkte horecakader kunnen wachten.

1. Kan het college toezeggen de inwoners van de binnenstad te betrekken bij het uitwerken van de in de raadsbrief voorgestelde wijzigingen? Zo ja, hoe gaat ze hier invulling aan geven?
2. Wat gaat het college doen om een gesprek op gang te brengen waarin bewoners van met name de binnenstad zich serieus gehoord en betrokken voelen bij het ontwikkelen en verbeteren van het horecakader?

Volgens de Partij voor de Dieren is het nodig om eerst het vertrouwen van bewoners in de gemeente en in het handhaven van de bestaande regelgeving te herstellen voordat er wijzigingen, laat staan uitbreidingen, aan de orde kunnen zijn. Bovendien is handhaving ook nú, in de huidige situatie en los van wijzigingen in het horecakader, een punt van aandacht.

3. Is het college bekend met de ervaring van bewoners dat het op dit moment ontbreekt aan duidelijke handhaving van de afspraken met horeca?
4. Herkent het college zich in de ervaring van bewoners dat het op dit moment, mogelijk door een gebrek aan capaciteit, onvoldoende lukt om bestaande regels te handhaven?
5. Hoe gaat het college het vertrouwen van bewoners in de handhaving herstellen?

Indiendatum: 4 apr. 2017
Antwoorddatum: 4 apr. 2017

Schriftelijke vragen 35/2017

Op 30 maart jl. is in de commissie S&R de raadsbrief over aanpassingsrichtingen voor het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht besproken.

De Partij voor de Dieren heeft die raadsbrief al in januari geagendeerd omdat ze een aantal zorgen heeft met betrekking tot de gevolgen van voorgestelde wijzigingen en vragen over het proces. In de commissievergadering was geen tijd voor de wethouder om deze vragen te beantwoorden en is door een meerderheid besloten de behandeling van het onderwerp af te sluiten en de verdere uitwerking van het kader af te wachten.

De PvdD blijft echter met een aantal vragen zitten die niet tot het uitgewerkte horecakader kunnen wachten.

1. Kan het college toezeggen de inwoners van de binnenstad te betrekken bij het uitwerken van de in de raadsbrief voorgestelde wijzigingen? Zo ja, hoe gaat ze hier invulling aan geven?

Utrecht maken we samen. Dat geldt ook voor de aanpassingen van het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012. Zoals aangegeven tijdens de commissie Stad en Ruimte op 30 maart 2017 heeft een brede consulatie plaatsgevonden, ook met inwoners. Zo zijn we gestart met een stadsgesprek waarvoor we alle inwoners van de stad hebben uitgenodigd om over de toekomst van de Utrechtse horeca te praten. Vervolgens hebben we diverse malen ambtelijk en bestuurlijk overleg gehad met de wijkraad Binnenstad over de mogelijke aanpassingen van het horecakader. Afgelopen maart is er ook nog met een focusgroep van bewoners gesproken over een optimale bezoekersspreiding. Horeca en de mogelijke hinder hierbij kwam daarbij aan de orde. Ook komende maand blijven we in gesprek met betrokken partijen. Zo gaan we nog in gesprek met de wijkraad Binnenstad over de voorgestelde (binnenstads)profielen.

Al deze consultaties nemen we mee bij het opstellen van een nieuw Ontwikkelingskader Horeca Utrecht. Na vrijgave voor inspraak kan vervolgens door betrokken partijen een zienswijze worden ingediend. Deze zienswijzen betrekken we bij het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht dat ten slotte ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorlegt.

2. Wat gaat het college doen om een gesprek op gang te brengen waarin bewoners van met name de binnenstad zich serieus gehoord en betrokken voelen bij het ontwikkelen en verbeteren van het horecakader?

Zoals bij het antwoord van vraag 1 aangegeven willen we met alle betrokken partijen in gesprek blijven over de aanpassingen van het Ontwikkelingskader Horeca. Dit geldt dus zeer zeker ook voor inwoners.

Volgens de Partij voor de Dieren is het nodig om eerst het vertrouwen van bewoners in de gemeente en in het handhaven van de bestaande regelgeving te herstellen voordat er wijzigingen, laat staan uitbreidingen, aan de orde kunnen zijn. Bovendien is handhaving ook nú, in de huidige situatie en los van wijzigingen in het horecakader, een punt van aandacht.

3. Is het college bekend met de ervaring van bewoners dat het op dit moment ontbreekt aan duidelijke handhaving van de afspraken met horeca?

Neen, alle klachten en meldingen worden opgepakt.

4. Herkent het college zich in de ervaring van bewoners dat het op dit moment, mogelijk door een gebrek aan capaciteit, onvoldoende lukt om bestaande regels te handhaven?

De capaciteit voor de toezicht op horeca-inrichtingen is in 2016 op peil gebracht. In de voorjaarsnota 2016 heeft de organisatie Vergunningen Toezicht en Handhaving 2 fte extra capaciteit gekregen. Deze capaciteit is volledig ingezet.

5. Hoe gaat het college het vertrouwen van bewoners in de handhaving herstellen?

Door efficiënt en eenduidig te blijven optreden en meldingen en klachten effectief te blijven oppakken en af te handelen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Op speelse wijze stroom opwekken

Lees verder

Mondelinge Vragen Embargo Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer