Schrif­te­lijke vragen Huiselijk geweld, kinder­mis­han­deling en dieren­mis­han­deling


Indiendatum: 16 nov. 2015

Schriftelijke vragen 171/2015

Op 15 september 2015 is de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘Een veilig thuis’ (hierna Regiovisie) vastgesteld door de 26 gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren. Het is lovenswaardig dat alle gemeenten gezamenlijk tot een plan zijn gekomen om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, maar wat de Partij voor de Dieren betreft mist er een wezenlijk onderwerp in dit plan, namelijk dierenmishandeling. Dit onderwerp is niet alleen voor de PvdD, maar ook voor betrokkenen bij huiselijk geweld zeer belangrijk, want:

 • Dierenmishandeling is een belangrijke indicator van huiselijk geweld;
 • Dierenmishandeling kan uitmonden in mishandeling van mensen;
 • Daders van mishandeling dreigen vaak met het pijnigen/doden van de in het huis aanwezige huisdieren, zodat mensen die mishandeld worden ter bescherming van de huisdieren langer bij daders in huis blijven wonen dan ze zouden doen als er geen huisdieren zouden zijn. Zij kunnen vaak ook geen kant op met deze huisdieren, want Blijf van mijn Lijf huizen en andere opvanghuizen accepteren geen huisdieren.

De Partij voor de Dieren, maar ook andere partijen hebben in het verleden bij het Utrechts college aandacht gevraagd voor de combinatie dierenmishandeling-huiselijk geweld. Het college heeft toegezegd in haar jaarrapportages dierenwelzijn ook dierenmishandeling te zullen opnemen. De PvdD vindt het een gemiste kans dat deze vorm van mishandeling helemaal niet terugkomt in de Regiovisie, omdat een integrale aanpak van geweld het beste werkt en hier zowel mens als dier baat bij hebben.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Waarom is dierenmishandeling niet opgenomen in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?
 2. In de Regiovisie staat wel dat gemeenten moeten investeren in een community gerichte inzet voor dierenartsen. Wat houdt dit in?
 3. Welke maatregelen neemt het college van Utrecht in het kader van huiselijk geweld en dierenmishandeling? En heeft het college deze maatregelen gedeeld met de andere gemeenten betrokken bij het opstellen van de Regiovisie? Zo nee, waarom niet?
 4. Voert het college overleg met opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld over de opvang van de huisdieren van deze slachtoffers? Zo nee, waarom niet?
 5. Kent het college het initiatief Blijf van mijn Dier van IFAW en vrouwenopvang Kadera?[1][2]. Zo ja, is het college bereid in gesprek te gaan met deze instanties om meer inzicht te krijgen in de problematiek en concreet naar oplossingen te zoeken voor de situatie in Utrecht?
 6. Eind november sluiten de ketenpartners in de provincie Utrecht zich aan bij de Week zonder Geweld. Wordt bij de activiteiten/in communicatiemiddelen gedurende die week aandacht gevraagd voor de samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling? Zo ja, op welke manier(en)? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college bereid om in de volgende Regiovisie (2018 e.v.) dierenmishandeling te integreren en zich hier hard voor te maken richting de andere deelnemende gemeenten? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.ifaw.org/sites/default/files/Evaluatierapport%20Blijf%20van%20mijn%20Dier.pdf. Interessant rapport over de samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en over het initiatief Blijf van mijn Dier

[2] Telegraafartikel 11 september 2015: "Schuiladres huisdier groot succes; Hond of kat vaker gered van huiselijk geweld"

Indiendatum: 16 nov. 2015
Antwoorddatum: 15 dec. 2015

Schriftelijke vragen 171/2015

Op 15 september 2015 is de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘Een veilig thuis’ (hierna Regiovisie) vastgesteld door de 26 gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren. Het is lovenswaardig dat alle gemeenten gezamenlijk tot een plan zijn gekomen om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, maar wat de Partij voor de Dieren betreft mist er een wezenlijk onderwerp in dit plan, namelijk dierenmishandeling. Dit onderwerp is niet alleen voor de PvdD, maar ook voor betrokkenen bij huiselijk geweld zeer belangrijk, want:

 • Dierenmishandeling is een belangrijke indicator van huiselijk geweld;
 • Dierenmishandeling kan uitmonden in mishandeling van mensen;
 • Daders van mishandeling dreigen vaak met het pijnigen/doden van de in het huis aanwezige huisdieren, zodat mensen die mishandeld worden ter bescherming van de huisdieren langer bij daders in huis blijven wonen dan ze zouden doen als er geen huisdieren zouden zijn. Zij kunnen vaak ook geen kant op met deze huisdieren, want Blijf van mijn Lijf huizen en andere opvanghuizen accepteren geen huisdieren.

De Partij voor de Dieren, maar ook andere partijen hebben in het verleden bij het Utrechts college aandacht gevraagd voor de combinatie dierenmishandeling-huiselijk geweld. Het college heeft toegezegd in haar jaarrapportages dierenwelzijn ook dierenmishandeling te zullen opnemen. De PvdD vindt het een gemiste kans dat deze vorm van mishandeling helemaal niet terugkomt in de Regiovisie, omdat een integrale aanpak van geweld het beste werkt en hier zowel mens als dier baat bij hebben.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Waarom is dierenmishandeling niet opgenomen in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?

Het college is het eens met de Partij voor de Dieren dat de combinatie dierenmishandeling-huiselijk geweld aandacht behoeft. In de jaarrapportage dierenwelzijn zullen, zoals aan u toegezegd, de beschikbare cijfers over dierenmishandeling worden opgenomen (cijfers landelijk meldpunt 144). De huidige regiovisie biedt een algemeen kader om de aanpak en de samenwerking van huiselijk geweld en kindermishandeling te verstevigen en te verbeteren tussen centrumgemeenten en regiogemeenten in de provincie Utrecht. De regiovisie is daarmee geen zorginhoudelijke handreiking, waarin inhoudelijke thema’s aan de orde komen.

2. In de Regiovisie staat wel dat gemeenten moeten investeren in een community gerichte inzet voor dierenartsen. Wat houdt dit in?

De regiovisie beschrijft op hoofdlijnen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en één van de onderdelen is preventie en vroeg signalering. Dit vraagt om beleid van gemeenten dat gericht is op bewustwording van de problematiek bij specifieke doelgroepen zoals o.a. vrijwilligersorganisaties, sportclubs en dierenartsen. Een voorbeeld van een community gerichte inzet is dus een gerichte campagne voor dergelijke groepen.

3. Welke maatregelen neemt het college van Utrecht in het kader van huiselijk geweld en dierenmishandeling? En heeft het college deze maatregelen gedeeld met de andere gemeenten betrokken bij het opstellen van de Regiovisie? Zo nee, waarom niet?

In de algemene (landelijke) voorlichtingscampagnes huiselijk geweld en kindermishandeling wordt hier aandacht aan besteed en het rijk onderzoekt momenteel of mogelijk de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hierop kan worden aangepast.

4. Voert het college overleg met opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld over de opvang van de huisdieren van deze slachtoffers? Zo nee, waarom niet?

De Utrechtse opvanginstelling Moviera vangt als het nodig is ook huisdieren op wanneer de slachtoffers verblijven in een zelfstandige woonruimte. Als dit niet mogelijk is of het slachtoffer verblijft in een groepswoning, dan heeft Moviera samenwerkingsafspraken met vrouwenopvang Kadera over de opvang van huisdieren.

5. Kent het college het initiatief Blijf van mijn Dier van IFAW en vrouwenopvang Kadera?[1][2]. Zo ja, is het college bereid in gesprek te gaan met deze instanties om meer inzicht te krijgen in de problematiek en concreet naar oplossingen te zoeken voor de situatie in Utrecht?

Ja, het college kent het initiatief. Zie de beantwoording hierboven bij vraag 3.

6. Eind november sluiten de ketenpartners in de provincie Utrecht zich aan bij de Week zonder Geweld. Wordt bij de activiteiten/in communicatiemiddelen gedurende die week aandacht gevraagd voor de samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling? Zo ja, op welke manier(en)? Zo nee, waarom niet?

De week zonder geweld is een jaarlijks internationaal initiatief van de Young Women,s Christian Association(YWCA) en is bedoeld als bewustwordingscampagne. In 2015 is geen specifieke aandacht besteed aan de samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Organisaties betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld organiseren deze week zelf.

7. Is het college bereid om in de volgende Regiovisie (2018 e.v.) dierenmishandeling te integreren en zich hier hard voor te maken richting de andere deelnemende gemeenten? Zo nee, waarom niet?

Ja, Onderzoek toont steeds duidelijker aan dat er een mogelijk verband bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijke geweld en kindermishandeling en is dus een mogelijke indicator. De regiomeenten en centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort verzilveren de samenwerking door gezamenlijk concrete speerpunten uit te kiezen en deze uit te werken in een gezamenlijk jaarplan. Een campagne gericht op de bewustwording van de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is goed uit te werken in het volgende jaarplan.

[1] http://www.ifaw.org/sites/default/files/Evaluatierapport%20Blijf%20van%20mijn%20Dier.pdf. Interessant rapport over de samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en over het initiatief Blijf van mijn Dier

[2] Telegraafartikel 11 september 2015: "Schuiladres huisdier groot succes; Hond of kat vaker gered van huiselijk geweld"