Schrif­te­lijke vragen Huur­over­een­komst gemeente Utrecht en MCU


Indiendatum: 9 apr. 2015

Schriftelijke vragen 64/2015

Sinds 1 juli 1999 heeft de gemeente een huurovereenkomst met de MCU. In deze huurovereenkomst is het volgende artikel (art 5.4) opgenomen: ‘De huurder verplicht zich geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te veroorzaken, alsmede geen schade toe te brengen aan het milieu, noch door uitstoot van schadelijke stoffen, noch door bodem- of grondwatervervuiling, noch anderszins’.

Inwoners van Zuilen geven echter te kennen al jaren geluidsoverlast te ervaren wanneer zij in het voorjaar en in de zomer in hun tuin of op het balkon zitten van de MotorCross Utrecht (MCU).

De fracties van GroenLinks, PvdD, D66, SP, ChristenUnie en PvdA hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen.

1. Kan het college de termen uit het huurcontract ‘geen overlast of hinder’ en ‘geen schade’ kwantificeren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

2. Wat is de jaarlijkse huursom die de MCU moet betalen voor de huur van het motorcrossterrein? Is dit gezien de geldende grondprijzen op industrieterrein Lage Weide een marktconform tarief? Zo nee, waarom niet?

Rondom industrieterrein Lage Weide ligt een geluidszone die regelt hoeveel geluid bedrijven (incl. de MCU) gezamenlijk mogen maken. De nu nog beschikbare geluidsruimte op Lage Weide is beperkt. Uit de ontwerpvergunning voor de MCU leiden wij af dat er op een aantal beoordelingspunten weinig tot geen geluidsruimte meer over blijft wanneer deze vergunning wordt verleend.

3. Klopt het dat wanneer de uitbreiding voor de MCU wordt vergund er op een aantal beoordelingspunten weinig tot geen geluidsruimte over blijft?

4. Wat betekent dit voor de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven op Lage Weide, die met hun productiviteit bijdragen aan de lokale economie en werkgelegenheid?

5. Is de gemeente in gesprek met de Industrievereniging Lage Weide over deze gevolgen? Zo nee, waarom niet?

In 2013 is 21 maal en in 2014 39 maal geklaagd over geluidsoverlast veroorzaakt door de MCU. Ook tijdens de drukbezochte informatieavond op woensdag 18 februari 2015 georganiseerd naar aanleiding van de nieuwe ontwerp vergunning voor de MCU, waren op enkele inwoners na de aanwezigen zeer eenduidig: er wordt nu al overlast van de MCU ondervonden. Met de nieuwe vergunning zal dat alleen maar toenemen. Daarnaast heeft Stichting Milieugroep Zuilen namens tientallen bewoners een zienswijze ingediend op de lopende vergunningaanvraag. Ook is door verschillende bewoners zelfstandig een zienswijze ingediend.

6. Kan het college aangeven hoe de bewoners zijn betrokken bij het tot stand komen van deze ontwerpvergunning? Heeft er overleg plaatsgevonden met omwonenden over de invulling van de programmering (aantal wedstrijden per jaar) en in welke mate de overlast daarbij acceptabel is? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt het college de mening van de fracties dat uit bovenstaande helder blijkt dat omwonenden nu al overlast en hinder ondervinden van de MCU en dit met de nieuwe ontwerpvergunning aanzienlijk zal toenemen (juist tijdens de zondagen en nationale feestdagen). Zo neen, waarom niet?

8. Welke technische en organisatorische mogelijkheden ziet de gemeente om de overlast te beperken? Wat onderneemt de gemeente om de overlast voor omwonenden te beperken?

Indiendatum: 9 apr. 2015
Antwoorddatum: 9 jun. 2015

Schriftelijke vragen 64/2015

Sinds 1 juli 1999 heeft de gemeente een huurovereenkomst met de MCU. In deze huurovereenkomst is het volgende artikel (art 5.4) opgenomen: ‘De huurder verplicht zich geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te veroorzaken, alsmede geen schade toe te brengen aan het milieu, noch door uitstoot van schadelijke stoffen, noch door bodem- of grondwatervervuiling, noch anderszins’.

Inwoners van Zuilen geven echter te kennen al jaren geluidsoverlast te ervaren wanneer zij in het voorjaar en in de zomer in hun tuin of op het balkon zitten van de MotorCross Utrecht (MCU).

De fracties van GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, PvdA en de PvdD hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen.

1. Kan het college de termen uit het huurcontract ‘geen overlast of hinder’ en ‘geen schade’ kwantificeren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Wij kunnen deze termen niet kwantificeren. In privaatrechtelijke rechtsverhoudingen worden de termen “hinder”, “overlast” en “schade” namelijk vaker gebruikt. Een nadere kwalificatie of kwantificatie is daarbij niet gebruikelijk. Het geeft de rechter de mogelijkheid om de begrippen te toetsen in een concrete situatie. Wat in het ene geval “hinder” of “overlast” is, is in het andere geval een juridisch acceptabele situatie.

2. Wat is de jaarlijkse huursom die de MCU moet betalen voor de huur van het motorcrossterrein? Is dit gezien de geldende grondprijzen op industrieterrein Lage Weide een marktconform tarief? Zo nee, waarom niet?

Het is niet gebruikelijk om details van een privaatrechtelijke overeenkomst openbaar te maken. De overeenkomst hebben wij in het vak voor geheime stukken in uw leeskamer gelegd zodat u kennis kunt nemen van de jaarlijkse huursom.

De huidige huursom is vastgesteld in 1999 toen het contract gesloten is. De huur is vastgesteld voor het gebruik van de grond met de bestemming sport. De gemeente maakt, behalve rentekosten op de grond en het eigenaarsdeel van de OZB, geen kosten. Alle overige kosten komen voor rekening van de vereniging. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd en is toereikend om de kosten van de gemeente te dekken.

Rondom industrieterrein Lage Weide ligt een geluidszone die regelt hoeveel geluid bedrijven (incl. de MCU) gezamenlijk mogen maken. De nu nog beschikbare geluidsruimte op Lage Weide is beperkt. Uit de ontwerpvergunning voor de MCU leiden wij af dat er op een aantal beoordelingspunten weinig tot geen geluidsruimte meer over blijft wanneer deze vergunning wordt verleend.

3. Klopt het dat wanneer de uitbreiding voor de MCU wordt vergund er op een aantal beoordelingspunten weinig tot geen geluidsruimte over blijft?

Nee. De geluidsruimte die de motorcrossclub uit het verleden heeft (bestaand recht) is 85 crossuren per dag (dat betekent dat 30 crossmotoren, per dag, maximaal 2 uur en 50 minuten mogen crossen). De door de motorcrossclub gevraagde uitbreiding past nog steeds binnen het bestaande recht.

Met andere woorden: het verlenen van deze omgevingsvergunning heeft voor wat betreft de geluidsruimte van andere bedrijven op dit geluidgezoneerde industrieterrein geen effect.

4. Wat betekent dit voor de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven op Lage Weide, die met hun productiviteit bijdragen aan de lokale economie en werkgelegenheid?

Zie reactie op vraag 3.

5. Is de gemeente in gesprek met de Industrievereniging Lage Weide over deze gevolgen? Zo nee, waarom niet?

Overleg met de industrievereniging specifiek over de gevolgen voor de geluidsruimte is niet noodzakelijk.
Wel heeft het college eind april met omwonenden en de stichting Milieugroep Zuilen gesproken. Afgesproken is dat er een overleg wordt georganiseerd met vier partijen. Het college organiseert binnenkort een overleg met de industrievereniging, omwonenden, de stichting Milieugroep Zuilen en de motorcrossclub. Dit met als doel om te beoordelen of het mogelijk is dat de vergunning verder aangepast wordt (maatwerk), of de (door de industrievereniging) aangedragen alternatieve locatie een alternatief is en of er in overleg met de motorcrossclub privaatrechtelijk nog verder maatwerk mogelijk is.

In 2013 is 21 maal en in 2014 is 39 maal geklaagd over geluidsoverlast veroorzaakt door de MCU. Ook tijdens de drukbezochte informatieavond op woensdag 18 februari 2015 georganiseerd naar aanleiding van de nieuwe ontwerp vergunning voor de MCU, waren op enkele inwoners na de aanwezigen zeer eenduidig: er wordt nu al overlast van de MCU ondervonden. Met de nieuwe vergunning zal dat alleen maar toenemen. Daarnaast heeft Stichting Milieugroep Zuilen namens tientallen bewoners een zienswijze ingediend op de lopende vergunningaanvraag. Ook is door verschillende bewoners zelfstandig een zienswijze ingediend.

6. Kan het college aangeven hoe de bewoners zijn betrokken bij het tot stand komen van deze ontwerpvergunning? Heeft er overleg plaatsgevonden met omwonenden over de invulling van de programmering (aantal wedstrijden per jaar) en in welke mate de overlast daarbij acceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben, bovenop de gebruikelijke wijze van het betrekken van bewoners, een enquête gehouden en (op 18 februari) een informatieavond georganiseerd. Dit om inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden en om omwonenden te informeren over de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Bij de totstandkoming van de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen bewoners betrokken. Normaalgesproken wordt er na een adviesronde een ontwerpbesluit opgesteld. Dit ontwerpbesluit met alle relevante bijlagen leggen wij dan gedurende zes weken ter inzage. In dat stadium kunnen reclamanten inhoudelijk reageren. Op grond van de dan beschikbare informatie zijn reclamanten goed in staat om inhoudelijk een reactie te geven.

7. Deelt het college de mening van de fracties dat uit bovenstaande helder blijkt dat omwonenden nu al overlast en hinder ondervinden van de MCU en dit met de nieuwe ontwerpvergunning aanzienlijk zal toenemen (juist tijdens de zondagen en nationale feestdagen). Zo neen, waarom niet?

Wij zijn op de hoogte van het aantal klachten/meldingen over de motorcrossclub. Uit onderzoek van deze klachten/meldingen door de RUD Utrecht is gebleken dat de motorcrossclub de wettelijke geluidsnormen niet overschreden heeft.

Duidelijk is wel dat de omgeving enige hinder ondervind als gevolg van het motorcrossen. Ten opzichte van de huidige (ambtshalve aangepaste) milieuvergunning zal de overlast en hinder toenemen.

Aangezien de aanvraag binnen de bestaande geluidruimte van de motorcrossclub past, kunnen wij voor wat betreft het gebruik (aantal crossuren per dag) geen beperking opleggen. De gevraagde omgevingsvergunning zal verleend moeten worden.

8. Welke technische en organisatorische mogelijkheden ziet de gemeente om de overlast te beperken? Wat onderneemt de gemeente om de overlast voor omwonenden te beperken?

Wij gaan, zoals vermeld in onze reactie op vraag 5, in gesprek met de motorcrossclub, de bewoners van de wijk Zuilen en de Industrievereniging Lage Weide om te bezien of het mogelijk is om tot een breder gedragen invulling van de vergunningsruimte te komen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Houtstook in Utrecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Toenemende leegstand kantoren in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer