Schrif­te­lijke vragen Kap Haar­zuilens illegaal?


Indiendatum: 16 feb. 2016

Schriftelijke vragen 26/2016

Op 9 en 10 februari jongstleden bereikten de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks via verschillende wegen berichten dat er bomen gekapt werden in het Zuiderpark.

De kap in het Zuiderpark lijkt illegaal, omdat er tegen de verleende kapvergunning beroep is ingesteld door zowel de Utrechtse Bomenstichting als bewonersvereniging Vrienden van de Joostenlaan. Ook is bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd om ervoor te zorgen dat er niet gekapt mag worden totdat het beroep behandeld is. Het verzoek voorlopige voorziening en het beroep worden pas op 18 februari door de rechtbank behandeld en tot die tijd mag de kapvergunning niet gebruikt worden. De gang van zaken is daarmee in tegenspraak met de motie 'Kappen met kappen III (2006/29), die uitspreekt dat pas met kappen begonnen kan worden als alle vergunningen bruikbaar zijn.

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren is een gemeentelijke handhaver naar het park gestuurd, waarna de bomenkap is stilgelegd. Ook dat wekt de indruk dat er sprake was van illegale kap.

Deze gang van zaken roept bij onze fracties de volgende vragen op:

1. Welke bomen in het Zuiderpark zijn gekapt? En was hiervoor een geldige kapvergunning aanwezig?

2. Klopt de veronderstelling van bewoners dat hier sprake is van illegale kap? Graag een toelichting.

3. Zo ja, gaat het college degene die hiervoor verantwoordelijk is de plicht opleggen de illegaal gekapte bomen te vervangen door bomen van minimaal dezelfde soort, omvang en leeftijd?

4. De kap is volgens bewoners al op dinsdag 9 februari gestart, terwijl de gemeente pas op donderdag 11 februari de kap heeft stilgelegd. Waarom is dit niet eerder gebeurd?

In de brief van Golfclub de Haar aan de gemeente van 23-11-2015 geeft de golfclub aan de voorgestelde fasering van de kap nog met de gemeente te gaan afstemmen.

5. Is dit al gebeurd? Zo ja, kunnen we een commissiebrief ontvangen over wat er is afgestemd? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe staat het met het wijzigen van de planning wat betreft het toevoegen van bovenstaande fasering en heeft de gemeente al een handtekening gezet onder de definitieve planning?

Met het door de raad vastgestelde bestemmingsplan is toegestaan de golfbaan uit te breiden, maar daarin staat niet hoe deze uitbreiding er precies uit moet zien. Binnen die beslissing blijft het mogelijk de holes op een dusdanige manier aan te leggen dat er zo min mogelijk bomen gekapt hoeven te worden. Daarom is een boom voor boom onderzoek nog steeds relevant.

In de commissievergadering op 3 november 2015 is door de wethouder aangegeven dat hij in gesprek zou gaan met de Golfclub om samen met Natuurmonumenten nog eens boom voor boom te bezien of de bomen wel gekapt moesten worden. Dit omdat op uitvoeringsniveau vaak blijkt dat er nog enige ruimte is om bomen te behouden en omdat de Golfclub had aangegeven hiertoe bereid te zijn.

7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit boom voor boom onderzoek?

Indiendatum: 16 feb. 2016
Antwoorddatum: 1 apr. 2016

Schriftelijke vragen 26/2016

Op 9 en 10 februari jongstleden bereikten de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks via verschillende wegen berichten dat er bomen gekapt werden in het Zuiderpark.

De kap in het Zuiderpark lijkt illegaal, omdat er tegen de verleende kapvergunning beroep is ingesteld door zowel de Utrechtse Bomenstichting als bewonersvereniging Vrienden van de Joostenlaan. Ook is bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd om ervoor te zorgen dat er niet gekapt mag worden totdat het beroep behandeld is. Het verzoek voorlopige voorziening en het beroep worden pas op 18 februari door de rechtbank behandeld en tot die tijd mag de kapvergunning niet gebruikt worden. De gang van zaken is daarmee in tegenspraak met de motie 'Kappen met kappen III (2006/29), die uitspreekt dat pas met kappen begonnen kan worden als alle vergunningen bruikbaar zijn.

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren is een gemeentelijke handhaver naar het park gestuurd, waarna de bomenkap is stilgelegd. Ook dat wekt de indruk dat er sprake was van illegale kap.

Deze gang van zaken roept bij onze fracties de volgende vragen op:

1. Welke bomen in het Zuiderpark zijn gekapt? En was hiervoor een geldige kapvergunning aanwezig?

Een aantal bomen op het terrein van de golfclub, grenzend aan het meest zuidwestelijk deel van de Parkweg zijn gekapt. De gekapte bomen behoren niet tot de bomen die voor de uitbreiding van de golfbaan moeten worden gekapt en waarvoor een kapvergunning is verleend. Het gebied waar de golfclub nu aan het werk was, is een gebied dat buiten de bebouwde kom ligt zoals die in de boswet is gedefinieerd. Dit betekent dat de Boswet van toepassing is. Bij een dergelijke situatie geldt dat de minister van Economische zaken het bevoegd gezag is. Dit betekent dat, afhankelijk van de werkzaamheden, minimaal één maand van te voren het voornemen van het kappen van bomen aan het ministerie moet worden gemeld.

Na ontvangst van de kapmelding door het ministerie is de melder verplicht een maand te wachten voordat hij mag kappen. Het ministerie geeft de melding door aan de Provincie. De provincie beoordeelt de melding en houdt middels de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) toezicht op de herplant. De melder moet binnen één jaar na melding zijn gestart met de kap.

Bij de uitgevoerde werkzaamheden geldt dat voor het vellen van twee van de bomen (populieren) een melding had moeten plaatsvinden en dat deze niet vooraf zijn gemeld in het kader van artikel 2 Boswet aan genoemde minister.

2. Klopt de veronderstelling van bewoners dat hier sprake is van illegale kap? Graag een toelichting.

Omdat er geen melding was gedaan was het kappen van twee van deze twee bomen strikt genomen juridisch niet toegestaan. Voor de overige werkzaamheden geldt dat deze werden uitgevoerd in het kader van dunning. Hiervoor geldt geen meldplicht aan de minister in het kader van de boswet. De twee populieren die gemeld hadden moeten worden waren kwalitatief dusdanig van aard dat deze door de RUD beschouwd zouden worden als tenietgedaan, “aangezien de bomen dermate aangetast waren dat ze een gevaar zouden kunnen leveren”. Indien de golfclub wel bijtijds een melding had gedaan, dan zou hiervoor naar verwachting toestemming zijn verleend door de minister.

3. Zo ja, gaat het college degene die hiervoor verantwoordelijk is de plicht opleggen de illegaal gekapte bomen te vervangen door bomen van minimaal dezelfde soort, omvang en leeftijd?

Nee. Zoals bij vraag 1 is aangegeven is de minister van EZ bevoegd gezag voor de Boswet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de golfclub op 8 maart 2016 voor de twee gekapte populieren een herplantplicht opgelegd vanuit de Boswet. De golfclub is op grond van de Boswet verplicht binnen een tijdvak van drie jaren na de velling van deze populieren te herbeplanten.

De kap is volgens bewoners al op dinsdag 9 februari gestart, terwijl de gemeente pas op donderdag 11 februari de kap heeft stilgelegd. Waarom is dit niet eerder gebeurd?
Op 10-2-2016 is bij VTH de melding binnengekomen dat er mogelijk illegaal werd gekapt op het terrein van de golfclub De Haar. Er is direct die middag een tweetal toezichthouders van VTH naar de golfclub gegaan en er is direct mondeling een kapverbod opgelegd in afwachting van de uitkomst van het onderzoek of er sprake is van illegale kap. De golfclub heeft tijdens het bezoek van de toezichthouders direct aangegeven te stoppen met alle voorgenomen werkzaamheden in het kader van dunning, in afwachting van de resultaten van dat onderzoek. De gemeente heeft ook het RUD betrokken omdat zij bevoegd gezag zijn in verband met het van toepassing zijn van de Boswet.

In de brief van Golfclub de Haar aan de gemeente van 23-11-2015 geeft de golfclub aan de voorgestelde fasering van de kap nog met de gemeente te gaan afstemmen.

4. Is dit al gebeurd? Zo ja, kunnen we een commissiebrief ontvangen over wat er is afgestemd? Zo nee, waarom niet?

Nee, de afstemming is nog niet gebeurd. De vergunning voor de aanleg van de golfbaan is nog niet onherroepelijk. Zolang er nog onduidelijkheid is kan de golfclub niet aanbesteden en een planning maken.

5. Hoe staat het met het wijzigen van de planning wat betreft het toevoegen van bovenstaande fasering en heeft de gemeente al een handtekening gezet onder de definitieve planning?

Zie het antwoord op vraag 4. Met de golfclub is afgesproken dat zodra zij een definitieve planning hebben zij deze zullen overleggen aan de gemeente. Dit overleggen van de planning is in het kader van informeren en afstemmen, het is niet zo dat een gemeentelijke handtekening onder deze planning wordt gezet.

Met het door de raad vastgestelde bestemmingsplan is toegestaan de golfbaan uit te breiden, maar daarin staat niet hoe deze uitbreiding er precies uit moet zien. Binnen die beslissing blijft het mogelijk de holes op een dusdanige manier aan te leggen dat er zo min mogelijk bomen gekapt hoeven te worden. Daarom is een boom voor boom onderzoek nog steeds relevant.

In de commissievergadering op 3 november 2015 is door de wethouder aangegeven dat hij in gesprek zou gaan met de Golfclub om samen met Natuurmonumenten nog eens boom voor boom te bezien of de bomen wel gekapt moesten worden. Dit omdat op uitvoeringsniveau vaak blijkt dat er nog enige ruimte is om bomen te behouden en omdat de Golfclub had aangegeven hiertoe bereid te zijn.

6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit boom voor boom onderzoek?

In het overzicht van de sortimentskeuze is aangegeven welke bomen gekapt worden, welke bomen gehandhaafd en welke bomen worden bijgeplant. In november heeft de golfclub afgesproken om samen met Natuurmonumenten per fase de te kappen bomen te inventariseren. Deze inventarisaties zullen in de planning worden opgenomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Utrecht doe de deur dicht!

Lees verder

Schriftelijke vragen over kleinschalige opvang van vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer