Schrif­te­lijke vragen over rommeltje rond afspraken golfclub De Haar


Indiendatum: 22 jun. 2017

Schriftelijke vragen 65/2017

Beetje bij beetje druppelt er weer wat informatie binnen bij de Partij voor de Dieren over de stand van zaken wat betreffende de plannen voor de bomenkap voor de uitbreiding van golfclub de Haar bij Haarzuilens.

Daarbij moeten worden geconstateerd dat deze informatie niet afkomstig is vanuit het college, maar juist vanuit belangroepen na lang graven naar boven wordt gehaald. De Partij voor de Dieren is verbaasd over het niet op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, ondanks dat dit wel is beloofd door dit college. In Om dan maar weer opnieuw zelf te achterhalen wat de stand van zaken is deze schriftelijke vragen.

Een van de punten die wij naar voren willen brengen is het feit dat de gemeente haar eigen afspraken niet nakomt. Na navraag zijn wij te weten gekomen dat vanuit de gemeente de termijn die in de overeenkomst staat is verlengd van januari 2017 naar 2020. Dit is gebeurd zonder medeweten van de gemeenteraad en belanghebbenden.

1. Klopt het dat de overeenkomst met de golfclub is verlengd van januari 2017 naar 2020?

2. Zo ja, waarom zijn raad en belanghebbenden hiervan niet op de hoogte gesteld? Dit mede in het licht van de belofte van dit college om actief informatie te blijven verschaffen naar belanghebbenden.

De Partij voor de Dieren heeft in ieder geval begrepen dat er een aanvraag voor een VVGB bij de Rijksdienst ligt voor het flora en fauna aspect. De aanvraag ligt er, maar er is nog geen besluit.

3. Klopt deze informatie?

4. Zo ja, wanneer wordt er een uitspraak verwacht?

5. Indien de VVGB wordt afgegeven, wat is dan vanuit de gemeente de volgende stap?

De Haarlaan is nog steeds niet opengesteld voor het publiek terwijl dit wel in de overeenkomst , de stukken bij de MER procedure en het bestemmingsplan staat en dit een voorwaarde was vanuit de gemeente en Natuurmonumenten voor uitbreiding.

6. Klopt het dat de Haarlaan nog steeds niet opengesteld is voor publiek?

7. Kunt u aangeven wat de afspraken zijn op dit punt, in welke documenten deze vastliggen en wanneer deze verplichting moet worden ingevuld?

8. Geldt deze verplichting ook als er uiteindelijk maar een klein deel van de uitbereiding wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld 3 holes?

9. Als er een verplichting tot openstelling is afgesproken en/of als deze uit het bestemmingsplan volgt, waarom handhaaft de gemeente hier niet op?

10. Is het college bereid hier alsnog op te gaan handhaven?

Volgens de omgevingsvergunning die verstrekt is voor de nieuwe greenkeepersloods, moest de oude loods worden afgebroken binnen een aantal maanden. Mede in het licht van het feit dat de oude greenkeepersloods asbest golfbeplating heeft en de grond sterk vervuild is door olie.

11. Waarom is de oude greenkeepersloods van Golfclub De Haar nog niet afgebroken?

12. Wanneer gaat dit wel gebeuren en wat gaat de gemeente actief doen om dit snel te laten plaatsvinden?

Wat betreft het aantal nieuwe leden van de golfclub. Ten opzichte van 2013 is het aantal senior leden per saldo afgenomen met circa 90. Er zou op grond van de plannen en de overeenkomst een toename van het aantal ledenmoeten zijn geweest van 286 leden. Dit is niet het geval.

13. In hoeverre is de gemeente op de hoogte van het huidige ledenaantal van de golfclub?

14. In de overeenkomst staat vermeld dat de helft van de nieuw leden uit regio afkomstig moet zijn. Hoe en op welk moment ziet de gemeente er op toe dat dit daadwerkelijk het geval is en wordt voldaan aan deze eis voor uitbreiding?

15. Zo ja, constateert u dan net als de Partij voor de Dieren dat dit aantal gedaald is en daardoor de financiële risico’s toenemen? In ogenschouw nemend dat er straks monumentale bomen worden gekapt en er dan ‘achter gekomen wordt’ dat er onvoldoende middelen zijn voor de aanleg van de extra holes.

Begin juni 2017 zou er vanuit de Provincie Utrecht meer informatie beschikbaar komen over het herbeplantingsplan.

16. Heeft het college hier al informatie over ontvangen? Zo ja, kunt u die met ons delen? Zo nee, kunt u de informatie achterhalen en dan met ons delen?

Indiendatum: 22 jun. 2017
Antwoorddatum: 22 jun. 2017

Schriftelijke vragen 65/2017

Beetje bij beetje druppelt er weer wat informatie binnen bij de Partij voor de Dieren over de stand van zaken wat betreffende de plannen voor de bomenkap voor de uitbreiding van golfclub de Haar bij Haarzuilens.

Daarbij moeten worden geconstateerd dat deze informatie niet afkomstig is vanuit het college, maar juist vanuit belangroepen na lang graven naar boven wordt gehaald. De Partij voor de Dieren is verbaasd over het niet op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, ondanks dat dit wel is beloofd door dit college. In Om dan maar weer opnieuw zelf te achterhalen wat de stand van zaken is deze schriftelijke vragen.

Een van de punten die wij naar voren willen brengen is het feit dat de gemeente haar eigen afspraken niet nakomt. Na navraag zijn wij te weten gekomen dat vanuit de gemeente de termijn die in de overeenkomst staat is verlengd van januari 2017 naar 2020. Dit is gebeurd zonder medeweten van de gemeenteraad en belanghebbenden.

1. Klopt het dat de overeenkomst met de golfclub is verlengd van januari 2017 naar 2020?

Ja. De overeenkomst tussen de gemeente en de golfclub regelt privaatrechtelijk dat de Golfclub moet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld om mee te werken aan de aanpassing van het bestemmingsplan. In deze anterieure overeenkomst zijn artikelen opgenomen over mogelijke beëindiging van de overeenkomst. In Artikel 11.3 is een peildatum opgenomen voor de verlening van de vergunningen. Als de benodigde vergunningen niet voor 1 januari 2017 zijn verleend, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Op 1 januari 2017 waren de benodigde vergunningen nog niet verleend. In overleg met de golfclub is de datum verschoven naar 1 januari 2020.

Dit was wenselijk omdat er anders geen peildatum in de overeenkomst zou staan. Zoals hierboven aangegeven moet de overeenkomst op een juiste wijze in tact blijven om te voorkomen dat de golfclub haar publiekrechtelijke rechten behoudt maar niet hoeft te voldoen aan de privaatrechtelijke afspraken.

2. Zo ja, waarom zijn raad en belanghebbenden hiervan niet op de hoogte gesteld? Dit mede in het licht van de belofte van dit college om actief informatie te blijven verschaffen naar belanghebbenden.

Het verlengen van de datum is niets anders dan het continueren van de bestaande afspraken. Deze aanpassing is geen feitelijke wijziging van de situatie. Er blijken omstandigheden waardoor de vergunningverlening langer duurt dan toen verwacht, hierop is de overeenkomst aangepast. Zoals aangegeven onder vraag 1 zou het niet verlengen van de overeenkomst voor de gemeente ongewenste effecten hebben.

De Partij voor de Dieren heeft in ieder geval begrepen dat er een aanvraag voor een VVGB bij de Rijksdienst ligt voor het flora en fauna aspect. De aanvraag ligt er, maar er is nog geen besluit.

3. Klopt deze informatie?

Ja, het klopt dat er bij de Rijksdienst een aanvraag is ingediend voor een VVGB.

4. Zo ja, wanneer wordt er een uitspraak verwacht?

Het is niet bekend wanneer de Rijksdienst al dan niet de VVGB verleent. We blijven uiteraard in gesprek met de Rijksdienst.

5. Indien de VVGB wordt afgegeven, wat is dan vanuit de gemeente de volgende stap?

Dan leggen wij een ontwerp besluit ter inzage met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Partijen die reeds eerder een zienswijze kenbaar hebben gemaakt informeren wij hierover separaat naast de publicatie.

De Haarlaan is nog steeds niet opengesteld voor het publiek terwijl dit wel in de overeenkomst , de stukken bij de MER procedure en het bestemmingsplan staat en dit een voorwaarde was vanuit de gemeente en Natuurmonumenten voor uitbreiding.

6. Klopt het dat de Haarlaan nog steeds niet opengesteld is voor publiek?

Ja, de Haarlaan is nog niet opengesteld voor publiek.

7. Kunt u aangeven wat de afspraken zijn op dit punt, in welke documenten deze vastliggen en wanneer deze verplichting moet worden ingevuld?

In de voorliggende anterieure overeenkomst is afgesproken dat de Haarlaan wordt opengesteld voor publiek nadat fase 3 van de golfbaan is gerealiseerd, maar niet later dan 3 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, omgevingsvergunning en andere benodigde vergunningen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk, maar de benodigde vergunningen zijn nog niet verleend. De termijnen lopen om die reden nog niet.

8. Geldt deze verplichting ook als er uiteindelijk maar een klein deel van de uitbereiding wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld 3 holes?

Zie antwoord vraag 7.

9. Als er een verplichting tot openstelling is afgesproken en/of als deze uit het bestemmingsplan volgt, waarom handhaaft de gemeente hier niet op?

In het bestemmingsplan zijn in de toelichting de privaatrechtelijke afspraken beschreven. Eventuele handhaving vloeit voort uit de privaatrechtelijke overeenkomst, niet uit het bestemmingsplan. Zie verder antwoord 7 en vraag 10 voor de regeling uit de overeenkomst en de reden dat er geen handhaving plaatsvindt.

10. Is het college bereid hier alsnog op te gaan handhaven?

Het college handhaaft de openstelling zodra is voldaan aan de voorwaarden, dat is nog niet het geval.

Volgens de omgevingsvergunning die verstrekt is voor de nieuwe greenkeepersloods, moest de oude loods worden afgebroken binnen een aantal maanden. Mede in het licht van het feit dat de oude greenkeepersloods asbest golfbeplating heeft en de grond sterk vervuild is door olie.

11. Waarom is de oude greenkeepersloods van Golfclub De Haar nog niet afgebroken?

Er is in de omgevingsvergunning geen termijn opgenomen voor de sloop van de oude greenkeepersloods. De golfclub heeft aangegeven de werkzaamheden te willen combineren met de betreffende fase van de uitbreiding zodat het gebied in de tussentijd zo min mogelijk verstoord wordt.

12. Wanneer gaat dit wel gebeuren en wat gaat de gemeente actief doen om dit snel te laten plaatsvinden?

Zie het antwoord op vraag 11 voor de planning van de golfclub. Wij staan achter het principe om het gebied zo min mogelijk te verstoren en gaan niet aandringen op een snelle sloop.

Wat betreft het aantal nieuwe leden van de golfclub. Ten opzichte van 2013 is het aantal senior leden per saldo afgenomen met circa 90. Er zou op grond van de plannen en de overeenkomst een toename van het aantal ledenmoeten zijn geweest van 286 leden. Dit is niet het geval.

13. In hoeverre is de gemeente op de hoogte van het huidige ledenaantal van de golfclub?

Het ledenaantal is geen item waarover in de anterieure overeenkomst afspraken zijn gemaakt. Navraag leert overigens dat de golfclub in 2013, 585 leden had , in 2017 zijn dat 582 leden. In de tussentijd hebben 88 leden opgezegd en zijn er 85 nieuwe leden bijgekomen.

14. In de overeenkomst staat vermeld dat de helft van de nieuw leden uit regio afkomstig moet zijn. Hoe en op welk moment ziet de gemeente er op toe dat dit daadwerkelijk het geval is en wordt voldaan aan deze eis voor uitbreiding?

In Artikel 8.10 van de anterieure overeenkomst is een jaarlijkse schouw afgesproken met Natuurmonumenten, de golfclub en de gemeente waarbij naast bewaking van de ruimtelijke aspecten in Artikel 8.7 van de overeenkomst, informatie wordt verstrekt over de herkomst van de nieuwe leden het tarief en toegankelijkheid van de driving range. Deze schouw is pas opportuun als de uitbreiding gestart is. Navraag leert overigens dat van de nieuwe leden 80% uit de regio komt, Utrecht en aangrenzende gemeenten.

15. Zo ja, constateert u dan net als de Partij voor de Dieren dat dit aantal gedaald is en daardoor de financiële risico’s toenemen? In ogenschouw nemend dat er straks monumentale bomen worden gekapt en er dan ‘achter gekomen wordt’ dat er onvoldoende middelen zijn voor de aanleg van de extra holes.

De economische haalbaarheid is relevant bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Toen is voldoende aangetoond dat de golfclub liquide middelen heeft voor de aanleg van de golfbaan behoudens de verplaatsing van het clubhuis. Voor vergunningverlening is de economische haalbaarheid geen toetsingscriterium. De rechtbank heeft dit bevestigt in de uitspraak over de eerder verleende omgevingsvergunning. De economische haalbaarheid kunnen wij dan ook niet betrokken bij de lopende aanvraag.

Begin juni 2017 zou er vanuit de Provincie Utrecht meer informatie beschikbaar komen over het herbeplantingsplan.

16. Heeft het college hier al informatie over ontvangen? Zo ja, kunt u die met ons delen? Zo nee, kunt u de informatie achterhalen en dan met ons delen?

Wij hebben hierover nog geen informatie ontvangen buiten de omvang van de compensatie. In totaal zal het gaan om 4,5 ha bos dat gecompenseerd dient te worden. Wanneer wij meer informatie ontvangen over het herplantingsplan informeren wij u via een raadsmemo.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over verstoring beschermde kievit

Lees verder

Mondelinge vragen over ophalen grofvuil

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer