Schrif­te­lijke vragen over verstoring beschermde kievit


Indiendatum: 8 jun. 2017

Schriftelijke vragen 60/2017

Onlangs werd de Partij voor de Dieren gebeld door een bezorgde inwoonster van Utrecht, betrokken bij een natuurwerkgroep nabij de Haarrijnse Plas. Door de gemeente is eind mei een opdracht verstrekt voor een maaironde op een weiland nabij de nieuwe Skydive langs de A2. Dit om ervoor te zorgen dat dat weekend auto’s konden parkeren voor het zwemmen in de Haarrijnse Plas. Echter, in dat weiland hadden kieviten nesten gemaakt en eieren gelegd. Door de maaiwerkzaamheden én door het parkeren zijn nesten kapot gemaakt en kievitskuikens gedood. Dit is een wettelijke overtreding.

Vogelringstation De Haar heeft aangifte gedaan en de gemeente is op het matje geroepen bij de RUD. De PvdD heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat op deze locatie beschermde weidevogels zijn verstoord/gedood door maaibeleid van de gemeente?

2. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

3. Is het college ervan op de hoogte dat Vogelringstation De Haar van tevoren had aangegeven bij de gemeente dat maaien in dat gebied geen goed idee was?

4. Wat voor reactie heeft de RUD gegeven aan de gemeente?

5. Zijn er boetes of andere sancties opgelegd aan de maaiers en/of andere betrokken partijen? Zo nee, waarom niet?

6. Welke maatregelen zijn er genomen direct na de melding van dit vogeldrama?

7. Wat is de huidige stand van zaken in dat gebied? Leven er nog weidevogels en zijn er nog eieren en kuikens over? Zo ja, hoe wordt gewaarborgd dat deze (en andere) dieren beschermd worden en blijven?

8. Is dit weiland waar nu geparkeerd is officieel aangewezen als parkeerplaats? Zo ja, gaat er nu vaker geparkeerd worden? Zo nee, welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat hier nog eens geparkeerd wordt?

9. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat het doden van weidevogels (en andere dieren) nog eens gebeurt in dit gebied en in de hele gemeente Utrecht?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 jun. 2017
Antwoorddatum: 4 jul. 2017

Schriftelijke vragen 60/2017

Onlangs werd de Partij voor de Dieren gebeld door een bezorgde inwoonster van Utrecht, betrokken bij een natuurwerkgroep nabij de Haarrijnse Plas. Door de gemeente is eind mei een opdracht verstrekt voor een maaironde op een weiland nabij de nieuwe Skydive langs de A2. Dit om ervoor te zorgen dat dat weekend auto’s konden parkeren voor het zwemmen in de Haarrijnse Plas. Echter, in dat weiland hadden kieviten nesten gemaakt en eieren gelegd. Door de maaiwerkzaamheden én door het parkeren zijn nesten kapot gemaakt en kievitskuikens gedood. Dit is een wettelijke overtreding.?

Vogelringstation De Haar heeft aangifte gedaan en de gemeente is op het matje geroepen bij de RUD. De PvdD heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat op deze locatie beschermde weidevogels zijn verstoord/gedood door maaibeleid van de gemeente?

Ja. Er zijn weidevogels verstoord. Er zijn geen eieren kapot gemaakt of vogels gedood.

2. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Stadsbedrijven heeft, net als voorgaande jaren, op verzoek van het Recreatieschap Midden Nederland (beheerder van het terrein nabij de Haarrijnse Plas) opdracht verstrekt voor het maaien van het betreffende terrein. Deze opdracht valt buiten de reguliere werkzaamheden die deze aannemer voor Stadsbedrijven uitvoert. Stadsbedrijven heeft in dit geval per abuis nagelaten de aannemer expliciet te wijzen op de plicht om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te monitoren. Overigens wordt bij bedrijven die dergelijke werkzaamheden uitvoeren, bekend verondersteld dat een dergelijke toets altijd vereist is, ongeacht of een opdrachtgever erom vraagt.

3. Is het college ervan op de hoogte dat Vogelringstation De Haar van tevoren had aangegeven bij de gemeente dat maaien in dat gebied geen goed idee was?

Ja. Natuurmonumenten heeft een melding gedaan over (bouw)terreinen in Leidsche Rijn in het algemeen en niet specifiek over dit terrein.

4. Wat voor reactie heeft de RUD gegeven aan de gemeente?

De gemeente heeft over dit terrein geen reactie ontvangen van de RUD. Wij hebben volledigheidshalve contact opgenomen en desgevraagd heeft de RUD medegedeeld dat de gemeente – gezien de ondernomen actie en de getroffen maatregelen - geen formele reactie hoeft te verwachten.

5. Zijn er boetes of andere sancties opgelegd aan de maaiers en/of andere betrokken partijen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Wij hebben de voorkeur gegeven aan het evalueren van de ontstane situatie en het maken van sluitende afspraken om herhaling in de toekomst te voorkomen. Wij hebben daarnaast contact opgenomen met de RUD en desgevraagd is medegedeeld dat er geen boetes of sancties opgelegd worden.

6. Welke maatregelen zijn er genomen direct na de melding van dit vogeldrama?

Een medewerker van Stadsbedrijven is meteen ter plekke gaan kijken. De afdeling Vergunningverlening van Toezicht en Handhaving is ingelicht. Het terrein is direct afgesloten, zodat er niet meer geparkeerd kon worden. Kort na het voorval zijn belanghebbenden uitgenodigd en is de situatie besproken.

7. Wat is de huidige stand van zaken in dat gebied? Leven er nog weidevogels en zijn er nog eieren en kuikens over? Zo ja, hoe wordt gewaarborgd dat deze (en andere) dieren beschermd worden en blijven?

Voor zover kan worden nagegaan, leven alle kuikens nog. Er zijn geen eieren kapot gegaan. Het belang van het naleven van wettelijke regels is nogmaals onder ieders aandacht gebracht. De verschillende partijen hebben met elkaar nadere afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie.

8. Is dit weiland waar nu geparkeerd is officieel aangewezen als parkeerplaats? Zo ja, gaat er nu vaker geparkeerd worden? Zo nee, welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat hier nog eens geparkeerd wordt?

Het betreffende terrein is niet officieel aangewezen als parkeerplaats. Wel zijn er afspraken over dit terrein vastgelegd tussen de gemeente en het Recreatieschap Midden Nederland: tijdens drukke dagen mag dit terrein gebruikt worden als parkeerplaats.

9. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat het doden van weidevogels (en andere dieren) nog eens gebeurt in dit gebied en in de hele gemeente Utrecht?

Een zorgvuldige omgang met flora en fauna, inclusief de wettelijke regels hieromtrent, zijn vast onderdeel in de contracten die de gemeente afsluit met aannemers. Voor het maaien, moeten de percelen gecontroleerd worden op vogels, nesten en bijzondere plantensoorten. Verslagen van deze monitoring moeten in de bouwvergaderingen getoond worden. Alle uitvoerende medewerkers zijn op de hoogte van de gedragscode Flora- en Faunawet. In het opleidingsplan 2017 is opgenomen dat opdrachtgevers en toezichthouders van de gemeente aanvullend de cursus "Wet Natuurbescherming – zorgvuldig handelen niveau 1" volgen. Daarnaast bespreken we jaarlijks met het Vogelringstation op welke terreinen weidevogelbeheer toegepast moet worden.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Hand in hand

Lees verder

Schriftelijke vragen over rommeltje rond afspraken golfclub De Haar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer