Schrif­te­lijke vragen Utrecht gentechvrij


Indiendatum: 3 jun. 2015

Schriftelijke vragen 94/2015

Van 3 tot en met 6 juni 2015 vindt het evenement Dag van de Stadslandbouw plaats. Tevens vond op 25 mei een March Against Monsanto plaats in vele steden wereldwijd, tegen het genetisch manipuleren van en het grootschalige gifgebruik bij (het verbouwen van) voedsel.

De Europese Unie hanteert een relatief terughoudend beleid en beoordeelt elk gemanipuleerd gewas voordat het eventueel wordt toegestaan. Langetermijngevolgen en indirecte milieugevolgen, zoals toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen, worden echter niet beoordeeld of meegewogen.

Vanwege aangetoonde en vermeende gevaren en bezwaren kiezen veel overheden proactief voor no-regretbeleid. Zo zijn in Europa inmiddels duizenden gentechvrije zones ontstaan en zelfs gentechvrije landen zoals Oostenrijk en Griekenland. Duitsland heeft 198 gentechvrije regio’s, 235 gentechvrije gemeentes en bijna 30.000 gentechvrije boerenbedrijven. In Nederland is Nijmegen de eerste gentechvrije gemeente. Het aanwijzen van gentechvrije zones is in bestemmingsplannen van gemeenten juridisch mogelijk[1]. Nijmegen heeft hier gebruik van gemaakt.

Het telen van genetisch gemodificeerde organismen in de gemeente Utrecht is niet in overeenstemming met de waarden die de gemeente Utrecht hoog zegt te houden: op de bres staan voor bijen en het in stand houden van natuur en biodiversiteit.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Nijmegen zich gentechvrij heeft verklaard?

2. Op welke locaties op Utrechts grondgebied worden genetisch gemanipuleerde gewassen verbouwd?

3. Is het college bereid zich uit te spreken tegen de teelt van en veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen op Utrechts grondgebied? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid Utrecht te verklaren tot gentechvrije zone? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid te onderzoeken op welke manier de twee voorgaande punten in gemeentelijk beleid verankerd kunnen worden, bijvoorbeeld door dit in bestemmingsplannen vast te leggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel voor de raad hiertoe verwachten?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3354984/2012/11/28/Nijmegen-al-eerste-gentechvrij.dhtml

Voor een verdiepend artikel, zie www.duurzaamnieuws.nl/oorlog-op-je-bord

Indiendatum: 3 jun. 2015
Antwoorddatum: 14 jul. 2015

Van 3 tot en met 6 juni 2015 vindt het evenement Dag van de Stadslandbouw plaats. Tevens vond op 25 mei een March Against Monsanto plaats in vele steden wereldwijd, tegen het genetisch manipuleren van en het grootschalige gifgebruik bij (het verbouwen van) voedsel.

De Europese Unie hanteert een relatief terughoudend beleid en beoordeelt elk gemanipuleerd gewas voordat het eventueel wordt toegestaan. Langetermijngevolgen en indirecte milieugevolgen, zoals toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen, worden echter niet beoordeeld of meegewogen.

Vanwege aangetoonde en vermeende gevaren en bezwaren kiezen veel overheden proactief voor no-regretbeleid. Zo zijn in Europa inmiddels duizenden gentechvrije zones ontstaan en zelfs gentechvrije landen zoals Oostenrijk en Griekenland. Duitsland heeft 198 gentechvrije regio’s, 235 gentechvrije gemeentes en bijna 30.000 gentechvrije boerenbedrijven. In Nederland is Nijmegen de eerste gentechvrije gemeente. Het aanwijzen van gentechvrije zones is in bestemmingsplannen van gemeenten juridisch mogelijk[1]. Nijmegen heeft hier gebruik van gemaakt.

Het telen van genetisch gemodificeerde organismen in de gemeente Utrecht is niet in overeenstemming met de waarden die de gemeente Utrecht hoog zegt te houden: op de bres staan voor bijen en het in stand houden van natuur en biodiversiteit.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Nijmegen zich gentechvrij heeft verklaard?

Ja.

2. Op welke locaties op Utrechts grondgebied worden genetisch gemanipuleerde gewassen verbouwd?

Op de Universiteit Utrecht (UU) wordt gentechnologie toegepast, maar uitsluitend z.g. 'ingeperkt gebruik'. Ingeperkt gebruik betekent dat de technologie onder afgeschermde omstandigheden plaats vindt. De eisen die voor de afschermingen gelden en de protocollen daarbinnen zijn zorgvuldig. Het gaat om laboratoria of andere onderzoeksruimten binnen gebouwen met een beperkt oppervlak. Er is nergens contact met de omgeving.

Verder wordt in de gemeente Utrecht voor zover wij weten geen gentech voor gewassen toegepast (bron: bureau GGO).

3. Is het college bereid zich uit te spreken tegen de teelt van en veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen op Utrechts grondgebied? Zo nee, waarom niet?

Het college is geen voorstander van veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen in de buitenlucht.

4. Is het college bereid Utrecht te verklaren tot gentechvrije zone? Zo nee, waarom niet?

De situatie in Utrecht, waar slechts sprake is van ingeperkt gebruik voor de wetenschap, is onvoldoende aanleiding om de gemeente Utrecht gentechvrij te verklaren.

5. Is het college bereid te onderzoeken op welke manier de twee voorgaande punten in gemeentelijk beleid verankerd kunnen worden, bijvoorbeeld door dit in bestemmingsplannen vast te leggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel voor de raad hiertoe verwachten?

Zie de antwoorden op vraag 3 en 4. Gentechnologie weren in een bestemmingsplan, zoals in Nijmegen is gedaan, kan alleen op ruimtelijke gronden, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een boer met biologische landbouw of een ander gebruik dat door zaden van gemanipuleerd gewas beïnvloed zou kunnen worden. Voor zover bekend doen deze situaties zich in onze gemeente niet voor.