Schrif­te­lijke vragen Overname BASF door Duits Luxem­burgse inves­teerder


Indiendatum: 3 jun. 2022

Schriftelijke vragen 103/2022

Op 1 juni berichtte de Telegraaf dat de chemische fabriek van BASF in De Meern wordt overgekocht door ASC Investment, een in Luxemburg en Duitsland gevestigde investeerder.

BASF heeft een verleden van gevaarlijke situaties en milieuvervuiling. Vorig jaar meldde het college in antwoord op SV 130 al dat woningbouw op deze locatie onmogelijk is. Naar aanleiding van het nieuws dat de fabriek overgenomen wordt hebben de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks toch nog de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks dat het onwenselijk is dat een dergelijk milieuvervuilende en risicovolle fabriek geëxploiteerd wordt op een locatie die inmiddels middenin de stad is komen te liggen?

2. Hoe denkt het college over de groeiambities van de nieuwe eigenaar van de fabriek?

3. Worden er nieuwe of andere werkzaamheden verwacht en welke risico's voor het milieu en de veiligheid brengt dat met zich mee?

4. Zijn de veiligheidsprotocollen van de fabriek inmiddels op orde, en geeft een de wisseling van eigenaar aanleiding dit opnieuw te controleren?

5. Leidt een nieuwe eigenaar ertoe dat nieuwe vergunningen zijn of vergunningen overgeschreven moeten worden, en biedt dat kansen om de risico's en milieubelasting te beperken?

6. Rekening houdend met omliggende bedrijven is woningbouw op de locatie niet mogelijk, maar een minder vervuilend en gevaarlijk bedrijf zou volgens de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks wel wenselijk zijn. Had de gemeente de fabriek ook kunnen kopen om daarna de bestemming te aan te passen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Mirthe Biemans, PvdA
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 3 jun. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Schriftelijke vragen 103/2022

Op 1 juni berichtte de Telegraaf dat de chemische fabriek van BASF in De Meern wordt overgekocht door ASC Investment, een in Luxemburg en Duitsland gevestigde investeerder.

BASF heeft een verleden van gevaarlijke situaties en milieuvervuiling. Vorig jaar meldde het college in antwoord op SV 130 al dat woningbouw op deze locatie onmogelijk is. Naar aanleiding van het nieuws dat de fabriek overgenomen wordt hebben de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks toch nog de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks dat het onwenselijk is dat een dergelijk milieuvervuilende en risicovolle fabriek geëxploiteerd wordt op een locatie die inmiddels middenin de stad is komen te liggen?

Antwoord: Nee, deze mening delen wij niet met u. De kavel is onderdeel van een gezoneerd bedrijventerrein, zowel wat betreft geluid als de situering van de milieucategorieën. Dankzij dit instrument liggen deze bedrijven op ruime afstand van gevoelige functies zoals wonen. Dit is belangrijk om hinder voor omwonenden te voorkomen en om bedrijven niet onevenredig in hun belangen te schaden. Het behoud van deze kavels is juist belangrijk voor de stad, de werkgelegenheid, de brede welvaart en haar circulaire doelstellingen. Grote bedrijfskavels met een hoge milieucategorie zijn in Utrecht en de regio schaars en niet meer beschikbaar, waardoor het belang om dergelijke kavels te behouden voor de stad, groot is.

2. Hoe denkt het college over de groeiambities van de nieuwe eigenaar van de fabriek?

Antwoord: Wij staan niet in contact met de mogelijke koper ASC Investments en zijn dus niet op de hoogte van de exacte groeiambities. Wel houdt BASF ons op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de verkoop. Omdat het hier een intentieverkoop betreft zijn de plannen van ASC Investments nog niet openbaar. Bij groei van bedrijven is het geldende bestemmingsplan en de milieuregelgeving leidend.

3. Worden er nieuwe of andere werkzaamheden verwacht en welke risico's voor het milieu en de veiligheid brengt dat met zich mee?

Antwoord: Op dit moment hebben wij geen contact met de mogelijke koper (omdat wij niet het bevoegd gezag zijn, dat is de provincie Utrecht). Omdat BASF op zoek is naar een koper die de hele site (inclusief personeel) over wil nemen, ligt het in de lijn der verwachting dat de werkzaamheden (grotendeels) hetzelfde zullen blijven. De risico’s voor milieu en de veiligheid zullen naar verwachting niet wijzigen (dan wel binnen de bestaande wettelijke kaders moeten blijven).

4. Zijn de veiligheidsprotocollen van de fabriek inmiddels op orde, en geeft een de wisseling van eigenaar aanleiding dit opnieuw te controleren?

Antwoord: De veiligheidsprotocollen van BASF zijn op orde. De veiligheidsprotocollen worden (namens de provincie Utrecht) gecontroleerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vorig jaar hebben wij u een schriftelijke update gegeven over het toezicht op BASF.

5. Leidt een nieuwe eigenaar ertoe dat nieuwe vergunningen zijn of vergunningen overgeschreven moeten worden, en biedt dat kansen om de risico's en milieubelasting te beperken?

Antwoord: Een wisseling van eigenaar betekent niet dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is. Er is sprake van een bestaand recht waar de koper in investeert. Het is geen optie om de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt en de milieuregelgeving toestaat in te perken.

6. Rekening houdend met omliggende bedrijven is woningbouw op de locatie niet mogelijk, maar een minder vervuilend en gevaarlijk bedrijf zou volgens de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks wel wenselijk zijn. Had de gemeente de fabriek ook kunnen kopen om daarna de bestemming te aan te passen?

Antwoord: Theoretisch gezien had de gemeente de fabriek kunnen kopen om daarna het bestemmingsplan aan te passen (bijvoorbeeld naar een lagere milieucategorie). In de praktijk is dit echter niet haalbaar en realistisch. Dit omdat de aankoop van de fabriek tientallen miljoenen kost en door de bestemmingsplanwijziging direct een substantieel van de koopsom afgeschreven kan worden (omdat de grond en de gebouwen door de bestemmingsplanwijziging minder waard worden).

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Mirthe Biemans, PvdA
Rachel Heijne, GroenLinks