Schrif­te­lijke vragen Quickscan biodi­ver­siteit


Indiendatum: 16 nov. 2023

Schriftelijke vragen 212/2023

Uit een recente quickscan van 34 subsidieregelingen voor de landbouwsector blijken er 12 schadelijk uit te kunnen pakken voor de natuur en biodiversiteit, zo schrijft minister Van der Wal in een recente brief aan de Tweede Kamer.

De quickscan werd gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), naar aanleiding van het VN Biodiversiteitsverdrag. Onder dit verdrag vallen de doelen van het Global Biodiversity Framework (GBF) waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Specifiek gaat het in dit geval om de doelen die beogen om "alle financiële stromen in lijn te brengen met biodiversiteit vanuit een ‘whole-of-government approach’."

De minister geeft in de brief nadrukkelijk aan dat alle overheden gezamenlijk aan de lat staan om deze doelen te halen. De uitgevoerde quickscan is nog maar het begin.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en BIJ1 verkennen dan ook graag de mogelijkheden een soortgelijk proces in de gemeente Utrecht te starten.

Dit leidt voor de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en BIJ1 tot de volgende vragen:

1. Deelt het college het enorme belang van biodiversiteit met de fracties en onderschrijft het de beschreven doelen uit het VN Biodiversiteitsverdrag?

2. Heeft het college kennisgenomen van de betreffende brief van de minister en de bijbehorende quickscan?

3. Ziet het college mogelijkheden een soortgelijk proces in Utrecht op te starten? Te beginnen met een analyse van (een aantal van) de subsidieregelingen en mogelijk andere geldstromen binnen Groen en Dierenwelzijn? Waarbij allereerst in kaart wordt gebracht welke regelingen mogelijk schadelijk zijn voor de natuur en biodiversiteit. Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke quickscan uitgevoerd worden? Zo nee, waarom niet?

4. Welke regelingen bij Groen en Dierenwelzijn zouden voor een dergelijke quickscan in aanmerking komen?

5. Zijn er andere gemeenten die een dergelijke quickscan uitvoeren of willen uitvoeren?

6. Zo ja, is het mogelijk met deze andere gemeenten op te trekken danwel via bijvoorbeeld de VNG een voortrekkersrol te spelen? Zo nee, waarom niet?

7. Mochten er schadelijke subsidieregelingen en/of andere geldstromen zijn, is het college bereid om deze zo spoedig mogelijk stop te (laten) zetten? Zo nee, waarom niet?

Jeroen Bart, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Stevie Nolten en Myrthe Minnaert, BIJ1

Indiendatum: 16 nov. 2023
Antwoorddatum: 23 jan. 2024

Schriftelijke vragen 212/2023

Uit een recente quickscan van 34 subsidieregelingen voor de landbouwsector blijken er 12 schadelijk uit te kunnen pakken voor de natuur en biodiversiteit, zo schrijft minister Van der Wal in een recente brief aan de Tweede Kamer.

De quickscan werd gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), naar aanleiding van het VN Biodiversiteitsverdrag. Onder dit verdrag vallen de doelen van het Global Biodiversity Framework (GBF) waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Specifiek gaat het in dit geval om de doelen die beogen om "alle financiële stromen in lijn te brengen met biodiversiteit vanuit een ‘whole-of-government approach’."

De minister geeft in de brief nadrukkelijk aan dat alle overheden gezamenlijk aan de lat staan om deze doelen te halen. De uitgevoerde quickscan is nog maar het begin.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en BIJ1 verkennen dan ook graag de mogelijkheden een soortgelijk proces in de gemeente Utrecht te starten.

Dit leidt voor de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en BIJ1 tot de volgende vragen:

1. Deelt het college het enorme belang van biodiversiteit met de fracties en onderschrijft het de beschreven doelen uit het VN Biodiversiteitsverdrag?

Ja, dit onderschrijven wij, daarom hebben we als gemeente Utrecht ook de Montreal Pledge onderschreven die gelanceerd is bij de Biodiversiteitstop in 2022 in Canada.

2. Heeft het college kennisgenomen van de betreffende brief van de minister en de bijbehorende quickscan?

Ja

3. Ziet het college mogelijkheden een soortgelijk proces in Utrecht op te starten? Te beginnen met een analyse van (een aantal van) de subsidieregelingen en mogelijk andere geldstromen binnen Groen en Dierenwelzijn? Waarbij allereerst in kaart wordt gebracht welke regelingen mogelijk schadelijk zijn voor de natuur en biodiversiteit. Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke quickscan uitgevoerd worden? Zo nee, waarom niet?

Nee. Binnen het groenprogramma lopen momenteel alleen de subsidieregelingen Dierenweides en Natuur- en milieueducatie en -communicatie. In de doelstellingen voor natuureducatie neemt het ervaren van en leren over natuur in de stad een belangrijke plaats in, evenals de voedselkant van natuur. De NME locaties zijn groene oases in de stad die met hun specifieke inrichting een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de stad voor wat betreft planten en dieren. Vergroten van deze bijdrage is in de praktijk een continue proces. De Nadere regel is net herzien, er was geen aanleiding om steviger in te zetten op biodiversiteit. Voor andere geldstromen vanuit Groen en Dierenwelzijn geldt dat deze invulling geven aan onze doelen en ambities op groen en biodiversiteit. Een quickscan van deze stromen vinden we daarom niet nodig. Een analyse van regelingen en geldstromen binnen andere opgaven vraagt om een grote capaciteitsinzet. We verwachten niet dat dit leidt tot wezenlijk betere bescherming van natuur en biodiversiteit, temeer gelet op het feit dat initiatiefnemers zich dienen te houden aan de Wet natuurbescherming die al van toepassing is op handelingen die mogelijk een significant negatief effect hebben op soorten. We blijven alert op signalen of ervaringen in andere gemeenten op dit onderwerp.

4. Welke regelingen bij Groen en Dierenwelzijn zouden voor een dergelijke quickscan in aanmerking komen?

Zie antwoord vraag 3.

5. Zijn er andere gemeenten die een dergelijke quickscan uitvoeren of willen uitvoeren?

We hebben navraag gedaan bij vier gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Tilburg) en de VNG. Zij geven aan hier geen plannen voor te hebben.

6. Zo ja, is het mogelijk met deze andere gemeenten op te trekken danwel via bijvoorbeeld de VNG een voortrekkersrol te spelen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 5. We geven hier momenteel geen prioriteit aan.

7. Mochten er schadelijke subsidieregelingen en/of andere geldstromen zijn, is het college bereid om deze zo spoedig mogelijk stop te (laten) zetten? Zo nee, waarom niet?

Als we signalen ontvangen over voor biodiversiteit wezenlijk schadelijke subsidieregelingen of geldstromen, dan zullen we onderzoeken of het mogelijk is om de subsidie aan te passen of te stoppen.

Jeroen Bart, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Stevie Nolten en Myrthe Minnaert, BIJ1

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Te vroeg gekapt aan de Ivoordreef

Lees verder

Mondelinge vragen Afschaling OV dienstverlening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer