Schrif­te­lijke vragen ratten­pa­radijs Kana­len­eiland


Indiendatum: 24 feb. 2017

Schriftelijke vragen 23/2017

De gemeente Rotterdam krijgt dit jaar een 'rattenparadijs' waarmee de knaagdieren op diervriendelijke wijze kunnen worden gevangen. De dieren worden vervolgens uitgezet in een daarvoor aangewezen stadstuin. Initiatiefnemer Rini Biemans wil de populatie ratten in de wijken zo op diervriendelijke wijze verkleinen. De diervriendelijke vangstmethode in de stadswijken moet de bewustwording van inwoners vergroten over hoe je óók met ratten zou kunnen omgaan (in plaats van ze te vergiftigen of klemmen te zetten). Daarbij wordt tevens aangegeven dat de kern van het probleem ligt bij mensen en hoe wij omgaan met de buitenruimte en afval. Voor het idee heeft de heer Biemans ruim 50.000 euro subsidie gekregen van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie is te vinden op www.rijnmond.nl/nieuws/149977/Rotterdam-krijgt-rattenparadijs en www.nu.nl/dieren/4368812/rattenparadijs-in-rotterdam-populatie-straat-verkleinen.html. De heer Biemans gaat nu met een aantal mensen het rattenparadijs testen en is bereid mee te denken over een aanpak in Utrecht. Hij geeft daarbij wel aan dat de gemeente Utrecht hier ook een rol in speelt (de gemeente bepaalt waar de ratten geplaatst worden).

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van dit diervriendelijke initiatief in Rotterdam?
2. Bent u het met de initiatiefnemer en de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is mensen bewust te maken van diervriendelijke vangstmethoden van deze dieren, en dat de dieren in leven gelaten worden? Zo nee, waarom niet?
3. Zou het college dit initiatief ook willen faciliteren in de gemeente Utrecht door locaties te zoeken waar de ratten uitgezet kunnen worden en (bijvoorbeeld middels het Initiatievenfonds) een financiële bijdrage? Bijvoorbeeld in Kanaleneiland? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er door gemeente, particulieren en bedrijven nog te vaak naar gif (ook gevaarlijk voor mensen en andere dieren, zoals honden[1]) en klemmen wordt gegrepen en te weinig naar preventieve maatregelen zoals het afdichten van rioolbuizen, het opruimen van zwerfafval en het tegengaan van het dumpen van etenswaren voor vogels? Zo nee, waarom niet?

NB we weten dat de gemeente Utrecht eerst inzet op preventie, maar toch wordt er nog regelmatig gif gebruikt om ratten te doden.

5. Is het college bereid om met de gemeente Rotterdam en de heer Biemans in gesprek te gaan over dit diervriendelijke initiatief, om te kijken of dit initiatief ook iets voor Utrecht is? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] www.dierenkliniekvandermeiden.nl/rattengif

Indiendatum: 24 feb. 2017
Antwoorddatum: 21 mrt. 2017

Schriftelijke vragen 23/2017

De gemeente Rotterdam krijgt dit jaar een 'rattenparadijs' waarmee de knaagdieren op diervriendelijke wijze kunnen worden gevangen. De dieren worden vervolgens uitgezet in een daarvoor aangewezen stadstuin. Initiatiefnemer Rini Biemans wil de populatie ratten in de wijken zo op diervriendelijke wijze verkleinen. De diervriendelijke vangstmethode in de stadswijken moet de bewustwording van inwoners vergroten over hoe je óók met ratten zou kunnen omgaan (in plaats van ze te vergiftigen of klemmen te zetten). Daarbij wordt tevens aangegeven dat de kern van het probleem ligt bij mensen en hoe wij omgaan met de buitenruimte en afval. Voor het idee heeft de heer Biemans ruim 50.000 euro subsidie gekregen van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie is te vinden op www.rijnmond.nl/nieuws/149977/Rotterdam-krijgt-rattenparadijs en www.nu.nl/dieren/4368812/rattenparadijs-in-rotterdam-populatie-straat-verkleinen.html. De heer Biemans gaat nu met een aantal mensen het rattenparadijs testen en is bereid mee te denken over een aanpak in Utrecht. Hij geeft daarbij wel aan dat de gemeente Utrecht hier ook een rol in speelt (de gemeente bepaalt waar de ratten geplaatst worden).

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van dit diervriendelijke initiatief in Rotterdam?

Ja, wij hebben uit openbare bronnen en ambtelijk van de gemeente Rotterdam informatie over het project verkregen. Uit die nadere informatie van de gemeente Rotterdam is duidelijk geworden dat de berichten in de media over het elders loslaten van de levend gevangen ratten onjuist zijn. Het onderdeel van het plan, wat er met de ratten zou moeten gebeuren, moet nog verder worden uitgewerkt. Initiatiefnemer van het rattenparadijs Rotterdam, wil de ratten op een verantwoorde manier euthanaseren. In het kader van dat project wordt onderzocht of vergisting ten behoeve van duurzame energie kan worden toegepast in plaats van destructie.

2. Bent u het met de initiatiefnemer en de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is mensen bewust te maken van diervriendelijke vangstmethoden van deze dieren, en dat de dieren in leven gelaten worden? Zo nee, waarom niet?

Wij richten ons vooral op preventieve maatregelen om Utrechtse buurten schoon en heel te houden. Zo willen we juist voorkomen dat er overlast, schade of risico door en voor plaagdieren ontstaat. Onlangs hebben we voor Kanaleneiland en Transwijk een plan opgesteld met acties om de betreffende buurten schoon te houden. Hierin staan nieuwe projecten en acties, zoals de inzet van afvalcoaches in Kanaleneiland, voorlichting over bestrijding van ongedierte in samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), een onderzoek naar het tegengaan van etensresten op de grond en een service voor het ophalen en verwerken van brood. Naast deze nieuwe acties zetten we onverminderd in op bestaande acties, zoals de bestrijding van zwerfvuil naast ondergrondse containers, snelle service bij meldingen bij ondergrondse containers en het ondersteunen van schoonmaakacties in de wijk. De acties hebben mede als doel om bewoners extra bewust te maken dat afval ongedierte aantrekt en hoe verstandig met afval omgegaan moet worden. Als de preventieve maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren en het vangen van ratten onvermijdelijk is, dan delen we de opvatting dat dit op een diervriendelijke wijze moet gebeuren.

Los van ons antwoord onder vraag 1 zijn wij als gemeente geen voorstander van het in vrijheid verder laten leven van ratten. Uit informatie van het KAD blijkt dat onder daarvoor gunstige omstandigheden (voedselaanbod en schuilgelegenheid) ratten zich in zeer hoog tempo kunnen voortplanten. De draagtijd duurt circa drie weken (21-23 dagen) en het gemiddelde aantal jongen bedraagt circa 7 tot 10 per keer. Ook zijn ratten al na drie maanden geslachtsrijp. Op basis hiervan blijkt dan ook dat in een jaar tijd het aantal nakomelingen van één vrouwtje op deze manier mogelijkerwijs kan uitgroeien tot meer dan circa 1.000 stuks. Bij dat groeiende aantal gaan de ratten dan elders een nieuw territorium zoeken. En in gevangenschap houden van levend gevangen ratten vinden wij niet diervriendelijk.

3. Zou het college dit initiatief ook willen faciliteren in de gemeente Utrecht door locaties te zoeken waar de ratten uitgezet kunnen worden en (bijvoorbeeld middels het Initiatievenfonds) een financiële bijdrage? Bijvoorbeeld in Kanaleneiland? Zo nee, waarom niet?

Zie de antwoorden op vragen 1 en 2. Uit ervaring weten we dat inwoners het als zeer onprettig ervaren dat er in de openbare ruimte ratten worden gesignaleerd. Wij verwachten dan ook dat voor een dergelijk initiatief als een rattenparadijs in beginsel weinig draagvlak zal zijn onder inwoners.

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er door gemeente, particulieren en bedrijven nog te vaak naar gif (ook gevaarlijk voor mensen en andere dieren, zoals honden[1]) en klemmen wordt gegrepen en te weinig naar preventieve maatregelen zoals het afdichten van rioolbuizen, het opruimen van zwerfafval en het tegengaan van het dumpen van etenswaren voor vogels? Zo nee, waarom niet?

NB we weten dat de gemeente Utrecht eerst inzet op preventie, maar toch wordt er nog regelmatig gif gebruikt om ratten te doden.

Wij delen uw mening over het belang van preventieve maatregelen en daar leggen wij ook de nadruk op. Met belanghebbenden, zoals bewoners en woningcorporaties, monitoren we het effect van deze maatregelen. Waar er reeds sprake is van rattenoverlast, zijn alleen preventieve maatregelen onvoldoende en is wegvangen daarom soms onvermijdelijk. Wij schakelen in dat geval een erkend bestrijdingsbedrijf in dat binnen de regels van de wetgeving werkt en gecertificeerd is voor bestrijdingen in de openbare ruimte. Daarbij wordt sinds 1 januari 2016 geen gif meer toegepast. Zoals eerder gezegd vinden wij het belangrijk dat dit op een diervriendelijke wijze gebeurt.

5. Is het college bereid om met de gemeente Rotterdam en de heer Biemans in gesprek te gaan over dit diervriendelijke initiatief, om te kijken of dit initiatief ook iets voor Utrecht is? Zo nee, waarom niet?

Door contacten bij de gemeente Rotterdam en uit openbare bronnen hebben wij informatie over het Rotterdamse initiatief tot onze beschikking. Het is momenteel in de voorbereidingsfase, waarin onderdelen van het experiment worden onderzocht en prototypen worden ontworpen. Wij houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bespreken dit waar nodig met collega’s van Rotterdam.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] www.dierenkliniekvandermeiden.nl/rattengif