Schrif­te­lijke vragen Stand van zaken verduur­zaming Utrechtse festivals


Indiendatum: 14 mrt. 2017

Schriftelijke vragen 28/2017

Ruim een jaar geleden stuurde het college de commissiebrief Duurzame Evenementen waarin verschillende maatregelen worden aangekondigd om de Utrechtse festivals te verduurzamen.

We zijn inmiddels een jaar verder en de PvdD is nieuwsgierig hoe het er inmiddels voor staat en welke stappen zijn gezet in het verduurzamen van Utrechtse festivals.

1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het verduurzamen van de Utrechtse festivals? Welke ontwikkelingen hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden?

2. Hoe staat het met de doorstart van het Convenant Duurzame Evenementen?

3. Hoeveel deelnemende festivals/organisaties zijn er inmiddels? Welke?

4. Wat zijn de resultaten van de in die commissiebrief aangekondigde 0-meting?

5. Welke stappen zijn gezet richting de ambitie om 40 ‘A Greener Festival Awards’ te behalen?

Indiendatum: 14 mrt. 2017
Antwoorddatum: 4 apr. 2017

Schriftelijke vragen 28/2017

Ruim een jaar geleden stuurde het college de commissiebrief Duurzame Evenementen waarin verschillende maatregelen worden aangekondigd om de Utrechtse festivals te verduurzamen.

We zijn inmiddels een jaar verder en de PvdD is nieuwsgierig hoe het er inmiddels voor staat en welke stappen zijn gezet in het verduurzamen van Utrechtse festivals.

1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het verduurzamen van de Utrechtse festivals? Welke ontwikkelingen hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden?

In 2016 is aan Bevrijdingsfestival Utrecht (BFU) als eerste Utrechts festival de A Greener Festival Award (AGF Award) toegekend. Spring Festival Utrecht (Spring) en het Uit-feest (Uit) werken aan een toekenning.

In 2017 zullen nog 7 festivals een toekenningstraject doorlopen. In de periode 2018-2020 worden jaarlijks 10 festivals naar een A Greener Festival Award begeleid. Ons doel is dat duurzame festivals de komende jaren een vanzelfsprekendheid worden, en dat in 2020 de award aan ten minste 40 Utrechtse festivals is toegekend.

De A Greener Festival Award is een ambitieuze organisatie, die aangesloten partners voortdurend informeert over en stimuleert tot aanvullende inzet op het vlak van duurzaamheid. De Nederlandse organisatie Green Events, een deskundige partij op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen en platform voor verduurzaming van evenementen, is gevraagd om de Utrechtse festivals te adviseren en begeleiden.

2. Hoe staat het met de doorstart van het Convenant Duurzame Evenementen?

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’, duurzaamheid en gedragsverandering bij het publiek zijn veel besproken onderwerpen in de festivalwereld. Het onderwerp ‘verduurzaming van evenementen’ heeft het afgelopen jaar hoog op de agenda gestaan bij de Utrechtse sector. De Utrechtse festivals zijn in belangrijke mate intrinsiek gemotiveerd om de Utrechtse festivals te verduurzamen, daarom is er voor gekozen om direct actief in te zetten op verduurzaming van festivals (in plaats van het organiseren van extrinsieke motivatie door het opstellen van een convenant).

3. Hoeveel deelnemende festivals/organisaties zijn er inmiddels? Welke?

In aansluiting op de in antwoord 1 genoemde festivals zijn gesprekken gaande met de Utrechtse festival organisator Elevation Events om in 2017 in ieder geval voor het Soenda Festival, Smeerboel Festival en De Leuke Festival een toekenningstraject te starten.

Doel is om in 2017 in totaal 10 toekenningstrajecten te hebben doorlopen. Een aantal daarvan zal al in 2017 een award kunnen ontvangen, voor een aantal zal 2017 een nul-metingsjaar zijn (waarin dan al wel aantoonbare maatregelen voor verduurzaming zijn getroffen).

Op dinsdag 4 april aanstaande staat het onderwerp op de agenda van het Utrechtse Festival Overleg: Paul Schurink van Green Events geeft een presentatie waarna festivals zich kunnen aanmelden voor een toekenningstraject.

4. Wat zijn de resultaten van de in die commissiebrief aangekondigde 0-meting?

In 2016 zijn van de drie deelnemende festivals (BFU, Spring en Uit) de CO2 uitstootgegevens in een Milieubarometer opgenomen. Deze kunnen daarmee jaarlijks worden gemonitord.

Van het Uit-feest is een complete pre-assessment vastgelegd, als basis voor verbeteracties in 2017. Tijdens het Spring Festival 2016 is bekeken welke duurzaamheidsacties en thema’s relevant zijn voor een festival op een binnenlocatie. Naar aanleiding van die beoordeling heeft de A Greener Festival-organisatie de aangepaste duurzaamheidsrichtlijn A Greener Event opgesteld. Aan de hand van deze richtlijn is het duurzaamheidsprogramma van Spring Festival 2017 opgesteld: het festival zal hier dit jaar op worden beoordeeld.

Voor nieuw deelnemende festivals geldt, dat ook zij gegevens aanleveren voor de Milieubarometer en daarmee vervolgens ook worden gemonitord.

5. Welke stappen zijn gezet richting de ambitie om 40 ‘A Greener Festival Awards’ te behalen?

Voor de ambitie om in 2020 40 AGF Awards voor Utrecht te behalen zijn sinds 2016 de volgende stappen gezet:

- Duurzaamheid staat hoog op de sectoragenda: organisatoren zijn bewust en actief met het onderwerp bezig;
- Realisatie van groene stroompunten op 16 locaties in Utrecht (zie ook commissiebrief 16.501109)
- Begeleiding van toekenningstrajecten door Green Events (tot en met 2020)
- Het creëren van eigenaarschap: het eigenaarschap voor verduurzaming ligt bij de organisatoren. Uit ervaring in andere steden blijkt dat, naast een deskundige partij op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen (in Utrecht is dat Green Events), een lokale speler uit het veld de rol van katalysator, stimulator en verbinder op zich moet nemen om deelname, betrokkenheid en eigenaarschap te vergroten. Deze rol zou Utrecht Marketing kunnen vervullen.
- Één AGFA-award is toegekend (BFU);
- Twee toekenningstrajecten lopen (Spring en UIT);
- 7 toekenningstrajecten starten dit jaar, o.a. Soenda Festival, Smeerboel Festival en festivals die zich vanuit het UFO aanmelden;
- Presentatie Green Events bij het Utrechts Festival Overleg op 4 april 2017: aanmelding voor nieuw te starten toekenningstrajecten.