Schrif­te­lijke vragen Stop de verbreding van de A27


Indiendatum: 7 apr. 2022

Schriftelijke vragen 74/2022

Op 30 maart stuurde Minister Harbers een korte brief naar de Tweede Kamer over de voorbereidingen omtrent het Tracébesluit van de Ring Utrecht. Daarin wordt aangegeven dat er verder gewerkt wordt aan de Ring Utrecht inclusief de verbreding de A27/Amelisweerd. De tekst lijkt te suggereren dat de minister toch verder wil met de plannen rondom de verbreding van de A27 en niet wil wachten op het alternatief uit de regio, zoals opgeschreven in het coalitieakkoord. De gemeenteraad Utrecht heeft zich al jaren, in meerderheid, verzet tegen de verbreding van de A27, evenals zeer veel bewoners van de stad en de regio. De vraagstellers hechten eraan om de verbreding van de A27 definitief van tafel te krijgen en hebben daarom de volgende vragen.

1. Wat is volgens het college de reden dat deze brief gestuurd is?

2. Wat zouden de Gemeenteraad en Utrechters hier volgens het college aan moeten aflezen?

3. Hoe verhoudt dit besluit zich met procedures bij de Raad van State?

In de brief aan de Kamer geeft minister Harbers aan dat “Indien het alternatief gelijkwaardig is, kan eventueel het vastgestelde Tracébesluit worden gewijzigd”

4. Welke mogelijkheden ziet het college om hierop al meer zekerheid te krijgen?

5. Hoe gaat het met de uitwerking van het alternatief? Wanneer denkt het college dat dit gereed is?

6. Kunt u de huidige processen rondom de verbreding van de A27 schetsen?

a. Kunt u daarbij zowel ingaan op de uitwerking van het alternatief evenals de gesprekken met de minister?

b. Kunt u daarbij ook ingaan op de verwachte snelheid van de uitwerking van het Tracébesluit?

c. Kunt u daarbij ingaan op de tijdslijnen?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Mohamed Talhaoui, PvdA
Fred Dekkers, GroenLinks
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 7 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

Schriftelijke vragen 74/2022

Op 30 maart stuurde Minister Harbers een korte brief naar de Tweede Kamer over de voorbereidingen omtrent het Tracébesluit van de Ring Utrecht. Daarin wordt aangegeven dat er verder gewerkt wordt aan de Ring Utrecht inclusief de verbreding de A27/Amelisweerd. De tekst lijkt te suggereren dat de minister toch verder wil met de plannen rondom de verbreding van de A27 en niet wil wachten op het alternatief uit de regio, zoals opgeschreven in het coalitieakkoord. De gemeenteraad Utrecht heeft zich al jaren, in meerderheid, verzet tegen de verbreding van de A27, evenals zeer veel bewoners van de stad en de regio. De vraagstellers hechten eraan om de verbreding van de A27 definitief van tafel te krijgen en hebben daarom de volgende vragen.

1. Wat is volgens het college de reden dat deze brief gestuurd is?

De Raad van State heeft het kabinet helderheid gevraagd over het effect van de tekst in het coalitieakkoord over de A27 voor het vervolg van de procedure van het Tracébesluit Ring Utrecht. De minister heeft naar aanleiding daarvan de Kamer geïnformeerd over de procedure die het kabinet wenst te volgen.

2. Wat zouden de Gemeenteraad en Utrechters hier volgens het college aan moeten aflezen?

We lezen in de brief aan de Kamer dat het kabinet de lopende procedure van het Tracébesluit Ring Utrecht wil vervolgen, omdat op dit moment nog niet zeker is of het door de regio te ontwikkelen alternatief leidt tot een gelijkwaardige oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek. Het kabinet vraagt de regio, conform het regeerakkoord, om een alternatief voor de verbreding van de A27 te ontwikkelen. Conform het regeerakkoord zal het kabinet dat alternatief overnemen, als het tot een gelijkwaardige oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek leidt. Dat bleek niet duidelijk in de Kamerbrief. In de beantwoording van Kamervragen van dhr. Alkaya (SP) over de brief heeft de minister van I&W daar helderheid over gegeven. Zie ook antwoord 3.

3. Hoe verhoudt dit besluit zich met procedures bij de Raad van State?

Een vergelijkbare vraag is ook gesteld door Kamerlid Alkaya (SP) naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Stand van Zaken Ring Utrecht’. Het antwoord van de minister daarbij was: “Conform het coalitieakkoord geef ik de regio de mogelijkheid om met een gelijkwaardig alternatief te komen, maar ik kan dan pas beoordelen als het er ligt. Met het oog op de bereikbaarheidsopgave voor de regio Utrecht en omdat er thans geen concreet gelijkwaardig alternatief voorhanden is, wordt de lopende procedure bij de Raad van State niet afgebroken. Omdat het Tracébesluit is vastgesteld en nu ter beoordeling bij de Raad van State ligt is het voor het ministerie bovendien niet mogelijk de procedure ‘voorlopig’ te staken. Daarbij is ook van belang, dat in het coalitieakkoord ook is opgenomen dat het lopende besluitvormingsproces wordt voortgezet voor het geval er geen gelijkwaardig alternatief komt.”

In de brief aan de Kamer geeft minister Harbers aan dat “Indien het alternatief gelijkwaardig is, kan eventueel het vastgestelde Tracébesluit worden gewijzigd”

4. Welke mogelijkheden ziet het college om hierop al meer zekerheid te krijgen?

De beantwoording van de genoemde Kamervragen geeft ons de zekerheid dat het kabinet het alternatief over zal nemen als het een gelijkwaardige oplossing voor de bereikbaarheidsopgave is. We zetten dan ook al onze energie in om tot een goed alternatief te komen.

5. Hoe gaat het met de uitwerking van het alternatief? Wanneer denkt het college dat dit gereed is?

De provincie en de gemeente Utrecht werken samen aan het alternatief en betrekken daar de omliggende gemeenten bij. We denken uiterlijk 3e kwartaal 2022 de eerste tussenproducten gereed te hebben, waaronder de eerste contouren van het alternatief. Verdere uitwerking en onderbouwing volgt dan daarna. Bij deze planning houden we rekening met het BO Leefomgeving met het Rijk komende juni en het BO MIRT dit najaar. Een uitdagende opgave, niet alleen vanwege de inpassing in de bak Amelisweerd, maar ook vanwege de noodzaak van een goede OV-ontsluiting van nieuwe woongebieden. We hebben van de minister de tijd en ruimte gekregen om te werken aan het alternatief. Daarbij zijn geen afspraken gemaakt over een termijn, maar uiteraard ziet de minister, gelet op de verstedelijkings- en mobiliteitsopgave, het alternatief graag snel tegemoet. We zijn dan ook voortvarend aan de slag gegaan. Mocht onverhoopt het scenario zich voordoen dat het Tracébesluit op enig moment onherroepelijk is vastgesteld, zonder dat we als regio een alternatief gereed hebben, dan vindt overleg met de minister plaats over of en wanneer het alternatief te verwachten is, voordat de aanbesteding van het Tracébesluit wordt gestart. Zie ook het antwoord van de minister bij vraag 5 van Tweede Kamerlid dhr. Alkaya (SP).

6. Kunt u de huidige processen rondom de verbreding van de A27 schetsen?

Wat betreft de uitwerking van het alternatief: zie het antwoord op vraag 5. We voeren binnenkort een volgend overleg met de minister, om de aanpak en de planning daarbij te bespreken. Wat betreft de te verwachten snelheid van de uitwerking van het Tracébesluit en de tijdslijnen daarbij verwijzen we u naar het antwoord van de minister op vraag 6 van Tweede Kamerlid dhr. Alkaya (SP): “Conform het coalitieakkoord geef ik de regio de mogelijkheid om met een gelijkwaardig alternatief te komen, maar ik kan dan pas beoordelen als het er ligt. Met het oog op de bereikbaarheidsopgave voor de regio Utrecht en omdat er thans geen concreet gelijkwaardig alternatief voorhanden is, wordt de lopende procedure bij de Raad van State niet afgebroken. Omdat het Tracébesluit is vastgesteld en nu ter beoordeling bij de Raad van State ligt is het voor het ministerie bovendien niet mogelijk de procedure ‘voorlopig’ te staken. Daarbij is ook van belang, dat in het coalitieakkoord ook is opgenomen dat het lopende besluitvormingsproces wordt voortgezet voor het geval er geen gelijkwaardig alternatief komt. Maar zoals eerder aangegeven zal bij een onherroepelijk besluit niet direct de schop in de grond gaan.”

a. Kunt u daarbij zowel ingaan op de uitwerking van het alternatief evenals de gesprekken met de minister?

b. Kunt u daarbij ook ingaan op de verwachte snelheid van de uitwerking van het Tracébesluit?

c. Kunt u daarbij ingaan op de tijdslijnen?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Mohamed Talhaoui, PvdA
Fred Dekkers, GroenLinks
Jantine Zwinkels, CDA