Schrif­te­lijke vragen SV Nieuw Utrecht


Indiendatum: 15 jun. 2016

Schriftelijke vragen 100/2016

De laatste weken heeft de gemeenteraad diverse brieven en berichten ontvangen over SV Nieuw Utrecht en de financiële problemen die daar spelen. De D66-fractie steunt de lijn van de wethouder dat voor elke sportvereniging geldt dat ze aan hun betalingsverplichtingen moeten voldoen. D66 vindt dat bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen de gemeente de schuld moet incasseren en dat het recht om op sportvelden van de gemeente te spelen vervalt.

De fractie vindt het belangrijk dat de feiten rondom de casus SV Nieuw Utrecht duidelijk en transparant zijn en heeft daarom de volgende vragen:

SV Nieuw Utrecht heeft een ruim clubhuis gebouwd. Een groter gebouw betekent hogere kosten. Uiteraard is SV Nieuw Utrecht - net als elke Utrechtse organisatie - zelf verantwoordelijk voor het gebouw dat zij wil realiseren en de exploitatie hiervan. D66, de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente SV Nieuw Utrecht geadviseerd over de omvang van hun gebouw en de exploitatie? Is er op enige wijze sprake geweest van het stimuleren van de club om een gebouw van deze omvang en kosten te realiseren? Waarom wel/niet?

De gemeente heeft de rol van bouwheer op zich genomen.

2. Heeft de gemeente overwogen om deze rol niet op zich te nemen, omdat zij de bouw van een clubhuis van deze omvang niet verantwoord achtte? Waarom wel/niet?

Een van de redenen voor de financiële problemen, is het niet lukken van de BTW-constructie, waarbij de BTW op de bouw van het pand kon worden teruggevraagd.

3. Heeft de gemeente SV Nieuw Utrecht deze BTW-constructie geadviseerd? Als dat niet het geval is en een derde de club dit heeft geadviseerd, heeft de gemeente de club dan gewezen op het risico dat de BTW niet kon worden teruggevraagd? Waarom wel/niet?

SV Nieuw Utrecht claimt dat ze een oplossing voor de huidige situatie heeft. De club heeft nog € 105.000,- tegoed van de Belastingdienst. Als de gemeente akkoord gaat met verlenging van de betalingstermijn, zou met dit bedrag een groot deel van de financiële problemen zijn opgelost.

4. Heeft het college deze oplossing overwogen? Waarom is het college niet met deze oplossing akkoord gegaan?

5. Heeft het college de schriftelijke bevestiging gezien dat de club dit bedrag daadwerkelijk gaat ontvangen van de Belastingdienst?

6. Als de club inderdaad € 105.000,- euro tegoed heeft, heeft de gemeente dan de garantie dat dit bedrag ook daadwerkelijk aan de gemeente betaald kan worden en niet (deels) aan andere schuldeisers?

Als de gemeente de club houdt aan de betalingstermijn en tot incasso overgaat, gaat de club waarschijnlijk failliet.

7. Wat gebeurt er na een faillissement met de leden van SV Nieuw Utrecht?

8. Wat gebeurt er na een faillissement met de voetbalvelden die nu door SV Nieuw Utrecht worden bespeeld?

9. Is het College bereid deze vragen te beantwoorden voor 6 juli? Indien niet, waarom niet?

Indiendatum: 15 jun. 2016
Antwoorddatum: 28 jun. 2016

Schriftelijke vragen 100/2016

De laatste weken heeft de gemeenteraad diverse brieven en berichten ontvangen over SV Nieuw Utrecht en de financiële problemen die daar spelen. De D66-fractie steunt de lijn van de wethouder dat voor elke sportvereniging geldt dat ze aan hun betalingsverplichtingen moeten voldoen. D66 vindt dat bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen de gemeente de schuld moet incasseren en dat het recht om op sportvelden van de gemeente te spelen vervalt.

De fractie vindt het belangrijk dat de feiten rondom de casus SV Nieuw Utrecht duidelijk en transparant zijn en heeft daarom de volgende vragen:

SV Nieuw Utrecht heeft een ruim clubhuis gebouwd. Een groter gebouw betekent hogere kosten. Uiteraard is SV Nieuw Utrecht - net als elke Utrechtse organisatie - zelf verantwoordelijk voor het gebouw dat zij wil realiseren en de exploitatie hiervan. D66, de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente SV Nieuw Utrecht geadviseerd over de omvang van hun gebouw en de exploitatie? Is er op enige wijze sprake geweest van het stimuleren van de club om een gebouw van deze omvang en kosten te realiseren? Waarom wel/niet?

Nee, de gemeente heeft zelfs geadviseerd om niet te groot te beginnen. Het was SV Nieuw Utrecht zelf die zeer ambitieuze plannen had. In het begin van het traject is een bezoek gebracht aan de net opgeleverde kantine van Magreb, omdat dat ongeveer was wat we als gemeente voor ogen hadden. Daarvan gaf het bestuur van SVNU direct aan dat zij veel grotere plannen hadden die meer bij hun ambitie pasten. De vereniging heeft zelf de omvang van de kantine bepaald. De vereniging huurde voor de verplaatsing naar Rijnvliet voor een zeer laag bedrag een kantine op sportpark Terwijde van de gemeente. De gemeente had er dus mee kunnen volstaan om de huurovereenkomst met SV Nieuw Utrecht op te zeggen. Coulancehalve heeft de gemeente evenwel besloten om toch de nieuw voor oud regeling toe te passen en daar een bedrag van € 280.000,- aan schadeloosstelling aan te verbinden ten behoeve van de bouw van een nieuw clubgebouw.

SV Nieuw Utrecht wilde de nieuwe locatie voor een hoog bedrag laten bouwen. De gemeente had daar zo haar twijfels bij. Uiteindelijk heeft SV Nieuw Utrecht de gemeente van haar plannen overtuigd en heeft de gemeente medewerking aan die plannen verleend. SWS beoordeelde de investering en exploitatie vanwege de garantstelling (borgstelling). Aan haar medewerking heeft de gemeente veiligheidshalve een aantal voorwaarden (zekerheden) verbonden, waaronder het aanhouden van een bouwdepot door SV Nieuw Utrecht en Stichting Vlietkop bij de hypotheekverstrekker als ontbindende voorwaarde voor de borgstelling.

De gemeente heeft de rol van bouwheer op zich genomen.

2. Heeft de gemeente overwogen om deze rol niet op zich te nemen, omdat zij de bouw van een clubhuis van deze omvang niet verantwoord achtte? Waarom wel/niet?

Nee, in het begin van het traject is wel verkend wie als bouwheer op zou treden, of er sprake zou zijn van huur/koop e.d. Uiteindelijk is gezamenlijk besloten dat de gemeente op zou treden als bouwheer. De omvang van het gebouw is daarbij echter geen overweging geweest, wel de combinatie van kleedkamers (van de gemeente) en kantine (van de vereniging) . Door goede afspraken te maken met de hypotheekverstrekker over de betalingen van de bouw via een bouwdepot dacht de gemeente de risico’s ook goed afgedekt te hebben. Helaas heeft de bank een deel van het bouwdepot uitgekeerd aan de Stichting Vlietkop, die deze vervolgens niet aan de gemeente heeft uitbetaald. Hierdoor zijn de huidige problemen ontstaan.

Een van de redenen voor de financiële problemen, is het niet lukken van de BTW-constructie, waarbij de BTW op de bouw van het pand kon worden teruggevraagd.

3. Heeft de gemeente SV Nieuw Utrecht deze BTW-constructie geadviseerd? Als dat niet het geval is en een derde de club dit heeft geadviseerd, heeft de gemeente de club dan gewezen op het risico dat de BTW niet kon worden teruggevraagd? Waarom wel/niet?

Er is door de gemeente aangegeven – bevestigd door SWS - dat de BTW-constructie met een stichting en een vereniging gebruikelijk was in de bouw van sportparken op dat moment. Maar dat de vereniging zich daar wel goed over moesten laten adviseren. Ten tijde van de inbreng van de BSO is nog eens benadrukt dat dit gevolgen zou hebben voor de fiscale constructie en dat ze zich daarin ook zouden moeten laten bijstaan. De vereniging heeft ondersteuning gehad vanuit de VSU voor de BTW constructie. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Vlietkop. Er is echter het één en ander misgegaan in de communicatie tussen de vereniging/stichting en de Belastingdienst waardoor de BTW teruggave is ingetrokken door de Belastingdienst. Na bemiddeling van de gemeente in 2014 is uiteindelijk door de Belastingdienst besloten de BTW alsnog uit te keren.

SV Nieuw Utrecht claimt dat ze een oplossing voor de huidige situatie heeft. De club heeft nog € 105.000,- tegoed van de Belastingdienst. Als de gemeente akkoord gaat met verlenging van de betalingstermijn, zou met dit bedrag een groot deel van de financiële problemen zijn opgelost.

4. Heeft het college deze oplossing overwogen? Waarom is het college niet met deze oplossing akkoord gegaan?

Het verzoek voor deze constructie is (nog) niet aan de gemeente voorgelegd. Algemeen gesteld kan worden dat de belastingteruggave een zaak is tussen de Belastingdienst en SVNU. De gemeente is hier formeel geen partij in. De gemeente is niet voornemens om hier een tussenrol in te gaan spelen. Verder betekent het voorstel het openbreken van de door de vereniging schriftelijk geaccordeerde betalingsregeling. En het verlengen van de betalingstermijn met minimaal 5 jaar (nu 2 jaar). Bovendien rest er dan nog een bedrag van ongeveer 50.000 Euro. Ook is van belang dat in het verleden meerdere betalingsregelingen met SV Nieuw Utrecht en Stichting Vlietkop zijn overeengekomen die zij niet nakwamen. De gemeente heeft zich de afgelopen jaren tevergeefs ingespannen om met SV Nieuw Utrecht, Stichting Vlietkop, ABN AMRO bank en SWS tot een oplossing te komen.

5. Heeft het college de schriftelijke bevestiging gezien dat de club dit bedrag daadwerkelijk gaat ontvangen van de Belastingdienst?

Nee

6. Als de club inderdaad € 105.000,- euro tegoed heeft, heeft de gemeente dan de garantie dat dit bedrag ook daadwerkelijk aan de gemeente betaald kan worden en niet (deels) aan andere schuldeisers?

Nee, de gemeente heeft geen enkele correspondentie, vragen of toezeggingen over dit onderwerp gekregen. De bank is ook schuldeiser. Het zou kunnen dat deze via de hypotheekbepalingen een sterkere positie heeft om deze bedragen op te eisen dan de gemeente. Omdat deze vraag concreet niet voor ligt en de gemeente ook niet voornemens is om deze constructie aan te gaan, hebben we dit niet nader onderzocht of met de bank besproken.

Als de gemeente de club houdt aan de betalingstermijn en tot incasso overgaat, gaat de club waarschijnlijk failliet.

7. Wat gebeurt er na een faillissement met de leden van SV Nieuw Utrecht?

In de stad is bij verschillende verenigingen nog ruimte om extra leden of teams aan te nemen. Voor de voetballers van Nieuw Utrecht zijn er dus voldoende alternatieven. De leden kunnen zich aanmelden bij andere verenigingen in Utrecht of daarbuiten.

8. Wat gebeurt er na een faillissement met de voetbalvelden die nu door SV Nieuw Utrecht worden bespeeld?

De velden en kleedkamers zijn van de gemeente en deze kunnen door een andere vereniging worden gehuurd van de gemeente.

9. Is het College bereid deze vragen te beantwoorden voor 6 juli? Indien niet, waarom niet?

Ja