Schrif­te­lijke vragen Toch geen groen­con­ci­ërges?


Indiendatum: 8 dec. 2022

Schriftelijke vragen 211/2022

CDA en PvdD krijgen signalen dat er in de praktijk nog geen groenconciërges zijn aangesteld, ondanks de eerdere raadsbrief Beantwoording toezeggingen en aanpassing Actieplan zelfbeheer openbaar groen uit oktober 2021. Daarin stond namelijk het volgende: “In de Raadscommissie heeft wethouder Diepeveen toegelicht dat we per wijk een aanspreekpunt instellen voor zelfbeheerders. Met dit aanspreekpunt willen wij de communicatie en samenwerking tussen de zelfbeheerders en de gemeente verbeteren. Het aanspreekpunt is voor de zelfbeheerders de persoon waarmee ze over alles met betrekking tot zelfbeheer kunnen aankloppen. Dit aanspreekpunt heeft niet altijd zelf de expertise, maar gaat dan binnen de gemeentelijke organisatie op zoek naar een antwoord. Om dit te faciliteren bieden wij ook specialistische (groen)ondersteuning, zoals de inzet van een ecoloog. Hiervoor hebben in totaal jaarlijks aanvullend 1.125 uur beschikbaar.”

1. Hoe kijkt het college terug op de uitvoering van deze raadsbrief tot nu toe?

2. Hoeveel aanspreekpunten zijn er nu, in welke wijken/buurten, en voor welke periode zijn zij beschikbaar?

3. In hoeverre weten zelfbeheerders deze aanspreekpunten ook echt te vinden? Zijn deze op laagdrempelige manier te vinden, bijvoorbeeld met foto, telefoonnummer en mailadres op de website van de gemeente?

4. Wat hebben de eventuele aanspreekpunten al concreet kunnen doen voor die vele honderden zelfbeheerders in de stad?

De projectleider Zelfbeheer en de wijkopzichter hebben aan een inwoner laten weten dat er simpelweg geen geld is voor groenconciërges en de benodigde capaciteit en kwaliteit niet beschikbaar is.

5. Klopt dit volgens het college? Zo nee, hoe kan het zijn dat eventuele middelen blijkbaar niet op de bedoelde plek terecht komen?

In de gemeenteraad zijn in de afgelopen jaren veel aanverwante voorstellen ingediend.

6. Hoe blijft het college de raad informeren over de voortgang in de ondersteuning van zelfbeheer?

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Schriftelijke vragen 211/2022

CDA en PvdD krijgen signalen dat er in de praktijk nog geen groenconciërges zijn aangesteld, ondanks de eerdere raadsbrief Beantwoording toezeggingen en aanpassing Actieplan zelfbeheer openbaar groen uit oktober 2021. Daarin stond namelijk het volgende: “In de Raadscommissie heeft wethouder Diepeveen toegelicht dat we per wijk een aanspreekpunt instellen voor zelfbeheerders. Met dit aanspreekpunt willen wij de communicatie en samenwerking tussen de zelfbeheerders en de gemeente verbeteren. Het aanspreekpunt is voor de zelfbeheerders de persoon waarmee ze over alles met betrekking tot zelfbeheer kunnen aankloppen. Dit aanspreekpunt heeft niet altijd zelf de expertise, maar gaat dan binnen de gemeentelijke organisatie op zoek naar een antwoord. Om dit te faciliteren bieden wij ook specialistische (groen)ondersteuning, zoals de inzet van een ecoloog. Hiervoor hebben in totaal jaarlijks aanvullend 1.125 uur beschikbaar.”

1. Hoe kijkt het college terug op de uitvoering van deze raadsbrief tot nu toe?

Antwoord: Zoals aangeven in de raadsbrief van 12 oktober 2021 hebben wij een wijkaanspreekpunt voor zelfbeheer ingesteld voor het beter faciliteren van bestaande initiatieven. Met dit aanspreekpunt willen wij de communicatie en samenwerking tussen de zelfbeheerders en de gemeente verbeteren. Het aanspreekpunt is voor de zelfbeheerders de persoon waarbij ze over alles met betrekking tot bestaande initiatieven kunnen aankloppen.

Het grootste deel van de bestaande zelfbeheerders weet onze voormannen en wijkopzichters goed te vinden. Maar uit gesprekken met zelfbeheerders blijkt dat dit niet voor iedereen geldt. Ook was een wijkaanspreekpunt in één wijk tijdelijk niet bereikbaar door personele wisseling. Voor de wijkaanspreekpunten is er binnen de gemeentelijke organisatie groenspecialistische groenondersteuning beschikbaar (in de vorm van groenadviseurs), wanneer zij voor een vraag zelf niet de expertise hadden.

De wijkaanspreekpunten zijn geen groenconcierges. Het belangrijkste verschil is dat groenconciërges geselecteerd zouden worden op specifieke groenexpertise en competenties voor de ondersteuning van zelfbeheerinitiatieven en het actief stimuleren van zelfbeheer. De groenconciërges zouden dan ook aangesteld worden om zich alleen bezig te houden met het zelfbeheer. Het wijkaanspreekpunt is een medewerker die al bij de gemeente werkzaam is in het dagelijks beheer. Deze medewerkers
hebben vooral meer algemene groenkennis en ondersteunen zelfbeheer naast andere werkzaamheden (groenonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden). Voor specialistische kennis vallen zij terug op collega’s binnen de gemeentelijke organisatie.

2. Hoeveel aanspreekpunten zijn er nu, in welke wijken/buurten, en voor welke periode zijn zij beschikbaar?

Per wijk is er 1 aanspreekpunt aangesteld. In totaal zijn er dus 10 aanspreekpunten. Zij zijn het gehele jaar beschikbaar. Voor de wijkaanspreekpunten en groenspecialistische ondersteuning is structureel per jaar voor alle gebieden samen 1.125 uur beschikbaar. Dit is bovenop de 1250 uur die jaarlijks beschikbaar is voor de praktische ondersteuning van zelfbeheerinitiatieven. Op deze wijze kunnen we alle vragen beantwoorden die binnenkomen en de bestaande initiatieven ondersteunen.

3. In hoeverre weten zelfbeheerders deze aanspreekpunten ook echt te vinden? Zijn deze op laagdrempelige manier te vinden, bijvoorbeeld met foto, telefoonnummer en mailadres op de website van de gemeente?

Antwoord: De communicatie over de wijkaanspreekpunten hebben we gedaan via het bestaande netwerk. Zoals in antwoord 1 gemeld weet het grootste deel van de bestaande zelfbeheerders onze voormannen en wijkopzichters goed te vinden, maar blijkt dat dat niet voor iedereen geldt.

Daarom zetten wij nu de contactgegevens van de wijkaanspreekpunten op de gemeentelijke website over zelfbeheer. Wij kiezen er hierbij voor om per wijk het telefoonnummer en emailadres van het bedrijfsbureau (van de wijkpost van Wijkonderhoud & Service) te vermelden. Op deze manier zorgen voor een goede bereikbaarheid, ook bij ziekte, verlof van het wijkaanspreekpunt of bij personele
wisseling.

4. Wat hebben de eventuele aanspreekpunten al concreet kunnen doen voor die vele honderden zelfbeheerders in de stad?

Antwoord: De wijkaanspreekpunten hebben vragen beantwoord over zelfbeheer en geven ook (beheer) advies. Daarnaast hebben ze het zelfbeheer gefaciliteerd door het ophalen van (snoei) afval en het uitlenen van (niet-elektrische) gereedschappen.

De projectleider Zelfbeheer en de wijkopzichter hebben aan een inwoner laten weten dat er simpelweg geen geld is voor groenconciërges en de benodigde capaciteit en kwaliteit niet beschikbaar is.

5. Klopt dit volgens het college? Zo nee, hoe kan het zijn dat eventuele middelen blijkbaar niet op de bedoelde plek terecht komen?

Antwoord: Wij hebben binnen de begroting financiële middelen voor een aanspreekpunt per wijk voor zelfbeheer en de ondersteuning van zelfbeheerinitiatieven. Het klopt dat er in de begroting geen middelen zijn vastgesteld voor groenconciërges. In de raadsbrief van 12 oktober 2021 hebben we uw geïnformeerd over de financiële dekking en inhoud van het programma.

In de gemeenteraad zijn in de afgelopen jaren veel aanverwante voorstellen ingediend.

6. Hoe blijft het college de raad informeren over de voortgang in de ondersteuning van zelfbeheer?

Antwoord: In Q1 2023 informeren wij uw Raad over de evaluatie van de maatregelen uit het Actieplan Zelfbeheer openbaar groen. Daarna informeren wij u jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van het zelfbeheerbeleid.

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren