Schrif­te­lijke vragen Toezicht kapac­ti­vi­teiten in The Swamp


Indiendatum: 18 dec. 2018

Schriftelijke vragen 176/2018

Op 22 november stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over de ontruiming van het terrein The Swamp in Kanaleneiland, waar groen is verwijderd voor de aanleg van een distributiecentrum en busremise.

Voormalige bewoners hebben, voorafgaand aan de ontruiming van The Swamp, de stamdiameters van bomen op het perceel opgemeten. Zij telden 15 vergunningplichtige bomen. Voor het vellen van bomen was op dat moment geen vergunning verleend. Om die reden hebben de voormalige bewoners medio september een handhavingsverzoek ingediend bij de RUD, die de melding zou doorgeven aan de gemeente Utrecht. Ook is door hen op 26 september een schriftelijk handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Utrecht. Tijdens de ontruiming op 2 november hebben zij opnieuw een melding van de aanwezigheid van kapvergunningplichtige bomen gedaan bij zowel de RUD als de gemeente, met het verzoek hier een deskundige handhaver naartoe te sturen. Volgens een van de melders heeft de gemeente telefonisch ook toegezegd een handhaver met verstand van bomen ter plaatse te sturen.

In de beantwoording van onze mondelinge vragen over dit onderwerp, gaf de wethouder aan dat er geen vergunning verleend was voor het vellen van bomen op deze plek. Er zou enkel beschoeiing zijn verwijderd, wat vergunningsvrij zou zijn.

Naar aanleiding van de handhavingsverzoeken van bewoners en de foto’s die aantonen dat er wel degelijk vergunningsplichtige bomen in deze beschoeiing aanwezig waren, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente in reactie op de handhavingsverzoeken een gemeentelijke, deskundige, toezichthouder een controle te laten uitvoeren op het perceel van The Swamp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer is die controle uitgevoerd?

2. Indien geen controle heeft plaatsgevonden, waarop baseert het college dan de uitspraak (in het antwoord op onze mondelinge vragen), dat er geen ander vergunningplichtig groen in dit gebied aanwezig was dan waarvoor al een vergunning was aangevraagd?

3. Is de wethouder van mening dat handhavingsverzoeken altijd moeten worden opgevolgd?

4. Hebben de indieners van de handhavingsverzoeken een reactie ontvangen van de gemeente? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

5. Als er sprake is geweest van illegale kap, is het college bereid om dan alsnog een compensatiemaatregel op te leggen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Bijlage: foto’s van enkele vergunningplichtige bomen in the Swamp, door bewoners gebruikt in de rechtszaak tegen de ontruiming.

Bomen the Swamp

Indiendatum: 18 dec. 2018
Antwoorddatum: 31 jan. 2019

Schriftelijke vragen 176/2018

Op 22 november stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over de ontruiming van het terrein The Swamp in Kanaleneiland, waar groen is verwijderd voor de aanleg van een distributiecentrum en busremise.

Voormalige bewoners hebben, voorafgaand aan de ontruiming van The Swamp, de stamdiameters van bomen op het perceel opgemeten. Zij telden 15 vergunningplichtige bomen. Voor het vellen van bomen was op dat moment geen vergunning verleend. Om die reden hebben de voormalige bewoners medio september een handhavingsverzoek ingediend bij de RUD, die de melding zou doorgeven aan de gemeente Utrecht. Ook is door hen op 26 september een schriftelijk handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Utrecht. Tijdens de ontruiming op 2 november hebben zij opnieuw een melding van de aanwezigheid van kapvergunningplichtige bomen gedaan bij zowel de RUD als de gemeente, met het verzoek hier een deskundige handhaver naartoe te sturen. Volgens een van de melders heeft de gemeente telefonisch ook toegezegd een handhaver met verstand van bomen ter plaatse te sturen.

In de beantwoording van onze mondelinge vragen over dit onderwerp, gaf de wethouder aan dat er geen vergunning verleend was voor het vellen van bomen op deze plek. Er zou enkel beschoeiing zijn verwijderd, wat vergunningsvrij zou zijn.

Naar aanleiding van de handhavingsverzoeken van bewoners en de foto’s die aantonen dat er wel degelijk vergunningsplichtige bomen in deze beschoeiing aanwezig waren, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente in reactie op de handhavingsverzoeken een gemeentelijke, deskundige, toezichthouder een controle te laten uitvoeren op het perceel van The Swamp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer is die controle uitgevoerd?

Vanuit het handhavingsverzoek niet, maar er is wel gecontroleerd op de locatie. Het handhavingsverzoek van 26 september is per abuis aangemerkt als schriftelijke reactie op de ingekomen aanvraag voor het vellen van 9 bomen. Dit had niet gemoeten; er had separaat een beslissing op het handhavingsverzoek genomen moeten worden. Het handhavingsverzoek is aangemerkt als reactie, omdat de aanvraag nog in behandeling was. Opgemerkt wordt dat het niet gebruikelijk is om in deze fase van de behandeling van de aanvraag een handhavingsverzoek te ontvangen. Dit staat los van het feit dat een handhavingsverzoek altijd in behandeling genomen moet worden; dit is besproken en we zullen hier scherper op zijn.

2. Indien geen controle heeft plaatsgevonden, waarop baseert het college dan de uitspraak (in het antwoord op onze mondelinge vragen), dat er geen ander vergunningsplichtig groen in dit gebied aanwezig was dan waarvoor al een vergunning was aangevraagd?

Er is mondeling aangegeven dat er geen vergunning verleend was voor het vellen van bomen op deze plek. Er zou enkel begroeiing zijn verwijderd, wat vergunningsvrij is. Er is wel meer vergunningsplichtig groen aanwezig op het terrein, of het de bomen van de foto’s uit het handhavingsverzoek zijn hebben wij niet kunnen constateren. Het perceel is 50.000 m2; de foto’s zijn niet gespecificeerd op een situatietekening.

Aangevraagde velvergunningen:

• 9 bomen ten behoeve van het bouwen van de inrit (oktober 2018), aanvraag is in behandeling
• 10 bomen ten behoeve van het bouwen van de busremise (oktober 2018), vergunning is verleend
• 16 bomen ten behoeve van het bouwen van een groothandel en busremise (december 2018), aanvraag is in behandeling
Het is niet uit te sluiten dat er nog meer velvergunningen worden aangevraagd. Nog niet alle plannen voor het perceel zijn definitief uitgewerkt. Op 3 oktober en 26 oktober 2018 heeft de gemeentelijke boomadviseur, naar aanleiding van de ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, controles uitgevoerd bij het terrein. Tijdens deze controles is respectievelijk gekeken naar de 9 Italiaanse populieren die ten behoeve van het bouwen van een inrit geveld moesten worden en de 10 zwarte populieren die ten behoeve van het bouwen van een busremise geveld moesten worden. Tijdens de controles is van illegale kap niet gebleken. Wel is vergunningsvrije begroeiing verwijderd. Op 8 januari 2019 is de gemeentelijke boomdeskundige naar aanleiding van uw schriftelijke vragen samen met een gemeentelijke toezichthouder en de eigenaar op het perceel geweest. Vastgesteld is dat inderdaad nog alle velvergunningsplichtige bomen op dit bedrijfsterrein aanwezig zijn. Daarmee heeft de toezichthouder vastgesteld dat de bomen niet geveld zijn.

3. Is de wethouder van mening dat handhavingsverzoeken altijd moeten worden opgevolgd?

Ja, er moet altijd tijdig een beslissing op een handhavingsverzoek genomen worden.

4. Hebben de indieners van de handhavingsverzoeken een reactie ontvangen van de gemeente? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

De indieners hebben op 6 december een reactie ontvangen.

5. Als er sprake is geweest van illegale kap, is het college bereid om dan alsnog een compensatiemaatregel op te leggen?

Er is geen sprake van illegale kap.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen De fietstrommel op het hondentoilet

Lees verder

Schriftelijke vragen Actieplan Red De Stadsvogel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer