Schrif­te­lijke vragen: Toezicht kapac­ti­vi­teiten in ‘The Swamp’


Op 22 november stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over de ontruiming van het terrein The Swamp in Kanaleneiland, waar groen is verwijderd voor de aanleg van een distributiecentrum en busremise.

Voormalige bewoners hebben, voorafgaand aan de ontruiming van The Swamp, de stamdiameters van bomen op het perceel opgemeten. Zij telden 15 vergunningplichtige bomen. Voor het vellen van bomen was op dat moment geen vergunning verleend. Om die reden hebben de voormalige bewoners medio september een handhavingsverzoek ingediend bij de RUD, die de melding zou doorgeven aan de gemeente Utrecht. Ook is door hen op 26 september een schriftelijk handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Utrecht. Tijdens de ontruiming op 2 november hebben zij opnieuw een melding van de aanwezigheid van kapvergunningplichtige bomen gedaan bij zowel de RUD als de gemeente, met het verzoek hier een deskundige handhaver naartoe te sturen. Volgens een van de melders heeft de gemeente telefonisch ook toegezegd een handhaver met verstand van bomen ter plaatse te sturen.

In de beantwoording van onze mondelinge vragen over dit onderwerp, gaf de wethouder aan dat er geen vergunning verleend was voor het vellen van bomen op deze plek. Er zou enkel beschoeiing zijn verwijderd, wat vergunningsvrij zou zijn.

Naar aanleiding van de handhavingsverzoeken van bewoners en de foto’s die aantonen dat er wel degelijk vergunningsplichtige bomen in deze beschoeiing aanwezig waren, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente in reactie op de handhavingsverzoeken een gemeentelijke, deskundige, toezichthouder een controle te laten uitvoeren op het perceel van The Swamp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer is die controle uitgevoerd?

2. Indien geen controle heeft plaatsgevonden, waarop baseert het college dan de uitspraak (in het antwoord op onze mondelinge vragen), dat er geen ander vergunningplichtig groen in dit gebied aanwezig was dan waarvoor al een vergunning was aangevraagd?

3. Is de wethouder van mening dat handhavingsverzoeken altijd moeten worden opgevolgd?

4. Hebben de indieners van de handhavingsverzoeken een reactie ontvangen van de gemeente? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

5. Als er sprake is geweest van illegale kap, is het college bereid om dan alsnog een compensatiemaatregel op te leggen?

Bijlage: foto’s van enkele vergunningplichtige bomen in the Swamp, door bewoners gebruikt in de rechtszaak tegen de ontruiming.

Bomen the Swamp