Schrif­te­lijke vragen Utrecht Marketing


Indiendatum: 12 nov. 2020

Schriftelijke vragen 266/2020

Afgelopen maand ontvingen wij een raadsbrief over Utrecht Marketing. Hier wordt ingegaan op de nieuwe indicatoren, de volgende evaluatie, de bijbehorende tijdslijnen en de naamswijziging. Deze brief roept enkele vragen op bij onze fracties.

In de brief wordt vermeld dat de opdracht aan Utrecht Marketing een jaar verlengd is voor 2021. Er wordt pas gekeken of een volgende evaluatie zinvol is bij de volgende meerjarenopdracht in 2024. Dat betekent dus enerzijds dat ook een nieuwe evaluatie over drie jaar niet zeker is en anderzijds impliciet er vanuit wordt gegaan dat er een nieuwe meerjarenopdracht wordt verleend. Dit alles met een zeer kritische evaluatie van afgelopen jaar. De fracties hebben daarover de volgende vragen.

1. Kan het college toezeggen zeker uiterlijk 2024 een evaluatie te doen van Utrecht Marketing voordat een nieuwe meerjarenopdracht wordt verleend? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college toezeggen in de tussentijd, uiterlijk 2022, een (kleinere) tussenevaluatie te doen om een stand van zaken van de aanbevelingen te geven aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college toezeggen in tussentijds jaarlijks informatie en verantwoording aan de gemeenteraad te sturen vanuit de stuurgroep?

4. Welke positie krijgt de gemeenteraad in het wel of niet verlenen van een nieuwe meerjarenopdracht vanaf 2022? Kan het college tijdig de wensen en bedenken ophalen bij de gemeenteraad alvorens over te gaan tot een nieuwe opdracht?

Het college deelt de wens van onze fracties om de naam van Utrecht Marketing te wijzigen. De fracties zien juist nu het belang van de naamswijziging, nu er ook wordt gekeken naar de indicatoren waar op wordt gestuurd (dus indirect de doelen) en ook de structuur opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Ook de coronacrisis, zoals het college terecht constateert, zal van invloed zijn op de precieze rol van Utrecht Marketing. Een naamswijziging past daarbij. Het college vraagt zich af of dit nu prioriteit heeft voor de raad.

5. Kan het college de kosten inzichtelijk maken en onderzoeken hoe het mogelijk is een naamswijziging te bewerkstelligen bij de eerstvolgende meerjarenopdracht?

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks

Indiendatum: 12 nov. 2020
Antwoorddatum: 16 dec. 2020

Schriftelijke vragen 266/2020

Afgelopen maand ontvingen wij een raadsbrief over Utrecht Marketing. Hier wordt ingegaan op de nieuwe indicatoren, de volgende evaluatie, de bijbehorende tijdslijnen en de naamswijziging. Deze brief roept enkele vragen op bij onze fracties.

In de brief wordt vermeld dat de opdracht aan Utrecht Marketing een jaar verlengd is voor 2021. Er wordt pas gekeken of een volgende evaluatie zinvol is bij de volgende meerjarenopdracht in 2024. Dat betekent dus enerzijds dat ook een nieuwe evaluatie over drie jaar niet zeker is en anderzijds impliciet er vanuit wordt gegaan dat er een nieuwe meerjarenopdracht wordt verleend. Dit alles met een zeer kritische evaluatie van afgelopen jaar. De fracties hebben daarover de volgende vragen.

1. Kan het college toezeggen zeker uiterlijk 2024 een evaluatie te doen van Utrecht Marketing voordat een nieuwe meerjarenopdracht wordt verleend? Zo nee, waarom niet?

Zoals wij eerder aangaven in onze brief van 2 oktober jl. aan uw raad vinden wij het belangrijk om energie te steken in de realisatie van de aanbevelingen van Berenschot. In het licht van een eventuele eerstvolgende meerjarenovereenkomst willen we in 2021 eerst toetsen of de aanbevelingen van Berenschot hun beslag hebben gekregen. Daarnaast zullen wij erop sturen dat de aanbevelingen worden meegenomen in die eventuele nieuwe meerjarenovereenkomst. In 2024, in aanloop naar een eventuele volgende meerjarenopdracht, wordt opnieuw bekeken of een nieuwe evaluatie zinvol is.

2. Kan het college toezeggen in de tussentijd, uiterlijk 2022, een (kleinere) tussenevaluatie te doen om een stand van zaken van de aanbevelingen te geven aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

Wij zullen u in 2021 per brief informeren of de aanbevelingen van Berenschot naar ons idee hun beslag hebben gekregen.

3. Kan het college toezeggen in tussentijds jaarlijks informatie en verantwoording aan de gemeenteraad te sturen vanuit de stuurgroep?

Utrecht Marketing doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden en resultaten. Dit jaarverslag is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van Utrecht Marketing.

4. Welke positie krijgt de gemeenteraad in het wel of niet verlenen van een nieuwe meerjarenopdracht vanaf 2022? Kan het college tijdig de wensen en bedenken ophalen bij de gemeenteraad alvorens over te gaan tot een nieuwe opdracht?

We hechten eraan om samen met uw raad de ambities voor de stad waar een marketingorganisatie aan kan bijdragen te bespreken. We zullen u daarom bij een eventuele meerjarenovereenkomst betrekken. Dit kan via een raadsinformatiebijeenkomst als u dit wenst.

Het college deelt de wens van onze fracties om de naam van Utrecht Marketing te wijzigen. De fracties zien juist nu het belang van de naamswijziging, nu er ook wordt gekeken naar de indicatoren waar op wordt gestuurd (dus indirect de doelen) en ook de structuur opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Ook de coronacrisis, zoals het college terecht constateert, zal van invloed zijn op de precieze rol van Utrecht Marketing. Een naamswijziging past daarbij. Het college vraagt zich af of dit nu prioriteit heeft voor de raad.

5. Kan het college de kosten inzichtelijk maken en onderzoeken hoe het mogelijk is een naamswijziging te bewerkstelligen bij de eerstvolgende meerjarenopdracht?

Ja, we zullen deze kosten en mogelijkheden inzichtelijk maken op het moment dat wij u betrekken bij het afsluiten van een eventuele meerjarenovereenkomst, zoals genoemd in antwoord op vraag 4.


Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks