Schrif­te­lijke vragen Verkoop sociale huur


Indiendatum: 4 nov. 2022

Schriftelijke vragen 189/2022

Bij de behandeling van de woonvisie op 18 juli 2019 in de gemeenteraad is het door GroenLinks ingediende amendement Gemengde wijken (2019/42) aangenomen. Hiermee werd besloten dat de woningcorporaties geen bezit meer mochten verkopen in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad en West. Vlak na het aannemen van de woonvisie, inclusief dat amendement, bleek dat woningcorporatie Mitros toch verder ging met de verkoop van sociale huurwoningen in de wijk West. Hierop heeft GroenLinks samen met de SP, PvdA, PvdD, S&S, Denk, PVV en CU mondelinge vragen gesteld op 3 oktober 2019. De wethouder gaf aan onaangenaam verrast te zijn en zegde toe om met Mitros hierover in gesprek te gaan.

In de jaren die volgden bleven de corporaties desondanks nu en dan sociale woningen verkopen in de amendementswijken. In de laatste prestatieafspraken werd afgesproken dat woningcorporaties nog slechts een handvol woningen zouden verkopen in de amendementswijken, en dat het dan zou moeten gaan om zogenaamde ‘exoten’.

Toen in 2021 een corporatie een bovenwoning aan de Bollenhofsestraat te koop aanbood bleek er nogal wat ruimte te zitten tussen wat een corporatie en wat de gemeente onder een ‘exoot’ verstaat. Dat heeft tot extra overleg tussen de gemeente Utrecht met de corporatie geleid. Dit jaar werden er ook weer woningen in, vooral West, verkocht. Beduidend meer dan een handvol. Op dit moment staat er weer een woning te koop in de Riouwstraat. En eerder dit jaar werden o.a. woningen
verkocht in de Lombokstraat, Borneostraat, Bakhuizen van de Brinkstraat en de Bilderdijkstraat.

Nu we als politiek willen dat er vanaf 2023 geen enkele sociale huurwoning meer verkocht mag worden leidt dat bij de fracties van GroenLinks, PvdA, BIJ1, PvdD, S&S, SBU, Denk en PVV tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de verkoop van sociale huurwoningen, ondanks het aangenomen amendement, de afgelopen jaren? Zo ja, wat vindt hij daarvan?

2. Kan de wethouder aangeven hoeveel sociale huurwoningen er per corporatie sinds het aannemen van het amendement verkocht zijn in de vier wijken?

3. Hoe denk de wethouder straks wel sluitende afspraken te kunnen maken met corporaties over de stop op verkoop van sociale huur, inclusief heldere kaders met betrekking tot eventuele ‘exoten’?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1
Annemarijn Oudejans, S&S
Nando Temming namens Cees Bos, SBU
Mahmut Sungur, Denk
David Bosch, PVV

Indiendatum: 4 nov. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

Schriftelijke vragen 189/2022

Vooraf:
In het coalitieprogramma is aangegeven dat we bindende afspraken maken met de corporaties over een Stop de Verkoop. In de lijn van het coalitieprogramma willen we in een tijd van schaarste, waarin we ons nu bevinden, dat de maximale inspanning moet worden geleverd om de voorraad te laten groeien en de bestaande voorraad zo goed mogelijk te benutten. Dit uitgangspunt is voor ons prioriteit en heeft daarmee onze nadrukkelijke aandacht. In de lijn van het coalitieprogramma vindt hierover momenteel het overleg met de corporaties plaats. Hierbij moeten we wel opmerken dat corporaties zelfstandige organisaties zijn met eigen bedrijfsvoeringen waarop wij geen zeggenschap hebben. Maar waar we ze vanuit het maatschappelijk en gemeentelijk belang op zullen aanspreken.


Bij de behandeling van de woonvisie op 18 juli 2019 in de gemeenteraad is het door GroenLinks ingediende amendement Gemengde wijken (2019/42) aangenomen. Hiermee werd besloten dat de woningcorporaties geen bezit meer mochten verkopen in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad en West. Vlak na het aannemen van de woonvisie, inclusief dat amendement, bleek dat woningcorporatie Mitros toch verder ging met de verkoop van sociale huurwoningen in de wijk West. Hierop heeft GroenLinks samen met de SP, PvdA, PvdD, S&S, Denk, PVV en CU mondelinge vragen gesteld op 3 oktober 2019. De wethouder gaf aan onaangenaam verrast te zijn en zegde toe om met Mitros hierover in gesprek te gaan.

In de jaren die volgden bleven de corporaties desondanks nu en dan sociale woningen verkopen in de amendementswijken. In de laatste prestatieafspraken werd afgesproken dat woningcorporaties nog slechts een handvol woningen zouden verkopen in de amendementswijken, en dat het dan zou moeten gaan om zogenaamde ‘exoten’.

Toen in 2021 een corporatie een bovenwoning aan de Bollenhofsestraat te koop aanbood bleek er nogal wat ruimte te zitten tussen wat een corporatie en wat de gemeente onder een ‘exoot’ verstaat. Dat heeft tot extra overleg tussen de gemeente Utrecht met de corporatie geleid. Dit jaar werden er ook weer woningen in, vooral West, verkocht. Beduidend meer dan een handvol. Op dit moment staat er weer een woning te koop in de Riouwstraat. En eerder dit jaar werden o.a. woningen
verkocht in de Lombokstraat, Borneostraat, Bakhuizen van de Brinkstraat en de Bilderdijkstraat.

Nu we als politiek willen dat er vanaf 2023 geen enkele sociale huurwoning meer verkocht mag worden leidt dat bij de fracties van GroenLinks, PvdA, BIJ1, PvdD, S&S, SBU, Denk en PVV tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de verkoop van sociale huurwoningen, ondanks het aangenomen amendement, de afgelopen jaren? Zo ja, wat vindt hij daarvan?

Antwoord: Wij zien ook dat er sociale huurwoningen worden verkocht en betreuren dit. Vanuit het nieuwe coalitieakkoord zien we liever in het geheel geen verkoop van sociale huurwoningen. Tegelijkertijd gebeuren de verkopen volgens de afspraken zoals opgenomen in de Stedelijke Prestatieafspraken 2020 - 2022. Zie verdere toelichting bij vraag 2.

2. Kan de wethouder aangeven hoeveel sociale huurwoningen er per corporatie sinds het aannemen van het amendement verkocht zijn in de vier wijken?

Antwoord: Sinds het aannemen van het amendement zijn er 58 sociale huurwoningen verkocht in de amendementswijken. Mitros heeft er 47 verkocht, Bo-Ex 2 en Portaal 9. Van deze 58 zijn er 15 verkocht voordat we hierover prestatieafspraken hebben kunnen maken met de corporaties. Na het sluiten van de Stedelijke Prestatieafspraken zijn in de vier wijken tot op heden gezamenlijk 33 sociale huurwoningen verkocht door de corporaties. Redenen hiervoor zijn een hoge WOZ-waarde in combinatie met onderhoudskosten, aangebroken VvE’s. Dit is in lijn met de gemaakte prestatieafspraak. Deze woningen worden overigens eerst aan huurders aangeboden. Tegenover de
hierboven genoemde verkopen staat dat in dezelfde periode 180 sociale huurwoningen zijn opgeleverd in de amendementswijken. Het gaat hierbij o.a. om de projecten aan de ABC-straat en de Dickensplaats.

3. Hoe denk de wethouder straks wel sluitende afspraken te kunnen maken met corporaties over de stop op verkoop van sociale huur, inclusief heldere kaders met betrekking tot eventuele ‘exoten’?

Antwoord: Wij zitten momenteel midden in de gesprekken over de vorming van nieuwe Stedelijke prestatieafspraken. Wij achten het niet verstandig om hier gedurende de gesprekken op vooruit te lopen. Gezien de prioriteiten uit het coalitieakkoord heeft het stoppen van de verkoop van sociale huurwoningen onze nadrukkelijke aandacht en is het onze inzet om bindende afspraken met de corporaties voor een verkoopstop van sociale huurwoningen te maken.

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1
Annemarijn Oudejans, S&S
Nando Temming namens Cees Bos, SBU
Mahmut Sungur, Denk
David Bosch, PVV

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Zonnepanelen op corporatiewoningen

Lees verder

Schriftelijke vragen Ratten (niet) doden in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer