Schrif­te­lijke vragen Verkoop sociale huur


Indiendatum: 4 nov. 2022

Schriftelijke vragen 189/2022

Bij de behandeling van de woonvisie op 18 juli 2019 in de gemeenteraad is het door GroenLinks ingediende amendement Gemengde wijken (2019/42) aangenomen. Hiermee werd besloten dat de woningcorporaties geen bezit meer mochten verkopen in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad en West. Vlak na het aannemen van de woonvisie, inclusief dat amendement, bleek dat woningcorporatie Mitros toch verder ging met de verkoop van sociale huurwoningen in de wijk West. Hierop heeft GroenLinks samen met de SP, PvdA, PvdD, S&S, Denk, PVV en CU mondelinge vragen gesteld op 3 oktober 2019. De wethouder gaf aan onaangenaam verrast te zijn en zegde toe om met Mitros hierover in gesprek te gaan.

In de jaren die volgden bleven de corporaties desondanks nu en dan sociale woningen verkopen in de amendementswijken. In de laatste prestatieafspraken werd afgesproken dat woningcorporaties nog slechts een handvol woningen zouden verkopen in de amendementswijken, en dat het dan zou moeten gaan om zogenaamde ‘exoten’.

Toen in 2021 een corporatie een bovenwoning aan de Bollenhofsestraat te koop aanbood bleek er nogal wat ruimte te zitten tussen wat een corporatie en wat de gemeente onder een ‘exoot’ verstaat. Dat heeft tot extra overleg tussen de gemeente Utrecht met de corporatie geleid. Dit jaar werden er ook weer woningen in, vooral West, verkocht. Beduidend meer dan een handvol. Op dit moment staat er weer een woning te koop in de Riouwstraat. En eerder dit jaar werden o.a. woningen
verkocht in de Lombokstraat, Borneostraat, Bakhuizen van de Brinkstraat en de Bilderdijkstraat.

Nu we als politiek willen dat er vanaf 2023 geen enkele sociale huurwoning meer verkocht mag worden leidt dat bij de fracties van GroenLinks, PvdA, BIJ1, PvdD, S&S, SBU, Denk en PVV tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de verkoop van sociale huurwoningen, ondanks het aangenomen amendement, de afgelopen jaren? Zo ja, wat vindt hij daarvan?

2. Kan de wethouder aangeven hoeveel sociale huurwoningen er per corporatie sinds het aannemen van het amendement verkocht zijn in de vier wijken?

3. Hoe denk de wethouder straks wel sluitende afspraken te kunnen maken met corporaties over de stop op verkoop van sociale huur, inclusief heldere kaders met betrekking tot eventuele ‘exoten’?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1
Annemarijn Oudejans, S&S
Nando Temming namens Cees Bos, SBU
Mahmut Sungur, Denk
David Bosch, PVV