Schrif­te­lijke vragen Vervuiling Mere­veld­seweg


Indiendatum: 31 mei 2022

Schriftelijke vragen 100/2022

Eind april 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een beroep van de eigenaar van een perceel aan de Mereveldseweg tegen de gemeente. Het beroep ging over grondvervuiling op percelen van de gemeente, grenzend aan een perceel waarvan de eigenaar wil dat de gemeente haar grond saneert. De grond van de gemeente is vervuild met PAKs, zware metalen, minerale olie, aromaten en fenolen. Er was ook sprake van asbestvervuiling, maar dat is na een motie in 2013 al wel opgeruimd.

De Partij voor de Dieren en de SP zijn van mening dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven en milieuvervuiling, waaronder vervuilde grond, zoveel mogelijk moet opruimen. Oók als ze daar wettelijk niet toe verplicht is. Enkele colleges geleden is besloten de giftige stoffen in de grond te laten zitten, ook na heroverweging (motie 2013-68).

1. Wat betekent deze nieuwe uitspraak van de Raad van State voor de gemeente?

2. Is deze uitspraak aanleiding om het besluit niet verder te saneren te heroverwegen?

3. Wat zou het saneren van deze locatie kosten?

4. Klopt het dat de Raad van State uitgesproken heeft dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen aan de eigenaar van de aangrenzende percelen, en zo ja wat gaat dat kosten?

5. Hoe zijn de gemeentelijke percelen aan de Mereveldseweg momenteel in gebruik en welke mogelijke toekomstplannen zijn hiervoor? (is er bijvoorbeeld samenhang met de plannen voor de gebiedsontwikkeling Maarschalkerweerd en omgeving?)

De vervuiling is tientallen jaren geleden ontstaan toen het pad nog werd gebruikt door een autosloperij. Gebruikers van aangrenzende volkstuinen is verteld dat bepaalde percelen niet voor groente gebruikt mogen worden.

6. In hoeverre kan het college garanderen dat de vervuiling niet alsnog via gebruik, slijtage of beschadiging van de weg, of via bijvoorbeeld grondwater of anderszins, niet in het omliggende milieu komt en risico’s vormt voor volksgezondheid?

7. Wanneer is voor het laatst onderzoek gedaan naar de omvang en aard van de grondvervuiling op en rond de percelen Mereveldseweg, en wat waren de uitkomsten?

8. Op welke manier wordt er door de gemeente rekening gehouden met de mogelijkheid dat de vervuiling zich kan verspreiden richting de omgeving en dan met name de naastgelegen volkstuinen?

9. Zijn er, naast de locatie Mereveldseweg, nog andere locaties binnen de gemeente waar van ernstige grondvervuiling sprake is maar die niet gesaneerd worden?

Graag een overzicht van locaties en bestemming/functie.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Yvonne Hessel, SP

Indiendatum: 31 mei 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Schriftelijke vragen 100/2022

Eind april 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een beroep van de eigenaar van een perceel aan de Mereveldseweg tegen de gemeente. Het beroep ging over grondvervuiling op percelen van de gemeente, grenzend aan een perceel waarvan de eigenaar wil dat de gemeente haar grond saneert. De grond van de gemeente is vervuild met PAKs, zware metalen, minerale olie, aromaten en fenolen. Er was ook sprake van asbestvervuiling, maar dat is na een motie in 2013 al wel opgeruimd.

De Partij voor de Dieren en de SP zijn van mening dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven en milieuvervuiling, waaronder vervuilde grond, zoveel mogelijk moet opruimen. Oók als ze daar wettelijk niet toe verplicht is. Enkele colleges geleden is besloten de giftige stoffen in de grond te laten zitten, ook na heroverweging (motie 2013-68).

1. Wat betekent deze nieuwe uitspraak van de Raad van State voor de gemeente?

Antwoord: De uitspraak van 26 april 2022 van de Raad van State zegt niets over het (alsnog) (moeten) saneren van de verontreinigde bodem op enkele percelen aan de Mereveldseweg. De uitspraak betekent dat wij een nieuwe beslissing moeten nemen op een eerder afgewezen verzoek om schadevergoeding van de eigenaar van het aangrenzende perceel. Dit verzoek hangt samen met een eerder besluit van 18 december 2013 om – kort gezegd - bij vier aan de verzoeker aangrenzende percelen niet over te gaan tot sanering. De nieuwe beslissing moet, met inachtneming van de overwegingen in de uitspraak, kijken naar twee juridische schadeaspecten (causaal verband en gelijke verdeling van publieke lasten).

2. Is deze uitspraak aanleiding om het besluit niet verder te saneren te heroverwegen?

Antwoord: Nee. De uitspraak zelf zegt niets over de juistheid of rechtmatigheid van het besluit om niet verder te saneren. Deze uitspraak geeft op zichzelf dan ook geen aanleiding om het besluit om niet te saneren te heroverwegen.

3. Wat zou het saneren van deze locatie kosten?

Antwoord: Als we de drie gevallen van ernstige bodemverontreiniging saneren, zijn de verwachte kosten ongeveer € 250.000, exclusief BTW.

Achtergrond
• In het besluit op ernst en spoedeisendheid zijn zes gevallen van bodemverontreiniging
beschreven (13.098262, d.d. 18-12-2013, AA034404090):
twee gevallen zijn geen “geval van ernstige bodemverontreiniging (van een “geval van ernstige
bodemverontreiniging” is sprake als het sterk verontreinigde volume in de grond groter is dan 25
m3 of het sterk verontreinigd volume grondwater groter is dan 100 m3);
• de overige beschreven vier gevallen betreffen wel gevallen van ernstige bodemverontreiniging.
Eén geval is indertijd gesaneerd omdat hier mogelijk sprake was van “zorgplicht (ontstaan na
1993)”. De andere drie gevallen zijn beoordeeld als “niet spoedeisend”, wat betekent dat bij het
huidige gebruik geen sprake is van onaanvaardbare risico’s.

4. Klopt het dat de Raad van State uitgesproken heeft dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen aan de eigenaar van de aangrenzende percelen, en zo ja wat gaat dat kosten?

Antwoord: Nee, zie antwoord bij vraag 1.

5. Hoe zijn de gemeentelijke percelen aan de Mereveldseweg momenteel in gebruik en welke mogelijke toekomstplannen zijn hiervoor? (is er bijvoorbeeld samenhang met de plannen voor de gebiedsontwikkeling Maarschalkerweerd en omgeving?)

Antwoord: De gemeentelijke percelen zijn momenteel in gebruik als verhard toegangspad voor Mereveldseweg 4. Hier zijn geen plannen mee. Er is geen samenhang met de plannen voor de gebiedsontwikkeling Maarschalkerweerd en omgeving.

De vervuiling is tientallen jaren geleden ontstaan toen het pad nog werd gebruikt door een autosloperij. Gebruikers van aangrenzende volkstuinen is verteld dat bepaalde percelen niet voor groente gebruikt mogen worden.

6. In hoeverre kan het college garanderen dat de vervuiling niet alsnog via gebruik, slijtage of beschadiging van de weg, of via bijvoorbeeld grondwater of anderszins, niet in het omliggende milieu komt en risico’s vormt voor volksgezondheid?

Antwoord: Uit een nog representatief bodemonderzoek uit 2000 bleek dat de locatie geschikt is als “moestuin” en geen risico vormt voor de gebruikers.

Achtergrond
U noemt in uw vragen het volkstuinencomplex in relatie tot de verontreinigingssituatie. Dit
volkstuinencomplex is gelegen ten zuiden van de percelen die genoemd worden in het besluit ernst en spoedeisendheid. De in het besluit ernst en spoedeisendheid genoemde verontreinigingen betreffen verontreinigingen met asbest, zware metalen en/of PAK. Deze verontreinigingen verspreiden zich niet via, bijvoorbeeld, het grondwater.

7. Wanneer is voor het laatst onderzoek gedaan naar de omvang en aard van de grondvervuiling op en rond de percelen Mereveldseweg, en wat waren de uitkomsten?

Antwoord: De laatste onderzoeken zijn van 2013. De onderzoeksrapporten zijn op te vragen via
bodeminfo@utrecht.nl. Op basis van deze onderzoeken is het besluit op “ernst en spoed” genomen
(zie antwoord op vraag 3) en is één van de gevallen gesaneerd. De resultaten zijn representatief voor
de huidige situatie. Het is onwaarschijnlijk dat de verontreinigingssituatie is gewijzigd.

8. Op welke manier wordt er door de gemeente rekening gehouden met de mogelijkheid dat de vervuiling zich kan verspreiden richting de omgeving en dan met name de naastgelegen volkstuinen?

Antwoord: Zie antwoord 6.

9. Zijn er, naast de locatie Mereveldseweg, nog andere locaties binnen de gemeente waar van ernstige grondvervuiling sprake is maar die niet gesaneerd worden?

Antwoord: Ja, in de gemeente zijn veel locaties die wél een ernstige verontreiniging bevatten, maar die geen onaanvaardbare risico’s vormen voor mens, plant of dier waardoor niet (direct) gesaneerd wordt. Dit zijn veelal de historische verontreinigingen, ontstaan vóór 1987. Na 1987 geldt een ander regime, die van de zorgplicht, waarbij de veroorzaker en/of eigenaar zoveel mogelijk van de verontreiniging ongedaan maakt. Op basis van onze expert opinion betreft het rond de drieduizend locaties waar een sterke verontreiniging is aangetroffen en zo’n duizend locaties waar sprake is van een “geval van ernstige bodemverontreiniging”. Het is ondoenlijk om hier een overzicht van toe te voegen aan de beantwoording van uw vragen.

Graag een overzicht van locaties en bestemming/functie.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Yvonne Hessel, SP