Schrif­te­lijke vragen Voor een Merwe­deka­naalzone met een ziel


Indiendatum: 9 jan. 2023

Schriftelijke vragen 3/2023

Op 8 februari 2018 zijn er een tweetal moties ingediend over het behoud van enkele culturele, sociale en sportieve initiatieven in de Merwedekanaalzone (Motie Samen Stad Maken in de Merwedekanaalzone en Motie behoud waardevolle initiatieven in de Merwedekanaalzone). Deze moties zijn overgenomen door het toenmalige college en daarmee is het dus het beleid van de gemeente om zich in te spannen om de in die motie genoemde initiatieven te behouden voor dit gebied. Inmiddels hebben enkele van deze initiatieven zich inmiddels elders in de stad gevestigd, maar zijn er ook nog enkele partijen zoals Vechtclub XL, Boulderhal Sterk en de Alchemist. Ook is het bestemmingsplan voor het gebied inmiddels vastgelegd. Onze fractie heeft van één van de culturele ondernemers in dit gebied begrepen dat ze mogelijk toch niet kunnen blijven in dit gebied. De ambitie van Vechtclub XL is om het pand wat zij nu huren uiteindelijk te kopen. Maar hen is door de gemeente verteld dat dit mogelijk niet meer zal kunnen. In eerste instantie leek het verhaal te zijn dat dit kwam door het Didam-arrest, maar de laatste signalen zijn dat dit komt omdat er een wijziging is in de planning van de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Door die wijziging gaat nu eerst het gebied waar deze partijen gevestigd zijn op de schop. En is er geen ruimte in de plannen meer voor hen. Dit is een teleurstelling voor de indieners van deze vragen en ongetwijfeld ook voor de indieners van de eerdergenoemde moties. Uiteraard snappen we dat de gemeente niet zonder goede gronden bepaalde initiatieven voorrang mogen geven ten opzichte van andere partijen. Maar wij vinden ook dat deze ondernemingen ziel gegeven hebben aan dit gebied en willen dan ook dat dat kunnen blijven doen, ook tijdens en na herontwikkeling van het gebied. Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat de genoemde organisaties mogelijk niet gehuisvest kunnen blijven in dit gebied? En als dit klopt, hoe oordeelt het college hierover in het kader van de in 2018 overgenomen moties?

2. Is het nog steeds de ambitie van het college dat deze partijen daar wel gehuisvest kunnen blijven?

3. In hoeverre speelt het Didam-arrest hierin een rol, dat deze organisaties daar niet gehuisvest kunnen blijven? Of gaat het inderdaad om een wijziging van de planning? En zijn er nog andere oorzaken, en zo ja welke?

4. Is het college het met ons eens dat idealiter deze ondernemingen in dit gebied kunnen blijven? En zo ja, wat zijn hiervoor de mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

5. Wat zijn de mogelijkheden voor de organisaties om hier toch te blijven, zowel voor het scenario waarbij ze overgaan tot koop als huur? In het scenario huur, is het dan wellicht mogelijk om een eerste recht van huur voor deze ondernemingen te organiseren?

6. Zijn er mogelijkheden om deze ondernemingen elders in de gemeente een plek te geven, en zo ja waar? Welke rol kan de gemeente hierbij spelen? En welke rollen zijn er voor andere grondeigenaren of ontwikkelaars, en wat kunnen organisaties zelf doen?

7. Wil het college actief het gesprek met deze ondernemingen blijven voeren?

Dirk-Jan van Vliet, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks