Schrif­te­lijke vragen Woonrecht versus fuifrecht


Indiendatum: 11 mei 2021

Schriftelijke vragen 125/2021

Op DUIC was te lezen dat het Utrechtsch Studenten Corps (USC) in september een lustrumfeest wil houden op Lage Weide. De locatie waar zij hun oog op hebben laten vallen zijn twee panden aan de Reactorweg die sinds 2019 gekraakt zijn. Sinds die tijd wonen er zo’n 25 personen. De rechter heeft geoordeeld dat de panden ontruimd mogen worden voor dat lustrumfeest. Nu gaan wij als politiek niet over de rechterlijke macht en wij houden ook wel van een feestje maar GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP, de PvdA en Bij1 Utrecht vinden het wel cru dat door dit lustrumfeest 25 mensen dakloos worden. Helemaal in een tijd waarin we ons als stad enorm inspannen
om zoveel mogelijk woningen te bouwen om de woningnood in te dammen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het zuur is als in deze tijden van woningnood mensen op straat worden gezet voor zo’n feest? Zo ja, is het college het met ons eens dat deze casus het gebrek aan woningen in Utrecht pijnlijk duidelijk maakt? Zo nee, waarom niet?

In Utrecht zijn bovendien meerdere reguliere locaties die gehuurd kunnen worden voor kleine, grote en/of zeer grote feesten. Locaties die bovendien sinds corona hun inkomsten volledig zagen verdampen.

2. Denkt het college dat er in Utrecht voldoende ruimtes/locaties zijn waar grote evenementen georganiseerd kunnen worden zonder dat het voor omwonenden (teveel) overlast geeft? Zo ja, waar en welke? Zo nee, is het college bereid om hier aan te gaan werken?

Zoals gezegd: de politiek gaat niet over de rechterlijke macht.

3. Maar is het college bereid om met het USC in overleg te gaan om te bezien of ze willen omzien naar een andere locatie voor hun lustrumfeest (indien dat tegen die tijd doorgang kan vinden i.v.m. corona)? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

4. Mocht het USC toch vast willen houden aan deze locatie, is het college dan bereid om in ieder geval de uitspraak van het hoger beroep af te wachten wat de bewoners hebben aangespannen voor over te gaan tot een eventuele ontruiming?

De panden aan de Reactorweg stonden al langere tijd leeg voor ze gekraakt werden. Dit jaar zal in Utrecht een leegstandsverordening ingaan. Waardoor mensen die hun panden laten leegstaan een boete kunnen krijgen.

5. Mochten de panden aan de Reactorweg straks toch ontruimd gaan worden, is het college dan bereid om goed te monitoren of de panden daarna niet leeg komen te staan en zo nodig handhavend op te treden?

6. Tot slot, gezien de nog steeds hoge besmettingscijfers, hoe waarschijnlijk acht het college het dat het lustrumfeest straks überhaupt door kan gaan?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
en mede namens BIJ1 Utrecht

Indiendatum: 11 mei 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

Schriftelijke vragen 125/2021

Op DUIC was te lezen dat het Utrechtsch Studenten Corps (USC) in september een lustrumfeest wil houden op Lage Weide. De locatie waar zij hun oog op hebben laten vallen zijn twee panden aan de Reactorweg die sinds 2019 gekraakt zijn. Sinds die tijd wonen er zo’n 25 personen. De rechter heeft geoordeeld dat de panden ontruimd mogen worden voor dat lustrumfeest. Nu gaan wij als politiek niet over de rechterlijke macht en wij houden ook wel van een feestje maar GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP, de PvdA en Bij1 Utrecht vinden het wel cru dat door dit lustrumfeest 25 mensen dakloos worden. Helemaal in een tijd waarin we ons als stad enorm inspannen
om zoveel mogelijk woningen te bouwen om de woningnood in te dammen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het zuur is als in deze tijden van woningnood mensen op straat worden gezet voor zo’n feest? Zo ja, is het college het met ons eens dat deze casus het gebrek aan woningen in Utrecht pijnlijk duidelijk maakt? Zo nee, waarom niet?

Het college is er zich terdege van bewust dat in Utrecht een tekort aan woningen bestaat. Voor wat betreft kraken geldt het volgende. De wetgever heeft bepaald dat kraken strafbaar is. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie het gezag is bij kraaksituaties. De krakers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. De rechter heeft hierover uitspraak gedaan. De gekraakte bedrijfspanden aan de Reactorweg zijn na de uitspraak van de rechter door de politie ontruimd. De rechter heeft een afweging gemaakt tussen het eigendomsrecht versus het woonrecht en heeft geoordeeld dat het eigendomsrecht in deze zaak zwaarder weegt.

In Utrecht zijn bovendien meerdere reguliere locaties die gehuurd kunnen worden voor kleine, grote en/of zeer grote feesten. Locaties die bovendien sinds corona hun inkomsten volledig zagen verdampen.

2. Denkt het college dat er in Utrecht voldoende ruimtes/locaties zijn waar grote evenementen georganiseerd kunnen worden zonder dat het voor omwonenden (teveel) overlast geeft? Zo ja, waar en welke? Zo nee, is het college bereid om hier aan te gaan werken?

De ruimte voor grootschalige (buiten)evenementen in Utrecht is beperkt. Grootschalige evenementen hebben altijd impact op de omgeving en kunnen voor overlast zorgen. Daartoe stellen we jaarlijks een evenementenkalender vast waarmee we evenementen spreiden over de stad en gedurende het jaar. Met de groei van de stad is het van belang dat er ruimte voor evenementen blijft. Daarop zetten wij, onder andere met de RSU 2040, in.


Zoals gezegd: de politiek gaat niet over de rechterlijke macht.

3. Maar is het college bereid om met het USC in overleg te gaan om te bezien of ze willen omzien naar een andere locatie voor hun lustrumfeest (indien dat tegen die tijd doorgang kan vinden i.v.m. corona)? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Het college gaat niet met het USC in overleg over de locatie voor het lustrumfeest. De beoogde locatie is inmiddels ontruimd.


4. Mocht het USC toch vast willen houden aan deze locatie, is het college dan bereid om in ieder geval de uitspraak van het hoger beroep af te wachten wat de bewoners hebben aangespannen voor over te gaan tot een eventuele ontruiming?

Het bevoegd gezag over kraken is niet het college, maar het Openbaar Ministerie. Zoals in antwoord 1 is aangegeven is de uitspraak van de rechter in het hoger beroep afgewacht.


De panden aan de Reactorweg stonden al langere tijd leeg voor ze gekraakt werden. Dit jaar zal in Utrecht een leegstandsverordening ingaan. Waardoor mensen die hun panden laten leegstaan een boete kunnen krijgen.

5. Mochten de panden aan de Reactorweg straks toch ontruimd gaan worden, is het college dan bereid om goed te monitoren of de panden daarna niet leeg komen te staan en zo nodig handhavend op te treden?

Het college heeft niet de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen leegstand in bedrijfspanden. Wel zal handhavend worden opgetreden in geval van een illegale situatie. De gemiddelde leegstand van kantoren en bedrijfsruimten is in Utrecht laag en ligt voor sommige wijken onder de gewenste frictieleegstand. Op 27 januari jl. is de raad per brief (kenmerk 8293924) geïnformeerd over de meldplicht voor leegstand op grond van een leegstandsverordening. In de brief is uitgelegd dat de gemeente enkel een meerwaarde ziet voor de aanpak van leegstand in woningen, niet voor kantoren en bedrijfsruimten. In de betreffende situatie gaat het om leegstaande bedrijfspanden, die dus niet zullen vallen onder een leegstandsverordening als uw raad besluit die in te stellen.


6. Tot slot, gezien de nog steeds hoge besmettingscijfers, hoe waarschijnlijk acht het college het dat het lustrumfeest straks überhaupt door kan gaan?

Het college kan niet precies voorspellen hoe de besmettingscijfers en de geldende coronaregels zich ontwikkelen. Het lustrumfeest is een vergunningplichting evenement. Dat betekent dat – wanneer evenementen/samenkomsten wettelijk zijn toegestaan – een toetsing plaats vindt op allerlei factoren, waaronder risico’s voor de volksgezondheid en de veiligheid.

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
en mede namens BIJ1 Utrecht