Schrif­te­lijke vragen Varia­setje open­staande vragen III


Indiendatum: 3 mei 2021

De Partij voor de Dieren is weer aan het ‘opruimen’ geslagen zo vlak voor het Meireces en bundelt een reeks losse en openstaande vragen én vragen over eerdere toezeggingen in een Variaset, zoals we ook al voor het Zomerreces en Kerstreces in 2020 deden.

We hebben de volgende vragen, verspreid over een aantal onderwerpen:

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd bij het college van B&W en de raad voor het aspect dierenmishandeling, dat helaas ook vaak bij huiselijk geweld komt kijken. Ons is toegezegd dat dit voortaan ook meegenomen én genoemd wordt in plannen, maar helaas zien we zowel in de raadsbrief van 2 maart 2021 als de Regiovisie (en zo te zien ook niet aan MDA++) niets staan over dieren en dierenmishandeling. Een motie hiertoe is overigens door de wethouder overgenomen in 2018, zie https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ook-dierenmishandeling-verdient-eenplek-in-de-mda-aanpak.

Wij vragen ons af hoe dit kan en of dierenmishandeling in combinatie met huiselijk geweld nog steeds niet de aandacht krijgt die het verdient. Niet alleen vanwege dierenwelzijn, maar ook omdat dierenmishandeling in een huiselijke setting meestal een indicatie is van (komend) geweld tegenover de mensen in het huishouden, of als pressiemiddel worden gebruikt richting de mishandelde(n) (“Als je bij me weggaat, doe ik de kat iets aan”).

1. Kan het college ons uitleggen hoe het kan dat dierenmishandeling hier nog steeds niet in staat en of hier nog iets aan te doen valt?

2. Wordt er in gesprekken met andere gemeenten wel over gesproken? En zo ja, hoe staan andere gemeenten hier tegenover? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om dierenmishandeling vanaf nu standaard mee te nemen in beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling? Zo nee, waarom niet?

Aanpak Eikenprocessierups Evaluatie 2020 en Plan van Aanpak 2021

Per raadsbrief werd de raad op 23 maart 2021 ingelicht over de aanpak van de eikenprocessierups. Hierin lazen we dat het gebruik van XenTari wordt afgebouwd tot nul, maar het gebruik van nematoden niet (in ieder geval niet op korte termijn). De Partij voor de Dieren wil dat ook het gebruik van nematoden zsm stopt. Dit is tenslotte ook slecht voor rupsen van andere vlinders en ook andere dieren.

4. Wat is de doelstelling van het volledig afbouwen van het gebruik van nematoden: wanneer moet dit gestopt zijn?

5. Er was in 2020 een bedrag van 280.000 euro begroot voor het bestrijden van de eikenprocessierups en er is 160.000 euro uitgegeven. Wat gebeurt er met het resterende geld? Is dat doorgeschoven naar de aanpak in 2021, is het naar een ander ‘potje’ gegaan, is het gegaan naar het groenbudget voor het aanleggen van meer groen, of naar iets anders?

Raadsbrief Vertraging herinrichting sportpark Vechtzoom

Op 16 maart 2021 kregen we een raadsbrief over de vertraging van de herinrichting van sportpark Vechtzoom. In deze brief zat ook een kaart met de beoogde werkzaamheden erin getekend. Wij hebben hier een aantal vragen over:

6. Als op de omliggende hockeyvelden en het pupillenvoetbalveld activiteiten gaan plaatsvinden, in hoeverre worden vleermuizen dan verjaagd door het geluid en licht dat die activiteiten veroorzaken?

7. In de brief worden vleermuizen nu vooral als een last neergezet, terwijl de dieren beschermd zijn en ook bescherming verdienen. Is er overleg geweest met de stadsecologen over de manier waarop gecommuniceerd wordt naar de gemeenteraad? En wordt het belang van vleermuizen wel genoeg meegenomen in het team Sport?

8. In de brief staat niets over mitigerende maatregelen voor vleermuizen als de bomen gekapt worden, er staat alleen iets over de ontheffing van de Wet Natuurbescherming. Waarom staat er niets over mitigerende maatregelen voor vleermuizen in deze brief en worden die wél genomen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, gaat dit in overleg met een van de stadsecologen?

9. Deskundigen denken dat het (als de bomen gekapt worden) het beste is als er (ook) linksboven op de kaart (wat logisch is, omdat daar de bomen worden gekapt) nieuwe bomen worden geplant, maar nu staat dat er vooral rechtsonder nieuwe bomen komen.

A. Klopt dit, en waarom kunnen niet (ook) aan de linkerbovenzijde van de velden bomen worden geplant?

B. Gaat het hier om grote bomen die de te kappen bomen vervangen? Aan sprietjes hebben vleermuizen helaas niets en de biodiversiteit in het gebied neemt dan ook af.

Prikkeldraad Amelisweerd

In maart zag de Partij voor de Dieren een foto van het account ‘Amelisweerd foto’ op Instagram en we vroegen de persoon die dit account beheert waar zij of hij het prikkeldraad had aangetroffen. Dat is op het weiland tussen de Kromme Rijn en de Koningsweg. Wij vroegen ons af of dit nog een stukje Utrecht is of toch Bunnik. We weten dat Utrecht een beleid heeft op het gebied van ‘geen prikkeldraad in natuurgebieden’.

10. Indien dit in Utrecht is, maar ook indien dit in Bunnik is: kan de gemeente Utrecht hier iets aan doen, omdat Amelisweerd ook onder de gemeente Utrecht valt? Het gevaar bestaat dat reeën en andere dieren hierin vast komen te zitten en op een gruwelijke manier gewond raken en mogelijk sterven (zeker bij reeën kan dat ook gebeuren door stress). Zo nee, waarom niet?

Vislood

Bij de Programmabegroting 2021 en de Nota Dierenwelzijn, maar ook al eerder, vroegen we het college welke inspanningen het verricht voor het terugdringen van vislood in de Utrechtse wateren.

11. De wethouder zegde bij de behandeling van de Programmabegroting toe ons een update te sturen in het eerste kwartaal van 2021, maar dat is inmiddels verstreken. Wat is de status van het terugdringen van vislood? Graag een uitgebreide uitleg.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren