Schrif­te­lijke vragen Varia­setje open­staande vragen dieren, natuur en milieu


Indiendatum: 6 jul. 2020

Schriftelijke vragen 156/2020

De Partij voor de Dieren is aan het ‘opruimen’ geslagen zo vlak voor de zomer en bundelt een reeks losse en openstaande vragen in deze variaset:

Boswachters landgoederen

1. Omdat het wellicht nu nog actueler is geworden door corona en ongewenste bewegingen op de landgoederen, zijn we benieuwd of de burgemeester al iets met de toezegging bij antwoord 5 van deze vragen heeft gedaan: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-boswachters-voelen-zich-onveilig (“Daarom sluiten wij ons graag aan bij de oproep van vraag 5, want de capaciteit is kwetsbaar.”). Oftewel zich als gemeente Utrecht aansluiten bij de oproep richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor meer (financiële steun) aan groene BOA’s en boswachters (zie het AD: www.ad.nl/binnenland/boswachters-vrezen-voor-hun-veiligheid-en-eisen-maatregelen~a577df33). Kan het college de PvdD hierover nader informeren en indien er nog niets gebeurd is: wanneer gaat dit gebeuren?

Raadsbrief Groen Rotsoord

2. In hoeverre is de Vogelopvang betrokken bij de consultatie en andere gesprekken? Indien ze niet betrokken zijn, waarom niet? (al beantwoord voor IPvE Rotsoord, maar nog niet voor Groen Rotsoord)

Metalen confetti en afval

3. Begrijpen wij goed dat metalen en plastic serpentine (lange strookjes) ook onder het confettiverbod valt?

"Op grond van het Activiteitenbesluit is ‘degene die de inrichting drijft’ verantwoordelijk voor het ‘zo vaak als nodig’ verwijderen van ‘materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting’."

4. In hoeverre geldt dit Activiteitenbesluit ook voor MKB en bedrijven zoals KFC en McDonald’s? Bijvoorbeeld bij de KFC bij de Haarrijnseplas wordt slecht opgeruimd, zeker buiten hun parkeerterrein, bij de sloten ernaast e.d., met alle gevolgen van dien voor dieren en natuur.

Polder Rijnenburg (na een werkbezoek)

5. In de polder staan veel paarden zonder enige vorm van beschutting tegen zon. Mag dat zomaar? Zo nee, wat kan de gemeente hieraan doen? Zo ja, wat is het schuilstallenbeleid van de gemeente, specifiek voor dit gebied, waarbij we vanzelfsprekend ook benieuwd zijn naar het beleid voor de hele gemeente en voor alle dieren (ook bijvoorbeeld koeien en schapen)?

6. Mogen hazen hier wel geschoten worden (dat gebeurt hier)? Zo ja, met welke reden(en) en door wie? Zo nee, hoe wordt dit bestreden?

7. We meenden een soort luchtbuks te horen die vogels verdrijft van fruitbomen. Mag dat zomaar? Zo nee, hoe wordt dit bestreden?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 jul. 2020
Antwoorddatum: 14 sep. 2020

Schriftelijke vragen 156/2020

De Partij voor de Dieren is aan het ‘opruimen’ geslagen zo vlak voor de zomer en bundelt een reeks losse en openstaande vragen in deze variaset:

Boswachters landgoederen

1. Omdat het wellicht nu nog actueler is geworden door corona en ongewenste bewegingen op de landgoederen, zijn we benieuwd of de burgemeester al iets met de toezegging bij antwoord 5 van deze vragen heeft gedaan: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-boswachters-voelen-zich-onveilig (“Daarom sluiten wij ons graag aan bij de oproep van vraag 5, want de capaciteit is kwetsbaar.”). Oftewel zich als gemeente Utrecht aansluiten bij de oproep richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor meer (financiële steun) aan groene BOA’s en boswachters (zie het AD: www.ad.nl/binnenland/boswachters-vrezen-voor-hun-veiligheid-en-eisen-maatregelen~a577df33). Kan het college de PvdD hierover nader informeren en indien er nog niets gebeurd is: wanneer gaat dit gebeuren?

Conform de toezegging heeft Utrecht zich bij deze oproep richting Rijk aangesloten. Daar is door het ministerie nog niet op gereageerd. In Utrecht is overigens de veiligheid van onze boswachters gewaarborgd door aansluiting op het C2000 – systeem en doordat zij in de weekenden kunnen rekenen op collegiale steun. Daarnaast draaien de boswachters mee in de pilot met bodycams.

Raadsbrief Groen Rotsoord

2. In hoeverre is de Vogelopvang betrokken bij de consultatie en andere gesprekken? Indien ze niet betrokken zijn, waarom niet? (al beantwoord voor IPvE Rotsoord, maar nog niet voor Groen Rotsoord)

De Vogelopvang is en blijft betrokken bij de plannen en gesprekken. Op het moment dat wij de haalbaarheidsstudie Groen Rotsoord startten (oktober 2017), was de Vogelopvang Utrecht bezig met het vertrek uit de gemeente Utrecht en daarover in gesprek met de gemeente Nieuwegein. De Vogelopvang zag daar mogelijkheden om uit te breiden. Eind 2018 is een nieuw bestuur en een kwartiermaker aangetreden met de opdracht om de vogelopvang weer financieel gezond te maken en nieuwe vrijwilligers aan te trekken. In januari 2019 zijn de eerste uitkomsten van de haalbaarheidsstudie besproken met de nieuwe voorzitter, ook om van hem te horen hoe het met de plannen van de Vogelopvang stond en of wij rekening moesten (blijven) houden met deze functie op deze plek. De voorzitter meldde ons toen dat zij nog steeds voornemens waren om te vertrekken, maar dat een loketfunctie op de huidige locatie een optie zou kunnen zijn. In de haalbaarheidsstudie is het loket (als ruimteclaim) opgenomen voor eerste hulp aan vogels, van waaruit vogels worden overgebracht naar de opvang. Handhaving van de huidige grootte of uitbreiding was niet aan de orde.

In april 2019 heeft de voorzitter van de Vogelopvang kennisgemaakt met de portefeuillehouder Dierenwelzijn. In dat gesprek heeft de voorzitter de wens geuit om in Utrecht op de huidige plek te blijven. Aangegeven is dat binnen Utrecht wellicht een betere plek dan Rotsoord te vinden is voor deze functie. Deze (ruimte)vraag is ambtelijk en bij het Makelpunt uitgezet. Tot nu niet toe zijn er geen concrete locaties gevonden die met de Vogelopvang verder onderzocht kunnen worden. Ook is de Vogelopvang meegegeven dat het verstandig is om ook met omliggende gemeenten in gesprek te gaan over een mogelijke locatie, vanwege wellicht meer mogelijkheden in het buitengebied en betere spreiding over de provincie (naast de loketfunctie in Utrecht en de opvang in Soest). Op 14 april 2020 hebben wij de haalbaarheidsstudie Groen Rotsoord vastgesteld. Het model ‘Buren wordt uitgewerkt en taakstellend uitgevoerd (dat budget is vrijgemaakt voor herhuisvesting van de kinderboerderij en herinrichting buiten ruimte eromheen). De voorzitter van de Vogelopvang is geïnformeerd over dit besluit en er is met hem afgesproken dat de Vogelopvang betrokken zal worden in het vervolg, waarbij de ruimtelijke uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek en het vastgestelde IPvE-FO vergroening openbare ruimte randvoorwaardelijk zullen zijn.

Metalen confetti en afval

3. Begrijpen wij goed dat metalen en plastic serpentine (lange strookjes) ook onder het confettiverbod valt?

Het verbod in de APV ziet expliciet op ‘confetti bestaande uit kleine snippers’. Het artikel heeft geen nadere toelichting. Voor de reikwijdte van de termen confetti en serpentine zijn we aangewezen op de omschrijving in de Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Volgens die omschrijving zijn confetti en serpentine twee duidelijk van elkaar te onderscheiden verschijningsvormen.

"Op grond van het Activiteitenbesluit is ‘degene die de inrichting drijft’ verantwoordelijk voor het ‘zo vaak als nodig’ verwijderen van ‘materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting’."

4. In hoeverre geldt dit Activiteitenbesluit ook voor MKB en bedrijven zoals KFC en McDonald’s? Bijvoorbeeld bij de KFC bij de Haarrijnseplas wordt slecht opgeruimd, zeker buiten hun parkeerterrein, bij de sloten ernaast e.d., met alle gevolgen van dien voor dieren en natuur.

De betreffende bepaling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.13) is van toepassing op bedrijven als KFC en McDonald’s. De bepaling is ook van toepassing op het MKB wanneer voor het betreffende bedrijf sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer (type A of type B). Wij kunnen deze bedrijven aanschrijven op het binnen een straal van 25 meter rond het bedrijf opruimen van afval dat afkomstig is van het bedrijf. Toezicht en handhaving vindt plaats op basis van meldingen en klachten. In totaal gaat het om slechts enkele meldingen per jaar voor de hele stad. Het in de vraagstelling aangehaalde voorbeeld zien wij ook als een melding. Hierop zullen we dus actie ondernemen.

Polder Rijnenburg (na een werkbezoek)

5. In de polder staan veel paarden zonder enige vorm van beschutting tegen zon. Mag dat zomaar? Zo nee, wat kan de gemeente hieraan doen? Zo ja, wat is het schuilstallenbeleid van de gemeente, specifiek voor dit gebied, waarbij we vanzelfsprekend ook benieuwd zijn naar het beleid voor de hele gemeente en voor alle dieren (ook bijvoorbeeld koeien en schapen)?

De Wet Dieren schrijft voor dat dieren toegang moeten hebben tot o.a. voer, water en schaduw. Als gemeente zijn we hierin geen bevoegd gezag / handhavende partij. Dat is de (dieren)politie (meldpunt 144: red een dier). Bij de steedes van de gemeente en de dierenweides in de stad zijn deze voorzieningen aanwezig.

6. Mogen hazen hier wel geschoten worden (dat gebeurt hier)? Zo ja, met welke reden(en) en door wie? Zo nee, hoe wordt dit bestreden?

In het besluit regeling natuurbescherming van de wet natuurbescherming staat dat voor vijf wildsoorten (waaronder hazen) onder bepaalde strikte voorwaarden jacht is toegestaan. Dit is een landelijke vrijstelling waar de provincie als bevoegd gezag toezicht op houdt. Vanwege het beperkte zicht dat we als gemeente op deze bevoegdheid hebben, kunnen we deze vragen daarom niet beantwoorden.

7. We meenden een soort luchtbuks te horen die vogels verdrijft van fruitbomen. Mag dat zomaar? Zo nee, hoe wordt dit bestreden?

Waarschijnlijk gaat het hier om een knalapparaat. Dit apparaat mag worden ingezet om vogels te verjagen. Het gaat daarbij om een preventieve maatregel. Wanneer het apparaat wordt ingezet door een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zijn de regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Wanneer dat niet het geval is, kan bij geluidhinder artikel 4:1 Algemene plaatselijke verordening (overige geluidshinder) van toepassing zijn. In beide situaties kan ook de Wet natuurbescherming nog een rol spelen. Voor zover we kunnen nagaan hebben we over het gebruik van knalapparatuur nooit meldingen van geluidshinder ontvangen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren