Schrif­te­lijke vragen Ganzen in Utrecht


Indiendatum: 8 jul. 2020

Schriftelijke vragen 160/2020

Bij de Schonauwensingel in Hoograven leven op dit moment 43 ganzen bij het water, waarvan 42 volwassenen en (slechts) 1 jong. Dat is een onnatuurlijke samenstelling. Ter plaatse zijn meerdere kapotte en verlaten eieren en dode kuikens aangetroffen. Er gaan verschillende verhalen rond over de inbreng van de gemeente en bewoners: de gemeente zou niets doen met betrekking tot ‘ganzenbeheer’, anderen zeggen dat er wel regelmatig iemand langskomt die ganzeneieren ‘inspuit met een substantie’, zodat ze niet uitkomen, en er is ook sprake van ‘beheer’ door bewoners. Het is ons dus niet duidelijk wat hier gaande is.

Op meerdere plaatsen in Utrecht leven groepen ganzen en in Park Transwijk zijn dit bijvoorbeeld 32 volwassen ganzen en 22 jongen. Nogal een verschil met Hoograven dus.

1. Hoe verklaart het college dat er bij de Schonauwensingel 42 volwassen ganzen en slechts 1 jong leven en in Park Transwijk 32 volwassenen en 22 jongen? En hoe ziet deze samenstelling er op andere plekken in de gemeente uit?

2. In hoeverre voert de gemeente zelf actief beleid rond de ganzenpopulaties in Utrecht? Welke middelen en welke bedrijven zet de gemeente in ten aanzien van ganzenpopulaties in onze gemeente en mogelijk om de gemeente heen (bijvoorbeeld op de landgoederen)? Is er een eenduidig beleid of wordt er per locatie gekeken hoe het met de ganzen gaat?

3. In hoeverre heeft de gemeente zicht op het ‘bestrijden’ en doden van ganzen door particulieren en/of door particulieren ingehuurde bestrijdingsbedrijven? Is het niet zo dat bestrijding door particulieren en mogelijk ook bestrijdingsbedrijven illegaal is en dat er tegen opgetreden moet worden door de politie? Zo nee, waarom niet?

4. In hoeverre heeft het college zicht op de ‘bestrijding’ van ganzenpopulaties op andere plekken dan de Schonauwensingel in Utrecht? Zowel wilde migrerende ganzen als ganzen die altijd op die plek blijven?

Ongeveer 10 jaar geleden zijn op de Schonauwensingel ganzen weggevangen en vermoedelijk gedood. Hier zou de gemeente verantwoordelijk voor zijn geweest.

5. Is dit vaker gebeurd en zo ja, wanneer en door wie? Kan het college toezeggen dat dit nooit meer zal gebeuren en dat dit ook vastgelegd wordt in de Nota Dierenwelzijn? En zijn de ganzen inderdaad gedood, verkocht aan een commercieel bedrijf of anders?

Jacht op ganzen
De provincie heeft een ontheffing verleend voor het afschieten van ganzen in Polder Rijnenburg. De Partij voor de Dieren heeft deze ontheffing ingezien en heeft hierover een aantal vragen:

6. Is met de gemeente Utrecht overlegd over deze ontheffing/is het college hiervan op de hoogte?

7. Heeft het college bezwaar gemaakt tegen het doden van ganzen in Polder Rijnenburg en heel de gemeente Utrecht? Zo nee, waarom niet?

8. Waar in de gemeente Utrecht worden nog meer ganzen gedood door de provincie en anderen en wat is de mening van het college over het doden van ganzen door de provincie (en anderen) op Utrechts grondgebied?

9. Is het college bereid bezwaar aan te tekenen tegen het bejagen van ganzen door de provincie en andere entiteiten (zoals het Rijk, en voor Schiphol) op gemeentelijk grondgebied, nu en ook in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

10. In hoeverre zijn alternatieven voor het doden van de ganzen in Polder Rijnenburg onderzocht, zoals het weglokken naar voor ganzen aantrekkelijker gebieden met bijvoorbeeld witte klaver?

11. Is het college bereid deze alternatieven toe te passen in Polder Rijnenburg en andere plekken waar volgens de provincie overlast van ganzen zou zijn? Zo nee, waarom niet?

De provincie Groningen stelt dat afschieten geen zin heeft, omdat de populatie zich dan razendsnel herstelt. Dat wordt door diverse onderzoeken ondersteund.

12. Is het college bereid om deze visie van de provincie Groningen over te brengen naar de provincie Utrecht, en daarbij de boodschap toe te voegen dat het bejagen van ganzen zeer dieronvriendelijk is, omdat het vangen en doden bepaald niet zachtzinnig gebeurt en veel dierenleed oplevert, en het ook gewoon geen zin heeft? Zo nee, waarom niet?

Faunabeheereenheid Utrecht is onder meer samen met de Dierenbescherming een pilot begonnen op Papendorp voor een preventieve aanpak rond grauwe ganzen, in plaats van het doden van deze migrerende dieren. Ook deze Faunabeheereenheid lijkt nu in te zien dat het doden van ganzen geen enkele zin heeft.

13. In hoeverre is het college op de hoogte van deze pilot en in hoeverre wordt de gemeente Utrecht bij deze pilot betrokken? Heeft het college bijvoorbeeld al aangegeven dat wat haar betreft een preventieve aanpak altijd beter is dan het doden van deze dieren? Zo nee, welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd bij deze pilot?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren