Schrif­te­lijke vragen Zonne-energie-eilanden Haar­rijn­seplas


Indiendatum: 12 apr. 2018

Schriftelijke vragen 46/2018

Op 7 maart ontvingen wij de raadsbrief “Zonne-energie-eilanden op Haarrijnseplas”(kenmerk 5163709)

Er wordt in deze brief onder meer gesteld dat zonne-energie-eilanden bijdragen aan “meer ecologische diversiteit op en in het water Haarrijnseplas: De zonne-energie-eilanden willen wij combineren met een groene omzoming (vooral moerasbeplanting) die schuilplekken en broedgelegenheid en in mindere mate voedsel bieden voor vogels en voor vissen. De beplanting trekt insecten aan en daarmee vleermuizen die al boven het water foerageren.”

De Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen over de mogelijke ontwikkelingen en het in de brief aangekondigde onderzoek en wil hier graag opheldering over vóórdat er mogelijk een verder uitgewerkt voorstel naar de raad gestuurd wordt. Daarmee wil de fractie voorkomen dat er onomkeerbare ontwikkelingen in gang worden gezet of een tender uitgezet wordt waarin gewenste randvoorwaarden ontbreken.

  1. Is het college bereid om in het in de brief aangekondigde onderzoek naar haalbaarheid ook te laten onderzoeken wat de gevolgen van zonne-energie-eilanden zijn voor de vogels en waterdieren die in en om de plas leven? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om voordat een voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ook onderzoek te laten doen naar eventueel negatieve gevolgen van deze panelen voor welzijn van het leven in en op de plas; en wanneer deze gevolgen mogelijkerwijs bestaan een plan voor te leggen om negatieve gevolgen te voorkómen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om in kaart te laten brengen wat de invloed is van drijvende, met de zon meebewegende zonnepanelen op de hoeveelheid licht en zuurstof in het water en op de beschikbare ruimte voor dieren? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om in het haalbaarheidsonderzoek ook de impact van de werkzaamheden voor het aanleggen van de zonne-energie-eilanden op te nemen? Zo nee, waarom niet?
  5. Er is in de afgelopen jaren al veel natuur ontstaan in en rondom de natuurplas. Waarom zouden zonne-energie-eilanden nodig zijn voor natuurontwikkeling? Wat is volgens het college de meerwaarde hiervan boven het met rust laten van de huidige situatie? Graag een toelichting.
  6. Wat is de reden dat het wel toegestaan wordt om de natuurplas te verstoren en niet de recreatieplas? Waarom wordt er niet tevens onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor zonne-energie-eilanden op de recreatieplas?
  7. Is het college bereid om al deze aspecten grondig door één of meerdere experts te laten onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan de raad, vóórdat een besluit over het al dan niet aanleggen van zonne-energie-eilanden voorbereid wordt?

Indiendatum: 12 apr. 2018
Antwoorddatum: 8 mei 2018

Schriftelijke vragen 46/2018

Op 7 maart ontvingen wij de raadsbrief “Zonne-energie-eilanden op Haarrijnseplas”( kenmerk 5163709)

Er wordt in deze brief onder meer gesteld dat zonne-energie-eilanden bijdragen aan “meer ecologische diversiteit op en in het water Haarrijnseplas: De zonne-energie-eilanden willen wij combineren met een groene omzoming (vooral moerasbeplanting) die schuilplekken en broedgelegenheid en in mindere mate voedsel bieden voor vogels en voor vissen. De beplanting trekt insecten aan en daarmee vleermuizen die al boven het water foerageren.”

De Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen over de mogelijke ontwikkelingen en het in de brief aangekondigde onderzoek en wil hier graag opheldering over vóórdat er mogelijk een verder uitgewerkt voorstel naar de raad gestuurd wordt. Daarmee wil de fractie voorkomen dat er onomkeerbare ontwikkelingen in gang worden gezet of een tender uitgezet wordt waarin gewenste randvoorwaarden ontbreken.

1. Is het college bereid om in het in de brief aangekondigde onderzoek naar haalbaarheid ook te laten onderzoeken wat de gevolgen van zonne-energie-eilanden zijn voor de vogels en waterdieren die in en om de plas leven? Zo nee, waarom niet?

Ja, de effecten van het plaatsen van de zonne-energie eilanden op de (overwinterlocaties van) watervogels en waterdieren worden onderzocht in het ecologisch onderzoek dat nu wordt uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan Haarrijn. De resultaten hiervan maken onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek voor het plaatsen van de zonne-energie-eilanden.

2. Is het college bereid om voordat een voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ook onderzoek te laten doen naar eventueel negatieve gevolgen van deze panelen voor welzijn van het leven in en op de plas; en wanneer deze gevolgen mogelijkerwijs bestaan een plan voor te leggen om negatieve gevolgen te voorkómen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1, met de aanvulling dat wij onderzoeken of het plaatsen van de zonne-energie-eilanden een extra impuls kan geven aan de natuur in, op en om de plas. Uitgangspunt van het haalbaarheidsonderzoek is dat een win-winsituatie ontstaat voor zowel de natuur als de noodzakelijke energietransitie. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek met mogelijke effecten op de natuur worden voorgelegd aan de natuur-milieuorganisaties in Utrecht. Ook kijkt de provincie kritisch mee in het kader van de Wet Natuurbescherming en provinciaal natuurbeleid.

3. Is het college bereid om in kaart te laten brengen wat de invloed is van drijvende, met de zon meebewegende zonnepanelen op de hoeveelheid licht en zuurstof in het water en op de beschikbare ruimte voor dieren? Zo nee, waarom niet?

De beschikbare noodzakelijke ruimte voor (overwinterende) watervogels is onderdeel van het ecologisch onderzoek in het kader van het bestemmingsplan. De verschillende opties van aansluiten van de eilanden op de kades of op de bodem worden onderzocht in het ecologisch onderzoek en waar noodzakelijk worden voorwaarden gesteld in het haalbaarheidsonderzoek. Dit om negatieve effecten op de natuur te voorkomen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beoordeelt de effecten op de waterkwaliteit.

4. Is het college bereid om in het haalbaarheidsonderzoek ook de impact van de werkzaamheden voor het aanleggen van de zonne-energie-eilanden op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Ook dit maakt onderdeel uit van het ecologische onderzoek.

5. Er is in de afgelopen jaren al veel natuur ontstaan in en rondom de natuurplas. Waarom zouden zonne-energie-eilanden nodig zijn voor natuurontwikkeling? Wat is volgens het college de meerwaarde hiervan boven het met rust laten van de huidige situatie? Graag een toelichting.

Het is niet noodzakelijk maar zal wellicht een bijdrage leveren aan meer diversiteit van het dierenleven op, om en in de plas. We onderzoeken of de zonne-energie- eilanden een extra impuls kunnen geven aan de natuur op, in en om de plas. Uitgangspunt daarbij is de meerwaarde voor zowel natuur als de energieambitie van de gemeente Utrecht.

6. Wat is de reden dat het wel toegestaan wordt om de natuurplas te verstoren en niet de recreatieplas? Waarom wordt er niet tevens onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor zonne-energie-eilanden op de recreatieplas?

We kiezen bewust voor de natuurplas omdat wij verwachten dat de toevoeging van energie-eilanden een impuls kan geven aan de natuurontwikkeling op dit gedeelte van de plas. Het onderzoek is er ook op gericht de toegevoegde waarde aan te tonen.

7. Is het college bereid om al deze aspecten grondig door één of meerdere experts te laten onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan de raad, vóórdat een besluit over het al dan niet aanleggen van zonne-energie-eilanden voorbereid wordt?

De aspecten worden door meerdere experts onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek maken onderdeel uit van het bestemmingsplan zoals dat aan uw raad wordt voorgelegd.