Raads­bij­drage APV


24 juli 2019

Voorzitter, allereerst onze dank aan de partijen die onze motie tegen het oplaten van ballonnen hebben gesteund. We zijn blij dat dit verbod vandaag bestendigd wordt in de APV!

Confetti

En waarom niet nog een stapje verder gaan voor dieren, natuur en milieu en ook een verbod instellen op het verspreiden van confetti in de openbare ruimte dat - al dan niet deels – gemaakt is van plastic en/of metaal? Plastic en metaal (denk bijvoorbeeld aan aluminium) zijn desastreus voor dieren die het opeten, enorm vervuilend voor de natuur (de afbreektijd is 200 tot 500 jaar) en onmogelijk om op te ruimen.

Tijdens de commissie van 21 mei over de APV-wijzigingen gaf de burgemeester aan dat als er een verbod is op het oplaten van ballonnen, hij het logisch zou vinden als dit ook zou gelden voor (deels gemaakt van) plastic en metalen confetti. Naast de Partij voor de Dieren vinden Stadsbelang Utrecht, de SP, DENK, GroenLinks, de ChristenUnie en de PvdA dit ook, en daarom het amendement “Verbied plastic en metalen confetti”, met als dictum:

Beslispunt 26 van het raadsvoorstel Vaststelling Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2019 als volgt te wijzigen:

• Vast te stellen de “Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2019, Gemeente Utrecht, partiële herziening 2019’ met dien verstande dat aan Hoofdstuk 4 afdeling 4.2 wordt toegevoegd: artikel 4.5c Verbod confetti, dat luidt:

1. Het is verboden confetti bestaande uit kleine snippers die (deels) gemaakt zijn van plastic en/of metaal, te gebruiken en/of te verspreiden in de open lucht.

De Partij voor de Dieren benadrukt echter wél dat veel papieren confetti een glanzende coating bevat die ook slecht voor dieren, natuur en milieu is, of er wordt milieuonvriendelijke verf gebruikt. We vragen hierbij dus tevens een toezegging van het college om in ieder geval evenementenorganisatoren die een vergunning aanvragen bij de gemeente te verzoeken, áls ze papieren confetti willen oplaten/afschieten, ze dit dan doen met milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare materialen. Dit kan bijvoorbeeld ook rijstpapier of een ander natuurlijk materiaal zijn. We verzoeken het college tevens organisatoren de opdracht te geven deze confetti zéér goed op te ruimen als het evenement is afgelopen. Want ook al is het biologisch afbreekbaar materiaal, dit hoeft niet te betekenen dat het in grote hoeveelheden géén negatieve gevolgen heeft voor dieren, natuur en milieu. Graag een toezegging van het college op deze twee punten.

Vuurwerk

Wat zijn we blij dat het amendement dat GroenLinks ingediend heeft voor een vuurwerkverbod in parken een meerderheid heeft! Natuurlijk hebben wij onze naam hier ook onder gezet, want de Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een dergelijk verbod. Zoals GroenLinks ook al aangaf: het is enorm verwarrend voor mensen om het onderscheid te maken tussen parken die een bepaalde dierenweide hebben en waar het dus niet mag, en parken die geen dierenweide hebben met dieren die buiten lopen en waar het dus wél mag.

Wel viel het ons op dat er in de APV staat dat er nu een vuurwerkverbod geldt bij ‘een inrichting waar dieren in een buitenverblijf worden verzorgd of opgevangen’. Dit hebben we niet eerder gezien bij het daadwerkelijk uitroepen van de vuurwerkvrije zones de afgelopen jaarwisseling, en dit staat ook niet in de toelichting op de APV. [Hier is een verbod opgenomen op het gebruik van consumentenvuurwerk in de omgeving van een inrichting waarin dieren worden verzorgd of opgevangen, zoals een dierenasiel, -opvang, -weide of kinderboerderij]. De uitleg van ambtenaren was dat anders woningen en inrichtingen met dieren erin hier dan ook onder zouden vallen en dan wordt het te ruim. Maar wat als er een dierenopvang is die géén buitenverblijf heeft voor de door haar opgevangen dieren? We zijn in ieder geval blij dat het asiel en de Vogelopvang wél onder het verbod vallen, maar kan het college toezeggen dat als er een dierenopvang is die buiten deze officiële definitie valt, zij tóch in aanmerking komt voor het instellen van een vuurwerkverbod?

Roken in en rond parken, natuurgebieden en bossen

In artikel 2:14 [Rookverbod in parken, bossen en natuurterreinen] staat dat het college een periode aan kan wijzen waarop niet gerookt kan worden in parken, bossen en natuurterreinen. In de toelichting op de APV staat “De periode waarin het rookverbod geldt zou van 1 maart tot 1 november kunnen zijn.”. Wat vindt het college ervan, gezien de recente ontwikkelingen richting rookvrije zones en gezien het niet alleen over brandgevaar, maar ook over milieuvervuiling en gevaar voor dieren gaat (wie kent niet de foto die viral ging van een vogel die haar jong een sigarettenpeuk voerde), om een jaarrond rookverbod in te stellen in de Utrechtse parken en natuurgebieden en dit op te nemen in de APV? Ook gezien het feit dat klimaat verandert en er meer droge periodes komen? Graag een toezegging.

Burgeragendering Wet

Middels een burgeragendering komt nu ook de Wet Woonoverlast in onze APV. Dat hebben we vanaf het begin een goed idee gevonden, omdat het nu eenmaal een gat vult tussen praten en uitzetten. We danken de initiatiefnemers voor hun agendering, en steunen de amendementen van GroenLinks om dit punt nog beter te maken.