Commis­sie­bij­drage commissie veiligheid dieren­ver­blijven


19 maart 2019

Agendering

De Partij voor de Dieren wil dat veiligheid van dierenverblijven (brandveiligheid, instortingsgevaar en andere risico’s) aan dit programma wordt toegevoegd. De fractie heeft dit eerder aan de orde gesteld bij de bespreking van het onderwerp Dierenwelzijn in de commissie Stad en Ruimte rond de Programmabegroting (18 oktober 2018). Tijdens deze bespreking en na overleg met ambtenaren bleek dat het Handhavingsprogramma in principe gaat over veiligheid van dierenverblijven en dat de Partij voor de Dieren daarom dit onderwerp aan dit programma moeten koppelen. De PvdD wil dat dieren in asielen en dierenopvangcentra niet de dupe worden van gebrekkige gebouwen en dat de gemeente op dit gebied hulp biedt aan organisaties die deze maatschappelijke rol vervullen. De fractie gaat hier graag met het college en de raad over in gesprek en vragen een toezegging van het college rond veiligheid van dierenverblijven en handhaving hierop.

Voorzitter, met betrekking tot de veiligheid van dierenverblijven wil onze fractie vanavond vijf punten maken.

1. Zoals ook in onze agendering aangegeven vindt de Partij voor de Dieren het heel belangrijk dat veiligheid van dierenverblijven (brandveiligheid, instortingsgevaar en andere risico’s) aan het Handhavingsprogramma wordt toegevoegd. In het Handhavingsprogramma staat nu niets over veiligheid van dierenverblijven en het belang hiervan voor dieren, maar ook voor de mensen die deze dieren verzorgen, ook in het kader van handhaving. We hebben in 2014 voor elkaar gekregen dat in rampenplannen meer aandacht komt voor de hulp aan dieren. Dit is nu uitgebreider beschreven in het rampenplan van Veiligheidsregio Utrecht. Dit moet ook kunnen in het Handhavingsprogramma. Het minimale wat ons betreft is een passage over de rol die het college speelt op dit punt en hoe zij de veiligheid van dierenverblijven garandeert en faciliteert. Wij vragen ons af wat de wethouder Dierenwelzijn hiervan vindt en vragen haar om een reactie.

Onze eerste wens is dus: neem een passage over de veiligheid van dierenverblijven op in het Handhavingsprogramma en wat VTH hiervoor gaat doen. Kan de wethouder dit toezeggen dit door te voeren en ernaar te handelen?

----

2. We spraken al eerder over de wensen van Gagelsteede en Dierenweide Vleuten voor een nieuwe stal voor hun dieren, omdat in het eerste geval de stal niet meer voldoet en de vloer zeer te wensen overlaat en in het tweede geval omdat de stal oud is en er volgens de beheerders nodig een nieuwe stal voor in de plaats moet komen. Met betrekking tot Gagelsteede hebben we met CDA schriftelijke vragen gesteld: we weten dat er een projectleider aan het werk is, en dat er in voor de zomer meer informatie komt. We hopen ook dat in deze informatie ook echt een verbeterplan voor korte termijn komt voor de vloer. De beheerders van Dierenweide Vleuten hebben het beste voor met de dieren en maken zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de huidige stal. Ze hebben al behoorlijk wat gedaan om ervoor te zorgen dat de gemeente en bedrijven hen helpen met het realiseren van een nieuwe stal. Aangezien er een subsidierelatie met beide organisaties bestaat willen wij heel graag dat het college van B&W en met name de wethouder Dierenwelzijn meedenkt over het helpen en faciliteren van deze en andere organisaties die aangeven dat hun dierenverblijven niet meer voldoen. Maar natuurlijk moeten we ook anticiperen op toekomstige situaties waarin dit het geval zal zijn.

Onze tweede wens is dus: help deze twee dierenverblijven om de veiligheid van hun dieren en medewerkers en vrijwilligers te blijven waarborgen. Te beginnen met het bezoek van de wethouder Dierenwelzijn aan beide organisaties, zoals in november 2018 aan de Partij voor de Dieren is toegezegd tijdens de Programmabegroting. En vooral: welke mogelijkheden ziet de wethouder om op korte termijn iets te doen aan vloer van Gagelsteede en de stal van Dierenweide Vleuten?

-----

3. We benadrukken hierbij vooral de aspecten helpen en faciliteren en dus NIET het controleren van dierenverblijven door een inspecteur. Dit gebeurde onlangs bij Dierenweide Vleuten en zij zijn zich daarover rot geschrokken, zeker toen de inspecteur aangaf dat de Partij voor de Dieren de wethouder had gevraagd om hun dierenweide te controleren. Maar dát was niet onze bedoeling! We hebben meerdere keren aangegeven dat we willen dat de wethouder Dierenwelzijn een keer met hen gaat praten om te kijken hoe zij deze dierenweide kan HELPEN met een nieuwe stal. Nu voelt het al een controle en een straf die nare gevolgen kan hebben, terwijl deze dierenweide juist zo goed bezig is door bijvoorbeeld hun dieren niet naar de slacht te brengen. Iets waarover de Partij voor de Dieren natuurlijk een duidelijk standpunt heeft.

We hebben de wethouder en haar bestuursadviseur over dit incident gemaild en hebben gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren, en pas vandaag aan het einde van de middag kregen we een antwoord. In deze mail lazen we dat er contact opgenomen gaat worden met de dierenweide om “terug te blikken op het onverwachte bezoek en te kijken of zij in gesprek willen, wat hun zorgpunten zijn en wat de gemeente wel en niet kan betekenen”. Jammer dat dit zo lang duurde, want we hadden dit graag gezien dat de wethouder al eerder de beheerders Ria en Martin had bezocht om samen te kijken hoe zij hun stal kunnen vervangen door een nieuwe, met steun van het college. Jammer dat NL Doet afgelopen weekend plaatsvond, want wij hadden het wel mooi gevonden als het college als goedmaker voor dit gebeuren samen een nieuwe stal had gebouwd op Dierenweide Vleuten.

Onze derde wens is: als er onduidelijkheid is over de inhoud van een toezegging aan de Partij voor de Dieren, vraag het dan alsjeblieft even na voordat er aan dierenorganisaties wordt verteld dat de Partij voor de Dieren hen wil controleren, terwijl dit dus niet correct is. En een vraag hierover: is de wethouder het met ons eens dat hier niet juist gehandeld is?

----

4. We belden met Stichting Utrecht Natuurlijk om te vragen hoe het er voorstaat met de andere steedes, naast het eerder genoemde Gagelsteede, qua staat van de dierenverblijven. Omdat Gagelsteede de oudste steede is en de rest van wat recenter datum is (met wel Griftsteede als een na oudste uit 1999) zijn er nóg geen grote problemen ontstaan met verouderde panden, maar natuurlijk moet je niet de put dempen nadat het kalf verdronken is. De Partij voor de Dieren wil dus dat ook deze steedes én andere dierenverblijven in Utrecht, zoals het asiel en de Vogelopvang, wordt gevraagd wat hun wensen zijn wat betreft de veiligheid van hun gebouwen, en wat ze nodig hebben van het college van B&W op dit gebied. De Vogelopvang heeft bijvoorbeeld al meerdere keren aangegeven dat ze in een verouderd pand zitten en dat ze hulp nodig hebben (financieel en facilitair gezien) om de verzorging en veiligheid van de door hen opgevangen dieren te kunnen waarborgen.

Onze vierde wens is dus: laat de dieren en mensen in asielen en dierenopvangcentra niet de dupe worden van gebrekkige gebouwen en bied als gemeente op dit gebied hulp aan organisaties die deze maatschappelijke rol vervullen. Vraag: in hoeverre is de wethouder op de hoogte van de veiligheidssituaties van de dierenverblijven in de stad en is zij bereid te inventariseren welke actiepunten nodig zijn?

----

5. Zoals u weet zijn er in Nederland al vele stalbranden geweest waarbij honderdduizenden varkens, kippen, koeien en andere dieren levend zijn verbrand. Helaas verwachten we dat er nog vele zullen volgen, omdat heel veel stallen niet voldoen aan de veiligheidseisen die er aan gebouwen waarin dieren zich bevinden zouden moeten worden gesteld. De Partij voor de Dieren vindt het absurd dat het in Nederland nog steeds zo is dat een stal waar ‘landbouwhuisdieren’ in verblijven dezelfde veiligheidsstatus heeft als een fabriek met toiletrollen. Ook in de gemeente Utrecht staan 10 a 20 stallen met koeien, varkens en andere dieren erin (Amelisweerd, Uithof, Van Veen, ook schapenboer). De verantwoordelijkheid voor deze stallen ligt bij de provincie en de boerenbedrijven, maar de grond is vaak wél van de gemeente. Wij vinden het dus belangrijk dat het college ook hierover meedenkt: hoe kunnen we voorkomen dat dieren in de gemeente Utrecht de dupe wordt van gevaarlijke gebouwen?

Onze vijfde wens is: Ook al ligt de verantwoordelijkheid voor de stallen bij de provincie, is de wethouder wel bereid zich in te zetten en alles op alles te zetten om te voorkomen dat er ook maar een stal in de gemeente Utrecht in de fik vliegt? Bijvoorbeeld door bij de provincie of RUD relevante gegevens op te vragen, te analyseren en aan te dringen op verbetering van veiligheid waar nodig?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Energiecontract en duurzaamheid eigen energiegebruik gemeentelijke aansluitingen

Lees verder

Commissiebijdrage Regenboogagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer